Denizlerdeki Gelişmeler Testi (Osmanlı - Yükselme)

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1) Fatih Devri'nde:
- 1459'da Amasra
- 1460'da Candaroğulları ( İsfendiyaroğulları)
- 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu
- 1475'de Kırım Hanlığı
Osmanlı Devleti sınırlarına katılmıştır. Fatih'in yukarıdaki yerleri fethetmesinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan hakimiyetini güçlendirmek
B) Rusya ile siyasî ilişkiler kurmak
C) Anadolu'daki Bizans kalıntılarını temizlemek
D) Karadeniz ticaret yollarını hakimiyet altına almak

2) l. Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi
II. İpek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girmesi
Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?
A) İstanbul'un fethinin B) Kırım'm fethinin
C) Trabzon'un fethinin D) Buğdan'ın fethinin

3) Aşağıdakilerden hangisi ,Fatihin Kırım Hanlığını Osmanlı Devletine bağlamasını nedenlerinden değildir?
A)Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi
B)Kırım Hanlığının iç karışıklıklar içinde olması.
C)Kırım halkının Fatihten yardım istemesi
D)Altınorda devletinden gelecek tehlikelerin engellenmek istenmesi

4) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fethinden hemen sonra;
- Ortadoks Fener patrikhanesinin devamına izin vermiş.
- Venedik ve Cenevizlilere bazı ticari haklar tanımıştır.
Fatihin Ortadokslarla, Venedik ve Cenevizlilere Verdiği bu haklarla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenemez?
A) Venedik ve Cenevizlilerin denizde verebilecekleri zararları önlemek.
B) Ortadokslarm katoliklerlerle birleşmesini önlemek.
C) Papa'nın oluşturmaya çalıştığı Haçlı birliğini engellemek.
D) Venedik ve Cenevizlilerin Karadeniz’deki sömürgelerini korumak.

5) Aşağıdakilerden hangisinin alınmasını Karadeniz’in Türk Gölü olmasında yeri yoktur?
a)Sinop b)Belgrat c)Kırım d)Trabzon

6) Aşağıda Fatih döneminde alınan yerler ve alındığı devletler eşleştirilmiştir hangi eşleştirme yanlış olmuştur?
a)Sinop-Candaroğulları b)Amasra-Cenevizliler
c)Mora-Macarlar d)Ege adaları-Venedik

7) I- Trabzon II- Kırım III- Amasra IV- Sinop
V- Otranto VI- İmroz
Fatih döneminde alınan yerler gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki alınan yerlerden hangileri Hıristiyanlardan alınan yerlerden değildir?
a) I-III b)II-III c)II-IV d)IV-VI

8) Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlıların Ege ve Karadeniz'de üstünlük kurmaları hangi devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?
A) İngiltere Fransa B) İspanya Portekiz
C) Venedik Ceneviz D) Bulgaristan Yunanistan

9) Fatih Sultan Mehmet'in kuşattığı halde alamadığı iki yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rodos Belgrad B) Rodos Midilli
C) Kıbrıs Limni D) İstanbul Rodos

10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet devri ile ilgili değildir?
A) Bizans Devleti'ne son verildi.
B) Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi.
C) Akdeniz Türk Gölü haline getirildi.
D) Karadeniz Türk Gölü haline getirildi

11) II. Mehmet döneminde fethedilen bazı yerler İstanbul’un fethini tamamlar niteliktedir. Çünkü bu yerleri idare edenler Bizans soyundan gelmekte idi ve ileride İstanbul üzerinde hak iddia edebilirlerdi
II. Mehmet bu amaçla hangi yerleri almıştır?
a)Sırbistan-Eflak b)Eflak-Boğdan
c)Trabzon-Mora d)Bosna-Hersek

12) Yükselme döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi hem Venedik hem de Ceneviz çıkarlarına ters olmuştur?
a)İstanbul’un fethi b)Ege adalarının fethi
c)Belgrat’ın fethi d)Kırım’ın fethi

13) Fatih devrinde yapılan Otranto Seferi'nin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar'daki hakimiyeti güçlendirmek
B) İtalyan birliğinin sağlanmasını önlemek
C) İtalya'da yapılacak fetihlere zemin hazırlamak
D) Akdeniz hakimiyetini sağlamak

14) Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine aşağıdakilerden hangisinin fethi tamamlanamamıştır?
A)İtalya B)Macaristan C)Mora D)Arnavutluk

15) Akdeniz ve Karadeniz'in Osmanlı hakimiyetine alınması aşağıdaki olaylardan hangilerinin sonucudur?
A) İstanbul'un fethi - Sinop'un fethi
B) Kıbrıs'ın fethi - Amasra'nın fethi
C) Girit'in fethi - Trabzon'un fethi
D) Preveze zaferi - Kırım'ın fethi

16) Yükselme Dönemi'nin başlarında Osmanlı Devleti'nin Venediklilerle uzun yıllar savaşmak zorunda kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Venediklilerin Bizans'a yardım etmek istemesi
B) Venediklilerin Osmanlı topraklarını işgal etmesi
C) Osmanlı Devleti'nin denizlerde ticarî üstünlüğü ele geçirmiş olması
D) Venedik'in Şehzade Ceme destek vermesi

17) Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İtalya’da aldığı yerlerdendir?
a)Otranto b)Girit c)İmroz d)Ayamavra

18) Osmanlı Donanması güçlendirildi.
- Barbaros Kaptan-ı deryalığa getirildi.
- Cezayir bir eyalet haline getirilip başına Barbaros atandı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın yukarıdaki olayları gerçekleştirmesinin ana nedeni aşağıdakiler¬den hangisi olabilir?
A) İtalya'yı Osmanlı topraklarına katmak
B) Macaristan'ı Osmanlı topraklarına katmak
C) Şarlken'in Akdeniz deki üstünlüğüne son vermek
D) Trablusgarp'ı Osmanlı topraklarına katmak

19) Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?
A) İnebahtı B) Preveze
C) Cezayir'in alınması D) Rodos'un alınması

20) Aşağıdaki yerlerin Osmanlılar tarafından fethe ediliş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A)Mora-Rodos- Kıbrıs B)Rodos –Mora-Kıbrıs
C)Kıbrıs-Mora-Rodos D)Mora –Kıbrıs-Rodos

21) XVI. Yüzyılda ,Doğu Akdenizde Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine bölgedeki güvenliğin sağlanması için aşağıdaki yerlerden hangisi alınmıştır?
A)Kıbrıs B)Mora C)Otronto D)Midilli

22) Kıbrıs Adası'nın Lala Mustafa Paşa tarafından fethi, aşağıdaki savaşlardan hangisine sebep olmuştur?
A)Preveze Deniz Savaşı B)İnebahtı Deniz Savaşı
C)Hint Deniz Savaşları D)Mohaç Meydan Savaşı

23) Aşağıdakilerden hangisi hiç savaşmadan Osmanlıya geçmiştir?
a)Kırım b)Kıbrıs c)Cezayir d)Macaristan

24) Kanuni’nin Rodos’u fethetme amaçlarından hangisi yoktur?
a)Rodos Şövalyelerinin Anadolu kıyılarını rahatsız etmesi
b)Rodos Şövalyelerinin Türklerin Akdeniz ticaretine engel olması
c)Mısır ve Suriye’den Anadolu’ya ulaşan deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak
d)Cenevizlilerin Mora yarım adamasına saldırması

25) Aşağıdaki savaşların hangisi ile Akdeniz de üstünlük Osmanlıya geçmiştir?
a)İnebahtı b)Preveze c)Kıbrıs d)Girit

26) Aşağıdakilerden hangisi Preveze deniz zaferi için söylenemez?
a) Barbaros ile Andrea Dorya Arasında oldu
b)Akdeniz de üstünlük Osmanlıya geçti
c)Cezayir Osmanlı hakimiyetine girdi
d)Haçlılar yenildi

27) Aşağıdaki fethedilen yerlerden hangisi Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak ve ticaret gemilerine saldırıları önlemek için alınan yerlerden değildir?
a)Rodos’un fethi b) Otronto’nun fethi
c)Ege adalarının fethi d)Kıbrıs’ın fethi

28) Karadeniz Ege ve Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesini tamamlayan olaylar hangi şıkta birlikte verilmiştir?
a)Trabzon-Preveze- Girit b)Kırım-Rodos-Preveze
c)İstanbul-Rodos-Cerbe d)Sinop-Rodos-Mısır

29) Osmanlı Devleti'nin Venedik ve Fransa'ya çeşitli ayrıcalıklar vermesindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasî ve ekonomik çıkar sağlamak istemesi
B) Fransa ve Venedik'i egemenlik altına almak istemesi
C) Fransa ve Venedik'in deniz gücünden yararlanmak istemesi
D) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek istemesi

30) Karalarda Osmanlılara karşı başarılı olamayan Şarlken, denizlerde Osmanlı devletini mağlup etmek için bir haçlı donanmasının oluşmasını sağladı. Oluşturulan bu donanmaya Akdeniz de kıyısı olan Hıristiyan devletlerin büyük bir kısmı katıldı. Preveze de Osmanlılarla karşılaşan bu donanma büyük bir bozguna uğrayarak dağıldı.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a)Avrupalı devletler Osmanlı’ya karşı birlikte hareket etmişlerdir
b)Osmanlı devleti Avrupalılara Akdeniz’de de üstün olduğunu göstermiştir
c)Osmanlı devleti o dönemde çok güçlü bir devlettir
d)Avrupalılar Akdeniz’in tamamen Türklere ait olduğunu kabul ettiler.

31) Kıbrıs’ın II. Selim döneminde fethedilme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Kıbrıs’ın zengin bir ada olması
b)Buradaki korsanların ticaret gemilerine saldırması
c)Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağlanmak istenmesi
d)İtalya seferlerinde üs olması

32) Kıbrıs’ın fethedilmesinde aşağıdaki yerlerden hangisinin güvenliğini sağlama düşüncesi yer almamaktadır?
a)Rumeli b)Anadolu c)Suriye d)Mısır

33) Kıbrıs’ın alınmasından sonra haçlı donanması ile yapılan ve Osmanlının yenilgisi ile sonuçlanan savaş hangisidir?
a)Preveze b)İnebahtı c)Malta d)Rodos

34) 1570'de Osmanlı Devletinin Kıbrıs adasını alması üzerine, Tüm Avrupa devletleri birleşerek kuvvetli bir donanma oluşturdular. Haçlı donanması Akdeniz deki Osmanlı donanmasını İnebahtı deniz Savaşı'nda yendi. Bu durum Akdeniz deki Osmanlı üstünlüğünü sona erdirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kıbrıs Adası'nın alınmasının Osmanlı Devletinin Akdeniz deki üstünlüğünü zayıflattığı
B) İnebahtı Deniz Savaşı'nın Osmanlı deniz gücünü zayıflattığı
C) Avrupa Devletleri'nin Kıbrıs adasına önem verdiği
D) İnebahtı Deniz Savaşı'ndan önce, Akdeniz de Osmanlı Devleti'nin üstün olduğu

35) Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi olmuştur.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu döneme ait bir gelişme değildir?
A) Girit'in fethi B) Belgrat'ın fethi
C) Rodos'un fethi D) Preveze zaferi

36) Aşağıdaki alınan yerlerden hangisi ile Osmanlı sınırı Atlas okyanusuna ulaşmıştır?
a)Fas b)Cezayir c)Tunus d)Preveze

37) Fas Sultanlığı aşağıdaki devletlerden hangisiyle girişilen mücadele sonunda Osmanlı himayesi altına girmiştir?
A) Portekiz B) İspanya C) İngiltere D) Fransa

38) Aşağıdakilerden hangisi Hint deniz seferlerinin sebeplerinden değildir?
a)Baharat yolunu açmak
b)Portekizleri Hindistan’dan çıkarmak
c)Hindistan’ı ele geçirmek
d)Bölgedeki Müslümanların Halifeden yardım istemesi

39) Aşağıdakilerden hangisi Hint Deniz seferlerinin sonuçları arasında yer almaz?
a)Yemen Aden alındı
b)Kızıldeniz ve Basra Osmanlı denetimine girdi
c)Hindistan Osmanlı hakimiyetine girdi
d)Arab yarım adası Osmanlı hakimiyetine girdi

40) Osmanlı devleti yükselme döneminde hangi devletle Avrupa ve Akdeniz dışında da mücadele etmiştir?
a)Venedik b)Portekiz c)Macaristan d)Avusturya

41) -Portekizlilerin ordu ve donanması imha edildi
-Fas Osmanlı himayesine girdi
Yukarıdaki gelişmeler hangi savaşın sonuçlarındandır?
a)Hint Deniz seferleri b)Vadi-üs Seyl savaşı c)Preveze d)İnebahtı

42) Aşağıdaki denizcilerden hangisi, Kanuni döneminde düzenlenen Hint denizi seferlerine katılmamıştır?
a)Murat Reis b) Piri Reis c)Seydi Ali Reis d) Turgut Reis
43) Kanuni devrinde yapılan Hint Deniz Seferleri'nin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Coğrafî Keşifler'den yararlanmak
B) Hint Okyanusu'ndaki Portekiz faaliyetlerine son vererek, Akdeniz ticaretini canlandırmak
C) Kızıldeniz'i ele geçirmek
D) Osmanlı donanmasının okyanuslardaki etkisini artırmak

44) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni zamanında Hindistan'a deniz seferi yapmıştır?
A) Barbaros Hayrettin Paşa B) Turgut Reis C) Seydi Ali Reis D) Uluç Ali reis

45) Yükselme Dönemi'nde, Hint Ticaret Yolları üzerindeki denetimi sürdürmek amacıyla Kanuni devrinde Hindistan'a deniz seferleri düzenlenmiştir.
Bu dönemde Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu'nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle deniz savaşları yapmıştır?
A) Venedik B) Fransa C) Ceneviz D) Portekiz

46) Osmanlıların Hint seferlerinde başarıya ulaşamamalarının temel nedeni hangisidir?
A) Osmanlıların Avrupa'da aynı tarihlerde savaş yapmaları, batıdaki savaşları daha kârlı görmeleri
B) Osmanlıların Arap ve Hint halkına kötü davranmaları
C) Osmanlıların Hindistan'ın gelecekteki ekonomik durumunu değerlendirememeleri
D) Portekizlilerin üstün silâh ve donanmaya sahip olmaları
 
Y Çevrimdışı

yelizsu

New member
Ynt: Denizlerdeki Gelişmeler Testi (Osmanlı - Yükselme)

cevap anahtarı olursa daha güzel olacak lütfen eklermisiniz.........
 
S Çevrimdışı

solebize

New member
Ynt: Denizlerdeki Gelişmeler Testi (Osmanlı - Yükselme)

bunun cevap anahtarı yok mu yahu.ekleyin artık ";( :1)
 
E Çevrimdışı

enverpl

New member
Ynt: Denizlerdeki Gelişmeler Testi (Osmanlı - Yükselme)

ya 2 saatir Tarih sorusu ariyorum cevap anahtari yok yok yok ya bu nedir arkadaş
 
A Çevrimdışı

ahmetnurberrak

New member
Ynt: Denizlerdeki Gelişmeler Testi (Osmanlı - Yükselme)

ne kadar hazırcısınız,araştırıp kendiniz bulun lütfen.teşekkür edeceğinize cevap anahtarı yok diye sitemde bulunuyorsunuz.galiba öğrencisiniz.
 
A Çevrimdışı

atahoca

New member
Ynt: Denizlerdeki Gelişmeler Testi (Osmanlı - Yükselme)

Böyle altbaşlıklarla alakalı testlerin hazırlanması çok güzel.
Altbaşlıklarla alakalı test, soru ve etkinliklerin bulunması dersleri çok daha verimli hale getirecektir.
İnşallah projeniz gerçekleşince bu imkanlara kavuşabiliriz.
 
Geri
Üst