İslam Tarihi Testi

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) İslam Devletinde genel olarak halk dört farklı sosyal tabakaya ayrılmıştır. Bunlar, halife ailesi ve Araplar, Mevali adı verilen Arap asıllı olmayan diğer milletlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkartılabilecek bir sonuçtur?

A) Irkçılığın ön planda tutulduğu.
B) Sosyal sınıflara rastlanmaz.
C) Devlet halkçı yapıdadır.
D) İslam devletinde sosyal sınıf vardır.
E) Mevaliler yönetimde etkili olmuştur.

2) İslamiyet öncesinde Arapların üstün bir sanatları yokken İslam fetihleri sonucunda yeni kültürlerin tanınmasıyla, belirgin bir İslam sanatı ve mimarisi ortaya çıkmıştır.
Bu mimaride özgün sanatın gelişmesinde başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski Arap gelenekleri
B) Arap – Hint ilişkileri
C) Fethedilen ülkelerin kültürleri
D) Helen uygarlığının etkisi
E) Çok tanrılı inançları olması

3) İslam Devletinde bilim alanındaki çalışmalar, Emeviler döneminde başlamış Abbasiler döneminde ise ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bu gelişmelerde halifeler de bilim adamlarının korumuştur.
Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bilimsel gelişmeler sadece din alanında olmuştur.
B) Devlet tarafından desteklenmeden bilim adamları faaliyetlerini sürdürmüştür.
C) Bilimdeki gelişmeyi bir sonraki devlet sekteye uğratmıştır.
D) Bilimsel çalışmaların devlet tarafından desteklendiğinin
E) Halifeler, dine karşı gelen bilim adamlarını cezalandırmıştır.

4) İslam Medeniyeti;
- Sanat ve askeriyede Bizans ve Türk Uygarlığı’ ndan etkilenmiştir.
- Felsefede Yunan Uygarlığı’ ndan etkilenmiştir.
- Matematik ve astronomide Hint Uygarlığı’ndan etkilenmiştir.
Buna göre, ulaşılabilecek en doğru yargı hangisidir?

A) İslam medeniyeti özgün bir anlayışın eseridir.
B) Farklı uygarlıkların katkıları ile İslam medeniyeti ortaya çıkmıştır.
C) Bizans ve Türk Uygarlığı’ nın etkisi diğer uygarlıklardan daha fazladır.
D) Pozitif çalışmaları İslam alimleri yapmıştır.
E) Cihat fikri İslam medeniyetinin oluşmasında en önemli etkendir.

5) Abbasiler devrinde bilime önem verilmiş ve bilim adamları korunup desteklenmiştir. Aynı dönemde Latince eserler tercüme edilmiş ve Bağdat devrinin en önemli bilim merkezi olmuştur.
Bu parçada, Abbasiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Pozitif bilimlerin temelini atmıştır.
B) Hoşgörülü siyaset güdülmüştür.
C) Fetih politikasına ara verilmiştir.
D) Müslümanların sayısı artmıştır.
E) İslam Rönesans’ ı gerçekleşmiştir.

6) Aşağıdaki Cahiliye Devri Arap toplumuna ait olan özelliklerden hangisinin Arap Yarımadası’ nda İslamiyet sonrasında da devam ettiği söylenebilir?

A) Resim ve heykelcilik
B) Kabilleler arası çatışmalar
C) Bölgeler arası ticaret
D) Sınıf farklılıkları
E) Çok tanrılı dini inanış

7) - Medine tarıma elverişli olduğu için halkın geçim kaynağı tarım faaliyetleri olmuştur.
- Mekke, fazla tarıma elverişli olmadığı için halk ticaretle uğraşmıştır.
Yukarıdaki verilenlere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Medine dışında tarım yapılmaz.
B) Coğrafi şartlar insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemiştir.
C) Mekke’ nin nüfusu fazladır.
D) Mekke’ de laik yönetim vardır.
E) Mekke, Arap Yarımadası’ nın dini merkezidir.

8) İslam öncesi Arap Yarımadası’ nda göçebe Araplarda Ay’ a tapınma, şehir ve köylerde yaşayanlarda ise Güneş’ e tapınma kültürü gelişmiştir.
Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Yaşam tarzlarının inançlarının oluşmasına katkısı olduğuna
B) Araplar arasında siyasi birlik olduğuna
C) Puta tapıcılığın yasaklandığına
D) İnsanların inançlarını çabuk değiştirdiklerine
E) Yerleşik hayatın medenileşmeyi hızlandırdığına

9) İslamiyet öncesi güney Arabistan, kuzeyden daha önce yerleşik hayata geçmiştir. Çünkü burası kuzeyden daha fazla yağış alıyor ve toprak, üzerinde yaşayanlara daha mert davranıyordu.
Buna göre Güney Arabistan’ ın yerleşik bir yaşam tarzına sahip olmasının temel sebebi hangisidir?

A) Dini inançlar B) Sosyal yapı C) Ticari etkinlikler D)Coğrafi etkenler E) Siyasi gelişmeler

10) Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine’ de kaleme aldığı metinde; ilk uygulama olarak kan davasını yasaklamış ve adli sorunların kendisine başvurularak çözülmesini istemiştir.
Bu uygulamadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezhep kavgalarına son verildiğine
B) Devlet başkanlarının halk tarafından seçildiğine
C) Kişi hak ve hürriyetlerinin devlet güvencesine alındığına
D) Askeri ve dini işlerin birbirinden ayrıldığına
E) İslamiyet’ in Arap Yarımadası dışında da yayıldığına

11) İslami inanca ters olan resim ve heykelin, bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ in kabulünden, Abbasilere kadar geçen süreçte sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden birisidir?

A) Din ile devlet işlerinin ayrılması
B) İslamiyet’ te ayrılıkların görülmesi
C) Emeviler döneminde halifeliğin saltanata dönüşmesi
D) Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerden etkilenmeleri
E) İslam devletinin ekonomik güçlülüğü

12) Her toplumda yeniliklere karşı tepkiler olmuştur. İslamiyet’ i yaymaya çalışan Hz. Muhanmmed de çeşitli tepkilere maruz kalmıştır.
Bu açıklamalardan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan hak ve özgürlükleri sınırlıdır.
B) Din, sanat etkinliklerini etkilemiştir.
C) Kentleşme, sosyal gelişmeyi hızlandırmıştır.
D) Her toplum yeni düşünceleri kabul etmek zorundadır.
E) Toplumların alışkınlıklarını değiştirmek zordur.

13) Hz. Muhammed’ in vefatından sonra Dört Halife Devri başlamış ve bu dönemde halifeler seçimle belirlenmiştir. Bu döneme “Cumhuriyet Devri” denilmiştir. Emeviler ve Abbasiler döneminde ise halifelik babadan oğula geçen saltanata dönmüştür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) İslam devletlerinin hepsinde seçimlere önem verildiğine
B) İslam devletlerinde yönetme şeklinin değiştiğine
C) Abbasilerin, Emevilerden daha iyi siyaset yaptığına
D) Emevilerin demokrasiyi savunduğuna
E) Halifelerin seçimleri veto ettiğine

14) Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’ nda kurulan devletlerden birisi değildir?

A) Habeşistan B) Seba B) Himyeri D) Main E) Nebatlılar
 
Geri
Üst