İlk Müslüman Türk Devletleri (Test)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) I. Anadolu’ da fethedilen bölgelerde ikta sisteminin uygulanması.
II. Bizans’ ın Anadolu’ daki egemenliğinin sarsılması.
III. Yasııçemen (1230) Savaşı’ nın Moğol tehlikesine yol açması.
IV. Anadolu’ da önemli kale ve üstlerin oluşturulması.
V. Şii Büveyhoğullarının egemenlik altına alınması.

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Anadolu’ daki Türk egemenliğini arttırdığı söylenebilir?

A) I, II, III B) II, III, IV C) I, II, IV
D) II, IV, V E) III, IV, V

2) I. Türkçe’ ye sahip çıkarak, Türkçe’ yi korumuşlardır.
II. İran’ daki Samanoğulları Devletine karşı savaşmışlardır.
III. İslami kimlikliilk Türk devleti olmuşlardır.

Yukarıda Karahanlılarla ilgili verilen bilgilere bakıldığında bu özelliklerden hangilerinin ulusçu anlayışta olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I ve III

3) Tulunoğulları devrinde Araplar’ ın yerliler ile evlenmelerinden doğan gençlerden oluşan ayrı bir askeri birlik oluşturulmuş ve bunlara da el - Muhtare (seçilmişler) adı verilmiştir.

Tulunoğullarında böyle bir askeri birliğin kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir Türk sınıfı oluşturmak ve Araplardan üstün tutmak.
B) Arap ve Türk halkının devletin her kademesinde kaynaşmasını sağlamak.
C) Arapların ırkçı siyasetinin devlet politikasındaki etkisine son vermek.
D) Yerel kültürlerin izlerini ortadan kaldırmak.
E) Arap – Türk çatışmalarını en aza indirmek.

4) İran’ da kurulan Türk asıllı Safevi Devleti, başlangıçta Akkoyunlu Devleti’ nin teşkilat ve kanunlarını benimsemiştir. Ancakl 1594 Çaldıran Savaşı’ ndan sonra Osmanlı Devleti’ nin tüm kanunlarını örnek almışlardır.

Safevi Devleti’ nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Kendilerini diğer Türk devletlerinden üstün görmeleriyle
B) Farklı mezhebe inanmalarına
C) Savaşların milletlerin etnik yapılarını değiştirmesiyle.
D) Osmanlı Devleti’ nin her yönüyle kendilerinden üstün olduğunu anlamalarıyla.
E) Osmanlıların Akkoyunlulara göre daha yakında olmasıyla.

5) Mısır’ da kurulan Tolunoğlu devletinin hükümdarı Tolunoğlu Ahmet öldüğünde Müslüman, Hıristiyan ve Musevi din adamları ellerinde mukaddes kitapları ile O’ nun için Tanrı’ ya dua etmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

A) Din ve vicdan özgürlüğünün.
B) Farklı dine inananların barış içinde yaşadığından.
C) Toplumsal birliğin olduğunun.
D) Hükümdarın hoşgörülü olduğunun.
E) Merkeziyetçi devlet yapısının.

6) Cengiz Han’ ın kurduğu Moğol Devleti’ nde çeşitli diller konuşuluyordu.

Sadece bu bilgi dikkate alındığında Moğollarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Devlet ulusal yapıdadır.
B) Halk arasında eşitsizlik vardır.
C) Çok uluslu devlet görünümündedir.
D) Merkezi otorite sağlanmıştır.
E) Gelişmiş bir kültürleri yoktur.

7) Talas Savaşı’ nın sonuçlarına bakılarak Avrupa’ nın siyasi yapısının değiştirilmesinde hangisinin katkısı daha fazla olmuştur?

A) Türklerin İslamiyet’ i kabul etmeye başlaması.
B) Türk – Arap Savaşlarının sona ermesi.
C) Kağıt üretiminin Çin dışında öğrenilmesi.
D) Barut yapımının Türk – İslam dünyasınca da öğrenilmesi.
E) Türklerin ordu sisteminin Araplar arasında yaygınlaşması.

8) Hindistan’ da İslamiyet’ in yerleşmesini aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi sağlamıştır?

A) Uygurlar B) Pasinler C) Göktürkler D) Gazneliler E) Fatimler

9) Aşağıdakilerden hangisi Türk – İslam devletleri arasındaki savaşlardan birisidir?

A) Dandanakan B) Pasinler C) Mohaç D) Kösedağ E) Nihavent

10) Mısır’ da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akşitler B) Memlükler C) Tolunoğulları D) Fatimler E) Eyyübiler

11) Karahanlılar devletinde;
- Yönetici kadro, ordu ve halk Türkler’ den meydana gelmiştir.
- Resmi dili Türkçe’ dir.

Bu iki durum Karahanlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Doğu ve Batı Türkistan’ da kurulduğuna.
B) Milli devlet karakteri taşıdığına.
C) Taht kavgaları sonucu parçalandığına.
D) Türk – İslam devleti olduğuna.
E) Ticaretle uğraştığına.

12) “Talas Savaşı (751) Türk – İslam Tarihi’ nin başlangıcıdır.” Diyen bir tarihçi Talas Savaşı’ nın hangi sonucuna dayanarak böyle bir görüş ileri sürebilir?

A) Türklerin bu savaş sonucunda İslam siyasi birliğini sağlamaları.
B) Çin’ in batıya açılma politikasının son bulması.
C) Kağıdın Çin dışına çıkması.
D) Abbasi sınırlarının doğuya kayması.
E) İslamiyet’ in Türkler arasında hızla yayılması.

13) Türkler, İslam Dini’ ni askeri ve siyasi bir baskı altında kalmadan kendilerine uygun bir din olarak gördükleri için kabul etmişlerdir.

Türklerin İslamiyet’ i kabul etmelerinde;
I. Tek tanrı inancı
II. Toplumsal adalet anlayışı
III. Arap milliyetçiliği
IV. Ahiret inancı

özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin bir etkisi olduğu söylenemez?

A) I ve II B) Yalnız III C) I ve III D) I ve IV E) Yalnız II

14) Türk – İslam devletlerinde İslamiyet’ ten önce kurulan Türk devletlerinin kültür ve uygarlığının etkileri devam etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

A) Karahanlılar döneminde Uygur alfabesinin kullanılması.
B) Hükümdarlara halife tarafından unvan ve hediyelerin verilmesi.
C) Veraset anlayışının devam etmesi.
D) Göçebe yaşamın Türkmenler arasında devam etmesi.
E) Orduda Mete Han’ ın askeri sisteminin kullanılması.
 
A Çevrimdışı

aryesu

New member
Ynt: İlk Müslüman Türk Devletleri (Test)

test için teşekkürler hocam yalnız 3. sorunun cevabı nedir merak ettim
 
Y Çevrimdışı

yelizsu

New member
Ynt: İlk Müslüman Türk Devletleri (Test)

hocam sağolun sorular için tek sorun neden cevapları yok lütfen cevap anahtarlarına da ekleyim böyle olunca çalışmalarımız yarım kalıyoo kolay gelsin herkese
 
Geri
Üst