Karma Tarih Testi - 2

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. I. Alfabenin İcadı – Fenikeliler.
II. Çivi yazısının icadı – Sümerler
III. Paranın İcadı – Lidyalılar
IV. Resim yazısının icadı – Mısır
V. İlk yazılı kanunlar - Yunanlılar
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) I b) II c) III d) IV e) V

2. Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik olmamasına rağmen, kültür birliği vardır.
Bunu sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bağımsız yaşama isteği
b) Yunan şehirlerinin kalkınmış olmaları
c) Olimpiyatlar düzenleyerek yarışmalar yapmaları
d) Deniz ticaretiyle uğraşmaları
e) Okuma – yazma oranının yüksek olması

3. Selenga nehri ile Baykal Gölü kıyılarında
yapılan kazılarda, Hunlar Dönemi’nde yapılmış,
I. Sulama kanalları
II. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar
III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar.
IV. Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur.
Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi’nde tarım yapıldığını doğrudan kanıtlar.(2001/ÖSS)
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve III
d) I ve IV e) II, III ve IV

4. Ortaçağda Avrupa’da Papaların;
-Krallara taç giydirerek onların krallığını onaylamaları
-Aforoz yetkilerini krallara da uygulamaları
gibi özellikleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
a) Feodal düzen kurulduğunun
b) Eğitim ve öğretimin kralların denetiminde
olduğunun
c) Papaların siyasi otoritenin üstünde bir güç olduğunun
d) Papaların savaşlara öncülük ettiğinin
e) Kilisenin din adamı yetiştiren okullar açtığının

5. Hz. Muhammed, hicretten sonra Medine’deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
a) Hoşgörülü bir yönetim anlayışını benimsemiştir.
b) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır.
c) İslamiyet Arabistan’a ya yılmıştır.
d) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır.
e) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır.

6. 19. yüzyılın başlarında Napolyon’un
kendisini Fransa İmparatoru ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı. İngiltere ve Rusya’nın içinde bulunduğu devletler Fransa’ya karşı ittifak kurdu. Bu gelişmelere rağmen Osmanlı Devleti, Napolyon’un imparatorluk unvanının tanınmasına karar verdi.
Bu bilgilere bakılarak, Osmanlı Devleti’nin dış politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Fransa ile dostluk ilişkileri kurulmuştur.
b) Avrupa’daki askeri gücünü korumaya devam etmiştir.
c) Devletlerarası anlaşmazlıklardan yararlanmaya çalışmıştır
d) Avrupa’da merkezi krallıkların güçlenmesine çalışılmıştır.
e) Fransa’daki teknik gelişmelerden yararlanılmıştır.

7. Osmanlı Devleti Uşi Antlaşması ile Trablusgarp
ve Bingazi’yi İtalya’ya terketmiş, fakat dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacağını ifade etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin bu yerlerde halifelik gücünü kullanmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halkının Müslüman olması
b) Buraların geçici olarak bırakılmak istenmesi
c) Osmanlıların İtalya’ya savaşta yenilmemesi
d) İtalya’nın On İki adayı işgali
e) Balkan Savaşları’nın başlaması

8. Mısır’ın fethiyle Baharat Yolu’nun
denetimi Osmanlı Devleti’ne geçmiş, buna rağmen Osmanlı Devleti istenilen kazancı elde edememiştir.

Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osmanlı Devleti’nin batıya yönelmesi
b) Rodos ve Belgrat’ın alınamaması
c) Osmanlı Devleti’nin yanlış siyaseti
d) Anadolu’da isyanların çıkması
e) Ümit burnu yolunun bulunması

9. Aşağıdakilerden hangisi, İslam dünyasını
olumlu yönde etkilemiştir?
a) Moğol Devleti’nin kurulması
b) Yeni ticaret yollarının bulunması
c) Puvatya Savaşı
d) Miryokefalon Savaşı
e) Haçlı Seferleri

10. “Anadolu Selçuklu sultanları din ve ırk ayırımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devlet görevi olarak kabul etmişlerdir.”

Bu politikayla ulaşılmak istenen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toprak üzerindeki tasarruf hakkını paylaşmak
b) Üretimin artmasını sağlamak
c) Vakıfların giderlerini karşılamak
d) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
e) Taht kavgalarının önüne geçmek

11. II. Meşrutiyet döneminde, yönetime gelen
İttihat ve Terakki Partisi, aşağıdaki akımlardan hangisini benimsemiştir.
a) İslamcılık b) Osmanlıcılık
c) Türkçülük d) Çağdaşçılık
e) Batıcılık


12. Osmanlı İmparatorluğu’nu, Orta Çağ Batı
Avrupa devletlerinden ayıran en önemli siyasal özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekonominin tarıma dayanması
b) Teokratik yönetim anlayışı
c) Savaş gelirlerine verilen önem
d) Yönetimin merkeziyetçi olması
e) Hanedan anlayışının bulunması

13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan
edilmesine ortam hazırlayan ve bunu kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
a) Saltanatın kaldırılması
b) II. TBMM’nin toplanması
c) Meclis çalışmalarının tıkanması
d) Hükümet bunalımının aşılamaması
e) Halifeliğin kaldırılmış olması

14. Osmanlı toplumunda XIX. Yüzyıla kadar,
halkın siyasi düşüncelerini yönlendiren önemli gelişmeler olmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?
(1994/ÖSS)
a) Gelenek ve göreneklerin gücünü korumasını
b) Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesini
c) Yönetenler ile halk arasında kültür farkı oluşmasını
d) Halkın yönetime bağlılığının sürmesine
e) Demokrasi anlayışının gelişmesine

15. 1853 – 1856 Kırım Savaşı’nda Rusya’ya
karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan İngiltere’nin temel amacının Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemek olduğu düşünüldüğünde, Paris Antlaşması’yla elde ettiği en büyük kazancın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a) Eflak ve Boğdan’ın yönetiminin Avrupa Devletleri’nin kontrolüne bırakılması.
b) Rusya’nın Karadeniz’de donanma ile tersane bulundurmaması
c) Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletler hukukundan yararlandırılması
d) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisine alınması
e) Islahat Fermanı’nın uygulamaya konması

16. 1932 yılında Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi için çağrı yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a) Hatay sorununun çözüldüğünün
b) Komşu devletlerle dostluk ilişkileri kurulduğunun
c) Sovyet Rusya ile yakınlaşma olduğunun
d) Siyasi bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin
e) Yeni Türk devletinin barışçı politikasının benimsendiğinin

17. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Gerileme Devri’nin başlarında uyguladığı “kaybettiği toprakları geri alma” politikasının sonuçlarından biridir?
a) 1711 Prut Barışı
b) 1770 Çeşme Olayı
c) 1827 Navarin Olayı
d) 1672 Bucaş Antlaşması
e) 1612 Bükreş Barışı


18. “Bab-ı Ali Baskını” sözü, siyasi tarihte
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Rus donanmasının İstanbul’a gelmesini
b) İttihatçıların yönetime el koymasını
c) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasını
d) Bulgarların Çatalca’ya kadar ilerlemesini
e) 31 Mart Olayı’nın bastırılmasını

19. Yeni Çağ başlarında İtalya’da Rönesansçıların ilk ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Katolik Kilisesi’nde reform yapılması
b) Yeni ticaret yollarının bulunması
c) Merkezi Krallıkların kurulması
d) Yeni uygarlıkların tanınması
e) Güzel sanatlarda yeni arayışlara gidilmesi

20. Selçuklular’da Atabeylik, Osmanlılar’da Lalalık adı verilen makamların oluşturulması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
a) Merkezlerde güvenliğin sağlanmasına
b) Haraç ve Cizye adlı vergilerin toplanmasına
c) Şehzadelerin eğitilmesine
d) Saray erkânının korunmasına
e) Şer’i esasların uygulanmasına

21. Endüstri Devrimi ile ortaya çıkan olgulardan hangisi, İnsan Hakları ilkesini koruyucu ve destekleyici niteliktedir?
a) Ekonomik yarış
b) Emperyalizmin hızlanması
c) Çok uluslu şirketlerin kurulması
d) İşçi haklarının korunması
e) Kapitalizmin gelişmesi

22. Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
a) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkmasına
b) İtalyanların işgalleri sona erdirmesine
c) Anadolu’da işgallerden vazgeçilmesine
d) Fransızların, Yunanlılara karşı Türkleri desteklemesine
e) Rusların kurtuluş savaşımızı desteklemesine

23. Sivil Savunma Teşkilatı’nın çalışmaları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) İkaz alarmı oluşturmak
b) Doğal afetlere karşı koruyucu önlemler almak
c) Nükleer silahları etkisiz hale getirmek
d) Sığınaklar hazırlamak
e) Sivil savunma mahalli kuvvetlerini oluşturmak

24. Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokmaya çalışmasında, Osmanlı Devleti’nin bazı özelliklerinden yararlanma amacı vardır?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu özelliklerinden biri değildir?
a) Teknolojik gücü b) Asker sayısı
c) Jeopolitik konumu d) Savaş tecrübesi
e) Halifelik nüfuzu

25. Lozan Barışı’nda görüşülen konulardan hangisi Türkiye devletini ekonomik yönden olumlu etkilemiştir?
a) Boğazlar b) Kapitülasyonlar
c) Nüfus değişimi d) Dış borçlar
e) Yabancı okullar
 
Geri
Üst