Karma Tarih Testi - 10

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Tarihi olayları inceleyen araştırmacı olayları tarafsız bir gözle inceleyip değerlendirmeli, kendi kişisel duygu ve düşüncelerini ikinci planda tutmalıdır.
Tarihi olaylar incelenirken objektifliğin sağlanmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?
A) Sadece yazılı belgelerin incelenmesi
B) Arkeolojik buluntuların değerlendirilmesi
C) Gözlem metodunun kullanılması
D) Kaynak taraması yapılarak değişik kaynaklardan yararlanılması
E) Olayların günümüzde önemli olup olmadığının araştırılması

2. Tarihi olaylarla ilgili kaynakların tamamı henüz keşfedilmiş ve ortaya çıkarılmış değildir. Örneğin; Kazakistan’da Altın Elbiseli Adam heykeli bulununcaya kadar Türk tarihinin başlangıcını çok gerilere kadar götüremiyorduk. Ancak, bu buluntudan sonra Türk tarihinin başlangıcı M. Ö. 5000’e kadar götürülebilmiştir.
Bu bilgilere göre,
I. Tarih durağan bir bilim değildir.
II. Elde edilen yeni buluntular olayların aydınlanmasına katkıda bulunmaktadır.
III. Türkler köklü bir geçmişe sahiptir.
IV. Türklerde tarih yazıcılığı gelişmiştir.
V. Türkler tarımsal faaliyetlere önem vermişlerdir. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) II ve V E) IV ve V

3. Avrupa Hun Devleti’nin en önemli hükümdarı olan Attila’nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de konuşuluyordu. Aşağıda verilen yargılardan hangisi bu durumdan ortaya çıkabilecek doğru bir bilgi olamaz?
A) Hunların ele geçirdikleri bölge halkıyla birlikte yaşadıkları
B) Hunların pek çok kavmi egemenlik altına aldıkları
C) Avrupa’da kavimler arasında kültürel etkileşim olduğu
D) Devlet işlerinde değişik kültürlerden insanların bulunduğu
E) Hunların milli benliklerini kaybettiği

4. Karahanlıların; kendilerinden önceki Orta-Asya Türk devletlerinden farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet’i benimsemeleri
B) Türkçe’yi resmi dil olarak kullanmaları
C) Veraset anlayışı
D) Hükümdarların han unvanını kullanmaları
E) Saltanat kavgaları sonucu ikiye ayrılması

5. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da egemenlik kuran Türk-İslam Devletleri arasında yer almaz?
A) Eyyübiler B) Samanoğulları
C) Tolunoğulları D) Memlükleri
E) Akşitler

6. Aşağıdakilerden olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde papanın propagandası etkili olmuştur?
A) Haçlı Seferleri B) Reform Hareketleri
C) Yüzyıl Savaşları D) Coğrafi Keşifler
E) Sanayi Devrimi

7. Hindistan’dan getirilen mallar, Avrupa’da yüksek fiyatlarla satılıyordu. Ancak, Hindistan ile Avrupa arasındaki ticari yolları başta Türkler olmak üzere, Müslümanların kontrolündeydi. Bu nedenle Avrupalı tüccarlar, her uğrak yerinde vergi ödemek zorunda kalıyorlar, böylece birçok malın maliyeti artıyordu.
Bu durum, Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?
A) Ulusçuluk akımının yaygınlaştırılmasına
B) Kiliseye karşı savaş açılmasına
C) Yeni ticaret yolarının aranmasına
D) Yeni pazarların bulunmasına
E) Güzel sanatlara önem verilmesine

8. Hümanizm; insanın kendi doğasını tanıması, kendi yasalarını yapması, kendi haklarına sahip çıkması görüşüne verilen isimdir.
Bu açıklamaya göre, yeniçağ başlarında Avrupa toplumlarının aşağıdakilerden hangisine tepki gösterdikleri söylenebilir?
A) Kralların siyasi baskılarına
B) Kilisenin kurallarına
C) Sömürgecilik anlayışına
D) Burjuva sınıfının güçlenmesine
E) Bilimsel çalışmaların yapılmasına

9. Günümüz Avrupa devletlerinin aralarındaki mevcut sınırları kaldırarak tek bir devlet olma, ortak ordu ve para birimi(€) oluşturma girişimleri evrensel olarak kabul edilen Fransız İhtilali’nin getirdiği aşağıdaki fikir akımlarından hangisi ile çelişir?
A) Demokrasi B) Eşitlik C) Milliyetçilik
D) Kardeşlik E) Hürriyet

10. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılış yıllarında, Türkmen göçlerinin Anadolu’nun batısına yoğun bir şekilde gelmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni otlaklar aramaları
B) Memlük baskısının artması
C) Akkoyunlu baskısının artması
D) Bizans İmparatorluğu’ndan gelen davet
E) Moğol baskısının artması

11. Orhan Bey döneminde divan örgütünün kurulması, ilk düzenli ordunun oluşturulması, ilk defa vezirlik kurumunun kurulması aşağıdaki yargılardan hangisini daha da güçlendirmektedir?
A) Toprakların genişlediğini
B) Ordunun güçlendirildiğini
C) Eğitim işlerine önem verildiğini
D) Beylikten devlete geçildiğini
E) Vezirlerin öneminin arttığını

12. Osmanlı Devleti’nin Marmara ve Ege kıyılarında etkinlik kurması aşağıdaki devletlerden hangilerini rahatsız etmiştir?
A) İspanya-Portekiz B) Ceneviz-Fransa
C) İngiltere-Fransa D) Venedik-Ceneviz
E) İspanya-Fransa

13. Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren teokratik özellikler taşırken; Yavuz Sultan Selim Devri’nde bu durum tam bir resmiyet kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?
A) Halkın çoğunluğunu Müslümanların oluşturması
B) Toplumun Şer’i Hukukla yönetilmesi
C) Eğitim-öğretimin dinsel temele dayanması
D) Şeyhü’l İslam’ın Fetva yayınlaması
E) Padişahların halife sıfatına sahip olması

14. Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi’nde 11 padişah tahta çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin padişahlarından biridir?
A) IV. Mehmet B) III. Mustafa
C) I. Selim D) II. Murat
E) II. Mehmet

15. 1774’te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Rusya Osmanlı Devleti’nin iç işlerine doğrudan müdahale etmeye başlamıştır?
A) Rusya İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek
B) Ortodoksları himaye hakkı Rusya’ya ait olacak.
C) Ruslar Karadeniz’de donanma bulundurabilecek
D) Diğer devletlerin yararlandıkları kapitülasyonlardan Rusya da yararlanacak
E) Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.

16. Osmanlı tarihinde Fatih döneminden itibaren altın para basılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Padişah değişikliğinin
B) Cülus bahşişi verildiğinin
C) Maden işlemeciliğinin geliştiğinin
D) Askerlerin teşvik edildiğinin
E) Devlet zenginliğinin

17. 1908 yılında Aydınların baskısı sonucu ilan edilen II. Meşrutiyete göre her ne düşüncede olursa olsun partilerin kurulması serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde gelişmeye başladığını gösterir?
A) Laik devlet anlayışının
B) Monarşik devlet sisteminin
C) Ulusal egemenlik kavramının
D) Sömürgeci devlet yapısının
E) Ulusal bağımsızlığın

18. I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin;
- Rusya ile bağlantı kurmak
- Petrol yataklarını ele geçirmek
- Olası bir Osmanlı-Hint Müslümanları yakınlaşmasını önlemek
amacıyla açtığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak B) Galiçya C) Süveyş
D) Çanakkale E) Suriye

19. Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik esasına dayalı yeni bir Türk devleti kurmak için ilk kez bir araya gelen kimseler arasında yer almaz?
A) Rauf Bey B) Kâzım Karabekir Paşa
C) İsmet Bey D) Mustafa Kemal Paşa
E) Ali Fuat Paşa

20. Amasya Genelgesi’nde, “ulusun geleceğini yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır.” Kararı alınmıştır.
Erzurum Kongresi’nde bunu açıkça destekleyen karar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgallere karşı birlikte hareket edilecektir.
B) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
C) Vatan bir bütündür, bölünemez
D) Manda ve himaye kabul edilemez
E) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.

21. I. TBMM’de 60 asker, 2 diplomat, 4 öğretim görevlisi, 13 öğretmen, 17 hakim-savcı, 49 din adamı ve 11 gazeteci katılmıştır.
Buna göre;
I. Ordu TBMM’nin faaliyetlerini desteklemiştir.
II. Mecliste çeşitli mesleklerden milletvekili vardır.
III . Din adamları Osmanlı halifesi tarafından aday gösterilmiştir.
IV. Gazetecilerin az olması meclisin basına önem verdiğini gösterir.
Yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A)I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

22. Yeni Türk Devleti’nin 1924, 1961, 1982 tarihli anayasalarında;
- TBMM, en üstün güç kabul edilmiştir.
- Egemenlik koşulsuz olarak millete verilmiştir.
- Cumhuriyet rejiminin değiştirilemez olduğu benimsenmiştir.
Bu hükümler dikkate alındığında, sözü geçen anayasaların ortak özelliğinin, aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Kuvvetler Birliği sisteminin benimsendiği
B) Yürütme organının Meclis Hükümeti’nden oluştuğu
C) Milli Egemenlik ilkesinin bütün prensiplerin üstünde tutulduğu
D) Cumhuriyet’in niteliklerinin tespit edildiği
E) Anayasadan doğan sorunları çözmek için yeni anayasaların hazırlandığı.

23. Kurtuluş savaşı devam ederken Mustafa Kemal’in;
I. TBMM’yi açması
II. İstiklal Marşını ilan etmesi
III. 1921 Anayasasını uygulamaya geçirmesi
Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğini kanıtlar.
A) İşgal devletlerini ülkeden atmayı
B) Saltanatın korunmasını
C) Laik bir toplum oluşturmayı
D) Yeni bir devletin kurulmasını
E) Anadolu’daki milli kuvvetleri birleştirmeyi

24. İtilaf Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetinin göndereceği heyette Mustafa Kemal’in veya onun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istediler.
İtilaf Devletleri’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) TBMM hükümetinin barışçı siyasetinden şüphelenmeleri
B) TBMM hükümetini resmen tanımak istememeleri
C) TBMM hükümetinin Sovyet Rusya ile yakınlaşmasını önlemek istemeleri
D) İtalya’yı memnun etmek istemeleri
E) Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek istemeleri

25. I. İnönü Savaşı’ndan sonra Anlaşma Devletleri TBMM’ye barış teklifinde bulunmuşlar ve Londra’da toplanan konferansta Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerini yumuşatmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak ileri sürülebilir?
A) Çerkez Ethem’in isyan ettiğine
B) İstanbul Hükümeti’nin Sevr’i kabul etmediğine
C) Anlaşma Devletleri’nin TBMM’yi siyasal bir güç olarak tanıdıklarına
D) İtalyanların Anadolu’yu boşalttığına
E) TBMM’nin yeni bir anayasa hazırladığına

CEVAP ANAHTARI

1.D 2.E 3.E 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.C 10.E 11.D 12.D 13.A 14.A 15.B 16.E 17.C 18.A 19.C 20.B 21.E 22.C 23.D 24.B 25.C
 
Geri
Üst