Karma Tarih Testi - 15

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Tanım: Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak inceleyen bilimdir.
Durum: Orta Asya Türklerinin en çok ilişki kurdukları devlet Çin’dir. Türkler Çin topraklarına akınlar düzenlemişler, İpek Yolu ticareti ve Orta Asya egemenliği için Çinlilerle sürekli mücadele etmişlerdir. Bundan dolayı Çin kaynakları Türkler hakkında bilgi veren en eski kaynaklardır.
Tanımla durum karşılaştırıldığında Çin tarihinin Türk tarihi açısından önemi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?
A) Türk-Çin ilişkileri Milat öncesi döneme dayanmaktadır.
B) Türkler ile Çinliler arasında büyük savaşlar olmuştur.
C) Türkler Çin kültür ve medeniyetini etkilemişlerdir.
D) Türkler yazıyı kullanmaya çok geç başlamışlardır.
E) Türk tarihini aydınlatan en eski belgeler Çin’dedir.

2. I. İlk yazı Mezopotamya’da bulundu.
II. Kâğıt, matbaa ve pusula Çinliler tarafından bulundu.
III. Avrupalılar bu teknik buluşları geliştirdiler.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, uygarlık için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
A) Uygarlık, insanlığın ortak ürünüdür.
B) Tarih devirleri Avrupa’da başlamıştır.
C) Uygarlığın ilk beşiği Avrupa’dır.
D) Çin uygarlığı yakın çevresini etkilemiştir.
E) Uygarlık batıdan doğuya yayılmıştır.

3. Göktürkler döneminde;
I. Göktürk alfabesinin kullanılması
II. ikili teşkilat sisteminin uygulanması
III. Göktanrı inancının benimsenmesi
Gibi gelişmelerden hangileri, Türk milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?
A) Yalnız III B) Yalnız II C) Yalnız I
D) I ve II E) II ve III

4. İslam Devleti’nin resmen kurulması ve tanınmasında:
I. Hicret, II. Hudeybiye Barışı, III. Mekke’nin fethi
gibi gelişmelerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5. Yeniçağ başlarında İspanyol ve Portekizli denizciler, Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini, hep batıya doğru gidildikçe Hindistan’a ve Çin’e ulaşılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Kilise, bu düşüncelere karşı olmasına rağmen tepki göstermemiştir.
Kilisenin bu duruma tepkisiz kalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Bilim ve teknik alanda gelişmelerin başlayacak olması
B) Kutsal kentlere kısa yoldan gidilecek olmasıyla
C) Avrupa’daki anlaşmazlıkların sona ereceği düşüncesi
D) Mezhep birliğinin sağlanacak olması
E) Hıristiyanlığın daha geniş alanlara yayılacak olmasıyla

6. Selçukluların Anadolu’da anayollar üzerinde,
I. Hanlar
II. Kervansaraylar
III. Karakollar
yaptırmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticareti geliştirerek, kervanların güvenliğini sağlamak
B) Halka sosyal nitelikli hizmet götürmek
C) Anadolu’yu denetim altında tutmak
D) Anadolu’da tarımsal üretimi artırmak
E) Anadolu’yu Türk İslam yapıtlarıyla donatmak

7. Gaznelilerde devlet-halk birliğini sağlayan tek unsurun İslamiyet olması bu devlet hakkında aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A) Gaznelilerin tek bir milletten oluşan ulusal devlet olmadığının
B) Gazneli devletinin Anadolu’da kurulduğunu
C) Gazneli devletinin Arap-İslam devleti olduğunu
D) Devlet içerisinde sadece Türklerin yaşadığını
E) Gazneli devletinin çok geniş topraklara sahip olmadığını

8. Anadolu Selçuklularının yıkılma sürecini başlatan ve Anadolu beyliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babai İsyanı B) Pasinler Savaşı
C) Katvan Savaşı D) Kösedağ Savaşı
E) Miryokefalon Savaşı

9. Ankara Savaşının aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı devletinin merkezi otoritesinin bozulmasına ve devletin fetret devrine girmesine neden olmuştur?
A) Anadolu beyliklerinin tekrar bağımsız olması
B) Timur’un Osmanlı topraklarını şehzadeler arasında paylaştırması
C) Yıldırım’ın Timur’a esir düşmesi
D) Anadolu’nun siyasi birliğinin bozulması
E) Türklerin kısa bir süre de olsa batıya akınlarının sona ermesi

10. Osmanlı Devleti’nin Yükselme döneminde,
I. Ege Adaları alınmış
II. Kuzey Afrika kıyıları ele geçirilmiş
III. Rodos ve Kıbrıs Adaları fethedilmiştir
Osmanlı Devleti bu yerleri ele geçirmekle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Yeni sömürgeler elde etmeyi
B) Akdeniz ticaretini canlandırmayı
C) Coğrafi Keşiflere başlamayı
D) Akdeniz egemenliğini ele geçirmeyi
E) İslamiyet’in yayılmasını sağlamayı

11. Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifleri başladığı sırada dünyanın en zengin ve güçlü devleti olmasına karşın, coğrafi keşiflerde bulunmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
A) Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmiş olması
B) Denizlerdeki sömürgecilikten çok karalarda genişlemeyi düşünmesi
C) Okyanuslara dayanıklı büyük gemilere sahip olmaması
D) Denizin ve denizciliğin gelecekteki önemini kavrayamaması
E) Ekonomik açıdan güçlü olması

12. Altın Orda Devleti’nin Timur tarafından yıkılmasından sonra Rusya sürekli olarak genişlemiştir. Bu durumdan en çok etkilenen devletlerden biri de Osmanlı Devleti’dir.
Buna göre “Gerileme Döneminde” Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikalar içerisinde aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Osmanlı topraklarındaki Ortodoksları devlete karşı kışkırtmıştır.
B) Batılı devletlere karşı devamlı Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir.
C) Balkanlardaki Slavları hakimiyeti altına almaya çalışmıştır
D) Açık ve sıcak denizlere inmek için Boğazları ele geçirmek istemiştir.
E) Karadeniz’i bir Rus gölü haline getirmeye çalışmıştır.

13. Osmanlı ülkesinde uluslararası ve iç ticaretin canlı olması, sadece toplumun genel ekonomik durumunu yükseltmekle kalmamış; padişahların da devlet yönetimindeki etkilerini bir kat daha arttırmıştır.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?
A) Toplumsal refah, siyasi otoriteyi zayıflatmıştır.
B) Halk, yönetimden bağımsız hareket etmiştir.
C) Ekonomik zenginlik, siyasi otoriteyi güçlendirmiştir.
D) Uluslararası ticaret, iç ticareti engellemiştir.
E) Uluslararası ticaret yolları zamanla değişmiştir

14. Yeniçeri Ocağı’nda,
I. Kuruluş ve Yükselme Devrinde: Ocak devlet içindir.
II. Duraklama ve Gerileme Devri’nde: Devlet ocak içindir. anlayışı egemen olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’ndaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?
A) Savaşların kaybedilmesi
B) Kapıkulu ayaklanmalarının artması
C) Merkezi otoritenin güçlenmesi
D) Ulufe sahteciliğinin artması
E) Yeniçeri Ocağı’nın bozulması

15. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde padişahlar sadrazamlık görevine daha çok devletlerarası ilişkilerde uzman olan kişileri getirmişlerdir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin önem kazandığı söylenebilir?
A) Sosyoloji B) Askeriye C) Hukuk
D) Ticaret E) Diplomasi

16. Fransız ihtilali ile; milliyetçilik, eşitlik, adalet, kişi hakları ve laiklik gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Buna göre Osmanlı’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Fransız İhtilalinin etkisinden söz edilemez?
A) Tanzimat Fermanı B) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermanı D) I. Meşrutiyet
E) Azınlık İsyanları

17. Almanya’nın yenilmesinden dolayı, bu devletle ittifak kurmuş olan Osmanlı Devleti de I. Dünya Savaşı’nın sonunda yenik sayılmış, hatta Osmanlı Devleti’ni fiilen yok etmeyi amaçlayan Mondros Ateşkesi imzalanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu ateşkesi imzalanmasında, aşağıdaki Wilson ilkelerinden hangisinin en etkili neden olduğu söylenebilir?
A) Azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsızlıkları tanınacaktır.
B) Yenen devletler, yenilenlerden savaş tazminatı almayacaktır.
C) Devletlerarası gizli antlaşmalar yapılmayacaktır.
D) Boğazlar dünya ticaretine açık tutulacaktır.
E) Türklerin çoğunlukta oldukları bölgelerde bağımsızlıkları tanınacaktır.

18. “Mustafa Kemal’in idealleri Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur” sözü, 1919 - 1923 yılları düşünülürse Türk milletinin ihtiyacından doğan idealin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Anadolu’daki azınlık faaliyetlerini engellemek
B) Türk milletindeki okuma yazma oranını arttırmak
C) Osmanlının gelişmesine engel olan etkenleri ortadan kaldırmak
D) Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını gerçekleştirmek
E) Osmanlıdaki geri kalmış kurumları kaldırmak

19. Mustafa Kemal yayınladığı Amasya Genelgesinde; “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Demiştir.
Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
A) İnkılapçılk B) Devletçilik C) Laiklik
D) Halkçılık E) Cumhuriyetçilik

20. I. Demokrasi
II. Ulusal İrade
III. Ulusal egemenlik
Yukarıda verilen kavramlar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Ulusçuluk B) Halkçılık C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik E) Devrimcilik

21. Türk inkılabının amaçlarından bir de Batılı modern toplumlara benzeyebilmekti. Bu nedenle yapılan yenilik çalışmalarının bir çoğu Batı kültürünün örnek alınmasıyla gerçekleştirilmiştir?
Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisinde böyle bir durum yoktur?
A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi
C) Miladi Takvim’in kabulü
D) Yeni Türk alfabesinin kabulü
E) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

22. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Türk devletinde dış ilişkilerindeki bütün sorunları çözmüştür.
B) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
C) Suriye sınırının belirlenmesinde Ankara Antlaşması esas alınmıştır
D) Azınlık okulları TBMM’nin denetimine bırakılmıştır
E) Fener Patrikhanesi’ne siyasi ayrıcalık verilmemiştir.

23. Cumhuriyetin ilanının en önemli sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yeni devletin rejimi belli olmuştur.
B) Yeni Türk devleti resmen tanınmıştır.
C) Yeni kabine sistemine geçilmiştir.
D) Yeni inkılaplar için ortam hazırlanmıştır.
E) Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.

24. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla birlikte, yapılmaya başlanan inkılaplar diğer inkılaplara ortam hazırlayarak bir bütün oluşturmuştur.
Bu durum Türk inkılabının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
A) Diğer dünya milletlerine örnek olmasının
B) Ulusal egemenliğe dayanmasının
C) Yapılan yeniliklerin birbirini tamamlamasının
D) Dünya barışına katkıda bulunmasının
E) Kültürel değerleri korumasının

25. “Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olduğu şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere taşıyabilen ülke kazanır.”
Mustafa Kemal bu sözüyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
I. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
II. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
III. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
IV. Jandarma Genel Komutanlığı
V. Sahil Güvenlik Komutanlığı
bölümlerinden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız I B) I ve III C) IV ve V
D) II ve IV E) II ve V

CEVAP ANAHTARI

1.E 2.A 3.C 4.D 5.E 6.A 7. A 8.D 9.B 10.D 11.A 12.B 13.C 14.C 15.E 16.B 17.E 18.D 19.E 20.D 21.E 22.A 23. B 24.C 25.E
 
Geri
Üst