Avrupa Tarihi Testi (1300-1600)

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
AVRUPA TARİHİ - I (1300 - 1600)

1. Aşağıdakilerden hangisi, yeniçağ başlarında Avrupa'da barutun ateşli silahlarda kullanılması sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden biri olarak gösterilemez?
A) Kralların feodal beyliklere son vermesi
B) Kilise'nin otoritesini artırması
C) Derebeyliklerin zayıflaması
D) Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesi
E) Merkezi krallıkların güçlenmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerini Coğrafi Keşiflere yönelten nedenlerden biri değildir?
A) Doğunun zenginliklerine sahip olma isteği
B) Doğunun mallarının Avrupa'da pahalı satılması
C) Avrupalıların doğu mallarını aracısız olarak Avrupa'ya getirmek istemeleri
D) Avrupa'da coğrafya bilgisinin gelişmesi
E) Batı Avrupa devletlerinin sömürgeciliğe başlaması

3. Yeniçağ başlarında Avrupa'da,
- Feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıktığı ve milli monarşilerin kurulduğu
- Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlandığı
- Kralların yeni düzenli askeri birlikler oluşturduğu
görülmüştür.
Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkardığı sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Avrupa'daki fetih sürecinin yavaşlaması
B) Batı'daki gelişmelerin örnek alınması
C) Katolik Kilisesi'nin desteklenmesi
D) Yeniçeri Ocağı'na devşirme sistemine aykırı asker alınması
E) Doğu'ya yönelik fetih hareketlerinin önem kazanması

4. Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Türk- İslam devletleri üzerindeki etkisi, ekonomik açıdan diğerlerine göre daha olumsuz olmuştur?
A) Burjuva sınıfının güçlenmesi
B) Yeni kıtaların bulunması
C) Ümit Burnu Yolu'nun bulunması
D) Avrupa'da ekonominin güçlenmesi
E) Avrupa'da kültürel gelişmenin hızlanması

5. Keşfedilen ülkelerden Avrupa'ya altın ve gümüş başta olmak üzere bol miktarda hammadde getirildi. Avrupa pazarlarında yeni ürünler yer aldı. Böylece daha sonra gerçekleşecek olan Sanayi İnkılabı için uygun bir ortam doğdu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasına yol açtığı savunulabilir?
A) Reform Hareketleri
B) Derebeylik rejimi
C) Cumhuriyet rejimi
D) Sömürgecilik
E) Ulusal devletler

6. Yeniçağ başlarında Avrupa'da,
- Kültür ve sanat alanında bir birikimin oluşması
- Matbaanın kullanım alanının yaygınlaşması
- İspanya ve Sicilya'daki İslam medreseleri aracılığı ile İslam medeniyetinin tanınması
gibi gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkışında etkili olduğu savunulabilir?
A) Rönesans Hareketleri
B) Yeni ticaret yollarının bulunması
C) Katolik Kilisesi'nin parçalanması
D) Kudüs'ü geri almak için Haçlı Seferleri'nin yapılması
E) Yeni ülke ve medeniyetler ile tanışılması

7. I. Sermaye birikiminin sağlanması
II. İlkçağ Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
III. Sömürge imparatorluklarının kurulması
IV. Gemi yapım tekniğinin gelişmesi
V. Rönesans ve Reform Hareketleri'nin başlaması
Yukarıdakilerden hangilerinin Coğrafi Keşiflerin sonuçlarıyla ilgili olduğu söylenemez?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV
D) II ve V E) I ve V

8. Rönesans Hareketleri İtalya dışında da görülmüş ve her ülkede o ülkenin özelliklerine uygun olarak gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri'nin İtalya dışına yayılmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?
A) Fransa ile savaşların yapılması
B) Papalığın merkezinin İtalya'da olması
C) Haçlı Seferleri'ne Batı Avrupa devletlerinin de katılması
D) İtalya'nın bir ticaret merkezi özelliği taşıması
E) Avrupa'dan İtalya'ya öğrenciler gelmesi

9. — Coğrafi Keşifler sonunda yeni yerler bulunmuş,
İspanya ve Portekiz gibi ülkeler zenginleşmiş, Amerika'ya göç başlamıştır.
— Rönesans Hareketleri sonunda deney ve gözlem önem kazanmıştır.
Bu gelişmelere bakılarak yeniçağda Avrupa ile ilgili;
I. Sosyal yapı değişmiştir.
II. Mutlak yönetimler güçlenmiştir.
III. Düşünce hayatı gelişmiştir.
IV. Sömürgecilik başlamıştır.
V. Eğitim Kilise'nin elinden alınmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I, III ve IV C) III, IV ve V
D) II ve IV E) III ve V

10. Yeniçağda Avrupa'da görülen;
- Matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi
- İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi
- Hıristiyanlığın kaynaklarının incelenmesi
gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) Rönesans Hareketleri
B) Coğrafya Keşifleri
C) Reform Hareketleri
D) Yüzyıl Savaşları
E) Fransız İhtilali

11. Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri'nin sonuçlarından biri değildir?
A) Avrupa'da Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezheplerin kurulması
B) Katolik Kilisesi'nin kendi içinde reform yapması
C) Katolik Kilisesi'nin dağılmasını önlemek için Engizisyon Mahkemeleri'ne başvurması
D) Yeni mezheplerin yayıldığı ülkelerde krallar ve prenslerin Kilise topraklarını ele geçirmesi
E) Katolik Kilisesi'nin masraflarını karşılamak amacıyla Endülüjans'a başvurması

12. Avrupa'da görülen;
I. İspanya'daki İslam medreseleri aracılığıyla eski kültürlerinin öğrenilmesi
II. Coğrafi Keşifler sonucunda sömürgeciliğin başlaması
III. Haçlı Seferleri'nden sonra İslam kültür ve uygarlığının tanınması
IV. Ateşli silahların feodal rejimin yıkılmasında kullanılması
V. Reform Hareketleri'nin Avrupa'da yayılması
gibi gelişmelerden hangilerinin skolastik felsefenin zayıflamasında etkili olduğu savunulabilir?
A) I, III, ve V B) II, III ve IV C) I, III ve IV
D) III, IV ve V E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI
1. B 2. E 3. A 4. C 5. D 6. A 7. B 8. C 9. B 10. C 11. E 12. A
 
Geri
Üst