Karma Tarih Testi - 3

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Aşağıdakilerden hangisi, tarih çağları içinde gerçekleşen olaylardan biri olamaz?

a) Tek tanrılı dinin ortaya çıkması
b) Yazının geliştirilmesi
c) Maden işçiliğinin ortaya çıkması
d) İlk yazılı yasaların ortaya çıkması
e) Paranın bulunması

2. Aşağıdakilerden hangisi 1071 Malazgirt Savaşı ile başlayan “Türkiye Tarihi” dönemi savaşlarından biri değildir?

a) Kösedağ Savaşı
b) Ankara Savaşı
c) Miryokefalon Savaşı
d) Pasinler Savaşı
e) Yassıçimen Savaşı

3. Osmanlı Devletinde XIX. Yüzyıldan itibaren azınlıklar isyan etmeye başlamış ve bu isyanlar sonucunda Osmanlı toprakları giderek daralmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki hangi fikir akımından etkilendiğini kanıtlar?

a) Demokrasi b) Ulusçuluk
c) Kapitalizm d) Komünizm
e) Pozitivizm

4. I. Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilmesi
II. Moğollarla Anadolu Selçuklularının sınır olması
III. Anadolu’nun Türkleşmesi’nin hızlanması
IV. Moğollar’ın Anadolu’yu istila etmekten çekinmeleri
V. Anadolu Beylikleri’nin ortaya çıkması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Ankara ve Kösedağ Savaşları’nın olumlu sonucudur?

a) I b) II c) III d) IV e) V

5. İslamiyet’ten önceki Türk Devletleri’nde demokratik özelliklerin var olduğunu gösteren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kurultay b) Senato
c) Şad d) Pankuş
e) Divan

6. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin doğrudan inceleme alanına girmez?

a) İnsanların davranış özellikleri
b) İnsanların yaşadıkları zaman
c) İnsanların siyasi faaliyetleri
d) İnsanların iktisadi ilişkileri
e) İnsanların kültürel ilişkileri

7. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan barış antlaşmalarının ortak özelliklerinden biri değildir?

a) Yenilen devletlere askeri sınırlamalar getirildi.
b) Yenilen devletlerin toprak bütünlüğü ortadan kalktı.
c) Yeni devletlerin oluşumuna imkan verildi.
d) Yenilen devletlere ekonomik yükümlülükler getirildi.
e) Yenilen devletlerin rejim değiştirmeleri istendi.

8. Aşağıdakilerden hangisi polisin görevleri arasında yer almaz?
a) Trafik düzeni b) Silah kullanma
c) Kimlik sorma d) Sınırları koruma
e) İstihbarat çalışmaları

9. Tarihçi araştırmalarında değişik kaynaklardan yararlanarak tarihi olayları inceler. Bu kaynaklar yazılı ve sözlü kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlandığı sözlü kaynaklardan biri değildir?

a) Tarihi şiirler b) Destanlar
c) Menkıbeler d) Efsaneler
e) Şecereler

10. Arap Yarımadası’ndaki Hicaz Bölgesi’nin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arap Yarımadası’nın en kalabalık yeri olması
b) Dini ve ticari yönden merkez olması
c) Arap Yarımadası’nın ortasında bulunması
d) İklimin daha uygun olması
e) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması

11. I. Atabey: Şehzadelerin yanında bulunan bilgin ve devlet adamı
II. Divan-ı Saltanat: Devlet işlerinin görüşüldüğü yer
III. Dizdar: Kale komutanı
IV. Subaşı: Adalet işlerinden sorumlu olan kişi
V. Şahne: Eyaletleri yöneten askeri vali
Yukarıdaki kavramlardan hangisi yanlış
açıklanmıştır?

a) I b) II c) III d) IV e) V

12. Kurtuluş savaşı yıllarında vatanın kurtuluşu için ileri sürülen mandacılık görüşü aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

a) Devletçilik b) Bağımsızlık
c) Batılılaşma d) Bilimsellik
e) Çağdaşlaşma

13. Osmanlılarla ilişkilerinde devamlı aleyhte bir tutum sergileyen ve bu tutumunu tarih sahnesinden çekilinceye kadar sürdüren Anadolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karamanoğulları Beyliği
b) Germiyanoğulları Beyliği
c) Karesioğulları Beyliği
d) Menteşeoğulları Beyliği
e) Saruhanoğulları Beyliği

14. İtilaf devletlerinin Anadolu’daki işgallerini kolaylaştırmak amacıyla Anadolu’da bazı güçler yardımcı olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi burada sözü edilen güçtür?
a) Düzenli birlikler b) Temsil Kurulu
c) Kuvay-ı Milliye d) Misak-ı Milli
e) Azınlık cemiyetleri


15. Aşağıdaki olay ve gelişmelerden hangisi Ortaçağ’da gerçekleşmemiştir?
a) Yüzyıl savaşları
b) 7 yıl savaşları
c) Hümanizm’in doğması
d) Avrupa’nın bu günkü etnik yapısının oluşması
e) Pusulanın Avrupa’da kullanılmaya başlanması

16. Abbasilerle Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı hem Türkler hem de İslamiyet açısından çok önemli gelişmeye neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın siyasi sonuçlarından biri değildir?

a) Orta Asya Çinlileşmekten kurtulmuştur
b) Türk-Arap mücadelesi sona ermiştir-
c) Kâğıt, Çin dışında da üretilmeye başlanmıştır.
d) Çin’in batıya ilerleme politikası başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
e) Türkler Abbasi Devleti idaresinde görev almıştır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları ile ilgili bir bilgi değildir?

a) Osmanlı topraklarına katılan ilk beyliktir.
b) Bu beyliğin alınmasıyla Osmanlılar denizciliğe başlamışlardır.
c) Osmanlıların Rumeli’ye geçmeleri kolaylaşmıştır.
d) Orhan Bey zamanında alınmıştır.
e) Ankara Savaşı’ndan sonran tekrar kurulmuştur.

18. 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda Anadolu’da Türk Beylikleri kuruldu.
Buna göre, aşağıda verilen Anadolu Türk Beylikleri ile kuruluş bölgeleri eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

Beylik Kuruluş Bölgesi
a) Karesioğulları - Marmara
b) Germiyanoğulları - Ege
c) Menteşeoğulları - Doğu Anadolu
d) Hamidoğulları - Akdeniz
e) Candaroğulları - Karadeniz

19. Sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi, kanuni döneminde Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olduğuna kanıt olarak gösterilemez?
a) Mohaç Savaşı b) 1533 Barışı
c) Preveze Savaşı d) Rodos Seferi
d) I. Viyana kuşatması

20. Anlaşma Devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak amacıyla hazırladıkları paylaşım tasarıları, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda açığa çıkmıştır?

a) Rusya’nın savaştan çekilmesiyle
b) Paris Konferansı’yla
c) Harbord Raporuyla
d) Amiral Bristol Raporu’yla
e) Serves Antlaşmasıyla

21. Aşağıdakilerden hangisi, Yükselme Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

a) Osmanlı Kanunnamelerinin hazırlanması
b) İlk kapitülasyonların uygulanması
c) Batı ağırlıklı fetihlerin hızlanması
d) Doğu’da en geniş sınırlara ulaşılması
e) Anadolu Türk birliğinin tamamlanması

22. Moğolların İran, Anadolu, Irak ve Suriye bölgelerine saldırması sonucu yıkılan Arap devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emevi b) Fatımi
c) Abbasi d) Ben-î Ahmer
e) Endülüs Emevi Devleti

23. I. II. Mehmet Dönemi’nde Venedik’e
II. I. Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya
Ticari ayrıcalık ve kapitülasyon verilmesinin ortak siyasi amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akdeniz ticaretini geliştirmek
b) İstanbul’un ticari canlılığını korumak
c) Hıristiyan birliğini parçalamak
d) Gümrük geliri sağlamak
e) Osmanlı ülkesinde bulunmayan ürünleri ucuza almak

24. I. I. Meşrutiyet Dönemi’nde yürürlükte olan Kanunî Esasi’de, hükümet padişaha karşı sorumludur
II. II.Meşrutiyet Dönemi Kanuni Esasi’sinde ise
hükümet, meclise karşı sorumludur.
Yukarıdaki bilgiye göre, II. Meşrutiyet Dönemi için varılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Padişahın yetkileri artırılmıştır.
b) Kanun gücünün üstünlüğü ilk kabul edilmiştir.
c) Meclisin yaptırım gücü artırılmıştır.
d) Meclis, danışma kurulu niteliğinde görülmüştür.
e) Hükümetin yaptırım gücü sona ermiştir.

25. Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?

a) Mantıklılığını b) Eğitimciliğini
c) İleri görüşlülüğünü d) Çok yönlülüğünü
e) Askerlikteki başarısını
 
Geri
Üst