2007 Öss Tarih Soru ve Cevapları

H Çevrimdışı

hüseyin52

New member
SOSYAL BİLİMLER–1 TESTİ (Sos–1-tarih)


1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak,

I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.

II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.

III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?

A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması

B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet örgütlenmesinin dışında kalmak istemesi

C) Devlet başkanının değişmesi

D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması

E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya getirilip toplanmamış olması


3. Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Egemen güçlerin değişmesinin

B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının

C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılmasının

D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin

E) Kervan ticareti yapılmasının

4. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslamiyetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türk milliyetçiliğinin uyanması

B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi

C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması

D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi

E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi

5. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerinde dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşamış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir politika izlenmemiştir.
Böyle bir tutumun,

I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması,

II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık kazanması,

III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korunması

durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlar da milletvekillerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekillerini kendisi seçmektedir.
Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak

B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak

C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak

D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak

E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak

7. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını

B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu

C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu

D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını

E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu

8. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin

B) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin yazdırdığının

C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin

D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin

E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i desteklemek zorunda olduğunun


9. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) TBMM’nin halkçılığı temel alması

B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması

C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek istemesi

D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması

E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cumhuriyetlerinin kurulması

10. Anlaşma Devletlerinin Lozan’da toplanacak konferansa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümetini de çağırması üzerine, TBMM Hükümeti Anlaşma Devletlerine, konferansta İstanbul Hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir.
TBMM Hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden hangisini engellemek istediği savunulabilir?

A) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetini tanımayı sürdürmesini

B) Barış görüşmelerine ara verilmesini

C) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini yalnız bırakmasını

D) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket etmesini

E) İstanbul Hükümetinin bazı üyelerini değiştirmeden konferansa katılmasını

11. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılmasını

B) Cumhuriyetin ilan edilmesini

C) Yabancı okullarının açılmasını

D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını

E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını


12. Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?

A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi

B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması

C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması

D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilogram birimlerinin kullanılması

E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması

13. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin, İkinci Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştür.
Teknolojik gelişme hızındaki bu artışta,

I. ham madde gereksiniminin azalması,

II. bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması,

III. sanayileşmenin hızlanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

CEVAP ANAHTARI

1. E

2. E

3. A

4. A

5. D


6. B

7. B

8. C

9. D

10. A


11. D

12. C

13. E


SOSYAL BİLİMLER–2 TESTİ (Sos–2tarih)


1.

I. Coğrafi Keşiflerin başlaması

II. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

III. Anadolu’da ticaretin gelişmesi

Anadolu Selçuklu mimarisinin XIII. yüzyıl başlarında gelişme göstermesinde, yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?

A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması

B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması

C) Kâğıt üretmeleri

D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları

E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri

3. Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde,

I. Türgiş,

II. Avar,

III. Hun

devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nin kurulmasını kolaylaştırmıştır?

A) Haçlı Savaşlarının sona ermesi

B) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması

C) Babürlüler Devleti’nin yıkılması

D) Çağatay Devleti’nin zayıflaması

E) Oğuzların Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi


5. Mısır’da, 13.–16. yüzyıllar arasında Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Şeybaniler

B) Memluklar

C) Anadolu Selçukluları

D) Harzemşahlar

E) Akkoyunlular

6. İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmi B) Birûni C) Farabi
D) Gazali E) İbni Sina

7. Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine verilen ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazilerdir.
Dirliklerin gelirlerine göre, büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Zeamet – has – timar

B) Timar – has – zeamet

C) Has – timar – zeamet

D) Zeamet – timar – has

E) Has – zeamet – timar

8. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasına

B) Merkezî otoritenin zayıflamasına

C) Parlamenter sisteme geçilmesine

D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine

E) Güçlü olanın tahta geçmesine

9.

I. İspanya’da siyasi ve dinî baskılarla karşılaşan Yahudiler

II. İsveç Kralı XII. Şarl

III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı–Rus Savaşı’na neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

10. 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunu-esasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak istemesi

B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması

C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek istemesi

D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi

E) Osmanlı–Rus savaşını önlemek amacıyla Londra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi

11.

I. Kırım

II. Makedonya

III. Batı Trakya

Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler, Balkan Savaşlarından sonra azınlık statüsüne girmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12.

I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması

II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması

III. Halife–Sultan ayrımı olması

durumlarından hangileri Selçuklularla Osmanlıların ortak özellikleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

13. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kadı B) Sadrazam
C) Reisülkûttap D) Şeyhülislam
E) Nişancı

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. A

3. E

4. D

5. B


6. E

7. E

8. C

9. B

10. A


11. E

12. D

13. A
 
H Çevrimdışı

hüseyin52

New member
Ynt: 2006-2007 öss tarih soru ve cevapları

Sorular bence kaliteli arkadaşlar sizin de sorularla ilgili yorumlarınızı alabilir miyim?
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: 2006-2007 öss tarih soru ve cevapları

Ellerinize sağlık hocam. Bende kara kara düşünüyordum. Nasıl yazacağım soruları diye.
Sorulara gelince gayet güzel ve nitelikli. Bir çoğu derslerde üzerine basa basa anlattığımız konular. Özellikle 2 .bölümdeki soruları çok beğendim.
Ancak 1. bölüm 9. soru bana biraz şaibeli gibi geldi bana
9. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) TBMM’nin halkçılığı temel alması

B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması

C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek istemesi

D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması

E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cumhuriyetlerinin kurulması

Sorunu doğru cevabı "d" şıkkı olarak verilmiş. Ama şunu da göz ardı etmemiz lazım ki. Bizim Londra Konferansı'na davet edilmemiz Rusya'yı tedirgin etmiş ve aramızdaki yakınlaşma daha da artmıştır. Bence sorunun iptal edilmesi gerekir.
SELAMETLE
 
H Çevrimdışı

hüseyin52

New member
Ynt: 2006-2007 öss tarih soru ve cevapları

9.soruyla ilgili yorumunuza katılıyorum çözerken tereddütte kalmıştım.
 
Y Çevrimdışı

ybkb

New member
Ynt: 2007 Öss Tarih Soru ve Cevapları

bencede bu sorunun cevabının A olması lazım fakat ösym iptal etmedi coğu kişi sadece bu soruyu yapamayarak birinci olamadı acaba kimse itiraz mı etmedi
 
Geri
Üst