1. #1
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  46
  Mesajlar
  2,462


  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 11-C Sınıfı 2. Dönem 2. Test Sorularıdır.
  -A GRUBU-
  1-Köktürk Hükümdarı Kapgan Kağan Çin’den vergi olarak 1250 ton tohumluk buğday almıştır.
  Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A)Türkler ile Çinlilerin komşu olduğu
  B)İki devlet arasında savaşların yapıldığı
  C)Köktürklerin Gök Tanrı inancını benimsediği
  D)Ticarette ileri gittikleri
  E)Tarıma önem verdikleri

  2-Aşağıdakilerden hangisi Uygurların kullandığı kağıt paradır?
  A)Böz B)Sikke C)Kuanpoyu D)Çav E)Metelik

  3-Türklerin Mülkiyet anlayışının gelişmemesi;
  I- Örgüt Yapısı
  II- Göçebe Oluşları
  III- Savaşçı oluşları
  Hangilerine dayanmaktadır?
  A)Yanlız I B)Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III

  4-Türklerde Hunlarla birlikte ticarette önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  Türkler Hunlar döneminde komşu ülkelere aşağıdakilerden hangisini satmamışlardır?
  A)Kürk B)Et C)Tahıl D)Deri E)Yün

  5-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinden ürün karşılığı alınan vergi çeşididir?
  A)Zekat B)Cizye C)Avarız D)Öşür E)Derbent Resmi

  6-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nda ikta sisteminin zayıflama nedenlerinden değildir?
  A)Miri toprakların vakıf haline getirilmesi
  B)Moğol İstilası
  C)Miri toprakların nüfuzlu kimselere ikta olarak verilmesi
  D)Sultanların taraftar toplamak için bu toprakları mülk olarak vermeleri
  E)Türkmenlerin devlete küstürülmesi

  7-Türk-İslam devletlerinde gelirleri cami, medrese, darüşşifa gibi sosyal ve dini hizmetlerin giderlerini karşılaması için ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İkta B)Vakıf C)Mülk D)Haraci E)Yurtluk

  8-Türk-İslam devletlerinde yolların güvenliğini sağlamak yolculuğu kolaylaştırmak ve ticareti canlandırmak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
  A)Daruşşifalar B)Kervansaraylar C)Medreseler
  D)Sebiller E)İmaretler


  9-Ahiliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Dini ve iktisadi bir kuruluştur.
  B)Müslüman ve gayrimüslim tüm esnafa açıktır
  C)Usta-Çırak ilişkisi içinde çalışmaktadır
  D)Kaliteli, bol ve ucuz üretim
  E)Üretim ve dağıtım düzen içinde gerçekleşmesi için çalışmaktadır.

  10-Osmanlı Devleti 17. Yüzyıldan itibaren nakit para ihtiyacını karşılamak için uzak bölgelerdeki toprak gelirlerini açık artırma yolu ile satıp parasını peşin alma yoluna gidilmiştir.
  Osmanlı Devleti’nde ki bu uygulamaya ne ad verilir?
  A)Mültezim B)İltizam C)Müsadere D)Dirlik E)Mukata

  11-Aşağıdaki vergilerden hangisi örfi vergiler arasında yer almaz?
  A)Avarız B)Derbend C)Cizye
  D)Kürekçi bedeli E)İzn-i Sefine

  12-Osmanlı Devleti’nde halkın ihtiyacını karşılamak için büyük şehirlerde kurulan toptancı haline ne ad verilirdi?
  A)Bedesten B)Sebil C)İmarethane
  D)Kervansaray E)Kapan

  13-Türkiye Cumhuriyeti’nde,
  I-Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkılması,
  II-Halkın elinde yeterli sermayenin olmaması.
  Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin zorunlu olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur?
  A)İnkılapçılık B)Cumhuriyetçilik C)Milliyetçilik
  D)Devletçilik E)Halkçılık

  14-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları ilk alfabedir?
  A)Köktürk B)Uygur C)Arap D)Yenisey E)Altay

  15-18 harften oluşmaktadır
  -Bu harflerin 3ü sesli 15 sessizdir.
  -Sağdan sola doğru yazılır
  -VIII.y’dan XV. Yüzyıla kadar kullanılmıştır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen alfabe aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A)Kutluk Devleti B)Kırgızlar C)Asya Hun Devleti
  D)Uygurlar E)Peçenekler

  16-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bilimsel faaliyetlere önem verdiklerini gösterir?
  A)Yaylak ve kışlak yaşam tarzını benimsemeleri
  B)Yerleşik hayata geçmeleri
  C)On iki hayvanlı Türk Takvimi’ni yapmışlardır.
  D)Demiri işlemeleri
  E)Töre hukuku uygulamaları
  17-Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletleri döneminde yetişen bilim adamlarından değildir?
  A)Farabi B)Tonyukuk C)Ali Kuşçu D)Uluğ Bey E)Biruni

  18-Türk-İslam Devletleri’nde eğitim-öğretim faaliyetleri aşağıdaki kurumlardan hangisinde yapılmaktadır?
  A)Darulfünun B)Enderun C)Sıbyan Mektebi
  D)Camiler E)Medreseler

  19-Karahanlılarda medrese yöenticilerine …………………….
  Öğretmenlerine ise …………………………… denirdi.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A)Fakih-Muid B)Softa-Mültezim C)Müderris-Lala
  D)Fakih-Müderris E)Atabey-Emir

  20-I-İcazetname
  II-Gedik
  III-Mülazemet
  IV-Danişmend
  V-Softa
  Yukarıdakilerden hangisi medreselerden başarı ile mezun olanlara verilen bir nevi diplomadır?
  A)I B)II C)III D)IV E)V

  21-Türk-İslam devletlerinde şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişi kimdir?
  A)Şehzadegan B)Lala C)Atabey
  D)Beylerbeyi E)Muhtesip

  22-Osmanlıda ilk medrese aşağıdaki padişahların hangisi tarafından açılmıştır?
  A)Orhan Bey B)I. Murat C)II. Murat
  D)Orhan Bey E)Yıldırım Beyazit

  23-Aşağıdaki kurumlardan hangisi askeri eğitim dışında kalır?
  A)Tophane B)Tüfekhane C)Kılıçhane
  D)Lonca E)Mehterhane

  24-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yaygın ve örgün eğitim kurumlarından değildir?
  A)Medrese B)Enderun C)Humbarahane
  D)Softa E)Tekke ve Zaviye

  25-Mustafa Kemal 1922 yılında Bursa’da yaptığı konuşmada “Bence öğretim programlarının iki önemli yönü vardır. Bunlar, toplumsal hayatımızın ihtiyaçlarını karşılaması ve yeni hayata uygun olmasıdır.” diyerek eğitimin hangi yönüne vurgu yapmıştır?
  A)Gelenekçi B)Demokratik C)Çağdaş
  D)Durağan E)İnsancıl

  Not:Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Süre 30 dakikadır. Başarılar.
  .......................
  Tarih Öğretmeni
  Konu ziberkan tarafından (27.Mayıs.2012 Saat 23:32 ) değiştirilmiştir.
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 2. #2
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  46
  Mesajlar
  2,462

  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 11-C Sınıfı 2. Dönem 2. Test Sorularıdır.
  -B GRUBU-
  1-Orta Asya ticaretinde önemli bir yer sahip olan İpek Yolu’nun başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Çin B)Tibet C)Kırım D)Hindistan E)Türkmenistan

  2-Doğu-Batı Ülkeleri arasında önemli bir yol olan İpek Yolu’nun esas ticari malları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Kağıt B)Çini C)Buğday D)Cam E)İpek

  3-Orta Asya’da bazı yerlerden bulunan sulama kanalları ve sabanlar aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  A)Ticarette ileri gittiklerini
  B)Tarım ile uğraştıklarını
  C)Yerleşik hayata geçtiklerini
  D)Gök Tanrı inancına sahip olduklarını
  E)Kültürel etkileşim yaşandığını

  4-Orta Asya’da var olan göçebe yaşam tarzı Uygurlarla birlikte bir süre sonra değişmiş tarım ve ticaret ön plana çıkmıştır.
  Uygurlarla meydana gelen bu değişimin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Beşbalık civarında bulunmaları
  B)Din değiştirmeleri
  C)Yerleşik hayata geçmeleri
  D)İpek yolunun üzerinde kurulmaları
  E)Sanata önem vermeleri

  5-Türk-İslam devletlerinde devletin koruması karşılığında gayrimüslimlerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Cizye B)Öşür C)Haraç D)Ağnam E)Bac

  6-Türkiye Selçukluları Devleti’nde,
  I-Suğdak, Sinop, Alanya ve Antalya’nın alınması,
  II-Ülkede yer altı madenlerinin işletilmesi,
  III-Dokumacılık ve dericilik alanlarının geliştirilmesi
  Durumlarından hangilerinin ekonomik gelişmeyi olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  7-Anadolu Selçukluları’nda şehirde oturan esnafların aralarında kurdukları ekonomik-dini özellik taşıyan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ayanlık B)Ahilik C)Atabeylik D)Vakıf E)Derbent

  8-I-Gümrük vergileri
  II-Ganimet ve Savaş gelirleri
  III-Ürün vergisi
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nin sürekli gelir kaynaklarındandır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I ve III  9-Türk-İslam devletlerinde sosyal refahın yaygınlaştırılması, eğitim ve sağlık giderlerini karşılaması için ön plana çıkan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tımar B)Vakıf C)Vergi D)Lonca E)İkta

  10-Osmanlı Devleti’nde esnaf ve zanaatkarların kar oranlarının devlet tarafından belirlenmesine ne ad verilmektedir?
  A)Mütesellim B)Narh C)Mültezim D)Kaime E)Sikke

  11-Osmanlı Devleti’nin bütçe açığını kapatmak için zengin esnaflardan borç para almasına ne ad verilir?
  A)Esham B)Müsadere C)Duyun-u Umumiye
  D)Devalüasyon E)Merkantalizm

  12-Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ağnam B)Bennak C)Çift hane D)Çift Bozan E)Derbned

  13-Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile Türk karasularındaki yük ve yolcu taşıma işi Türk gemilerine bırakılmıştır?
  A)Teşvik-i Sanayi Kanunu
  B)Kabotaj Kanunu
  C)İzmir İktisat Kongresi
  D)I. Beş Yıllık Kalkınma Planı
  E)Maarif Kongresi

  14-Aşağıdaki Türk Devletleri’nin hangisi döneminde Türk Kültür ve Uygarlığı diğerlerine göre daha gelişmiştir?
  A)Uygurlar B)Asya Hun Devleti C)Avrupa Hun Devleti
  D)Köktürk Devleti E)Kırgızlar

  15-I-Sav
  II-Koşuk
  III-Sağu
  Yukarıdakilerden hangileri atasözleridir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  16-Türk-İslam dünyasından çok önemli bir yere sahip olan Nizamiye Medresesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?
  A)Karahanlılar B)Gazneliler C)Selçuklular
  D)Osmanlı Devleti E)Karamanoğulları

  17-I-Farabi
  II-Harezmi
  III-Yusuf Has Hacib
  IV-Batlamyus
  V-Biruni
  Yukarıdaki bilim adamlarından hangisi Türk-İslam bilginleri arasında yer almaz?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)Yalnız V
  18-Türk İslam devletlerinde cami, kütüphane, müderris odası, çalışma odaları, halkın ders dinlemek için katılabileceği çalışma salonları, öğretmen ve öğrencilerin kalacağı ve dinleneceği odaları, abdeshane, eyvan gibi bölümlerden oluşan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Külliye B)Medrese C)Han D)Kervansaray E)Bedesten

  19-I-Mederese
  II-Kervansaray
  III-Darul Hikme
  IV-Beytül Hikme
  V-Darul İlim
  Yukarıda verilen Türk-İslam kurumlarından hangisi eğitimle ilgili bir kurum değildir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)Yalnız IV E)Yalnız V

  20-Anadolunun ilk medresesi Tokat Niksar’da ………………
  tarafından açılan ………………………medresesi’dir.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A)Selçuklular-Karatay
  B)Danişmendliler-Yağıbasan
  C)Osmanlılar-Süleymaniye
  D)Artuklular-Yakutiye
  E)Danişmendliler-Cacabey

  21-Medreselerden başarı ile mezun olanlara meslek ruhsatı anlamına gelen ………………………… verilirdi.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Atabey B)Müderris C)Fakih D)İcazetname E)Vakfiye

  22-II. Murat döneminde açılan ve sarayın devlet adamı ihtiyacını karşılayan okul aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Birun B)Medrese C)Vakfiye D)Enderun E)Darulfünun

  23-Osmanlı Devleti’nde eğitim veren aşağıdaki kurumlardan hangisi askeri eğitim dışında kalır?
  A)Lonca B)Humbarahane C)Kılıçhane
  D)Tüfekhane E)Tophane

  24-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yaygın ve örgün eğitim kurumlarından değildir?
  A)Medrese B)Enderun C)Humbarahane
  D)Mülazim E)Tekke ve Zaviye

  25-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim anlayışıyla bağdaşmaz?
  A)Milli B)Çağdaş C)Halkçı D)Akılcı E)Durağan


  Not:Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Süre 30 dakikadır. Başarılar.
  .......................
  Tarih Öğretmeni
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 3. #3
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  46
  Mesajlar
  2,462
  Sınav daha yapılamadığından soruların cevapları şimdilik verilmeyecektir. Bilginize. Zaten sorular kolay niteliktedir. Selametle...
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 4. #4

  Üyelik tarihi
  06.Ocak.2014
  Mesajlar
  2
  cevapları verseniz

 5. #5

  Üyelik tarihi
  08.Mayıs.2018
  Mesajlar
  2
  Cevabını verseniz

Benzer Konular

 1. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi II. Dönem I. Sınavı (Karma) B Gurubu
  Konu Sahibi ahzer Forum II. Dönem Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yazılıları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Nisan.2010, 17:58
 2. Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Mart.2010, 18:09
 3. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi II. Dönem I. Sınavı (Karma) A Gurubu
  Konu Sahibi ahzer Forum II. Dönem Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yazılıları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Mart.2010, 05:22
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Mart.2010, 10:24
 5. Demokrasi I. Dönem II. Sınavı ( 5 Klasik - 5 Test)
  Konu Sahibi 001 Forum I. Dönem Demokrasi Yazılıları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Ocak.2009, 18:12

Bu Konu için Etiketler

Giriş