150 likler

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Kurtuluş Savaşı sonrası hain ilan edilip yurt dışına sürgün edilen 150 kişiye verilen addır. Aslında Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra İç İşleri Bakanlığı tarafından hainlerin sayısı 600 kişi olarak açıklanmış (Sadece sayı verilmiştir. Bu 600 kişinin adı hala açıklanmamıştır.) Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan bir madde mucibince önce 300'e sonrada 149'a indirilmiştir. (Lozan'da sürügün edileceklerin sayısı 150'yi geçemez diye bir madde vardır.) Daha sonra "Köylü Gazetesi" sahibi Refet Bey'in de eklenmesi ile sayı 150 olmuştur. (Yüzellilikler konusu TBMM'nin 16, 22 ve 23 Nisan 1924'teki gizli birleşimlerinde ele alındı. Bakanlar Kurulu 149 kişilik bir liste hazırladı. Liste onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e (Atatürk) sunuldu. Onun da listeye bir kişi eklemesiyle Yüzellilikler listesi kesin biçimini aldı ve 1 Haziran 1924'te kararname halinde yayınlandı.)

29 Haziran 1938'de kabul edilen Af Kanunu ile Yüzellilikler de bağışlandı. Ama bu kişilere eski memuriyetlerinden dolayı emeklilik bağlanmaması ve sekiz yıl süre ile kamu hizmetine girememeleri öngörüldü. Ayrıca, gerekli görülürse yurttaşlıktan yine çıkarılabileceklerdi.
Af Kanunu'ndan sonra Yüzellilikler'in bir bölümü Türkiye'ye döndü. Refi Cevad, Refik Halid, Mustafa Neyyir, Rıza Tevfik, Çerkez Ethem'in ağabeyleri Tevfik ve Reşid beyler geri dönenler arasındaydı. Çerkez Ethem ise Türkiye'ye dönmedi ve Ürdün'de öldü."

İŞTE HAİNLER

VAHİDEDDİN’İN MAİYETİ
Yaver-i Has Kiraz Hamdik
Hademe-i Hassa Kumandanı Zekit
Hazine-i Hassa Müfettişlerinden Kayserili Şaban Ağaü
Tütüncübaşı Şükrür
Şerkarin Yaverk
Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahire
Seryaver Avnir
Eski Hazine_i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refikg

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL KABİNE AZALARI
Eski Şeyhülislam Mustafa Sabrie
Eski Adliye Nazırı Ali Rüşdiç
Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Cemal (Artin)e
Eski Bahriye Nazırı Cakacı Hamdi (Paşa)r
Eski Maarif Nazırı Rumbeyoğlu Fahreddin
Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Kızılhançerli Remzi

SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN HEYET-İ MURAHHASA
Eski Marif Nazırı Hadi (Paşa)
Ayandan Şura-yı Devlet Eski Reisi Rıza Tevfik (Bölükbaşı)
Bern eski sefiri Reşat Halis

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL OLANLAR
Kuvve-i İnzibatiye Başkumandanı Süleyman Şefik (Paşa)
Yaveri Süvari Yüzbaşısı Bulgar Namıyla Maruf Tahsin
Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Ahmet Refik
Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı Ve Damat Ferit’in Yaveri Tarık Mümtaz
Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı Ali Nadir (Paşa)
Kuvve_i İnzibatiye Mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi Kaymakam Fettah
Kuvve-i İnzibatiye Mensuplarından Çopur Hakkı

MÜLKİYE VE ASKERİYEDEN
Eski Bursa Valisi Gümülcineli İsmail
Ayandan Konyalı Zeynelabidin
Eski Cebelibereket Mutasarrıfı Fanizade Mesut
Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri Miralay Sadık
Eski Malatya Mutasarrıfı Bedirhani Halil Rahmi
Eski Manisa Mutasarrıfı Giritli Hüsnü
Eski Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa (Paşa)
Uşak Belediye Reisi Hulusi
Eski Adapazarı Kaymakamı Hain Mustafa
Tekirdağ eski müftüsü Hafız Ahmet
Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı Sabit
Gaziantep Mutasarrıflığında bulunmuş Celal Kadri
Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi Adanalı Zeynelabidin
Mülga Eski Evkaf Nazırı Ayandan Vasfi Hoca
Eski Harput Vali Vekili Ali Galip
Eski Bursa Müftüsü Ömer Fevzi
Eski İzmir Kadı Müşaviri Ahmet Asım
Eski İstanbul Muhafızı Natık
Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Adil
Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Mehmet Ali
Eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili Salim (Mirimiran)
Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık eden Hoca Rasihzade İbrahim
Adana’da Vekillik eden Abdurrahman
Eski Karahisarışarki mebusu Ömer Fevzi
işkenceci Namıyla Maruf Mülazim Adil
İşkenceci Namıyla Maruf Mülazim Refik
Eski Kırkağaç Kaymakamı Şerif
Çanakkale eski Mutasarrıfı Manmut Mahir
İstanbul eski Merkez Kumandanı Emin
Kilis’te Kaymakamlık eden Sadullah Sami
Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili ve Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri

ETHEM VE AVANESİ

Çerkez Ethem
Ethem’in biraderi Reşit
Ethem’in biraderi Tevfik
Kuşçubaşı Eşref
Kuşçubaşı Eşref’in biraderi Hacı Sami

İzmirli eski Akhisar Kaymakamı Yüzbaşı Küçük Ethem
Düzceli Mehmet Oğlu Sami
Burhaniyeli Halil İbrahim
Susurluk’tan Demirkapılı Hacı Ahmet

ÇERKEZ KONGRESİNE MURAHHAS OLARAK İŞTİRAK EDENLER

Hendek Kazasının Sümbüllü Karyesinden Bağ Osman
Eski İzmir Mutasarrıfı İbrahim Hakkı
Beraev Sait
Berzek Tahir
Adapazarının Harmantepe Karyesinden Maan Şirin
Söke Ereğlisi’nin Teke Karyesinden Koca Ömeroğlu Hüseyin
Adapazarı’nın Talustanbey Köyünden Bağ Kamil
Hamte Ahmet
Maan Ali
Kirmastı’nın Karaosman Karyesinden Harunreşit
Eskişehirli Hızır Hoca
Bigalı Nuri Bey oğlu İsa
Adapazarı’nın Şahinbey Karyesinden Lampat Yakup
Gönen’in Bayramiç Karyesinden Kumpat Hafız Sait
İzmir’de Davavekili Sait
Şamlı Ahmet Nuri

POLİSLER

İstanbul Polis eski Müdürü Tahsin
İstanbul Polis eski Müdür Muavini Kemal
Emniyeti umumiye Müdür Muavini Ispartalı Kemal
İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım eski Baş memuru Hafız Sait
İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube eski müdürü Şeref
Arnavutköy Merkez eski Memuru Hacı Kemal
Şişli Komiseri Nedim
İzmir Merkez Memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı Fuat
Adana’da Polis Memurluğu eden Yolgeçenli Yusuf
Unkapanı Merkez Eski Memuru Sakallı Cemil
Büyükdere Merkez eski Memuru Mazlum
Beyoğlu eski İkinci Komiseri Fuat

GAZETECİLER

Serbesti Gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf azasından Mevlanzade Rıfat
Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi Sait Molla
İzmir’de Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri, Darülhikmet azası İzmirli Hafız İsmail
Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi Refik Halit (KARAY)
Bandırma Adalet Gazetesi sahibi Bahriyeli Ali Kemal
Edirne’de Teemin ve Elyevm, Selanik’te Hakikat Gazeteleri sahibi Neyir Mustafa
Eski Köylü Gazetesi muharriri Ferit
Alemdar Gazetesi sahibi Refii Cevat (ULUNAY)
Alemdar Gazetesi sahibi Pehlivan Kadri
Adana’da Ferda Gazetesi sahibi Fanizade Ali İlmi
Balıkesir’de İrşad Gazetesi sahiplerinden Trabzonlu Ömer Fevzi
Halep’te Doğru Yol Gazetesi sahibi Hasan Sadık
Köylü Gazetesi sahip ve müdürü İzmirli Refet

DİĞER ŞAHISLAR

Tarsuslu Kamil Paşazade Selami
Tarsuslu Kamil Paşazade Kemal
Süleymaniyeli Kürt Hakkı
Mustafa Sabri Hocanın oğlu İbrahim Sabri
Fabrikatör Bursalı Cemil
İngiliz Casusu Meşhur Çerkez Ragıp
Fransız Zabitliği yapan Haçinli Kazak Hasan
Eşkıya Reisi Süngülü Davut
Binbaşı Çerkez Bekir
Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi Necip
İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi Ahmet Hulusi
Uşak’ta Madanoğlu Mustafa
Gönen’in Tuzakçı Karyesinden Yusuf oğlu Remzi
Gönen’in Bayramiç Karyesinden Hacı Kasım Oğlu Zühtü
Gönen’in Balcı Karyesinden Kocagözün Osman oğlu Şakir
Gönen’in Muratlar Karyesinden Koç Mehmet oğlu Koç Ali
Gönen’in Ayvacık Karyesinden Mehmet oğlu Aziz
Gönen’in Keçeler Karyesinden Bağcılı Ahmet oğlu Osman
Susurluk Yıldız Karyesinden Molla Süleyman oğlu İzzet
Gönen’in Muratlar Karyesinden Hüseyin oğlu Kazım
Gönen’in Balcı Karyesinden Bekir oğlu Arap Mahmut
Gönen’in Rüstem Karyesinden Gardiyan Yusuf
Gönen’in Balcı Karyesinden Ömer oğlu Eyüp
Gönen’in Keçeler Karyesinden Talustan oğlu İbrahim Çavuş
Gönen’in Balcı Karyesinden Topallı Şerif oğlu İbrahim
Gönen’in Keçeler Karyesinden Topal Ömer oğlu İdris
Manyas’ın Bolcaağaç Karyesinden Kurhoğlu İsmail
Gönen’in Keçeler Karyesinden Muhtar Hacı oğlu İshak
Marmaranın Kayapınar Karyesinden Yusuf oğlu İshak
Manyas’ın Kızlık Karyesinden Ali Bey oğlu Sabit
Gönen’in Balcı Karyesinden Veli oğlu Selim
Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman
Manyas Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil
Gönen’in Keçidere Karyesinden Hüseyin oğlu Galip
Manyas Hacıyakup Karyesinden Çerkez Sait oğlu Salih
Manyas’ın Hacıyakup Karyesinden Maktul Şevket’in biraderi İsmail
Gönen’in Keçeler Karyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım
Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal
Manyas’ın Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe
Gönen’in Kızlık Karyesinden Pallaç oğlu Kemal
Gönen’in Keçeler Karyesinden Tuğ oğlu Mehmet
 
Geri
Üst