11.Sınıf İnkılap II.dönem I.yazılı

Ç Çevrimdışı

çubuk prenses

New member
T.C
PASİNLER KAYMAKAMLIĞI PASİNLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
11. SINIFLAR TC. İNKILAP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR.

SINIF/NO :
AD/SOYAD :


1- Düzenli ordunun batı cephesinde Yunanlılar’ a karşı kazandığı zaferler yada aldığı yenilgi önemli siyasi gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Aşağıda verilen siyasi gelişmeleri yukarıda belirtildiği şekilde kazanılan yada kaybedilen muharebelerle eşleştiriniz.(10p)( 1. İnönü Muh., 2. İnönü Muh., Eskişehir Kütahya Muh., Sakarya Muh., Başkomutanlık M. M. Ve Büyük Taarruz. )

a) Fransızlar’ la Ankara Antlaşması imzalanmıştır. ( )
b) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. ( )
c) İtalyanlar Güney Anadolu’ da işgal ettikleri bölgeyi boşaltmaya başlamıştır. ( )
d) Meclis’ in Kayseri’ ye taşınması gündeme gelmiştir. ( )
e) Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır. ( )

2- Aşağıda verilen ifadelerin karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini yerleştiriniz.(10p)

a) İlk TBMM’ de güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. ( )
b) İlk TBMM’ de yargının bağımsızlığı ilkesine uyulmamıştır. ( )
c) Misak-ı Milli ilkeleri Osmanlı Mebusan Meclisi’ nde kabul edilmiştir. ( )
d) Fransa TBMM’ yi tanıyan ilk Avrupa devletidir. ( )
e) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapatılması TBMM’nin açılmasına zemin hazırlamıştır. ( )

3- Aşağıda verilen terimleri kısaca açıklayınız.(10p)
Meclis Hükümeti Sistemi :


Tekalif-i Milliye Emirleri :


4- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p)
a) Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesinde askerlik görevinden istifa etmiştir. Mustafa Kemal …………………….. ile istifa ettiği askerlik görevine geri dönmüştür.
b) Erzurum Kongresinde kurulan Temsil heyeti’nin görevi ………………. açılınca sona ermiştir.
c) TBMM kendisine karşı ayaklananları ve asker kaçaklarını cezalandırmak için ……………………………. Kanunu’ nu çıkarmıştır.
d) Osmanlı Devleti …………………………… Antlaşması ile hukuken sona ermiştir.
e)1. Dünya Savaşı sonunda düzenlenen Paris Konferansı’nda ……………………….. bölgesinin ……………………. verilmesi üzerine İtilaf devletleri arasında ilk fikir ayrılıkları çıkmış ve İtalya ile İngiltere’nin arası açılmıştır.

5- Batı cephesinde gerçekleşen Yunan taarruzlarının nihai (asıl) amacı nedir ? Bu çerçevede Batı cephesinin Milli kurtuluş açısından önemini açıklayınız.(10p)

6- Aşağıda verilen olayları kronolojik sıraya göre numaralandırınız.
Başkomutanlık Yasası ( )
Misak-ı Milli’nin kabulü ( )
Londra Konferansı ( )
Düzenli ordunun kurulması( )
Güney cephesinin kapanması( )1. Kurtuluş Savaşında askeri mücadele aşağıdaki devletlerden hangilerine karşı yapılmıştır.(hangileriyle fiilen savaşılmıştır)
A) Fransa-İtalya-İngiltere
B) İngiltere-Yunanistan-Fransa
C) Yunanistan-Ermenistan-Fransa
D) Yunanistan-İtalya-İngiltere
E) Fransa- Rusya-Yunanistan

2. Düzenli ordunun ilk zaferleri olan I. Ve II. İnönü Savaşları’nın, Türk ulusuna sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) TBMM’ye güven artmıştır.
B) TBMM’nin otoritesini güçlendirmiştir
C) Türk ordusu moral ve özgüven kazanmıştır.
D) Askere gönüllü yazılmalar başlamıştır.
E) TBMM ilk siyasi başarısını kazanmıştır.

3. TBMM kurucu bir meclistir. Bu yetkisine dayanarak egemenliğin kaynağını tek kişiden alıp halka vermiş, yüzyıllardır süren saltanatı kaldırmıştır.
Bu durum TBMM’ nin

I. inkılapçı
II. demokratik
III. halkçı
niteliklerden hangilerine sahip olduğuna kanıt olarak gösterilebilir.
a) yalnız I b) yanız II c) yalnız III
d) II ve III e) I, II ve III

4.
I. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması
II. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
III. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki çalışmalardan hangilerinin ülkede iç güvenliği sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir.
a) yalnız I b) yanız II c) yalnız III
d) II ve III e) I, II ve III

5. TBMM, Londra Konferansı’ndan Türkler lehine herhangi bir karar çıkmayacağını bilmesine rağmen, konferansa katılma kararı almıştır.
Buna göre TBMM’ nin Londra Konferansı’na katılarak,
I. Anlaşma devletlerine varlığını hukuken tanıtma
II. Misak-ı Milli’yi dünya kamuoyuna duyurma
III. Barışçı bir politika uyguladığını gösterme
Amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir.
a) yalnız I b) yanız II c) I ve II
d) II ve III e) I, II ve III


6. Anlaşma devletlerinin TBMM’ ye karşı çıkan isyanları destekleyerek
I. Türk halkının kurtuluş mücadelesini engelleme
II. Anadolu’daki işgalleri kalıcı hale getirme
III. Saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlama

Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir.
a) yalnız I b) yanız II c) yalnız III
d) I ve II e) I ve III

7. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın,
I. Yunan kuvvetleri Doğu Trakya’yı boşaltacaktır
II. Doğu Trakya’daki Türk jandarma kuvvetleri 8.000 i geçmeyecektir.
III. İstanbul ve boğazlar TBMM’ye bırakılacak ancak barış yapılana kadar Anlaşma Devletleri burada asker bulunduracaktır.

Hükümlerinden hangileri TBMM’nin egemenlikhaklarını sınırlandırmaktadır.

a) yalnız I b) yanız II c) yalnız III
d) I ve II e) II ve III

8. Büyük Taarruz sonrası Başkomutan Mustafa Kemal İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya’nın boşaltılması koşulu ile ateşkes önerisini kabul edeceğini İtilaf Devletlerine duyurmuştur.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Barış yanlısı görünmediğinin
B) Sorunları sadece diplomatik yolla çözmeye çalışacağının
C) İstanbul Hükümeti ile uzlaşmaya yöneldiğinin
D) Yunanlıların saldırısına karşı hazırlıklı olduğunun
E) Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmekte kararlı olduğunun

9. 1921 Anayasasının aşağıdaki özelliklerinden hangisi günümüzde de uygulanmaktadır?
A) TBMM’nin üstünde herhangi bir gücü tanımamıştır.
B) Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir.
C) Seçimler iki yılda bir yapılır.
D) Kadınlara oy kullanma hakkını vermemiştir
E) Güçler birliği ilkesinin benimsemiştir.

10. Misak-ı Milli ile ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azınlık haklarının belirlenmesi
B) Manda ve himayenin kabul edilmesi
C) İstanbul ve Boğazların geleceğinin tesbit edilmesi
D) Mondros Mütarekesi imzalandığında yabancı ülkelerde kalan Türklerin sorunlarının çözümlenmesi
E) Yurdun bölünmezliği ve milli sınırların belirlenmesi

Test sorularının doğru yanıtları dört (4) er puan değerindedir.Süre 1 ders saatidir.(45dk)
Hasan ADIGÜZEL
----BAŞARILAR---


Alıntıdır...
 
Geri
Üst