1. #1
  barba rossa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10.Eylül.2008
  Yaş
  51
  Mesajlar
  5  1-Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazılar şunlardır:
  I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
  II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
  III. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
  IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
  Bu uygulamaların hangisinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve III E)II ve IV
  2- I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
  Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devlet otoritesinin yok olması B) Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
  C) Valide sultanların saltanata egemen olması D) Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
  E) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi

  3- Osmanlı Devleti’nde kuruluşundan XVII. yüzyıla kadar geçen 300 yıllık süre içinde yalnızca elli beş sadrazam işbaşına geçtiği halde, XVII. yüzyılda altmış bir kişi sadrazam olmuştur.
  XVII. yüzyıldaki bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?

  A) İç huzursuzluğun yaygınlaşması B) Devlet adamlarının yetiştiği okul olan Enderun’un önemini koruması
  C) Taht değişikliklerinin daha sık olması D) Sadrazamların yetersiz görülmesi
  E) Devlet işlerinde, padişah annelerinin de padişah kadar etkili olması

  4- Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
  A) İşlenmeyen toprakların geri alınması B) Gelirinin fazla olması
  C) Mülkiyetinin devlete ait olması D) Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması
  E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

  5- Yeniçeri Ocağında, duraklama dönemine kadar“Ocak devlet içindir.” anlayışı egemenken, bu dönemden sonra “Devlet ocak içindir.” anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçeri Ocağındaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?
  A) Devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi B) Yeniçeri Ocağının saygınlığının artması
  C) Gerilemenin hız kazanması D) Savaşlarda yenilginin artması E) İsyanların artması

  6- Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına kadar artmıştır.
  Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde,
  I. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir. II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.
  III. Sınırlar yeniden belirlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  7- XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslamiyet’ten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.

  Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikme-sinde etkili olduğu savunulabilir?

  A) Türk milliyetçiliğinin uyanması
  B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi
  C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması
  D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi
  E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi

  8- Fatih Sultan Mehmet'in tahta ilk çıktığında hedefi, İstanbul'u almak olmasına rağmen ilk seferini Karamanoğulları üzerine gerçekleştirmiştir. Bu bilgiye göre Fatih'in;
  I. Karamanoğullarını tamamen ortadan kaldırmak
  II. Konya'yı ele geçirip ticari avantaj elde etmek
  III. Karamanoğullan'nın tehdit unsuru olmasını engellemek amaçlarından hangilerini öncelikle gerçekleştirmek istediği söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  9- Fatih Sultan Mehmet'in;
  I.İstanbul'u başkent yapması
  II.Kanunnâme-i Âl-i Osman'ı hazırlaması
  III.Ortodoks halka din serbestliği tanıması
  IV.Venedikliler'e ticari ayrıcalıklar vermesi
  girişimlerinden hangilerinin Hıristiyan birliğinin oluşmasını engellemek amacına yönelik olduğu söylenebilir?
  A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I ve III E) II ve III

  10- I. İstanbul'un fethi
  II.Hint Deniz Seferleri'nin yapılması
  III.Kervansarayların yapılması
  IV.Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi
  V.Şahkulu isyanı'nın bastırılması
  olaylarından hangileri Osmanlı Devleti'nin ekonomik çıkarlarını diplomatik yolla sağlamak
  amacıyla gerçekleştirilmiştir?
  A) I ve II B) I, IV ve V C) Yalnız IV D) IV ve V E) I, II ve IV

  11- XIII. yüzyılda Anadolu'da ticari faaliyetleri denetim altına aldıkları gibi otorite zayıfladığında güvenlik ve siyasi gücü sağlama görevlerini de üstlenmişlerdir.
  Yukarıda sözü edilen ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Enderun B) Ahilik C) Divan D) Yeniçeri ocağı E) Medrese

  12- Aşıkpaşazade, Karacahisar kentine bir kadı atanması üstüne çıkan tartışmada, Osman Bey'in ağzından çıkan şu sözleri aktarmıştır: "Ben, kılıcımın ucuyla fethettim bu kenti. Buraya kavuşmaya Selçuklu sultanından ne diye izin isteyecekmişim? Ona, sultan olma onurunu veren Tanrı, bana da cihat yoluyla han olma onurunu verdi."Buna göre Osman Bey'in Osmanlı Devletinin temelini aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı söylenebilir?
  a)Fetih politikasına b)Türkleri üstün görme anlayışına c)Laik yönetim anlayışına d)Hanedanı yönetime ortak etme anlayışına e) Hıristiyanların Müslümanlaşmasına

  13- Ortaçağ Avrupa'sında;
  I.Barutun ateşli silahlarda kullanılması
  II.Roma İmparatorluğunun 395'de Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrılması
  III.Avrupa'daki merkezi krallıkların güç kaybetmesi
  IV.Haçlı Seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanması gelişmelerinden hangileri "Kilise ve papalığın siyasi güç kazanmasını" sağlamıştır?
  A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I ve III

  14- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin sosyal nedenidir?
  A) Kuluni tarikatının Hıristiyanları, Müslümanlara karşı yönlendirmesi
  B) Yoksul köylülerin yeni topraklara sahip olup zengin ve soylu olma isteği
  C) Papa'nın gücünü artırma arzusu D) Bizans'ın Türk ilerlemesi karşısında Avrupa'dan yardım isteği
  D) Kutsal Kudüs kentini Avrupalıların ele geçirme isteği

  15- Atatürk "Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal ekonomik ve bilimsel hayatta başarılı olmak yaşamın kuralıdır. Yükselme yolu budur. Yaşama egemen olan kuralların zamanla değişmesi zorunludur" demiştir.Atatürk'ün bu sözleriyle çağdaşlaşmanın temeli olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
  A) Bağımsızlık B) Batılılaşma C) Ulusal egemenlik D) Devletçilik E) İnkılapçılık

  16- TBMM tarafından açıklanan bildiride "Eğitim, toprak, mali, adalet işleriyle, diğer bütün kurumlar toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir." denilmiştir.
  Paragrafa göre, TBMM'nin çalışmalarında Atatürk ilkelerinden hangisini temel aldığı söylenebilir?
  A) İnkılapçılık B)Ulusçuluk C)Laiklik D)Cumhuriyetçilik E)Devletçilik

  17- Türkiye Cumhuriyeti'nde;
  I. Tüm kesimlerin yasalar karşısında eşit tutulması
  II. Din ve mezhep seçme özgürlüğünün tanınması
  III. Yönetimde ulus egemenliğinin benimsenmesi
  gelişmelerinin laiklik, cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
  Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık
  A) II III I
  B) I II III
  C) III I II
  D) I III II
  E) III II I

  18- Fransız İhtilalinin,
  I. İngiltere'deki meşrutiyetten ve Amerika'da kurulan Cumhuriyetten etkilenmesi
  II. Avrupa'daki devletler arasındaki dengeyi bozması
  III. Dünya'nın siyasal, hukuksal ve toplumsal yapısını değiştirmesi
  özelliklerinden hangileri "evrensel" niteliğine örnek olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III

  19- Osmanlı Devleti'nin 1402 Ankara Savaşı yenilgisiyle başlayıp 1413'te I. Mehmet'in tahta geçmesine kadar yaşanan sürece "Fetret Dönemi" denir. Ankara Savaşı yenilgisinin;
  I.Merkezi otoritenin bozulması II.Bizans'ın Anadolu'ya egemen olması III.Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulması IV.Şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) II ve IV E) I, II ve III

  20- Osmanlı'nın kurulduğu yıllarda, ilk hükümdarlar, yanlarında kardeşleri, oğulları ve yeğenleriyle seferlere çıkarlardı. Fetihler boyunca alınan yerler ailenin çeşitli üyelerine emanet ediiirdi. Mal varlığıyla ilgili bir sorun olduğunda bütün aile toplanırdı. Ailenin her üyesi, devletin yayılıp büyümesine canla başla katılırdı.
  Osmanlı ailesinin bütün fertlerinin üstlendiği bu roller aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
  A) iktidarı elinde tutanın devlet başkanı olmadığının
  B) Ülke yönetiminde padişahın söz sahibi olduğunun
  C) Yönetimin şehzadelerce yürütüldüğünün
  D) Otorite ve gücün ailenin en yaşlı üyesine ait olduğunun
  E) Egemenliğin hükümdar ailesine ait olduğunun 2. #2
  Ahmet. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.Nisan.2023
  Yaş
  43
  Mesajlar
  1
  Cevap anahtarı varmı hocam bu yazılının

Bu Konu için Etiketler

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Giriş

Giriş