1. #1

  Üyelik tarihi
  15.Ocak.2008
  Yaş
  43
  Mesajlar
  12  Merkez Teşkilatını daha önce yayınlamıştım.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  (Sınav sorularını hazırlarken ve öğrencilere genel tekrar yaptırırken kolaylık sağlıyor. Yararlı olması dileğiyle..)

  ORDU TEŞKİLATI
  • Osmanlıda ordu ………… ordusu ve ………… ordusu olmak üzere iki önemli koldan oluşur.
  • Osmanlıda kapıkulu, yardımcı kuvvetler ve eyalet askerlerinden oluşan yapı ……… ordusunu oluşturur.
  • İlk daimi ordu ……………. zamanında kurulmuştur.
  • Kapıkulu askerleri ……………. adı verilen sistemle toplanırdı.
  • Balkanlardan toplanan küçük yaştaki çocukların yetiştirilerek devlet adamı ve asker ihtiyacının karşılandığı yapıya …………..sistemi denir.
  • Osmanlıda kapıkulu askerleri …………. ve ………… birlikleri olmak üzere iki koldan oluşurdu.
  • I. Murat döneminde kurulan …………...... III. Murat döneminde disiplinini kaybetmiştir.
  • Bölüklerine “orta” adı verilen yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa ………….. denir.
  • Yeniçerilerin silah,araç ve gereçlerini yapan ve tamir eden sınıfa …………. Ocağı denir.
  • Osmanlı ordusunda havan topu,gülle ve bomba yapan sınıfa ……….. ocağı denir.
  • Osmanlı ordusunda tünel açan ve düşman kalelerinin çökmesini sağlayan sınıfa ………….. denir.
  • Padişahı ve savaş ağırlıklarını koruyan kapıkulu süvarilerine …………………. denir.
  • Osmanlı ordusunun önemli gücünü oluşturan eyalet askerlerinin en kalabalık bölümünü ………………… oluşturur.
  • Osmanlı ordusunda su taşımakla görevli sınıfa ……… denir.
  • Ordunun ihtiyaçları için devlet, halktan …………. denilen olağanüstü durum vergisi alırdı.
  • Osmanlı …………… beyliğini ele geçirince ilk kez donanma sahibi olmuştur.
  • Osmanlı tarihinde ilk tersane ………………. döneminde açılmıştır.
  • Osmanlı tarihinde denizcilikte en büyük gelişme ………………. döneminde olmuştur.
  • Osmanlıda donanma komutanına …………….. denilmiştir.
  • Osmanlıda deniz askerlerine ………… denir.
  • III.Selim döneminde …………………… isimli yeni bir ordu kurmuştu.
  • II.Mahmut Yeniçeri Ocağını kaldırarak …………………………….. isimli yeni bir ordu kurdurmuştur.
  • Askerlik süresi …………döneminde beş yıl olarak belirlenerek, vatan görevi haline getirilmiştir.
  TAŞRA TEŞKİLATI
  • Osmanlı ülkesi ……….. bakımdan eyalet, sancak, kaza ve tımarlı nahiyeler olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır.
  • Asker veya memurların maaş yerine belirli bölgelerin vergilerini alması usulüne ………… sitemi denir.
  • Savaşta yararlılık gösteren sipahilere verilen 3-20bin akçe arasında yıllık vergi geliri olan topraklara ……….. denir.
  • Önemli devlet memurlarına verilen yılık vergi geliri 20-100 bin akçe arasında olan topraklara …………. denir.
  • Padişah ve ailesi ile sadrazamlara verilen yıllık vergi geliri 100bin akçenin üzerinde olan topraklara ………… denir.
  • Tımar sahiplerinin gelirlerinin her 3bin akçesi için yetiştirdikleri askere ……….. denir.
  • Dirlik sisteminde toprağın mülkiyeti …………, kullanım hakkı …………, vergisi ise ………….. aittir.
  • Tımar ve zeamet sistemi …………. Döneminde kaldırılarak memur ve askerlere maaş bağlanmıştır.
  • Gelirleri doğrudan hazineye ayrılan ………….. topraklar; yıllık, peşin olarak kiraya verilir.
  • Devlete ait bir gelirin ihale yoluyla kiraya verilmesine ……………. denir.
  • İltizam sahibine ………….. denir.
  • Zaman içinde tımar toprakları, acil para ihtiyacını karşılamak amacıyla ……………’a verilmiştir.
  • İltizamların güçlü kişilere verilmesi ………. Sınıfının nüfuz kazanmasına yol açmıştır.
  • Osmanlıda eyaletlerin başında …………. bulunurdu.
  • Eyaletler içinde beylerbeyinin bulunduğu sancağa ……………….. denir.
  • Eyaletlerde güvenlikten sorumlu kişiye ………. denir.
  • Eyalet yönetiminde Beylerbeyinin yardımcısına ………….. denir.
  • Tımar sisteminin uygulanmadığı, vergilerin yıllık olarak toplandığı Mısır, Bağdat, Yemen, Cezayir, Basra gibi eyaletlere ……………. Eyalet denir.
  • Toprakları Has, Zeamet ve Tımar olarak ayrılan, dirlik sisteminin uygulandığı Rumeli, Budin, Erzurum, Diyarbakır, Şam gibi eyaletlere ………….. eyalet denir.
  • Kazaların birleşmesiyle oluşan sancakların başında …………… bulunurdu.
  • Sancaklarda subaşının yanında asayişi sağlayan, yasakçı adı verilen …………bulunurdu.
  • Sancak kalelerinin korunması görevi ………….. aittir.
  • Osmanlı devletinde kazaların başında yönetici olarak ……….. bulunur.
  • Osmanlıda çarşı, pazar denetimi yaparak fiyatları kontrol eden görevliye …………. denir.
  • 1864 vilayet nizamnamesi ile liva adı verilen sancakların idaresi ………….. adlı yöneticilere verildi.
  • Mahalle veya köy cemaatinin önde geleni ……….dır.
  OSMANLIDA HUKUK
  • Osmanlı devletinde hukuk, İslam dininden temel alan …….. ve geleneklerden oluşan …….. olmak üzere iki temele dayanır.
  • Örfi hukukun ilk yazılı ifadesi olan Kanunname-i Ali Osman ……….. döneminde hazırlanmıştır.
  • Eyalet, sancak ve kazalardaki mahkemelerde hakim olarak ……….. bulunurdu.
  • Kadının verdiği kararlar üst mahkeme olarak …………… yeniden görüşülebilirdi.
  • Nahiyelerde kadı adına ……… karar verirdi.
  • Mahkemelerde ele alınan davalar ………… adıyla defterlere kaydedilirdi.
  • II. Mahmut döneminde görevden alınan memurun malına el koyma işlemi olan …………….. kaldırıldı.
  • Memurların yargılanması, devletle halk arasındaki meselelerin karara bağlanması amacıyla meclis-i ……………………. açıldı.
  • Nezaret-i Deavi kurulmasıyla ………. Bakanlığı oluşturulmuştur.
  • 1868’de Şurayı Devlet adıyla …………. kurulmuştur.
  • 1870’de Ahmet Cevdet Paşanın çabalarıyla ……………. adı verilen medeni kanun oluşturuldu.
  • 1876’da ilan edilen ……………… Osmanlıda ilk anayasa olmuştur.
  OSMANLIDA VAKIF
  • Osmanlıda toplumsal fayda amacıyla bir müslümanın malını bağışlamasına ………… denir.
  • Vakfeden kişiye …………. denir.
  • Vakfedilen mala ………… denir.
  • Vakıf sisteminde yöneticiye …………. denir.
  • Kadı huzurunda düzenlenen vakıf sözleşmesine ………….. denir.
  OSMANLIDA TOPLUM
  • Osmanlıda çok uluslu yapıya kavuşulunca devlet ………….. vasfını kazanmıştır.
  • Bir toplumun ülke içinde coğrafi yer değiştirme işlemi ……………….. olarak adlandırılır.
  • Toplumsal yaşayışta bir sınıftan başka bir sınıfa geçmeye yada konumunda terfi olmasına …………….. denir.
  • Osmanlıda yönetime katılmayarak, devlete vergi veren halka ………… denir.
  • Osmanlıda aynı din ve mezhepten gelenler ………. olarak adlandırılmıştır.
  • Osmanlıda müslüman olmayan topluluklara gayrımüslim veya ……… adı verilmiştir.
  • Merkezi fener patrikhanesi olan ……………, patrik tarafından temsil olunmuştur.
  • İstanbuldaki hahambaşı tarafından temsil edilen Osmanlı …………. cemaati ticaret sayesinde zenginleşmiştir.
  • Rusyanın Ortodoksların hamisi olması, Fransız ihtilali, Tanzimat ve ıslahat fermanları ile meşrutiyet ………….. yapısının bozulmasına yol açtı.
  • Osmanlı şehirlerinde ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarından yöneticilere ………… veya ümera denirdi.
  • Reaya ile ümera arasındaki temel farkı ………… verilmesi belirlemektedir.
  • Anadoluda 13.yy’da ortaya çıkan ……….. teşkilatı dini, ahlaki, sosyal ve ekonomik bir teşkilattır.
  • Osmanlı toplumunda her esnaf ………. adlı bir odaya üye olurdu.
  • Esnafın dükkan açma yetkisine ………… denir.
  OSMANLI EKONOMİSİ
  • Osmanlı ekonomisinin iki doğal kaynağını ………. ve …………oluşturur.
  • Osmanlı tarihinde ilk nüfus sayımı 1831’de …………. Döneminde yapılmıştır.
  • Çeşitli nedenlerle ve dönemlerde vergi yükümlüsü nüfusu belirlemek amacıyla yapılan sayıma …………. denir.
  • Osmanlı toprak sistemi …….., ……….. ve ……….. olmak üzere üç temel yapıdan oluşur.
  • Mülkiyeti devlete ait olan topraklara……….. denir.
  • Gelirleri padişah kızlarına ve ailesine ayrılan topraklara …………… denir.
  • Kişilerin miras olarak bırakabildiği mülk toprak, Müslümanlara ait ………. ve zımmilere ait …………. Toprak olarak ikiye ayrılır.
  • Osmanlı ekonomisinin temelinde …………. bulunur.
  • Dericilik, kumaşçılık ve demircilik Osmanlı ………… temelini oluşturur.
  • Osmanlı ticaretinde öneme sahip yol üzerindeki konaklama yerlerine ……….. denir.
  • Tatar denen ulaklarca yapılan haberleşme ağına ……….. teşkilatı denir.
  • Osmanlıda nakliye işleriyle uğraşan esnafa ……….. denir.
  • Osmanlıda ticaret gelirlerini etkileyen 3 olay …………………., …………….. ve 1838 …………..... antlaşmasıdır.
  • Ticaret, hukuk ve gümrük alanında bir devletin başka bir devlete verdiği ayrıcalıklara ……………… denir.
  • Kapitülasyonlar ……………. Döneminde sürekli hale getirildi.
  • İngiltere ile ……………. döneminde imzalanan Balta Limanı ticaret antlaşması ile Osmanlı Avrupa için açık Pazar haline geldi.
  • İlk dış borç …………. Savaşı sırasında alınmıştır.
  • 1881’de Osmanlı borçlarını ödeyemeyeceğini duyurunca ……………………. Komisyonu kuruldu.
  • Altın, gümüş, bakır gibi madeni paralara ………….. denir.
  • Para basılan yere …………….. denir.
  • İlk Osmanlı parası …………… zamanında basılmıştır.
  • Orhan bey döneminde basılan gümüş paraya …………. denir.
  • Fatih zamanında basılan altın paraya …………… denir.
  • Osmanlıda ilk kağıt para ……… adıyla Abdülmecit döneminde kullanıldı.
  • Osmanlıda tekalif, resim, bac gibi adlarla anılan vergiler ……….. ve ……… olmak üzere iki şekilde alınırdı.
  • Bir şer’i vergi olan ………… Müslümanlardan alınan 1/10 oranında ürün vergisidir.
  • Müslüman olmayanlardan alınan toprak vergisine ……….. denir.
  • Zimmilerden askerlik görevi karşılığı alınan vergiye ………denir.
  • Hayvan sayısına göre alınan vergiye …………… denir.
  • Reayanın sipahiye ödediği toprak vergisine ………….resmi denir
  • Toprağı izinsiz olarak terk eden veya üç yıl üst üste ekmeyen çiftçiden …………… vergisi alınır.
  • Olağanüstü hallerde divan kararı ve padişah emri ile alınan vergiye …………. Denir.
 2. #2

  Üyelik tarihi
  04.Mayıs.2007
  Mesajlar
  18

  Sayın hocam yazılı zamanı bu çalışma kağıtları çok iyi oldu. Teşekkür ederim.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  11.Eylül.2007
  Yaş
  47
  Mesajlar
  40

  Fatih hocam bu boşluk doldurma sorularının cevap anahtarlarını da verirseniz daha iyi olacak kanısındayım.

 4. #4

  Üyelik tarihi
  15.Kasım.2009
  Yaş
  33
  Mesajlar
  1

  Çok teşekkür ederim cevapları da verirseniz çok daha iyi olucak ...

 5. #5

  Üyelik tarihi
  12.Eylül.2007
  Mesajlar
  7

  her şeyin hazırını beklemeyelim, birazda kendimiz cevapları bulalım...

 6. #6

  Üyelik tarihi
  11.Ocak.2016
  Yaş
  28
  Mesajlar
  1
  Arkadaslar sorularn cevabni bulan var sa yardmci olabilir mi yrn snvm var

 7. #7

  Üyelik tarihi
  07.Mayıs.2016
  Yaş
  29
  Mesajlar
  1
  cevaplarıda versenz fena olmayacak

 8. #8

  Üyelik tarihi
  15.Mayıs.2019
  Yaş
  33
  Mesajlar
  1
  Cevapları nerede

Giriş

Giriş