20. YY. Osmanlı (Test)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) Osmanlı Devletinde Tanzimat Döneminin sonlarına doğru Genç Osmanlılar Cemiyeti’ ni kuran aydınlar Osmanlı Devletinin sınırları içinde yaşayanların dil, din, ırk farkı gözetilmeden aynı haklara sahip olmalarını savunmuşlardır.

Aydınların bu görüşleriyle öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?

A) Merkezi otoriteyi güçlendirmeyi
B) Yerel yönetimlere geniş yetkiler vermeyi
C) Ulusçuluk akımının genişlemesini
D) Halkın gücünü kabul etmeyi
E) Toplumun kaynaşmasını

2) Balkan Savaşlarından (1912 - 1913) sonra Balkanlardaki birçok Türk Anadolu’ ya göç etmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Balkan Savaşının çıkması
B) Anadolu’ nun verimli arazilere sahip olması
C) Osmanlı Devleti’ nin Balkan Savaşlarında toprak kaybetmesi
D) I. Dünya Savaşının başlaması
E) Bab – Ali Baskını3) Balkan milletleri I. balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devletinden aldıkları toprakları paylaşamadılar.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

A) Osmanlı Devletinde iç karışıklıkların çıkması
B) I. Dünya Savaşının başlaması
C) Rusya’ nın Osmanlıya savaş açması
D) Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi
E) Balkan ulusları arasındaki birliğin bozulması
4) Rusya Panislavizm politikasıyla Balkan uluslarını birlikte hareket ettirmeyi amaçlamıştır. Buna göre;

I. Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’ nın II. Balkan savaşında Bulgaristan’a karşı savaş açmaları
II. I. Dünya Savaşında Bulgaristan’ ın Rusya’ ya karşı Osmanlının yanında yer alması
III. I. Balkan Savaşında Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan’ ın Osmanlıya karşı birlikte hareket etmeleri
IV. I. Dünya Savaşında Sırbistan ve Romanya’ nın Rusya ile aynı safta yer alması

olaylarından hangileri Panislavizm politikasına uygundur?

A) I ve III B) I ve II C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV5) I. Balkan Savaşı öncesinde Osmanlı ordusunda komutanların çeşitli partilere üye olmaları anlaşmazlıklara neden olmuş ve savaşın kaybedilmesine yol açmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin olumsuz sonuçlar doğurduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Ordunun politikaya karışmasının
B) Çok partili hayata geçilmesinin
C) Alınana subaylara görev verilmesinin
D) Toprakları geri alma politikasının
E) Halkın yönetime katılmasının
6) Meşrutiyetin ilanı Osmanlı Devletinin yönetim anlayışında köklü değişikliğe neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bunun en önemli kanıtıdır?

A) Siyasi partinin kurulması
B) Mebusan meclisinin açılması
C) Bakanlıkların oluşturulması
D) Osmanlı halkının padişahın yanında yönetime ortak olması
E) Ayan meclisinin açılması
7) İtalya hammadde ve Pazar ihtiyacını karşılamak ve uluslararası alanda etkinliğini arttırma kamacıyla Trablusgarp’ ı işgal etmiştir.

Buna göre;

I. Siyasal
II. Sosyal
III. Dini
IV. Ekonomik


Etkenlerden hangileri İtalya’ nın Trablusgarp’ ı işgal etmesine neden olmuştur?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) II ve IV


8) İtalya’ nın Trablusgarp’ ı işgal etmesine göz yumarak İtalya’ ya dolaylı şekilde destek olan devletler aşağıdakilerden hangileridir?

A) Almanya – İngiltere
B) İngiltere – Rusya
C) İngiltere – Fransa
D) Rusya – Almanya
E) Almanya – Fransa


9) Trablusgarp Savaşının sonunda imzalanan Uşi Antlaşmasıyla Oniki Ada geçici olarak İtalya’ ya bırakılmıştır.

Osmanlı Devleti’ nin bu şekilde davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) On iki adanın Osmanlıdan uzakta kalması
B) On iki adanın önemini kaybetmesi
C) Osmanlının Balkan devletlerine karşı adaları koruyacak gücünün olmaması
D) İtalya’ nın on iki adada ısrar etmesi
E) Avrupalı devletlerin baskıları

10) Balkan Savaşları sonunda Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yanya, Kavala, Selanik gibi bölgeler Bulgaristan ve Yunanistan’ a bırakılmıştır.

Bu durum Balkan Savaşları sonunda hangi sorunu ortaya çıkarmıştır?

A) Kıbrıs sorunu
B) Arnavutluk sorunu
C) Ege adaları sorunu
D) Balkan Türkleri sorunu
E) Bosna sorunu

11) I. Balkan Savaşı sonucunda bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arnavutluk
B) Slovenya
C) Bulgaristan
D) Yunanistan
E) Romanya


12) Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı’ nın sırasıyla Bulgaristan ve Yunanistan ile imzaladığı anlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millliyetçilik B) İnkılapçılık C) Ümmetçilik
D) Devletçilik E) Türkçülük

13) Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı’ nın sırasıyla Bulgaristan ve Yunanistan ile imzaladığı anlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atina – İstanbul B) Bükreş – Londra
C) Ayestefanos -Berlin D) Mondros – Sevr
E) İstanbul - Atina
 
Geri
Üst