Karma Tarih Testi - 22

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Tarihsel gelişime yön verebilmek için “tarihin nesnesi” olmaktan çıkıp “tarihin öznesi” olmak gereklidir. “Tarihin öznesi” olmak ise “tarihten gelen mesajı” doğru algılamakla gerçekleşebilir.
Yukarıdaki anlatımda hangi kavramın önemi vurgulanmıştır?
A) Tarih çağlarının B) Tarih bilgisinin
C) Tarihsel olayın D) Tarihsel birikimin
E) Tarih bilincinin

2. İkinci elden kaynaklar yeterince güvenilir olmadığından birbirleriyle karşılaştırılarak kontrol edilmesi gerekir
Bu çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahlil B) Tasnif C) Terkip
D) Kaynak eleştirmesi E) Kaynak arama

3. Türkler M.Ö. 700 yıllarından M.S. XI. Yüzyıla kadar kuraklık, nüfus artışı salgın hayvan hastalıkları, otlak sıkıntısı, boylar arası anlaşmazlıklar, Çinlilerin baskısı ve yeni yerler fethetme isteği gibi nedenlerden dolayı Orta Asya’dan Avrupa’ya, Ön Asya’ya, Hindistan’a ve Çin’e göç etmişlerdir.
Bu bilgilere göre;
I. Türkler değişik kültürlerle tanışmıştır.
II. Türkler gittikleri yerlerde göçebe yaşam şeklini devam ettirmiştir.
III. Çin Türkleşmiştir.
IV. Türk tarihinin bütün halinde araştırılması zorlaşmıştır.
V. Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV
D) II ve V E) IV ve V

4. Avrupa’da matbaanın geliştirilmesi, İncilin Almanca, İngilizce ve Fransızca’ya çevrilmesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) Skolastik düşüncenin B) Hümanizmanın
C) Rönesans’ın D) Endülijans’ın
E) Reformun

5. Abbasiler Dönemi’nde bazı Yunanca kelimelerin Arapça’ya girmeye başladığı görülmüştür.
Bu duruma yol açan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Eski Yunan eserlerinin Arapça’ya tercüme edilmesini
B) Abbasilerin Bizans ile savaşlar yapmaları
C) Yunanistan’da felsefenin gelişmesi
D) Abbasilerin kısa sürede merkezi otoritelerini kaybetmeleri
E) Eski Yunan eserlerinde çok tanrılı inanışlara yer verilmesi

6. Anadolu Selçuklu Devleti’nde 1246’dan itibaren İzeddin Keykavus, Rükneddin Kılıçarslan ve Alaaddin Keykubat adına hutbe okutulmaya başlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
A) Selçuklu devletinin güçlendiğinin
B) Anadolu Selçuklu devletinde merkezi otoritenin parçalandığının
C) Çeşitli bölgelerde altın paraların bastırıldığının
D) Anadolu’da ticari hayatın geliştiğinin
E) Hükümdar sülalesinin güç birliği yaptığının

7. Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun kıyı bölgelerinde kurulan Karesi, Aydın ve Menteşe beyliklerinin Osmanlı sınırlarına katılması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki alanlardan hangisinde daha gelişmesini sağlamıştır?
A) Kültür B) Bilim C) Denizcilik
D) Eğitim E) Sanat

8. Osmanlı mimarisi XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar Selçuklu ve beylikler devri mimarisinin özellikleri yansıtılırken, XVIII. yüzyıldan itibaren klasik özelliğini kaybederek batının etkisiyle değişmeye başlamıştır.
Bu duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisiyle anlatılabilir?
A) Osmanlı’nın kabullendiği kültürel çevre
B) Fethettiği topraklarda yaşayan halkın dini inançları
C) Fetihler sonucu sınırların genişlemesi
D) Devletin çok uluslu bir yapıya kavuşması
E) Osmanlılarda demokratikleşeme faaliyetlerinin başlaması

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yenileşmeyi zorunlu kılan durumlardan biri değildir?
A) Devletin Batı karşısında güçsüzleşmesi
B) Batı’nın Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atmak istemesi
C) Devletin dağılma ve yıkılış sürecini yaşamaya başlaması
D) Maliye ve ordunun bozulması
E) İmparatorluk dahilinde Türk bilincinin uyandırılmaya çalışılması

10. Osmanlı Devleti Meşrutiyet’in ilanıyla Mebusan Meclisi’nde halkın kendisini temsil etmesine ve yönetimde söz sahibi olmasına olanak hazırlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin böyle bir yönetim değişikliğine gitmesinin, Balkan uluslarıyla ilgili amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
A) Balkan uluslarını yönetime katmak
B) Devletin halk ile bütünleşmesini sağlamak
C) Rusya’nın balkanlarla ilgili emellerini gerçekleştirmesine önlemek
D) Avrupa Devletlerinin azınlık haklarını bahane ederek, Osmanlı içişlerine karışmasını engellemek
E) Almanya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak

11. Osmanlı Devleti’nde topçu subayı yetiştirmek üzere 1734 yılında Üsküdar’da Humbarahâne ve Hendesehâne adıyla okul açılmış, fakat yeniçerilerin ayaklanmalarından kaygı duyulduğu için 1740 yılında kapatılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin ordusunu yeniden yapılandırmak istemesi
B) Yeniçerilerin yöneticiler üzerinde etkili olduğuna
C) Osmanlı Devleti’nin yeniçeriler üzerinde tam bir hakimiyet kuramadığına
D) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ndeki yenilikleri engellediğine
E) Yeniçerilerin askeri alandaki yenilikleri desteklemediğine

12. XIX. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da Rumların 60, Ermenilerin 38, Yahudilerin ise 36 mabedi vardı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi kabul edilebilir?
A) Osmanlı Devleti’nin vatandaşlarına dini alanda ibadet özgürlüğü tanıdığının
B) Gayrimüslim halkın yönetimde etkili olduğunun
C) Yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karıştığının
D) İstanbul’da Türklerden daha fazla Rum yaşadığının
E) Gayrimüslim halkın sadece ticaret ile uğraştığının

13. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
A) I. Dünya Savaşı’nın uzaması
B) İngiltere ve Fransa’nın isteklerine ulaşamaması
C) Bulgaristan’ın Almanya yanında savaşa girmesi
D) Rusya’daki bunalımın artması
E) Osmanlı Devleti’nin savaş dışı bırakılması

14. Mondros Ateşkesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı askeri gücünün zayıflatılmasına ve yok edilmesine yönelik değildir?
A) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli askerlerin dışındakiler terhis edilecektir.
B) Osmanlı savaş gemileri belirlenen limanlarda tutuklu bulundurulacaktır.
C) Hicaz, Asir, Yemen ve Suriye’de bulunan Osmanlı birlikleri en yakın İtilaf Devletleri komutanlığına teslim olacaktır.
D) Osmanlı İmparatorluğu her türlü silah ve cephaneyi İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakacaktır.
E) Osmanlı İmparatorluğu kömür, akaryakıt ve deniz gereçlerini dışarıya satamayacaktır.

15. Amasya Genelgesi’nde her livadan(sancak) halkın güvenini kazanmış olan üç delegenin seçilerek, Sivas’ta yapılacak olan kongreye katılması kararının uygulanmasıyla gerçekleşen Sivas Kongresi sonunda; alınan kararları uygulamak üzere bir temsil heyeti oluşturulmuştur.
Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Osmanlı Hükümeti’ni B) Halifelik makamını
C) Türk Ulusunu D) İtilaf Devletleri’ni E) Osmanlı Devleti’ni

16. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi ilk defa hangi anayasa ile tam olarak gerçekleştirilmiştir?
A) 1876 Anayasası B) 1924 Anayasası
C) 1921 Anayasası D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

17. I. TBMM’de Halk Zümresi, Tesanüt, İstiklal, Islahat grupları adı altında farklı oluşumlar ortaya çıkmıştır.
Bu oluşumlar aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A) Siyasal partilerin olmamasıyla
B) Farklı görüşlere sahip üyelerin bulunmasıyla
C) Meclisin çeşitli siyasal ve toplumsal kesimlerden oluşmasıyla
D) İstanbul Hükümeti’nin tepkisinden çekinilmesiyle
E) Meclis içi muhalefetin bulunmasıyla

18. “Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür ... gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözüne dayanarak, tam bağımsızlık ile aşağıdaki inkılaplardan hangisi en az ilgilidir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) TBMM’nin açılması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması19. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildikten sonra, milletvekillerinin hükümet üyelerini seçmesi uygulamasından kabine sistemine geçilmiştir. Kabine sistemine göre; devlet başkanı tarafından atanan bir başbakanın hazırlayacağı Bakanlar Kurulu’nun devlet başkanı tarafından onaylanmasından sonra meclisin güvenoyuna sunulması esas alınmıştır.
Bakanların tek tek meclis tarafından seçilmesi uygulamasından kabine sistemine geçilmesi aşağıdakilerden hangisi kolaylaştırmıştır?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesini
B) Devlet başkanının belirlenmesini
C) Bakanlar Kurulu’nun seçilmesini
D) İnkılâpların yerleşmesini
E) Demokratikleşme hareketlerini

20. “Hristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”
Erzurum Kongresi’nde yer alan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangi konudaki hükmüyle gerçekleşmiştir?
A) Dış borçlar B) Azınlıklar C) Batı sınırı
D) Savaş tazminatı E) Yabancı okullar

21. 1924 yılında hazırlanan anayasadan 10 Nisan 1928’de “Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslam’dır.” maddesi çıkarılmıştır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
A) Cumhuriyetin kurulmasını
B) Halifeliğin kaldırılmasını
C) Anayasanın laikleşmesini
D) Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesini
E) Atatürk ilkelerinin ortaya çıkmasını

22. I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Latin harflerinin kabulü
IV. Kılık-kıyafet değişikliğinin
V. Medreselerin kapatılması
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi yukarıdaki Atatürk inkılaplarından herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) İnkılapçılık
D) Laiklik E) Cumhuriyetçilik

23. Atatürk döneminde genç Türkiye’nin örnek aldığı Avrupalıları hangi alanda geride bıraktığı söylenebilir?
A) Ulaşım B) Bilim ve teknik
C) Kadın hakları D) Kalkınmışlık
E) Ekonomik

24. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur.
Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?(1995/ÖSS)
A) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılması
B) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına
C) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına
D) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopuklukların giderilmesi
E) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına

25. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer alan aşağıdaki rütbelerden hangisine TBMM kararıyla atanılmaktadır?
A) Tuğamiral B) Tümamiral C) Koramiral
D) Büyükamiral E) Oramiral

CEVAP ANAHTARI

1.A 2.E 3.A 4.D 5.B 6.C 7.C 8.A 9.B 10.C 11.E 12.A 13.E 14.C 15.B 16.C 17.D 18.E 19.D 20.A 21.E 22.E 23.B 24.C 25.D
 
Geri
Üst