26 Haziran Tarihli İstiklal Harbi Gazetesi'den Bir Bölüm

T Çevrimdışı

telleyay

New member
Çarşamba 25 haziran 1919...
PARİS

Birleşik Amerika Başkanı VİLSON, Dörtlerin dünkü toplantısında
Türklerin İstanbul'dan atılmalarını kati bir lisanla istemiş ve "Başka
çare göremiyorum" demiştir. VİLSON ayrıca İstanbul ve bütün
boğazlar bölgelerinin Türklerden alınarak İtilaf devletleri ile
müttefiklerine bırakılması gerektiğini iddia etmiştir. Diğer
tarafından Damat Ferit tarafından verilen muhtıra üzerinde de
konuşulmuş, "Bunun güzel bir şaka olduğu" belirtilmiş ve Türk Sulh
delegesinden "Gülünç üç adam" diye bahsedilmiştir.
Türkiye meselesi üzerinde tekrar bir toplantı yapılacaktır. Fakat
dünkü toplantıda Paris' teki Türk delegasyonunun "kovulmasına" da
karar verilmiştir.
LOYD CORCUN TEKLİFİ,İngiliz Başbakanı yaptığı konuşmada, Amerika başbakanının memleketine
avdet etmekte olduğunu hatırlatmış, Türkiye ile harp halini iki ay
yada daha fazla devam ettirmeye imkan olmadığını söylemiş ve demiştir
ki:
"-Türkiye' ye kabul ettireceğimiz şartlar üzerinde mutabakata
varabilir miyiz? Osmanlı İmparatorluğunun topraklarını taksim işini,
Amerikanın hangi mandaları kabule hazır olduğunu öğreneceğimiz ana
kadar geri bırakırız. Fakat Türkiye ile sulhun akdini, Amerikan
senatosunun vereceği karara kadar geciktiremeyiz"
Bunun üzerine Vilson şöyle demiştir. "Türkiye' den kendisine ait
olmayacak yerleri koparmakla şimdilik iktifa edelim. Ermenistan' ı,
Arap memleketlerini ve saire...Ve onu, bu topraklar üzerinde vereceğimiz
kararları peşinen kabule Türkiye' yi mecbur edelim. Şimdiden Türklere
diyebilirsiniz ki; "Ermenistan, Mezopotamya, İzmir, Suriye ve saire
artık size ait değildir" ve bu bölgeleri derhal işgal edersiniz.
"NEREYE VARDIK"
Toplantının zabıtalarını tutmakta olan Tercüman Paul MANTOUX' un
kayıtlarına göre Vilson' un bu konuşmasından sonra ş konuşmalar
cereyan etmiştir.
Lody CORC- "Ermenistan' da kuvvetlerimiz kalmadı. Türklere "1
temmuzdan itibaren Ermenistan sizlere ait değildir" dersek oraya
adamlarını gönderirler ve yeniden çatışma başlar.
Klemanso-"Türk imparatorluğunun topraklarının taksimi hususunda son
konuşmalarımızdan sonra, nereye vardığımızı ben pek anlayamıyorum".
Vilson- " Bu meseleyi halletmeden Türklerin işini bitiremez miyiz"
KLEMANSON-"Sanmıyorum. Fakat deneyelim"

"TÜRKLER İSTANBUL'DAN ATILMALIDIR"
Lody Corc' un İtalyan işgali meselesi halledilmeden Anadolu' nun
istikbalinin tayin edilemeyeceğinden ve İtalyanların, İtilaf
devletlerinin kararları hilafına Anadolu' da bulunduklarını
söyledikten sonra söz alan Amerikan Başkanı demiştir ki; -"Boğazlar
etrafında tarafsız bir bölge kurulur. Padişah İstanbul' dan çıkarılır.
İstanbul ve Boğazlar bölgesi müttefik devletlerle ortaklarına
bırakılır. Bütün bunlar bir muahede halinde yapılır".
Türklerin söz sahibi olamayacaklarını belirten Vilson' a İngiliz
Başkanı şu suali sormuştur. "Bu demek midir ki Türkler İstanbul' dan
çıkarılıyor?"
Başkan Vilson -"EVET"
Klemanson- "Mühim bir karadır bu!"
Vilson -"kanaatimce alınabilecek tek karar budur"
Loyd Corc-"Senelerce aksi bir politikayı savunduktan sonra
Bafur' da aynı neticeye ulaşmıştır.
Amerika Başkanı, Türk meselesini çok yakından ve uzun
zamandan beri incelediğinden bahsetmiş ve tek çarenin Türkleri
İstanbul' dan atmak olduğunu ısrarla tekrarlamıştır.
Bundan sonra damat Ferit tarafından verilmiş olan "Osmanlı
İmparatorluğunun yeni teşkilatı" hakkındaki muhtırası okunmuştur. Bu
muhtırada özetle şunlar kaydedilmiştir.
1-Trakya, devamlı bir barış sağlamak için Edirne emniyete
alınmalıdır. Bu sebeple de Trakya' da sınırımızın Tasos adası
karşısında denize dökülen Karasu' ya kadar genişletilmesi lazımdır.
Esasen Batı Trakya' da Türkler çoğunluktadır.
2-Anadolu ve civarındaki bütün adalar Türkiye' de kalmalıdır. Erivan'
da Ermeni Cumhuriyeti müttefiklerce tanınıyorsa müşterek hudut ileride
karşılıklı anlaşma ile tespit edilebilir. Bu topraklara (Rusya
Ermenistanı),yerleşmek isteyen Osmanlı Ermenilerine kolaylık
gösteririz. Osmanlı sınırları içindeki bütün azınlıklara da adil bir
politika takip edilecektir.
3- Arap memleketleri Padişahın Hükümranlığı altında kalacak fakat
geniş idari hürriyet bahşedilecektir. Buralarda Türk Bayrağı
sallanacak, ve adalet Padişah adına dağıtılacaktır. Osmanlı Hükümeti
Mısır ve Kıbrıs meselelerini de dostluk havası içinde halletmeye
hazırdır.

"TATLI ŞAKALAR"
Muhtıranın okunması bittikten sonra LOYD CORCA gülerek:
"-Bu heyet ve muhtırası tatlı şakalar" demiş, Amerika Başkanı VİLSON'
da şunları eklemiştir. "-Ben bu kadar aptalca bir şey görmedim"
Bundan sonra şu konuşmalar cereyan etmiştir.
Loyd CORC; "-Bu muhtıra Türklerin siyasi kabiliyetsizliklerinin en
güzel örneğidir."
Vilson "-Böyle bir vesikaya cevap vermek lazım mı?
Loyd CORC; "-Balfur' un mektubu ile cevabım hazırdır"
Bundan sonra İngiliz Başkanı Damat Ferit heyetinin Paris' ten
kovulmasını teklif etmiş, Vilson da bunu kabul ederek Türk Sulh
heyetinin ü üyesinden "Üç gülünç adam" diye bahsetmiştir.

Dörtler bu konuda bir toplantı daha yapacaklardır.
KAYNAK: 26 Haziran Tarihli İstiklal Harbi Gazetesi


Lakin bilmedikleri bir şey vardır. Mavi gözlü Bozkurt 39 günden beri
Anadolu' dadır.
 
Geri
Üst