1. #1
  umuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2008
  Yaş
  41
  Mesajlar
  1,451


  2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 115. VE 16. EĞİTİM BÖLGELERİ
  ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

  TOPLANTI NO:2
  TOPLANTI TARİHİ:16.09.2014
  TOPLANTI SAATİ:15.00
  TOPLANTI YERİ: GÜRGENTEPE ŞEHİT AHMET YAŞAR ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLER ODASI

  GÜNDEM MADDELERİ
  1. Açılış ve yoklama.
  2. 13.Eylül 2014 Tarih ve29118 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” okunması
  3. 13.Eylül 2014 Tarih ve29118 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” İncelenmesi
  4. Dilek ve temenniler, kapanış

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  MADDE 1 2014—2015 Eğitim—Öğretim Yılı Zümre Başkanı Ömer UMUR’un 16.09.2014 Salı günü saat 15.00’te okulumuz öğretmenler odasında toplantıyı açtı. Katılımcıların yoklamada hazır bulundukları görüldü.
  MADDE 2 13.Eylül 2014 Tarih ve29118 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Fatma KÖR tarafından okundu.
  MADDE 3 Zümre Başkanı Ömer UMUR tarafından
  “MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.
  “a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”
  “b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”
  “f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”
  “h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”
  MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”
  MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.”
  “(2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.”
  “(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”
  MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(3) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.”
  “(4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.”
  MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.”
  MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
  “d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.” Maddeleri okunarak zümre öğretmenleri ile birlikte incelendi ve aşağıdaki kararların alınması uygun görüldü.

  MADDE 4 Dilek ve temennilerde söz alan olmayınca Zümre Başkanı Ömer UMUR yapılan bu toplantının ve alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıyı sona erdirdi.
  2014—2015 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI
  ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR;


  1) 9.10. 11 ve 12.sınıflarda okuttuğumuz tüm dersler için en az 2 yazılı yapılmasına,
  2) Zümrede karar alınan yazılı tarihleri okul müdürü onayından sonra e okul sisteminden duyurulmasına,
  3)Yapılacak yazılıların tamamı ve değerlendirmeleri ortak yapılmasına,
  4)Yazılı sınavlarının analizlerinin yapılmasına,
  5) Yazılı sınavlar haricinde 2 adet performans puanı verilecektir. Performans puanlarının birisi performans ödevinden, diğeri derse katılım, tutum ve davranışlardan verilecektir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak istenilirse bir performans puanı daha verilmesine,
  6) Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için birinci dönem Ocak ayının 2. haftası ikinci dönem haziran ayının 1. haftası ortak sınav yapılmasına, bu sınavlardan alınan notun dönem sonu notunu belirlerken aritmetik ortalamaya katılmasına,
  7) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden mazeretini belgelendirenlere yeni bir hak verilmesine,
  8) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenmesine karar verildi.
  Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür; ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.<br />OFLU/TARİHÇİ<br /><br />

 2. #2
  umuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2008
  Yaş
  41
  Mesajlar
  1,451
  Faydsı olması dileğiyle

 3. #3

  Üyelik tarihi
  11.Eylül.2007
  Yaş
  48
  Mesajlar
  40
  syn hocam değişmeden önceki bölge zümreniz ve okuldaki tarih zümrenizin metnini de yayınlayabilir misiniz

 4. #4

  Üyelik tarihi
  08.Eylül.2015
  Mesajlar
  3
  Ogretmenim 2015 2. Eğitim bölgesi Zümresi var mi

 5. #5
  umuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2008
  Yaş
  41
  Mesajlar
  1,451
  Henuz hazırlamadım

 6. #6

  Üyelik tarihi
  08.Eylül.2015
  Mesajlar
  3
  Alıntı umuro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Henuz hazırlamadım

  Bu tutanağın gündem maddeleri ile aynı olur sanırım değil mi? Teşekkürler paylaşım için

 7. #7
  ilteriş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Nisan.2007
  Yaş
  47
  Mesajlar
  6,777
  Aslında okul zümresi ile aynı gündeme sahiptir. Sadece genel hatlar görüşülür. Örneğin; sınav sayıları görüşülür ama sınav tarihleri görüşülmez. Amaç bölgede aynı branş öğretmenlerinin mümkün mertebe aynı tavrı sergilemesidir.

Benzer Konular

 1. Değişen yönetmelik sebebiyle 2 nolu okul zümresi
  Konu Sahibi umuro Forum I. Dönem Tarih Zümresi
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Eylül.2014, 23:07
 2. Yıl Sonu Eğitim Bölgesi Tarih Zümresi
  Konu Sahibi ergenekonya Forum Eğitim Bölgesi Tarih Zümreleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Haziran.2012, 23:24
 3. Yıl Sonu Eğitim Bölgesi Tarih Zümresi
  Konu Sahibi memnuni Forum Eğitim Bölgesi Tarih Zümreleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2009, 11:32
 4. Tarih Dersi 2. Dönem Eğitim Bölgesi Zümresi
  Konu Sahibi memnuni Forum Eğitim Bölgesi Tarih Zümreleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Nisan.2009, 20:25
 5. 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Tarih Zümresi
  Konu Sahibi raltar Forum II. Dönem Tarih Zümresi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Şubat.2008, 12:20

Giriş