İnkılap Tarih Özet Sorular (II. Balkana Kadar)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1- İnkılap, Islahat, anayasa, meşrutiyet terimlerini açıklayınız?
İnkılap: Eskimiş bir düzeni kaldırıp yerine yenisini getirmek.
Islahat: Olagelen bir düzeni yenileştirmektir.
Anayasa: Bir devletin temel kanunu, Devlet ile millet arasındaki karşılıklı görev ve ödevleri belirten temel husus
Meşrutiyet: Bir padişahın başkanlığında toplanan parlementer sisteme denir.

2- I. Meşrutiyet kim tarafından kaç yılında ilan edilmiştir?
II. Abdülhamid tarafından 1876 da ilan edilmiştir.

3- İlk Kanun-i Esasi hangi sadrazam tarafından hazırlanmıştır?
Mithat Paşa tarafından hazırlanmıştır.

4- I Meşrutiyet hangi olayla ne zaman kaldırılmıştır?
1877-78 Osmanlı Rus harbi bahane edilerek asıl olarak meclisin yabancı uyruklular tarafından işgal edilmesi nedeniyle II. Abdülhamid tarafından 1878 de kaldırılmıştır.

5-I. Meşrutiyetin kaldırılması ile yenilikçi aydınlar tarafından kurulan cemiyetin adı nedir?
İttiha ve Terakki Cemiyeti

6-Mustafa Kemal tarafından kurulan cemiyetin adı nedir?
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

7-II Meşrutiyet döneminde Avrupalı devletlerin isteklerine engel olmak için İttihat ve Terakki Osmanlı içinde ilk olarak hangi fikri, düşünceyi benimsemiştir?
Osmanlıcılık fikrini

8-II Meşrutiyet kim tarafından kaç yılında kabul edilmiştir?
II. Abdülhamid tarafından 1908 de

9-31 Mart olayı neden ortaya çıkmıştır?
İttihat ve terakki içinde görüş ayrılıklarının çıkması, mecliste uygulamalara ve meşrutiyete karşı olanların yürüttüğü politika ile Abdülhamid taraftarlarının askerler arasına sızarak taraftar bulması, ayrıca İttihat ve terakkinin milliyetçi bir politika izlemesinden çekinen Avrupalı devletlerin ayaklanmayı desteklemesi ile isyan patlak vermiştir.

10-31 Mart Olayı neye karşı çıkan bir ayaklanmadır?
Yenileşmeye ve Rejime karşı çıkan bir ayaklanmadır.

11-31 Mart Olayı hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
Selanik’te kurulan Hareket Ordusu tarafından

12-31 Mart Olayının sonucunda neler meydana gelmiştir?
II. Abdülhamid tahttan indirilmiş, Bosna-Hersek Avusturya-Macaritan’a katılmıştır, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.13-İttihat ve Terakkinin yönetimde tam olarak söz sahibi olmasıyla hangi Osmanlıcılık terk edilerek hangi düşünce benimsenmiştir?
Türkçülük düşüncesi

14-Meşrutiyet ile birlikte kurulan meclis kimlerden oluşmaktaydı?
Ayanlardan ve Mebusan Meclisinden

15-İlk defa ilan edilen kanuni esasi ile ikinci kez ilan edilen kanuni esasi arasıdan ne gibi farklar bulunmaktaydı?
Birincisi;
a- Osmanlı meşrutiyeti monorşik yapı taşımaktaydı
b- Osmanlı kanunları teokrasi ağırlıklıydı.
c- Halk ilk kez seçme seçilme hakkına sahipti
d- Parlementer sisteme geçilmiş oluyordu.
e- Mebuslar meclisi danışma meclisi niteliği taşıyordu.
f- Padişahın yetkileri milli iradenin üzerinde idi.
g- Kişi hak ve hürriyetleri genişlemiş anayasal güvenceye alınmıştı.

İkincisinde;
a- Kanun üstülüğü ilkesi benimsenmişti.
b- Padişahın yasama ve yürütme yetkileri kısıtlanmıştı.
c- Millet iradesi yürütme organı üzerinde etkin hale gelmişti
d- Padişahlık sembolik olarak kalmıştı
e- Demokrasi ve Millet egemenliği kavramları gelişmiştir.

16-II. Meşrutiyetten sonra Osmanlı topraklarından hangi yerler ayrılmıştır?
Bulgaritan, Bosna- Hersek, Girit

17-Meşritiyetin ilanı ile birlikte Osmanlı hangi siteme geçiş yapmıştır?
Parlementer sisteme

18-II. Meşrutiyetin sonucunda hangi siyasi partiler kurulmuştur?
İttihat ve Terakki Partisi, Ahrar (Hürler) Partisi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Böylece tarihimizde ilk kez parlementer sistemin ilk denemeleri yapılmış oldu.

19-Osmanlıcılık ilkesi nedir?
Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden herkes eşit olmalı, mecliste herkes eşit temsil edilmeli
Not: Bu anlayış milli birlik ve milli ülkü anlayışına ters düşer, Milliyetçilik akımının güçlenmesine karşın zayıflamıştır.

20- İslamcılık (Ümmetçilik) ilkesi nedir?
Toplumun temel direği dindir. Hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanlar halifenin etrafında birleşmelidir.
Not: Bu düşünce Arnavutluğun Balkan savaşları sırasında bağımsızlığını ilan etmesi, I. Dünya savaşı sırasında halifenin cihad çağrısının etkili olmaması, Yine I. Dünya savaşında Arapların İngilizlerin yanında yer alarak Osmanlıyı arkadan vurması etkisiz kılmıştır.


21- Türkçülük ilkesi nedir?
II. Meşrutiyette yayılmıştır. Bu yayılmada Balkan uluslarının Türklere karşı ayaklanması, Ruslardan kaçan Türklerin milli bilinci uyandırması, Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerinin tutmaması, bu bilinci destekleyen İttihat ve terakkinin yönetimde etkin rol oynaması etkili oldu.
İttihat ve terakkinin bütün Tükleri bir bayrak altında toplama ümidi Turancılık (Pantürkizim) sevdası ile I. Dünya savaşına girilmiş savaşın kaybedilmesi ile bu ümidin olmadığı ortaya çıkmış bunun yerine Anadolu Milliyetçiliği önem kazanmıştır.

22- Batıcılık ilkesi nedir?
Bu düşüncenin sahipleri kurtuluşun ancak batılılaşma yolu ile olacağına inanmışlardır. Çeşitli alanlarda ıslahatlar yapılması gerektiğini düşünüyorlardı. Abdullah Cevdet , Celal Nuri öncüleridir. Türkçülerin Turan idealine karşı Batıcılar İrfan idealine benimsemişlerdir

23-Adem-i Mekeziyetçilik ilkesi nedir?
Pres Sebahattin tarafıdan ortaya atılmıştır. Liberal bir ekonomi modeli önermiştir.

24-Kuzey Afrikadaki son Osmanlı Toprağı hangisidir?
Trablusgarp’tır.

25-Trablusgarp savaşı hangi devletler arasında kaç yılında yapılmıştır?
Osmanlı ile İtalya arasıda 1911-12 yılları arasıdan yapılmıştır.

26-Trablusgarp savaşının nedenleri nelerdir?
a- Birliğini geç kuran İtalya’nın hammadde ve sömürge arayışı
b- Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması
c- Osmanlı Dev. Trablusgarp’ı (Libya’yı) savunacak gücünün olmaması
d-İtalyanın Avrupalı devletlerin onayını alması
e-Trablusgarp’ın her alanda geri bırakıldığı iddiası
f-Habeşistandaki başarısızlığı telefi etmek istemesi
g-İtalyan hükümetinin halkı önünde prestijini artırmak istemesi

27-Osmanlı Devleti Tarblusgarp, Bingazi ve Derneye asker çıkaran İtalya’ya karşı neden karadan ve denizden asker gönderememiştir?
Bu sırada Mısır İtalyanın işgaline onay veren İngilizlerin elindeydi, ayrıca güçlü bir donanması da yoktu.

28-Osmanlı Trablusgarp’a asker gönderemeyince ne yapmıştır?
İşgale asker gönderemediği için buraya bir grup vatanseveri gizlice gönderdi. (Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Conker, Ali Çetinkaya, Fethi Okyar)

29-Mustafa Kemal ve Arkadaşları özellikle Trablusgarp da nerelerde başarı göstermişlerdir?
Derne ve Tobruk’da

30- Osmanlı Devleti Trablusgarp savaşı sürerken İtalya ile anlaşma yapamak zorunda kalmasının nedeni nedir?
Balkan Savaşlarının patlak vermesidir.

31-İtalya Trablusgarp’ta başarılı olamayacağını anlayınca nereleri işgal etmiştir?
Ege adalarındaki Oniki adayı

32-Trablusgarp Savaşı hangi antlaşma ile kaç yılında sona ermiştir?
1912 Uşi Antlaşması ile

33-Osmanlı Devleti Uşi Antlaşması sonucunda Oniki adayı geçici olarak italayanlara bırakmasının nedeni nedir?
Oniki adanın Yunanlılar tarafından işgal edileceği korkusu.

34-Osmanlı Devletinin Trablusgarp’ı İtalyanlara bırakırken, dini bakımdan halifeye bağlı kalacaklardır maddesi koydurmasının sebebi nedir?
Osmanlı Devletinin Trablusgarp halkıyla dini-kültürel bağlarını koparmak istememesidir.

35- Oniki ada İtalya tarafından ne zaman kimlere bırakılmıştır?
İkinci Dünya Savaşından sonra Yunanlılara bırakılmıştır.

36-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırmadan önce Avrupalı devletlerle anlaşması neyin göstergesidir?
Osmanlı devletini diplomatik yönden yalnız bırakmak istemesidir. Gerçekten de Osmanlı savaş sırasında denge politikası izleyememiştir.

37-I Balkan Savaşlarının nedenleri nelerdir?
a- Rusların balkanlarda takip ettiği panistlavizm propagandası
b- Balkanlardaki gelişmelerin Osmanlı tarafından takip edilememesi
c- Fransız ihtilali ile oraya çıkan milliyetçilik ve bağımsızlık fikri
d- Tüeklerin balkanlardan tamamen atılmak istenmesi
e-Trablusgarp ta Osmanlının güçsüzlüğünün anlaşılması
f- Kiliseler sorunun balkan devletleri lehine sonuçlanması
g- İngilterenin Rusyayı politikalarından serbest bırakması

38-İngilterenin Osmanlının toprak bütünlüğünü korumaya yönelik politikasını değiştirmesinin sebebi nedir?
XIX yy da Almanya’nın güçlenerek kendisine rakip olması, Osmanlıya yanışması.

39-I Balkan Savaşına katılan devletler hangileridir?
Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan

40-Osmanlının I. Balkan Savaşlarında başarısızlığa uğramasının sebepleri nelerdir?
a-Ordunun siyasete karışması
b-Savaştan önce askerler bir kısmının terhis edilmesi
c-Ordunun savaşa hazır olmaması
d-Osmanlı donanmasının yetersiz olması
e-Avrupalı devletlerin balkan devletlerini desteklemesi
f-Büyük devletlerin balkan sınırlarının değişmeyeceği güvencesini vermesi
g-Balkan devletlerinin birleşmesi
h-Balkanlardaki iletişim ve ulaşım güçlüğü
ı-Osmanlının siyasal olarak yalnız bırakılması

41-I Balkan Savaşı sonucunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
Lonra Antlaşması

42-Lonra Antlaşmasının sonucu ne olmuştur?
Gelibolu yarımadası hariç Trakya ve Balkan topraklarının tamamını Osmanlı kaybetmiştir.Ege adalarının ve Arnavutluk sınırı büyük devletlerin insiyatifine bırakılmıştır.
Not: Ege adaları fiilen elden çıkmiştır. I. Dünya savaşı ile askıya alınmış, Lozan antlaşması ile tamamen Yunanistana bırakılmıştır.

43-I. Balkan Savaşının sonuçları ne olmuştur?
a- Osmanlının balkanlardaki varlığı tamamen sona ermiştir.
b-Edirne ve Kırklareli Bulgaristana bırakıldı
c-Gökçeada ve Bozcaada hariç bütün ege adaları fiilen elden çıktı
d-Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti
e-İttihat ve Terakki Babı Ali baskını ile yönetimi ele geçirdi
f-Mustafa Kemalin ordunun siyasete karışmaması isteğinin doğru olduğu anlaşıldı
g-Bulgaristan ege denizine ulaştı
h-Balkanlardan Anadoluya göç başladı
ı-Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle II. Balkan savaşı ortaya çıktı
i-Mustafa Kemal siyaseti bıraktı

Not: I. Balkan savaşı ile İstanbul tehdit altına girdi, Lonra antlaşması II. Balkan savaşı nedeniyle geçersiz hale geldi.

44- II Balkan Savaşı ne zaman ve ne sebeple yapılmıştır?
1913 yılında Bulgaristanın büyük pay alması ve ege denizine kadar inmesi, Yunanistanın bunu kabul etmemesi, Osmanlı devletinin çekilmesiyle orada meydana gelen otorite boşluğu.

45-Yunanistanın çalışmaları ile hangi devletleri yanına alarak Bulgaritana karşı savaş açmıştır?
Sırbistan, Karadağ ve Romanya ile

46- I. Balkan Savaşına katılmayıp, II Balkan savaşına katılan devlet hangisidir?
Romanya

47-Bulgaristanın zor durumundan yararlanan Enver paşa, Bulgaristandan nereleri almıştır?
Edirne ve Kırklareli
48-II. Balkan Savaşı sonucunda hangi devletlerle hangi anlaşmalar yapılmıştır?
Bükreş Antlaşması(1913)-Bütün Balkan devletleri
İstanbul Antlaşması(1913)-Osmanlı Devleti ile Bulgaristan
Atina Antlaşması(1913)-Osmanlı ile Yunanistan
İstanbul Antlaşması(1914)-Osmanlı ile Sırbistan

49-Bulgaristanla imzalanan İstanbul antlaşmasının Türkler açısından önemi nedir?
-Bugünkü Bulgar Türk sınırı büyük ölçüde çizildi
-Almanya ile irtibatı koparmak istemeyen Osmanlı Dimetokayı Bulgaristana bıraktı.


50-II. Balkan Savaşının sonuçları neler olmuştur?
a-Balkanlarda azınlık durumuna düşen Türklerin hakları güvence altına alınmıştır.
b-Edirne ve Kırklareli Bulgaristandan geri alındı

Not: Osmanlının orduyu ıslah etmek istemesi onu Almanyaya yanaştırmıştır, Arnavutluk balkan savaşlarına katılmamıştır, bu savaştan sonra balkanlarda Avusturya ve Rusya karşı karşıya gelmiştir, Türk ordusu II baklada sadece Bulgaristanla savaşmıştır, Balkan savaşları Osmanlının I. Dünya savaşına girmesinde etkili olmuştur.
 
Geri
Üst