10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
�������� LİSESİ 2008 -2009 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH 2 DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMASI

Adı � Soyadı:
Sınıfı � No


SORULAR
S.1- Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Avrupa'da Coğrafi Keşiflerin yapılması
B) Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı ittifak yapması
C) Avrupa'daki teknik gelişmelerin silah sanayinde kullanılması
D) Avrupa'nın Rönesans Hareketleri'yle bilim ve teknik alanda ilerlemesi
E) Kapıkulu ayaklanmalarının devlet otoritesini sarsması

S.2- Yavuz Sultan Selim'in aşağıdaki gelişmelerin hangi-sinde katkısı yoktur?

A) İslam dünyasının siyasi liderliğinin ele geçirilmesi
B) Baharat Yolu üzerinde denetim kurulması
C) Doğudan gelecek tehlikelerin önlenmesi
D) Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması
E) Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle mücadele edilmesi

S.3 Durum: Osmanlı Devleti'nin askeri alanda büyük başa-rılar kazanmasında Yeniçerilerin etkisi fazladır.
Olay: II. Osman Hotin seferindeki tutumlarından do-layı Yeniçeri ordusunu ortadan kaldırmak istemiştir.
Yukarıda verilen olay ile durum karşılaştırıldı¬ğında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla¬bilir?

A)Yeniçerilerin Osmanlı Devleti�ni devamlı zarara uğrattı-ğına
B)Yeniçerilerin bütün savaşları kazandığına
C)Yeniçerilerin gayrimüslimlerden oluşturuldu¬ğuna
D)Osmanlı maliyesinin bozulmasında Yeniçeri¬lerin etkili olduğuna
E)Zamanla Yeniçeri ordusunun bozulduğuna

S.4- . XVIII. yüzyıl başlarında;
- İstanbul Antlaşması'yla (1700) Azak kalesi Rusya'ya bıra-kılmıştır.
- Prut Antlaşması'yla (1711) Azak kalesi Rusya'dan geri alınmıştır.
Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Kaybedilen yerlerin geri alınması ümidi doğmuştur.
II. Rusya'nın Karadeniz'e çıkması engellenmiştir.
III. Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç siyasetini yakından takip edebilecektir.
IV. Rusya'ya Ortodoksları koruma hakkı verilmiştir.
Yargılardan hangileri savunulabilir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III
D) III ve IV E) Yalnız IV

S.5- - l. Hicaz bölgesinin Osmanlılara bağlanması
II. Baharat ticaret yolunun Osmanlı denetimine gir-mesi
III. Halifelik makamının Osmanlılara geçmesi
Osmanlı Devleti yukarıdakileri hangi savaşın sonucu olarak elde etmiştir?

A) Çaldıran B) Ridaniye C) Otlukbeli
D) Mercidabık E) Mohaç

S.6- Osmanlı Devleti'nin; XVI. yüzyıl sonlarından itibaren siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda sorunlar yaşadığı görü-lür.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Dış borçların mali durumu olumsuz etkilemesi
B) Ordu ve donanmanın güç yitirmesi
C) Avrupa'daki gelişmelere ayak uydurulamaması
D) Padişah ve devlet adamlarının yetersiz olması
E) Dirlik sisteminin bozulması

S.7- Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda imzaladığı;
I. Karlofça II. İstanbul III. Hotin IV. Bucaş V. Vasvar
Gibi antlaşmalardan hangileri, duraklama döneminin sonu gerileme döneminin başlangıcı olarak birbirini ta-mamlar niteliktedir?
A) II ve III B) I ve III C) I ve II
D) III ve IV E) IV ve V

S.8- Gerileme döneminde Avusturya, Pasarofça Antlaşma-sıyla ele geçirdiği toprakların bir bölümünü aşağıdaki ant-laşmalardan hangisiyle Osmanlı devleti�ne geri vermiştir?

A) İstanbul B) Belgrat C) Ziştovi D) Vasvar E) Yaş

S.9- Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Savaşı ile Fransa kralını Almanya'nın esaretinden kur¬tarmış, 1535 yı-lında Fransa kralına kapitülasyon denen ekonomik ayrıca-lıkları vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Kanuni'nin bu yolla ulaşmak iste-diği bir amaç olamaz?

A)Osmanlı Devleti'nin ticaret hacmini artırmak
B)Avrupa'da Fransa gibi bir devletle dostluk antlaşması yapmak
C)Hıristiyan birliğini parçalamak
D)Osmanlı tüccarlarının Fransa'da rahat ticaret yapmalarını sağ-lamak
E)Fransızların Coğrafi Keşiflere katılmasını en¬gellemek

S.10- Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu bazı antlaşma-lar şunlardır:
- Ferhat Paşa Antlaşması
- Nasuh Paşa Antlaşması
- Serav Antlaşması
Bu antlaşmalar, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?
A) Rusya B) İran C) Avusturya
D) Venedik E) Lehistan

S.11- II. Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti'nin ba¬şarısız olması üzerine Papanın çabalarıyla Os¬manlı Devleti'ne karşı "Kutsal İttifak" kurulmuştur. Bu ittifaka Avusturya, Lehis-tan, Venedik, Malta ve Rusya katılmıştır.
Bu bilgilere göre, II. Viyana kuşatmasının so¬nucunda aşağıdakilerden hangisinin görüldü¬ğü söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı birliği kurul¬muştur.
B) II. Viyana kuşatmasından sonra Avusturya parçalanmış-tır.
C) Rusya, Osmanlı Devleti'nin yayılmasını önle¬meye çalış-mıştır.
D) Malta Şövalyeleri, Akdeniz hâkimiyetini ele geçirmiştir.
E) Avrupa'da kilise otoritesini kaybetmiştir.

S.12- XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yönetim, ordu, maliye ve toprak düzeninde çeşitli bozulmalar meydana gel-miştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Kapıkulu askerlerine ayarı düşük akçe ile maaş ödenme-si
B) Merkezde ve eyaletlerde ayaklanmaların çıkması
C) Batı türü anayasaların kabul edilmesi
D) İltizam sisteminin yaygınlaştırılması
E) Yeniçeri ocağının kaldırılmasının düşünülmesi

S.13. Yeniçağ başlarında Avrupa'da görülen;
I. Pusulanın kullanılması
II. Matbaanın kullanılması
III. Barutun kullanılması
IV. Gemi yapım tekniğinin gelişmesi
V. Kağıt üretiminin yaygınlaşması
gibi gelişmelerden hangilerinin Avrupa'da sömürgecilik çalışmalarının yaygınlaşmasında etkili olduğu savunu-labilir?
A) I ve IV B) IV ve V C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, III ve V

S.14- Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde imza-ladığı antlaşma ile özelliği aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
Antlaşmaşma___ _____Özellik___________
A)Bucaş : Osmanlı Devleti�nin batıda en geniş sınırlara ulaşması
B) Ferhat Paşa : Doğuda en geniş sınıra ulaşılması
C) Nasuh Paşa : İran karşısında toprak kaybedilmesi
D) Zitvatorok : Osmanlı imparatorluğu'nun Avusturya karşısında siyasi üstünlük sağlaması
E) Kasr-ı Şirin : Bugünkü Iran sınırının belirlenmesi

S.15- . Osmanlı Devleti'nin 1736-1739 yılları arasında Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşlarda başarılı olma-sında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunu-labilir?

A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının
B) Nizam-ı Cedit askerlerinin
C) Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduda yaptığı düzenlemele-rin
D) Osmanlı-İran Savaşlarının sona ermesinin
E) Batılı devletlerden destek alınmasının

S.16- I. Rusya'ya savaş tazminatı ödenecek
II.Rusya, istanbul'da devamlı elçi bulunduracak
III.Rusya'ya kapitülasyonlar verilecek
IV.Rusya, Osmanlı ülkesindeki Ortodoksları koruya¬cak
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nın yukarıdaki maddele-rinden hangileri, Rusya'ya Osmanlı Devle¬ti'nin iç işlerine karışma hakkını tanımıştır?
A) I ve II B) II ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) I ve IV

S.17- XVIII. yüzyılda görülen;
- Ruslara yenilen İsveç Kralı'nın Osmanlılara sığınması
- Avusturya'dan Belgrat'ın geri alınması
- Rusya ile yaptığı mücadeleyi kaybeden Lehlilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması
gibi gelişmelere bakılarak, Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Güçlü bir devlettir.
II. Avusturya ile savaşmıştır.
III. Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemeye çalışmaktadır.
IV. İsveç ve Lehistan'dan destek almaktadır.
Yargılarından hangileri savunulabilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) Yalnız II E) Yalnız III

S.18-. 1774'te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Ant-laşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Dev-leti'nin aleyhine bir gelişme olarak değerlendirilemez?

A) Kırım'a bağımsızlık verilecek
B) Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurabilecek
C) Rusya, Osmanlı denizlerinde ticaret yapabilecek
D) Rusya, İstanbul'da sürekli elçilik açabilecek
E) Kırım halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacak

S.19- Yeniçağda Avrupa'da görülen;
- Matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi
- İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi
- Hıristiyanlığın kaynaklarının incelenmesi
gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çık-masında etkili olmuştur?

A) Rönesans Hareketleri
B) Coğrafya Keşifleri
C) Reform Hareketleri
D) Yüzyıl Savaşları
E) Fransız İhtilali

S.20- . Osmanlı Devleti batının üstünlüğünü ve batılı-laşmak gerektiğini aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra kabul etmek zorunda kalmıştır?

A) Karlofça Antlaşması
B) Zitvatorok Antlaşması
C) Belgrad Antlaşması
D) Pasarofça Antlaşması
E) Vasvar Antlaşması

Not: Her Sorunun Doğru Karşılığı 5 Puan, Süre 30 Da-kikadır.
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

zeynep buralı ' Alıntı:
ya bunların cevapları yok mu? >:D


cevapları var yazılı kağıtlarında siz çıkarıp siteye eklerseniz sevinirim
 
A Çevrimdışı

axaturk

New member
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

SINIF TARİH 2 DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMASI


bu 2. dönemin yazı o bi karışıklık olmasın bizim hoca burdan sorcakmış yazılıyı 2. dönemin bu

10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları deill
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

müfredata göre yazılı soruları bunlar.sizin hocanızın planı farklı olabilir
 
A Çevrimdışı

aylin2

New member
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

bunların cvpları yokmu
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

aylin' Alıntı:
bunların cvpları yokmu

cevapları var yazılı kağıtlarında siz çıkarıp siteye eklerseniz sevinirim
 
H Çevrimdışı

hsncsn

New member
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

ya hadi cevapları verin
 
2 Çevrimdışı

23nc23

New member
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

Bunlar nasıl 1 dönem 2 yazılı soruları olşuyor. Mübarekler ne çabuk kaynarcaya yetişmişsiniz yoksa sallamışsınız gelişi güzel soruları :D)
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

23nc23 ' Alıntı:
Bunlar nasıl 1 dönem 2 yazılı soruları olşuyor. Mübarekler ne çabuk kaynarcaya yetişmişsiniz yoksa sallamışsınız gelişi güzel soruları :D)

Bu nasıl bir yorumdur Allah aşkına. Sallamak nasıl bir tabir?

axaturk ' Alıntı:
SINIF TARİH 2 DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMASI


bu 2. dönemin yazı o bi karışıklık olmasın bizim hoca burdan sorcakmış yazılıyı 2. dönemin bu

10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları deill


Böyle bir mesaj yerine bir soralım bakalım Umuro Hocam'a "mesaj başlığındaki sınav ve yazılı sayısı ile yazılı başlığındakiler farklı hangisi doğru hocam?"
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

Bu aralar ne hikmetse insanlar zahmet çekenlere saygı gösterip destek olacağı yerde laubali bir tarzda hem istemem hem yan cebime koy tarzında konuşmalar ile haddini aşan söylemlerde bulunuyor.Şunu kimse unutmasın;
1) Ben ve bu sitedeki başta İlteriş Hocam olmak üzere diğer yönetici arkadaşlar herhangi bir ücret almadan sırf Allah rızası için paylaşımda bulunuyoruz.(En azından ben ücret almıyorum varsa alınan benim payımıda gönder İlteriş Hocam)
2) Ben üç tane yöneticilik yaptığım sitede sizin bakışınızla "nede olsa bir enayi hazırlar" dediğiniz kişilerden biriyim ve her sene plan züme soru etkinlik vb paylaşımları epey bir zaman harcayarak sitede paylaşan biriyim.
3)Ben bu işleri yaparken aynı zamanda bir sendikanın ilçe başkanlığı ,bir köy derneğinin sorumluluğu bir ocağın il yöneticiliğini yapmaktayım.Siz ve sizin giibilerin yapamadığı işleri ben bu kadar çok boş zamanda yapabiliyorum...............
Bu sebeple lütfen herkez haddini bilsin bir işin rahmetinden yararlanıyorsan en azından o işin zahmetini çekenlere saygılı olmayı öğrenin.....


Sorularınızı şayet normal bir uslup ile sorarsanız o soruların niçin o konulardan sorulduğunuda yazarım............


Saygılarımla
 
A Çevrimdışı

anka-46

New member
Ynt: 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test - 20 Soru)

Çok güzel teşekkür ederiz.. O0
 
Geri
Üst