Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Tarihçe
Zengin bir kültür hayatı bulunan Elazığ ve ilçelerinde eğitim ve öğretime başlayan ve daha sonrada Bingöl, Muş, Tunceli illeriyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yükseköğretim kurumlarına sahip olan ve 2547, 2809, 3337 ve 3389 sayılı kanunlarla bugünkü hüviyetini kazanan Fırat Üniversitesi’nin kuruluşu, kademeli olarak gerçekleşmiştir. Büyük Önder Atatürk, 1936 yılında üniversitelerin yurt sathında yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etmiş ve Ulu Önder’in bu işaretleri doğrultusunda Doğu Anadolu’da üniversite kurulmasının doğru olacağı vurgulanmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak 1942 yılında düzenlenen “Ikinci Üniversite Haftası”da Elazığ’da yapılmıştır. Bu haklı teşebbüslerin desteklediği, Elazığ’da bir yükseköğretim kurumuna sahip olma çabaları nihayetinde, 1967 yılında gerçekleşmiştir. 1967 yılında Yüksek Teknik Okul açılmış, aynı yıl içinde Ankara Üniversitesi Senatosu’nun Elazığ Veteriner Fakültesi’nin kurulmasını öngören kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Teknik Yüksekokul, 1184 Sayılı Kanunla 1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA)’ne dönüşmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak öğretime açılmıştır. Kuruluşu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanunla gerçekleşen Fırat Üniversitesi’nin çekirdeğini Veteriner Fakültesi oluşturmuştur. 1975–1976 eğitim öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin de ilavesiyle Üniversite, eğitim ve öğretime üç fakülte ile başlamıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ve 41 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen Fırat Üniversitesi’nde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi adını almış, EDMMA (Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) ise Mühendislik Fakültesi’ne dönüştürülerek üniversite bünyesinde yer almıştır.

1983– 1984 eğitim-öğretim yılında, kuruluş çalışmaları tamamlanan Tıp ve Teknik Eğitim Fakülteleri, 1992 yılında Su Ürünleri Fakültesi ve 1998–1999 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi’nin, 2001–2002 eğitim öğretim döneminde Iletişim Fakültesi’nin eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte üniversite bünyesindeki fakülte sayısı dokuza çıkmıştır. Fırat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi, 2809 Sayılı Kanunun ek 30. maddesine istinaden, T. C. Bakanlar Kurulu’nun 06.08.1998 tarih ve 98/1462 Sayılı Kararı ile kurulmuştur. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 26.04.2006 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile 2006–2007 öğretim yılında Muş Eğitim Fakültesi Ilköğretim Bölümü Okul öncesi eğitim öğretmenliği programına 40, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 30 öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Bir başka yeni fakültemiz olan Bingöl Ziraat Fakültesi’nin de temeli atılmıştır. Ayrıca Tunceli Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi’nin kuruluş kararı çıkmış, ancak, eğitim-öğretime açılamamıştır. 1983 yılında Tunceli ve Bingöl Meslek Yüksekokulu, 1987 yılında Muş Meslek Yüksekokulu, 1989 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Keban Süleyman DEMIREL Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Bunları 1995 Yılında Maden Meslek Yüksekokulu ile Sivrice Meslek Yüksekokulu, 1996 yılında Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, 1997 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Elazığ Sağlık Yüksekokulunun kuruluşları takip etmiştir. Muş Malazgirt Alparslan Meslek Yüksekokulu’nun 2001–2002 yılında eğitim öğretime açılmasıyla birlikte yüksekokul sayısı 13’e ulaşmıştır. 2001–2002 Eğitim - Öğretim Yılında öğrenci alımına başlayan Devlet Konservatuarı, 2004–2005 Eğitim - Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN BUGÜNÜ

Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Kampüsleri ile birlikte on üniteden oluşmaktadır. Rektörlük Kampüsü, hazine adına tapulu ve üniversitemize tahsili 881.872 m2’lik alan ile kamulaştırılarak, üniversitemiz adına tescil edilen 532.522 m2 olmak üzere toplam 1.414.394. m2 Mühendislik Fakültesi Kampüsü ise hazine adına tapulu ve Üniversitemize tahsisli 626.092 m2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuşlardır.
Üniversitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Çiftliği iki ünite halinde; Kesik Köprü’de 6.694.969 m2 ve Yurtbaşı’nda 418.732 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Sivrice Cevizdere’de ise 4.285 m2’lik Üniversitemiz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri kurulmuştur. Harmantepe-Cip Barajı’nda 15.700 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine, Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi’ne bağlı Su Ürünleri Tesisleri bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı Bingöl Meslek Yüksekokulu 125.000 m2, Tunceli Meslek Yüksekokulu 27.960 m2, Muş Meslek Yüksekokulu 11.329 m2 ve Kemaliye H. Ali AKIN Meslek Yüksekokulu 1596 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine kurulmuştur. Üniversitemiz Fırat Tıp Merkezi, 30.000 m2’lik bir alan üzerine kurulu olup 1998 yılında hizmete sunularak Elazığ’ın ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz de akademik ve idari personelimiz için toplam 304 daireden oluşan lojmanlarımız vardır. Mevcut lojmanların; 154 adedi Rektörlük, 150 adedi Mühendislik Kampüsündedir.
Üniversiteler; devlet, millet ve gençliğin birbirleriyle kaynaşıp bütünleştiği kurumlardır. Anayasamız başta olmak üzere Yükseköğretim Kanunu’nda üniversitelerimize çok önemli yetki ve sorumluluklar yüklemiş bulunmaktadır. Ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarılmasında gerekli olan aydın kadroların yetiştirilmesi, modern bilim ve teknolojinin ülkemizde geliştirilip yetiştirilmesi, mili kültürümüzün incelenmesi ve milli şuurun halkımıza kazandırılması gibi hususlar, bu sorumluluklar arasında sayılabilir.Üniversitemiz, ülkemizin geleceğinde ve kalkınmasında önemli bir yeri bulunan, Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet vermenin idraki içerisindedir. Cumhuriyet tarihine bakıldığı zaman bütün Cumhuriyet hükümlerinin sözü edilen bölgeye refah ve kalkınmanın nimetlerini getirmeyi hedef aldıkları görülür. “Türk Devleti’nin ülkesi ve Milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulamak” görevi üniversitelerimize verilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesinde, öğrencilerimizi Atatürk Ilkeleri doğrultusunda eğitmek, Atatürk Inkılaplarını, onların hayat felsefesi haline getirmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen aydınlar olarak yetiştirmek gibi hususlar hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında Türk Kültür ve Medeniyeti’ni, yapılan ilmi araştırmalar ve yürütülen kültür faaliyetleri ile halkımızın istifadesine sunmak temel amaçlarımız arasındadır. Ülkemizin ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasında; fen, mühendislik, uygulamalı bilimler, sağlık, tarım ve hayvancılık bakımından büyük faydalar sağlamaktadır. Üniversitemizin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ifadesini bulan ana görevleri arasında yer alan hususları şöyle sıralamak mümkündür. % Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıp alanında uzmanlık seviyesinde öğretim yapmak. % Atatürk ilke ve Inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, bilim anlayışı kuvvetli, milli tarih şuuruna sahip örf ve adetlerimize bağlı milli birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirici ruh ve irade gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek. % Ülkemizi yakından ilgilendiren konular başta olmak üzere, bilimsel ve teknik çözümlere katkıda bulunup, araştırma ve uygulamaları bu yönde derinleştirerek; diğer ülkelerle işbirliği yapmak. % Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesine katkıda bulunan yayınlar yapmak. % Türk milletinin genel kültür seviyesini yükseltici, aydınlatıcı ilmi çalışmalar yapmak. % Hükümetimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim ve öğretim ile araştırma ve inceleme sonuçlarını ülkemiz ve dünya kamuoyunun istifadesine sunmak. % Hükümetimizin isteyeceği her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak. Diğer taraftan bölgesel kalkınmanın sağlanmasına etkili olacak tarzda, kamu kesiminin, sanayinin, tarım ve hizmet sektörleri ile bölge halkının diğer ihtiyaçları doğrultusunda gerekli araştırma, incelemeler yapmaktadır. Yapmış olduğu bu araştırma ve incelemeleri bölgenin istifadesine sunmak ve kalkınmasında öncülük görevini yerine getirecek kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamaya çalışmanın yanı sıra, görev ve sorumluluklarını çok iyi bilen, yetenekli ve mutlu bir neslin yetişmesini sağlamak da, üniversitemizin önemli hedefleri arasındadır. Üniversitemiz, bütün bu hedefleri gerçekleştirmek için, aralarında Yükseköğretim Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın da bulunduğu milli kuruluşlarımızın talep ve teklifleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve ileriye dönük planlarını uygulamaktadır. Üniversitemiz; yerleşimi itibariyle, şehrin merkezine çok yakın bir konumdadır.Öğrenciler ulaşım ihtiyaçlarını, yürüyerek, kolaylıkla sağlayabilmelerine rağmen, şehirle ulaşımı daha çabuk sağlayan imkanlar da, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemizde, bu amaç doğrultusunda, Elazığ Belediyesi’ne bağlı toplu taşım araçları, öğrenci yoğunluğuna göre her iki kampüse de seferler düzenleyip, bugün toplam mevcudu 17 bin 349’u bulan, öğrencilerimize ulaşım hizmeti vermektedir. Ayrıca, şehir merkezinden kampüs önüne kadar taşıma yapan minibüs hatları da vardır. Üniversitemiz yerleşim itibariyle, büyük bir alan içerisine yayılmıştır. Orman Bakanlığı’na bağlı Zafran Mesire Yeri tarafından ikiye bölünmüş, bir kampüs görüntüsündedir. Bu münasebetle öğrencilerimize gerek her iki kampüs arasında hızlı ulaşım imkanı sağlama, gerekse mühendislik kampüsü bünyesinde bulunan YURTKUR’a bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizin Rektörlük kampüsünde yer alan fakülte ya da yüksekokullara rahat ulaşım sağlamaları amacıyla, Rektörlüğümüz tarafından bu hatlara da servis araçları tahsis edilmiştir.
Üniversitemiz akademik ve idari personeliyle, öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlayan bankacılık hizmetlerini de kampüs bünyesine taşımıştır. Bu münasebetle; Üniversitemiz Rektörlük Kampüsü’nde Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından açılan “Üniversite Şubeleri” ve bunun yanında, Ziraat Bankası, Iş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’na ait ATM (Otomatik Para Çekme Makinesi) hizmet vermektedir. Üniversitemizde, öğrencilerimizin iletişim ve haberleşme olanakları son derece gelişmiştir. Mühendislik Kampüsü’nde yıllardan beri hizmet veren bir PTT hizmet şubesi öğrencilerimize günün her saatinde çok yönlü hizmet vermektedir. Üniversitemizde her fakülte, yüksekokul bünyesinde ve ayrıca öğrencilerimizin faydalandığı Üniversite Evi, kafeterya gibi bütün sosyal birimlerde, PTT tarafından ankesörlü telefon makineleri konulmuş; bu telefonlardan yurt içi ve yurt dışı görüşmeler kolaylıkla yapılabilmektedir. Mühendislik Kampüsü bitişiğinde ve şehir içinde bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversiteye bağlı yurtlar dışında, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kalabileceği özel yurtlar da vardır.Fırat Üniversitesi’nde bilgisayar ve bilgisayar ağlarının gelişmesiyle orantılı olarak bilişim hizmetleri de yaygınlaşmaya başlamıştır. Üniversitemiz, bu konuda çağdaş eğitim için her türlü yenilikleri bünyesine kazandırmaktadır. 1987’de EARN bağlantısına geçen 7 üniversiteden birisi olan Fırat Üniversitesi’nde bugün bilişim hizmetleri, artık yerini klasik yöntemler yerine, tamamen bilgisayar ve bilgisayar ağlarına bırakmış durumdadır. 4 Ekim 1998 gününden itibaren bütün birimlerimizde Internet bağlantısı yapılarak, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Günümüzde bir lüks olmaktan çıkıp, temel ihtiyaç haline gelen bilgisayar ve internet işlemlerinde, üniversitemiz üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Şu anda, öğrenci laboratuarında bulunanlar dahil olmak üzere yaklaşık 3000 adet bilgisayar, öğrenci ve personelimizin kullanımına sunulmuştur. Bu bilgisayarların tümü internete bağlı olup; bütün dünya ile aktif bağlantı durumundadır. Üniversitemizin, hemen hemen tüm bölümlerinde, öğrencilerin bilgisayar uygulamalarında kullanılmak üzere, yeterli sayıda bilgisayar mevcuttur. Bunun yanında, Rektörlük bünyesinde kurulan Enformatik Bölümü öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Merkez kampüsümüzdeki 16 laboratuar ile diğer il ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarımızdaki 7 enformatik laboratuarından öğrencilerimiz istifade etmektedirler. Bilgi Işlem Merkezimiz’de, öğrenci ve personel için, 2 ayrı mail server ve diğer gerekli serverlar kurularak; hem personele hem de öğrencilere e-mail adresi, web alanı sağlanmakta ve diğer internet hizmetleri sunulmaktadır. Internet erişim hızımız, 155Mbps'lik alt yapıya sahip olup şu anda 50 Mbps olarak çalışmaktadır.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

1999 Tarih Bölümü mezunuyum. Tüm arkadaşlara selamlar
 
D Çevrimdışı

dudu

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Merhaba. Ben ordan mezun olmadım ama o bölüm de yaklaşık iki yıl okudum. 1991-1993 yıllarında oradaydım
 
B Çevrimdışı

bahadır1

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

1999 tarih bölümü mezunuyum.Tüm tanıyanlara selamlar.
 
T Çevrimdışı

tarihci7128

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Merhaba arkadaşlar.1994 mezunuyum Arzu Şu anda Manisa'da görev yapıyorum. Herkese selamlar. :D)
 
E Çevrimdışı

elvan28

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

1995 Fırat Üniv tarih bölümü mezunuyum
 
A Çevrimdışı

akbal2323

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Ben Selami AKBAL. Fırat ünv. Fen-Edb.fak.tarih bölümü 1994 yılı mezunuyum.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Hepiniz aramıza hoş geldiniz. Güzel paylaşımlar dilekleri ile...
 
T Çevrimdışı

tarihci_m

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Elaziz'den selamlar.... O0

Ben de 2009 tarih mezunuyum, bu sene tezsize başlıyorum. ^^(
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

aramıza hoş geldiniz tarihci_m. Değerli paylaşımlarınızı bekliyoruz. Selametle
 
B Çevrimdışı

bahattin0571

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Ben de 1992 Fırat Fen-Ed. Fak. Tarih Bölümü mezunuyum. Herkese sonsuz saygı ve selamlarımı iletiyor görevlerinizde üstün başarılar diliyorum.
 
K Çevrimdışı

KÜRŞAT23

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

1992 Tarih Bölümü mezunuyum. Tüm arkadaşlara selamlar görevlerinde başarılar diliyorum. Faruk KÜRŞAT
 
A Çevrimdışı

ahmetnurberrak

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

galiba şu ana kadar en eskiniz benim ben 1987 haziran mezunuyum.okulumla gurur duydum çünkü çok iyi hocalarımız vardı.görevimi kayseri de devam ettiriyorum ama mersinliyim.bütün tarihçilere özellikle fırat üniv.lilere selamlar
 
S Çevrimdışı

sngrl

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Merhaba arkadaşlar ben de 1992 yılında Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdim. Sınıf arkadaşlarımdan biraz önce isimlerini görüp çok mutlu olduğum Bahaaddin ve Faruk'a çok çok selam gönderiyorum.Ben Sema(Çorum'dan)
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

Tüm arkadaşlarımız aramıza hoş geldiniz. Aramıza katılmanızdan mutluluk duyduk. Güzel paylaşım dilekleriyle. Selametle
 
N Çevrimdışı

nilber

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

merhaba ben 1991 meznuyum hala elazığda gören yapıyorum herkese salamlar.
 
A Çevrimdışı

ahmetnurberrak

New member
Ynt: Fırat Üniversitesi Tarih Mezunları

ben 1987 mezunuyum.sizleri aramızda görmek beni mutlu etti.fırat tarih mezunlarının sitede artması dileğiyle hepinize hoşgeldiniz der ,saygılar sunarım
 
Geri
Üst