10. Sınıf Genel Tekrar Testi - IV

R Çevrimdışı

rast80

Guest
1. Rusya Ortodoks olmasına rağmen, II. Viyana kuşatması sonrası Osmanlıya karşı Katoliklerin kurduğu kutsal ittifaka katılmıştır.
Bu gelişme,
I. çıkarların her şeyin üstünde tutulduğu,
II. mezhep birliğinin kesin olarak sağlandığı,
III. Rusya’nın sıcak denizlere indiği
durumlarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III


2. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nda “Kırım Hanlığı bağımsız olacak ancak Kırım halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır” maddesi yer almıştır.
Buna göre,
I. Kırım’ın egemenliğinin Rusya’ya bırakıldığı,
II. Osmanlı Devleti’nin topraklarının daraldığı,
III. Halifeliğin siyasi bir amaçla kullanıldığı
durumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


3. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde iç ayaklanmaların çıkması aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

A) Köyden kente göçlerin yaşanmasını
B) Dine verilen önemin artmasını
C) Uzun süreli savaşların görülmesini
D) Huzur ve güven ortamının kaybolmasını
E) Ekonomik hayatın bozulmasını

4. Duraklama dönemi ıslahatlarının başarısız olmasında,
I. ıslahatçıların uzun süre görevde kalamamaları,
II. yapılan yeniliklerin devlet politikası haline getirilememesi,
III. ıslahatlara karşı olan çıkar gruplarının engellemeleri
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


5. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
– Ruslar Karadeniz’de donanma bulundurabilecektir.
– Ruslar İstanbul’da daimi elçilik ve istediği yerde konsolosluk açabilecektir.
– Osmanlı yönetimindeki Ortodoks Hıristiyanların koruyuculuğunu Rusya yapacaktır.
Buna göre Rusya’nın politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıcak denizlere inmek istemektedir.
B) Balkanlardaki Slavları birleştirmeyi amaçlamaktadır.
C) Ortodoks Hıristiyanlarının dini lideri olmayı amaçlamaktadır.
D) İstanbul’da elçilik açarak Osmanlı’daki yenileşmeyi takip etmektedir.
E) Osmanlı’daki azınlıkları çıkarları için kullanmaktadır.


6. 1700 İstanbul Antlaşması’nın,
I. Azak kalesi, Ruslara bırakılacak,
II. Ruslar Kudüs’ü serbestçe ziyaret edebilecek,
III. Rus Çarlığı, İstanbul’da elçi bulunduracak
maddelerinden hangileri Rusya’nın Karadeniz’e çıkmasına ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


7. Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nden itibaren padişahlar ve yöneticiler bilimsel çalışmaları ve yenilikleri desteklerken şeyhülislam ve ulema karşı çıkmıştır.
Şeyhülislamın ve ulemanın bu tutumunun,
I. Osmanlı Devleti’nde yenileşme sürecini,
II. bilimsel gelişmelerin ve çalışmaların yavaşlamasını,
III. yeniliklerin halk tarafından benimsenmesini
durumlarından hangilerini engellediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


8. Aşağıdaki yerlerden hangisi Fatih döneminde alınmamıştır?

A) Trabzon B) Kırım C) Rodos D) Mora E) Amasra


9. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıktığı söylenemez?

A) Savaşlarda başarısız olunması
B) Ülke genelinde huzur ve asayişin bozulması
C) Halkın yönetime katılması
D) Toprak gelirlerinin ve üretimin azalması
E) Tımarlı sipahilerin sayılarının azalması10. Osmanlı Devleti’nde,
I. veraset sisteminin bozulması,
II. kadınların yönetimde etkili olmaları,
III. Coğrafi Keşiflerle Avrupa’nın zenginleşmesi,
IV. Avrupalıların bilim ve teknikte ilerlemesi
gelişmelerinden hangileri duraklamanın başlamasının dış etkenlerindendir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve III


11. Osmanlı Devleti’nin her döneminde ayrı bir dış politika takip edilmesi,
I. örf ve geleneklerin getirdiği baskıların artması,
II. siyasi dengelerin değişmesi,
III. zamanın yöneticilerinin düşünceleri
gelişmelerinden hangileri ile ilgili değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III12. Osmanlı Devleti’nin Yükselme döneminde görülen,
● İslâm dünyasının lideri olunmak istemesi
● Dulkadiroğulları üzerinde egemenlik mücadelesi
bu gelişmeler aşağıdaki devletlerden hangisi ile Osmanlı Devleti arasında savaşların başlamasına neden olduğu söylenebilir?

A) Avusturya B) Venedik C) Bizans D) Memlük E) Rusya


13. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili bir terim değildir?

A) Vakıf B) Divan C) Enderun D) Vezir E) Erşed - ekber


14. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilirken;
I. saray, devlet işlerine karışmayacak,
II. devlet memurluklarına kendi istediği kişileri atayacak,
III. devlet işleriyle ilgili olarak saraya sunulan her şey kabul edilecek
gibi isteklerde bulunmuştur.
Bunlardan hangileri uygun bir çalışma ortamı kurmaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III


15. Fransız İhtilâli’nin çıkmasında Fransa’nın sosyal, ekonomik ve siyasal yapısı etkili olmuştur.
Bu bilgilere göre ihtilâlin nedenleri arasında,
I. halkın sınıflara ayrılması,
II. Kralın halka baskı yapması,
III. vergilerin artırılması
gibi gelişmelerden hangilerinin doğrudan etkisi olmuştur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


16. XVII. yüzyıl Anadolu’da Celali isyanlarının yaygınlaşması üzerine,
I. İran’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi,
II. asayiş bozulan köylerin boşalması,
III. Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi
gibi gelişmelerinden hangileri Celali isyanlarının Osmanlı Devleti’nin dış politikasına olumsuz etkilediğini göstermektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III17. Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıldan itibaren askeri yenilgiler artmış ve bunun doğal sonucu olarak da toprak kaybı artmıştır.
Bu durumun,
I. bütçe açığının artması,
II. ıslahatların askeri alanda yoğunlaşması,
III. ülke sınırlarının daralması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


18. Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde mücadele ettiği söylenemez?

A) Karamanoğulları B) Timur C) Bizans D) Haçlılar E) SafeviCEVAP ANAHTARI

10snfgeneltekrartestiivts4.png
 
M Çevrimdışı

Maktas

New member
Ynt: 10. Sınıf Genel Tekrar Testi - IV

Soru-1 Rusya KATOLİK olmasına rağmen... ( Katolik ? )
Yada kutsal ittifakı kuranlar ( Avusturya, Venedik,Lehistan, Malta = Ortodoks ? )
Tam bilemediğim için merak ettim. Yanılıyormuyum acaba. Şimdiden teşekkür ederim.
 
Geri
Üst