İslam Tarihi Testi -2

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1-Aşağıdakilerden hangisi müslümanların Emevilerden sonraki etkinliklerinden biridir?

A)Kerbela olayının yaşanması
B)Talas savaşının kazanılması
C)Türklerle yoğun mücadeleler yapılması
D)İstanbul’un ilk kez kuşatılması
E)Suriye ile Filistin’in fethedilmesi

2-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali dönemi olaylarından değildir?

A)İlk ayrılıkların ortaya çıkması
B)Sıffın savaşının yapılması
C)Başkentin Medine’den Kufe’ye taşınması
D)Valiliklerin oluşturulması
E)Harem olayının ortaya çıkması

3-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ilk ve son seferleridir?
• I -Hendek
• II-Tebük
• III-Bedir
• IV-Huneyn
• V-Tavit

A)I-III B)III-IV C)II-III D)IV-V E)I-IV

4- Beni Ahmer Devleti hangi ülkede kurulmuştur?

A)Mısır’da B)Arabistan’da C)Cezayir’de D)Tunus’ta E)İspanya’da

5-Aşağıdaki islam devletlerinden hangisinin kurulmasında Türklerin yardımı söz konusu olabilir?

A) Emeviler B)Endülüs Emevileri C)Fatimiler D)Abbasiler E)Beni Ahmer

6-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez Emeviler döneminde gerçekleşen olaylardan biridir?

A)İkta sisteminin uygulanması
B)Divan teşkilatının kurulması
C)Donanmanın oluşturulması
D)İslam parasının bastırılması
E)Ülkenin valiliklere ayrılması

7-Endülüs Emevi Devleti ne zaman kuruldu?

A)Dört halife B)Fatimiler C)Abbasiler D)Emeviler E)Hz. Muhammed

8- I.İslam dünyasındaki ayrılıkların başlaması
II.Sam- ticaret yolunun kesin olarak denetim altına alınması
III.İslamiyetin Arap yarımadası dışında yayılması
IV.Arapçanın resmi dil ilan edilmesi
yukarıda verilen olayların kronoloji sırası nedir?

A)II-III-I-IV B) I-II-III-IV C)III-I-IV-II
D)II-III-IV-I E) IV-II-I-III

9-İslam tarihinde arap olmayan müslümanların da orduya alınması aşağıdaki dönemlerden hangisinde başlamıştır?

A) Hz. Muhammet B)Hz. Ömer
C)Hz. Osman D)Emeviler
E)Abbasiler

10-İslam devletlerinin merkezleri hangi seçeneklerde doğru verilmiştir?

A)Şam-Bağdat-Medine-Kurtuba
B)Medine-Şam-Bağdat-Kurtuba
C)Medine-Bağdat-Şam-Kurtuba
D)Bağdat-Medine-Şam-kurtuba
E)Şam-Medine-Bağdat-Kurtuba


11-I.Donanmanın kurulması
II.Kerbela olayının yaşanması
Yukarıdaki olayların yaşanması hangi halifeler döneminde olmuştur?

A)Hz. Ebubekir - Muaviye
B)Hz. Ömer - Yezit
C)Hz. Osman - Yezit
D)Hz. Ali - Muaviye
E)Hz. Osman - Abdülmelik

12)Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa hilafet babadan oğula geçen bir saltanata dönüşmüştür?

A)Abasiler B)Emeviler C)Selçuklular D)Endülüs Emeviler E)Osmanlılar
 
Geri
Üst