Karma Tarih Testi - 13

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. “Tarihte asıl nesnellik, olay veya belge ile yorum arasındaki tutarlılıktır. Tarih araştırmalarında nesnellik, güvenilir belgelere başvurma ile yakından ilgilidir.“
Bu bilgiye dayanarak, Tarih biliminin özellikleri ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarihin en önemli özelliği belgelere dayanmasıdır.
B) Sadece belgeleri kullanmak tarih bilimi için yeterli değildir.
C) Tarih araştırmalarında başarı, doğru bilgiyi bulup doğru yorumla birleştirmektir.
D) Tarihçinin işi olguları sadece belgelemek değil aynı zamanda değerlendirmektir.
E) Tarih araştırmaları için gerekirse deney ve gözlem metodu da kullanmalıdır.

2. İlkçağ medeniyetlerden
- İyonya’da
- Bergama’da
- Yunanistan’da bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
Bu bölgelerde bilimsel çalışmaların yapılması aşağıdakilerden hangisinin kesin kanıtı olabilir?
A) Bu bölgelerin ticaret yolları üzerinde bulunduğunun
B) Bu yerleşim birimlerinde özgür düşüncenin olduğunun
C) Tarımsal hayatın yoğun olduğunun
D) Bölge halkının ticaretle geçindiklerinin
E) Kilisenin hayata etki etmediğinin

3. IV yüzyılın sonlarına doğru başlayan Kavimler Göçü’nü başlatanlar Kuzey Hunlarıdır. Bu göçler sonucunda ana yurttaki (Orta Asya) Türklerin büyük kısmı dünyanın bir çok bölgesine göç etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün Türk tarihi açısından bir sonucu olamaz?
A) Türk kültürü dünyanın bir çok bölgesine yayılmıştır.
B) Bir kısım Türkler milli benliklerini kaybetmiştir.
C) Bir çok bölge Türk hakimiyeti altına girmiştir.
D) Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zorlaşmıştır.
E) Orta Asya’da azalan Türkler zamanla milli benliklerini yitirmiştir.

4. İbraniler, Museviliğin yalnızca kendi kavimlerine gönderildiğine inanmışlar ve bu nedenle de dinlerini yaymaya yönelmişlerdir?
Aşağıdakilerden hangisinin bu anlayışın bir sonucu olduğu söylenebilir?
A) Museviliğin, geniş kitlelerin inandığı bir din olması
B) Dünyaya yayılmış olan Yahudilerin benliklerini koruması
C) Ticari etkinliklerin yaygın şekilde sürdürülmesi
D) Mimarilerinin gelişmesinin sağlanması
E) İbranice’nin yaygın bir dil haline gelmesi

5. “ Hicret’le kurulan Arap-İslam devleti kısa sürede tüm Arabistan’ı hakimiyeti altına almıştır.” şeklindeki bir yargı aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Kültürel etkileşim artmıştır.
B) Ekonomik hayat canlanmıştır.
C) Siyasi birlik sağlanmıştır.
D) Sosyal faaliyetler artmıştır.
E) Halifelik saltanata dönüşmüştür.

6. Emeviler Döneminde;
I. Kerbela olayı ile İslam dünyası dini açıdan gruplara bölünmüştür.
II. İç isyanlar baş göstermiştir.
III. Eyalet sistemi uygulanmıştır.
IV. Resim ve heykel sanatı ortaya çıkmıştır.
V. Arapça resmi dil ilan edilmiştir.
Bu gelişmelere bakıldığında hangisi ya da hangilerinin başka medeniyetlerden etkilenmeler sonucu ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız II B) I ve IV C) IV ve V
D) III ve IV E) II ve IV

7. Bizans ve Sasani uygarlıklarının aşağıdakilerden hangisinde İslam uygarlığını etkilediği söylenemez?
A) Mimari B) İdari C) Din
D) Ekonomi E) Siyasi

8. Efsanevi Oğuz Han’la özleştirilen Türk kağanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İl-teriş B) Mete C) Attila
D) Bilge Kağan E) Bumin Kağan

9. İlk Türk –İslam devletlerinden Karahanlılar Orta Asya devlet teşkilat yapısını aynen devam ettirmişlerdir. Bu devletin değişik kültürlerden etkilenmesi kendisinden sonra kurulan devletlere nazaran daha az olmuştur.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamen Türk unsurlu bir coğrafyada kurulması
B) Tarihte kurulan ilk Türk-İslam devleti olması
C) Kurucularının Türk olması
D) Toplum içinde değişik etnik kökenden insanları barındırması
E) Hükümdarların toplumsal hayata töreleri hakim kılması

10. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’e yaptıkları hizmetlerden biri değildir?
A) İslamiyeti geniş alanlara yaydılar.
B) İslam dünyasının savunuculuğunu üstlendiler
C) Türk – İslam Devletleri’ni kurdular
D) İslam medeniyetini kurdular
E) İslam devletlerinde görevler üstlendiler

11. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş yıllarında hutbede önce Büyük Selçuklu hükümdarının adı okunmaktaydı. Ancak I. Kılıç Arslan bu uygulamayı kaldırmış ve hutbede sadece kendi adının okunmasını istemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak kullanılabilir?
A) Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.
B) I. Kılıç Arslan halifeliği ele geçirmiştir.
C) Anadolu Selçuklu Devleti laik yönetim anlayışını benimsemiştir.
D) Büyük Selçuklu Devleti İslam devleti olma özelliğini kaybetmiştir.
E) Anadolu Selçuklu Devleti bağımsızlığını ilan etmiştir.

12. Reform’un yaygınlaşması, aşağıdaki düşünce sistemlerinden hangisinin Avrupa’daki etkisini yitirmesinde etkili olmuştur?
A) Skolastisizm B) Anglikanizm
C) Realizm D) Hümanizm
E) Rasyonalizm

13. Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik akımı kısa sürede Osmanlı devletinin parçalanmasına yol açmıştır.

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi devletin parçalanmasını da beraberinde getirmiş olabilir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Osmanlı ordusu
C) Osmanlı azınlıkları
D) Osmanlı devlet adamaları
E) Osmanlı eğitim kurumları


14. Osmanlı Devleti’nde hükümdar çocukları küçük yaşta sancaklara vali olarak atanmışlardır.
Osmanlı Devleti’nde böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin sınır güvenliğinin korunmasını sağlamak
B) Balkan topraklarını egemenlik altında tutmak
C) Devletin sınırlarını genişletmek
D) Şehzadelere devlet deneyimini kazandırmak
E) Devletin parçalanmasını ve merkezi otoritenin sarsılmasını engellemek

15. Osmanlı Devleti’nde; Duraklama dönemi yaklaşık Yükselme dönemi kadar uzun sürdüğü halde Duraklama döneminde başa geçen padişah sayısı, Yükselme döneminde başa geçen padişahların sayısından daha fazla olmuştur.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde padişahlar ve dönemleri açısından böyle bir değişikliğin yaşanmasının sebebi daha çok aşağıdakilerden hangisi,ne bağlanmıştır?
A) Duraklama döneminde doğal sınırlara ulaşılması
B) Duraklama döneminde veraset sisteminin değişmesi
C) Duraklama döneminde çıkan isyanların padişahlara yönelik olması
D) Duraklama döneminde hükümdarlık süresine sınırlamaların getirilmesi
E) Yükselme döneminde hükümdarların küçük yaşta başa geçmiş olması

16. II. Mahmut’un Mehmet Ali Paşa’nın Ayaklanması sırasında Rusya’dan yardım istemesi üzerine İngiltere ve Fransa harekete geçmiş ve Kütahya Antlaşması imzalamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğü
B) İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nden çekindiğinin
C) Mehmet Ali Paşa’nın batılı devletler ile yakınlaşmak istediğinin
D) Osmanlı Devleti’nin barış yanlısı olduğunun
E) Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı gözden çıkardığının

17. Hicaz-Yemen Cephesi’nin bir bölümünde Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için savaştı. Bu cephede hem İngilizler hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele edildi.
Bu bilgiye bakıldığında, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin geçersiz olduğunun ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Milliyetçilik akımı B) Türkçülük politikası
C) Islahat hareketleri D) Denge politikası
E) Ümmetçilik anlayışı

18. Sivas Kongresi’nde;
- İstanbul Hükümeti’nin tutuklama emrine rağmen Mustafa Kemal başkan seçilmiş,
- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesi reddedilerek, işgallere karşı konulacağı belirtilmiş,
- Temsil Kurulu Ali Fuat Paşa’yı Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye Komutanlığı’na atayarak yürütme yetkisini kullanmış,
- Amerikan mandası reddedilerek kayıtsız şartsız bağımsızlık öngörülmüştür.
Bu gelişmeler dikkate alındığında kongreyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Devlet rejimi değiştirilmiştir.
B) Batı Anadolu’daki Kuvay-ı Milliye’ye son verilmiştir.
C) Kongre üyeleri seçimle iş başına getirilmiştir.
D) Silahlı direniş için tüm hazırlık tamamlanmıştır.
E) İhtilalci bir karaktere sahiptir.

19. İstanbul Hükümeti ile Temsil heyeti arasındaki ilk defa siyasal ilişkiler Amasya Görüşmeleri ile başlamıştır. Bu görüşmelerde Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti temsilcisi arasında bazı ortak kararlar alınmıştır.
Yukarıda verilen bilgiye bakıldığında aşağıdakilerden hangisi en doğru yargı olabilir?
A) İstanbul hükümeti Kurtuluş Savaşı’nı desteklemeye başlamıştır.
B) İtilaf Devletleri’nde karşı güç birliği ortaya çıkmıştır.
C) Anadolu hareketi İstanbul hükümetinin denetimine girmiştir
D) İstanbul hükümeti Anadolu hareketini siyasal bir güç olarak tanımıştır.
E) Amasya Görüşmeleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Anadolu hareketi birlikte hareket etmeye başlamıştır.

20. İtilaf Devletleri’nin “Türkler barış görüşmelerine katılmayarak savaşa devam etmek istiyorlar.” İddialarına karşılık TBMM, Londra Konferansı’na katılmakla aşağıdakilerden hangisi göstermek istemiştir?
A) Avrupa’ya Misak-ı Milli’yi tanıtmayı
B) Dünya kamuoyuna barış yanlısı olduğunu göstermeyi
C) Düzenli birliklerin gücünü kanıtlamayı
D) Anadolu’da yeni bir devletin kurulduğunu göstermeyi
E) İstanbul Hükümeti’ni tanımadığını göstermeyi

21. Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyen cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu B) Batı C) Çanakkale
D) Güney E) Kafkas

22. Türk ordusu, Kurtuluş Savaşı sırasında hangi konuda Yunan ordusuna göre daha avantajlı konumda olmuştur?
A)Asker sayısı B) Hava gücü
C) Süvari gücü D) Tüfek sayısı
E) Top sayısı

23. Ülkemizde 1920’lerde “ulusal egemenlik anlayışını esas alan bir yönetim” işleyişinin oluşturulmaya çalışılması, Atatürk ilkelerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
A) Laiklik B) Milliyetçilik C) Halkçılık
D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik

24. Mustafa Kemal “Özel sermayeyi ve kişisel girişimleri esas tutmak, ama büyük bir ulusun ve geniş bir memleketin tüm gereksinimlerini göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin elinde bulundurmak” sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisini açıklamaktadır?
A) Milliyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik
D) İnkılapçılık E) Ulusal bağımsızlık

25. I. Dünya Savaşı’nda sivil savunma kavramının ortaya çıkması, aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir sonucudur?
A) Savaşta çok sayıda devletin yer almasının
B) Bazı silahların ilk kez bu savaşta kullanılmasının
C) Savaşta sivillerin de hedef alınmasının
D) Savaşın daha geniş bir alanda gerçekleşmesinin
E) Sömürgecilik amacının savaşta belirleyici olmasının

CEVAP ANAHTARI

1.E 2.B 3.E 4.B 5.C 6.D 7. C 8.B 9.A 10.D 11.E 12.A 13.C 14.D 15.B 16.A 17.E 18.E 19.D 20.B 21.B 22.C 23.E 24.C 25.C
 
Geri
Üst