1. #1

  Üyelik tarihi
  13.Eylül.2007
  Mesajlar
  16  İki grup halinde 20 soruluk test. Cumhuriyetin ilanından kitabın sonuna kadar.

  İlk 19 sorunun cevabı 4. mesajda bulunmaktadır.
  A


  1. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?
  A) Devlet başkanlığı sorununu çözmek
  B) Rejim tartışmalarını sona erdirmek
  C) Millî egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak
  D) Meclis Hükûmeti Sistemini kalıcı hâle getirmek
  E) Devletin yönetim şeklini belirlemek

  2. 1925-1930 yılları arasında TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkasının dışında bir partinin bulunmayışı durumu, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını imkânsız kılmıştır?
  A) İnkılapların yapılmasını B) Hükûmetin denetlenmesini
  C) Musul Sorunu’nun çözülmesini D) Cumhurbaşkanının seçilmesini E) Hükümetin kurulmasını

  3. Atatürk, “Benim yaptığım işler, biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.” demiştir.
  Atatürk’ün, bu sözüyle, yaptığı işlerin,
  I. birbirini tamamlayıcı olma,
  II. ikili uygulamalara son verme,
  III. bir ihtiyaca cevap verme,
  IV. zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme
  özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) II, III ve IV

  4. Cumhuriyetin ilanından sonra meydana gelen;
  I- 1929 Dün ya ekonomik krizi
  II- Şeyh Sait ve Menemen olayları
  III- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  IV- Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması
  gibi durumlardan hangileri, Türkiye’de çok partili döneme geçilmesini geciktirmiştir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II - III E) I - III - IV

  5. “........ , hukuk alanında çağdaşlaşma ve laikleşmeyi hedefler.”
  Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Medenî Kanun B) Menemen Olayı
  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu D) Türk Dil Kurumu E) Kabotaj Kanunu

  6. Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi olmayan inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Medreselerin kapatılması
  E) Soyadı Kanunun çıkarılması

  7. “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” diyen Atatürk, bu düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?
  A) Türk Dil Kurumu B) Türk Tarih Kurumu
  C) Ankara Devlet Konservatuarı D) İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi
  E) Türk Hava Kurumu

  8. Soyadı Kanunu, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik bir uygulamadır?
  A) Eğitimi laikleştirmek B) Ticareti geliştirmek
  C) Millî ekonomi ilkesini uygulamak D) Toplumdaki sınıf ve zümre ayrılığını kaldırmak
  E) Din adamlarını etkin kılmak

  9. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ticaretin geliştirilmesine yöneliktir?
  A) Aşar vergisinin kaldırılması B) Medenî Kanun’un çıkarılması
  C) Millî bankaların kurulması D) Hıfzıssıhha Enstitüsünün açılması
  E) MTA Kurulması

  10. Özel teşebbüsün kurduğu ilk şeker fabrikası, aşağıdaki illerin hangisinde açılmıştır?
  A) Konya B) Uşak C) Kayseri D) Muş E) Eskişehir

  11. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, içişlerine müdahale edilmemesi ilkesi gereği, Avrupalı devletlerin görüşme tekliflerini reddetmiştir?
  A) Hatay Sorunu B) Boğazlar Sorunu
  C) Yabancı Okullar Sorunu D) Osmanlı Borçları Sorunu
  E) Nüfus Mübadelesi

  12. Türkiye, 1932 yılında Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü gereğince dünya barışına katkıda bulunmak için, aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?
  A) NATO B) Sadabat Paktı C) Balkan Antantı
  D) Milletler Cemiyeti E) Birleşmiş Milletler

  13. Fransa, Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimini hangi yıl kaldırarak bu iki ülkeye bağımsızlık vermeyi kabul etmiştir?
  A) 1932 B) 1936 C) 1939 D) 1943 E) 1945

  14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?
  A) Egemenliğin halka ait olması B) Akıl ve bilime önem vermesi
  C) Kişi hak ve hürriyetlerine önem verilmesi D) Sorunların barışçı yollardan çözülmesi
  E) Din ve mezhep birliğinin esas alınması

  15. • Egemenlik; kral, padişah ve prens gibi unvanları olan bir hükümdardadır.
  • Yasama, yürütme ve yargı gücü tek bir kişide toplanmıştır.
  • Başta bulunan kişi hem kanun yapıcısıdır hem de uygulayıcısıdır.
  Yukarıda, hangi devlet şeklinin bazı özellikleri verilmiştir?
  A) Oligarşik Devlet B) Teokratik Devlet C) Sosyalist Devlet
  D) Demokratik Devlet E) Monarşik Devlet

  16. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmamıştır?
  A) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması B) Medreselerin kapatılması
  C) Halifeliğin kaldırılması D) Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılması
  E) Yeni Türk alfabesinin kabulü

  17. İtalyan tehlikesine karşı Orta Doğu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sadabat Paktı B) Balkan Antantı C) Montrö Sözleşmesi
  D) Lozan Antlaşması E) Gümrü Antlaşması

  18. Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır?
  A) Bağımsızlık B) Devletçilik C) Medeniyetçilik
  D) Devrimcilik E) Ulusçuluk

  19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?
  A) Kalkınma aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
  B) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma
  C) Ülkenin bağımsızlığını koruma
  D) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
  E) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

  20. Atatürk, “Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, batıya karşı elde ettiği zaferlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır. Bu bir hata idi; bunu tekrar etmeyeceğiz.” demiştir.
  Atatürk’ün bu sözleri Osmanlı Devleti’nin;
  I. Diğer devletlerdeki gelişmelere uzun süre kayıtsız kalma
  II. Yalnız askeri başarılarla yetinme
  III. Kendini diğer devletlerden üstün görme
  politikalarından hangilerini hata olarak kabul ettiğinin bir göstergesidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  B

  21. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanı ile çözümlenen konulardan biri değildir?
  A) Devlet başkanlığı B) Devletin adı
  C) Hükümet bunalımı D) Osmanlı saltanatının konumu
  E) Devletin Rejimi

  22. • Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
  •Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
  •Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılması
  Yukarıdaki inkılapların ortak özelliği için aşağıdakilerden han¬gisi söylenebilir?
  A) Askerî alandaki gelişmeleri takip etmeyi amaçlamışlardır.
  B) TBMM’de aynı gün ve tarihte kabul edilmişlerdir.
  C) Eğitim-öğretimde birliği sağla¬mışlardır.
  D) Çok partili hayata geçiş için or¬tamın hazır olmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.
  E) Devletin güçlenmesini sağlamışlardır.

  23. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasından sonra;
  I- Mustafa Kemal’e suikast giri¬şimi
  II- Şeyh Sait Ayaklanması
  III- Saltanatın kaldırılması
  olaylarından hangileri gerçekleş¬miştir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I –II E) I - II - III

  24. Cumhuriyet Döneminde;
  •Aile
  • Miras
  • Resmî nikâh
  konuları ile ilgili yapılan düzenle¬meleri içeren kanun, aşağıdaki¬lerden hangisidir?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu B) Türk Medenî Kanunu
  C) Soyadı Kanunu D) Kabotaj Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu

  25. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerden değildir?
  A) Medreselerin kaldırılması B) Yeni Türk harflerinin kabul edil¬mesi
  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması D) Türbelerin kapatılması
  E) Güzel Sanatlar Akademisinin açılması

  26. Aşağıdakilerden hangisi diğer¬lerinden önce gerçekleşmiştir?
  A) Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması
  B) Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkının verilmesi
  C) TBMM’nin Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını vermesi
  D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
  E) Hatay’ın Anavatana katılması

  27. I- Aşar Vergisi’nin kaldırılması
  II- Tohum ıslah istasyonlarının kurulması
  III- Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
  Verilenlerden hangileri tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik bir uygulama değildir?
  A) Yalnız II B) I – II C) Yalnız III D) Yalnız I E) I - II – III

  28. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanmasına rağmen uygulanamayışının nedeni, aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
  A) Devletçilik ilkesinin uygulanması B) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
  C) 1929 Dünya ekonomik bunalımı D) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olması
  E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması


  B
  29. Türkiye, Hatay Sorunu’nu aşa¬ğıdaki devletlerden hangisiyle yaşamıştır?
  A) Yunanistan B) Fransa C) İngiltere D) Rusya E) Irak

  30. I- Sadabat Paktı’nın imzalan¬ması
  II- Montrö Sözleşmesi’nin yapıl¬ması
  III- Balkan Antantı’nın imzalan¬ması
  Verilen olaylardan hangileri 1933-1936 yılları arasında ger¬çekleşmemiştir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II E) II-III

  31. Türkiye’nin aşağıdaki sınırların¬dan hangisinin bugünkü şeklini alması, diğerlerinden daha son¬radır?
  A) Bulgaristan B) İran C) Suriye D) Gürcistan E) Yunanistan

  32. Sadabat Paktı, aşağıdaki kent¬lerden hangisinde imzalanmış¬tır?
  A) İstanbul B) Şam C) Bağdat D) Kabil E) Tahran

  33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden değildir?
  A) Akılcı ve bilimsel olması B) Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
  C) Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılı olması D) Durağanlık
  E) Çağdaşlaşmaya önem vermesi

  34. Atatürk, “Harp zorunlu ve yaşamsal olmalı… Millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça, harp cinayettir.” demiştir.
  Atatürk bu sözüyle,
  I. Sivil savunma örgütlerinin yaygınlaştırılması
  II. Barışın korunması
  III. Milletin, kendisini savunma hakkının olması
  durumlarından hangilerinin önemini vurgulamaktadır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  35. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder.
  Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?
  A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının
  B) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın
  C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün
  D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın
  E) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın

  36. Türkiye Cumhuriyeti’nde “çocuğun dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin çağa gelen her kişinin istediği dini seçmede serbest olması” ilkesi, uygulamada aşağıdakilerden hangisinin temel alındığını gösterir?
  A) Toplumsal dayanışmanın B) Sosyal devlet anlayışının
  C) Aile birliğine ve kişiliğine saygının D) Gelenek ve göreneklere bağlılığın
  E) Yönetime katılmanın

  37. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
  A) Saltanatın kaldırılmasını B) Cumhuriyetin ilan edilmesini
  C) Yabancı okullarının açılmasını D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını
  E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını

  38. Atatürk, “Benim yaptığım işler, biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.” demiştir.
  Atatürk’ün, bu sözüyle, yaptığı işlerin,
  I. birbirini tamamlayıcı olma,
  II. ikili uygulamalara son verme,
  III. bir ihtiyaca cevap verme,
  IV. zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme
  özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) II, III ve IV

  39. Aşağıdaki haklardan hangisi, kadınların devlet yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamıştır?
  A) Mirastan eşit pay alma hakkı B) Boşanma hakkı C) Kadın erkek eşitliği hakkı
  D) Dilediği mesleğe girme hakkı E) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı

  40. Cumhuriyetin ilanından sonra Yeni Türk Devleti’nin ilk başbakan aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  A) İsmet İnönü B) Fethi Okyar C) Rauf Orbay D) Kâzım Karabekir E) Refet Bele 2. #2
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  47
  Mesajlar
  6,777

  "serberk" hocam bu soru hep soruluyor. Bir seferde ben sorayım "Bu soruların cevapları nerde?"
  YAZILI KAĞIDI HAZIRLAMAK NE KADAR ZAMANINIZI ALIYOR? Soru Bankamızı ziyaret etmek için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  DOSYA İNDİRMEKTE SIKINTI MI YAŞIYORSUNUZ?
  FORUMA DESTEK OLMAK MI İSTİYORSUNUZ?
  ALTIN ÜYE OLUN.
  AYRINTILI BİLGİ İÇİN Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Ölmek yenilmek değil yüceltmektir şanını

 3. #3

  gayet güzel olmuş ellerinize sağlık,ne söyleyelim,bu işler kolay değil,soruları hazırlayıp bize yardımcı olmuşsunuz,bundan güzeli var mı?hem sorular bence herkese hitap ediyordur.ben sadece şöyle bir uygulama yapıyorum,meslek lisesinde çalıştığımdan dolayı,son konular ağırlıkta olarak sınav soruları hazırlıyorum,tabi ki sizlerin de hazırladıkları sorulardan faydalanıyorum.tekrar teşekkür ederim.

 4. #4
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  47
  Mesajlar
  6,777
  Bir üyemizin ricası üzerine birkaç soruyu cevapladım. Arzu edenler diğer soruları çözüp cevaplarını yazabilir.

  1-d 2-b 3-c 4-b 5-a 6-c 7-a 8-c 9-c 10-b 11-c 12-d 13-b 14-e 15-e 16-e 17-b 18-a 19-d

 5. #5

  Üyelik tarihi
  13.Mayıs.2018
  Mesajlar
  1
  8.soru d değil mi ?

Giriş

Giriş