2008-2009 2. Dönem Tarih Zümresi

M Çevrimdışı

muverrih1

New member
2008 - 2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAMAN ANADOLU TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH-1,TARİH-2 ve T.C. İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIRTOPLANTI TARİHİ: 21.02.2009
TOPLANTIDA BULUNANLARIN SAYISI:2(İKİ)
TOPLANTIYA KATILANLAR:Feyzullah KARACA, Murat CAN
ZÜMRE BAŞKANI:Feyzullah KARACA
TOPLANTI YERİ:Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ: 12.30

GÜNDEM

1. Açılış

2.1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun�un incelenmesi ve İlgili genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi. MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin incelenmesi

3. Atatürkçülük konularının değerlendirilmesi.

4.Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi

5.I . Dönem başarı ve başarısızlık durumlarının incelenmesi

6.I. Dönem programlarının uygulanmasının değerlendirilmesi .( Konu zaman seviye )

7.Ölçme ve değerlendirme

a) Yazılı yoklamalar

b) Sözlü yoklamalar

c) Ödevler

8.Öğrenci velileri ile ilişkiler

9.Öğretim materyalleri , çevreden yararlanabilecek kaynaklar

10.Diğer branş öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği

11.Dilek ve temenniler.

MADDE 1
2007-2008 Eğitim - öğretim yılı II. dönem başı Tarih dersi zümre öğretmenler kurulu zümre başkanı Feyzullah KARACA başkanlığında Tarih öğretmeni Murat CAN�ın katılımıyla öğretmenler odasında 21.02.2008 tarihinde saat 12.30 �da toplandı.


MADDE 2
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Feyzullah KARACA tarafından okundu ve incelendi. Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, İdari yönetmeliğin zümre öğretmenleri ile ilgili 77. Maddesi, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, 2146 sayılı Tebliğler Dergisindeki Tarih dersinin genel amaç ve açıklamaları incelendi.

MADDE3
2104, 2433, 2457, 2488 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâplarının konuların incelenmesi ve derslerde işlenmesine II. dönem de devam edilmesine karar verildi. Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara yansıtılmasına titizlik gösterilmesi kararı alındı.
Feyzullah KARACA 2488 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularının ünitelere dağılımını okudu.
Zümre Başkanı Feyzullah KARACA : �Atatürkçülüğün öneminin kavratılması, ilke ve inkılâplarının titizlikle ele alınması derslerimizin en önemli kısmıdır.� dedi. Ve �Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak onların plânlarında belirledikleri günlerde Atatürk İlke ve İnkılâplarının bizim zümre öğretmenleri tarafından verilmesinin daha faydalı olacağını umuyorum.� dedi.
Murat CAN : � Gittikçe gelişen bölgemiz ve dünyamızdaki meselelerin çözümünde en önemli başvuru kaynağının Atatürkçülük olduğu örneklerle anlatılmalıdır.� dedi.
Feyzullah KARACA : � Atatürk�ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.�dedi.
Bu görüşler kurulca kabul edildi.
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersini okuturken kısaca şu amaçlar göz önünde bulundurulması kararlaştırıldı.

ü Türk İnkılâbının tarihi anlamını ve önemini kavratmak
ü Atatürk�ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirlemek
ü Atatürk�ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılâpçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanıtmak
ü Atatürkçülüğü benimseterek, Atatürk�ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavratmak
ü Kurtuluş Savaşı�nı ve bu savaşı Türk milletinin varlığını kavratmak ve sürdürmek için en büyük fedakârlıklarla gerçekleştirildiğini kavratmak
ü Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti�nin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini oluşturmak
ü Türk İnkılâbının, milli ve milletlerarası niteliklerini belirlemek 20.yüzyılda masum milletlere nasıl ışık tuttuğunu göstermek
ü Dünya devletlerinin ve Türkiye�nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle, Türk İnkılâbının ne güç şartlar altında gerçekleştirildiğini kavratmak
ü Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazandırmak
ü Atatürk�e, Türk İnkılâbına ve onun ilkelerine yürekten bağlı, bunların inançlı savunucusu olma bilincini kazandırmak
ü Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazandırmak


MADDE 4
Birinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararları incelendi. Feyzullah KARACA tarafından okunan kararlara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Birinci dönem alınan kararlar ışığında ikinci dönem zümresi gerçekleştirildi.MADDE 5

2007-2008 eğitim- öğretim yılı birinci kanaat dönemi Tarih grubu dersleri başarısı sınıflara göre aşağıdaki şekilde çıkarılmıştır;
9-A Tarih-I %45
9-B Tarih-I %60
9-C Tarih-I %53
9-D Tarih-I %45
9-E Tarih-I %65
9-G Tarih-I %100
9-H Tarih-I %85
10-A Tarih-II %30
10-B Tarih-II %53
10-C Tarih-II % 60
10-D Tarih-II %87.5
10-E Tarih-II %75
10-H Tarih-II %70
11-A T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük %63.5
11-B T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük %80
11-D T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük %45
11-H T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük %88
11-G T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük %95

Yukarıdaki tespite göre; bazı sınıflarda başarı yüzdesinin düşük olduğu görüldü.

Dokuzuncu sınıflarda(9-A,B,C,D) derse giren Murat CAN başarının fena olmadığını fakat öğrencilerin çoğunluğunun ilköğretimden zayıf geldiği için eksiklerini giderme yönünde büyük emek sarf ettiğini, eksik bilgilerini giderme yönünde öğrencilerde beklediği istek ve çabanın az olduğunu, ikinci yazılıların biraz daha kolaylaştırılması ile başarının yükseldiğini söyledi. Feyzullah KARACA 9-E,G,H sınıflarının tarih derslerine ilgili olduğunu belirtti.Bunda 9-G ve 9-H sınıflarının sınavla seçilerek okulumuza gelmeleri etkili olmuştur.

Onuncu sınıflar içerisinde 10/A sınıfında Tarih-2 dersinde başarının düşük olduğu gözlendi. Ders öğretmeni Murat CAN bu sınıfta okuyan öğrencilerin yarısının okumaya isteksiz, amaçsız ve hedefi olmayan öğrenciler olduğunu, okula aileleri tarafından gönderildikleri için geldiklerini, bu bölümde olma nedenlerini kendilerinin de bilmediğini öğrencilerin açıkça ifade ettiğini ayrıca Tarih 2 dersinin birinci dönem konularının Osmanlı Siyasi Tarihinin tamamından ve aynı dönem Avrupa Tarihinden oluştuğu için öğrencilerin düzenli çalışmaması durumunda başarısız olmalarının kaçınılmaz olduğunu, müfredatın yoğunluğu ile öğrenci ilgisizliği birleşince başarının düşmesinin nedenini oluşturduğunu söyledi.

Lise son sınıflar içerisinde 11/A ve 11/D sınıflarında başarı yeterli seviyede olmadığı dile getirildi.Çünkü bu sınıflarda okuyan öğrencilerin okula ders için değil de sadece dönemin sonunu getirebilmek için geldiklerini söyledikleri belirtilmiştir.

Genel olarak Anadolu Teknik sınıfların tarih derslerinde daha başarılı olduğu görülmüştür.


Başarıyı arttırıcı sebeplerin saptanması;· Konularla ilgili kavramların önceden tespit edilip, sınıfta açıklanması,
· Öğrencilere günlük hazırlık çalışmaları ve konu özetlerin verilmesi,
· Ödevlerini yapmayan öğrencilerin velileri ile görüşülmesi.
· Ders çalışma yöntemlerinin rehberlik derslerinde rehber öğretmen tarafından anlatması için iş birliği yapılması.
· Türk büyüklerinin hayatları ve başarıları ile ilgili açıklama ve bilgilerin verilmesi,
· Okul araç-gereçlerin titizlikle kullanması.
· Özellikle okulumuzun şartlarından kaynaklanan, öğrencilerimiz ders kitaplarına özen göstermelerinden kaynaklanan olumsuzluklar, öğrencilerle iş birliği yapılarak giderilmesi sağlanacak.
· Derse geçmeden önce önceki konun tekrar edilmesi.
· Öğrencilerin derse daha fazla aktif katılımının sağlanması,
· Diğer zümre öğretmenleri ve veliler ile işbirliğine gidilerek sorunların giderilmesine çalışılması ve öğrencilere düzenli ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.
Murat CAN:
Öğrencinin disiplinler arası ilişki kurabilmesinin tarih dersi için gerekliliğini vurgulamak gerekir. Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Edebiyat derslerinin ne kadar iç içe olduğunun, birbirleriyle etkileşim içinde olduğunun bilinci verilmelidir..
Feyzullah KARACA:
Öğretim yöntem ve tekniklerinde: Tümden gelim, tüme varım, somuttan soyuta ilkesi, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, örnek olay, öğrenci merkezli münazara yöntem ve tekniklerinin yanısıra diğer teknikler de kullanılabilir.
Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için tarih şemaları, tarihi fıkralarla da ders beslenmelidir.

Feyzullah KARACA:

Öğrenci başarısını artırmak ve bilgilerin kalıcılığını sağlayabilmek için derslerde sık sık soru- cevap şeklindeki tekrarlara yer verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Öğrencilere kısa notlar tutturarak derse ilgilerini çekmeye çalışıyorum. Öğrencilerin derste aktif olmaları sağlanarak başarısızlığın önü kesilecek ve başarı artacaktır.
Ayrıca 2. dönemde dersleri zayıf olan öğrencilerle birebir konuşarak başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve derslere motivasyonlarının sağlanması da başarının artmasında etkili olacaktır. Sınıflarda derslerle ilgilenmeyen öğrenciler var. Bu öğrencilerin velileriyle yapılan görüşmelerle de velinin ilgi ve desteğinin sağlayabilirsek başarının artacağını düşünüyorum.


MADDE 6

Tarih öğretmeni Feyzullah KARACA �I. Kanaat döneminde 10 sınıflarda çeşitli nedenlerle yıllık planlarda ortaya çıkan eksikliklerin telafi edileceğini ve önümüzdeki sene 10.sınıf yıllık planlarında yetiştirilmesinde güçlük çekilen konulara daha fazla zaman ayrılacağını belirtti��.Neden olarak da Tarih-II dersindeki müfredatın yoğun olması gösterilebilir.
2007-08 eğitim � öğretim yılı 2.döneminde 9.sınıflarda yıllık planın yetiştirilmesinde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Neden olarak da 19 Mayıs çalışmalarına 9.sınıfların katılacağından dolayı bazı tarih derslerinin çalışma günleriyle çakışması gösterillmiştir.

MADDE 7
Ölçme ve değerlendirme;

a) Yazılı yoklamalar
Haftalık ders saatleri iki ve ikiden daha az olan dersler için yönetmelikte öngörülen iki sınavın , yeterli olduğu belirtildi.
Yazılıların klasik yazılı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru-yanlış şeklinde yapılması, sınav soruları hazırlanırken görüş alışverişinde bulunulması, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğindeki değişiklikler uyarınca ortak girilen ders için bu dönemde de son yazılının test şeklinde ortak yapılması kararlaştırıldı.
Tarih grubu derslerinin yazılı sayısı her dönem için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Tarih 1 : 2 yazılı (Nisanın IV.haftası ve Haziranın I.haftası)
Tarih 2 : 2 yazılı (Nisanın I.haftası ve Mayısın V. Haftası)
T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük : 2 yazılı (Nisanın I.haftası ve Mayısın IV. Haftası)b) Sözlü yoklamalar;
Sözlü notlarının öğrencinin sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilmesine karar verildi.
Feyzullah KARACA: ��Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da arttıracağını belirtti.�c) Ödevler :
*Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırma ,
*Planlı iş yapabilme , bilgi ve becerisini geliştirme ,
*Gerekli bilgi ve malzemeyi toplayabilme ,
*konulara değişik açılardan bakabilme , danışabilme tartışabilme , soru sorabilme alışkanlığı kazandırmak
*Düşünme gücünü geliştirebilme ,
*Ödev konuları belirlenirken öğrencilerin ihtiyaçları , yetenekleri okul aile ve çevre imkanları göz önünde bulundurulmalı.
*Ödev konularının anlaşılır olması , yanlış yorumlara yol açmaması gerekir.
Ödevlerde uygulanacak not dağılımı;

-Zamanında teslim : 20 puan
-Konuya yaklaşım : 30 puan
-Kaynak tarama : 30 puan
-Tertip ve düzen : 20 puan


I.Kanat döneminde verilen ödevler Nisan ayı içerisinde toplanarak ödev yönetmeliği esasları doğrultusunda değerlendirilmesinin yapılmasına karar verildi.

MADDE 8
Öğrenci velileri ile ilişkiler;
*Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanları anlatılmalı
*Anne ve babaların çocukları ile gurur duymaları sağlanmalı
*Velilerle yapılacak toplantılarda öğrencilerin bireysel farlılıkları anlatılmalı
*Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında veliler bilgilendirilmeli
*Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almalarını sağlanmalı
şeklinde kararlar alındı.
MADDE 9
Ders araç ve gereçlerinin kullanılması;
-Ders kitabı
-Harita
-Tarih ve coğrafya sözlüğü
-Üniversiteye hazırlayıcı dergiler ve test kitapları
-Slaytlar,derslerle ilgili sunular,belgeseller

MADDE 10
Konuların özelliğine göre Coğrafya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.

MADDE 11

Toplantıya katılan öğretmenler 2007 � 2008 öğretim yılı ikinci kanaat döneminin daha başarılı geçmesi dilek ve temennisinde bulundular. Görüşülecek konu kalmadığından toplantıya son verildi.Feyzullah KARACA Murat CAN Uygundur
(Tarih Öğretmeni) (Tarih Öğretmeni) ....02.2008
Ramazan YAZAR
(Okul Müdürü)
 
Geri
Üst