Karma Tarih Testi - 4

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Tarih araştırmacısı, doğruyu bulmak için bütün verilerini ve kötü yanlarını ortaya koymak zorundadır. Bu da tüm verilerin tenkit süzgecinden geçirmekle mümkün olur. Bir belgenin tarihi kaynak olup olmayacağını anlamak için, kaynağın içindeki bilginin doğru olup olmadığını, değerini ne zaman ve nerede yazıldığını belirlemelidir. Böylece doğru, yanlış ve yalan bilgiler birbirinden ayırt edilmiş olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

a) Veriler değerlendirilirken objektif olunmalıdır.
b) Doğruyu bulmak için veriler eleştirilmelidir.
c) Bir belgenin doğru olduğunu bulmak, belgenin nerede ve ne zaman yazıldığını bilmeye bağlıdır.
d) Belgenin tarihi kaynak olduğunu bilebilmek aynı zamanda coğrafya ve kronoloji biliminden yararlanmaya da bağlıdır.
e) Tarihçi bilgiye kendi mantığını da katarak verilerin iyi yönlerini ortaya çıkarmalıdır.

2. İlkçağ Uygarlıkları’nda medeniyetin gelişim seyri düşünüldüğünde aşağıdaki olaylardan hangisinin günümüz medeniyetinin gelişimine daha fazla katkıda bulunduğu söylenebilir?

a) Paranın bulunması
b) Yerleşik hayata geçiş
c) Demirin bulunup işlenmeye başlaması
d) Yazının bulunması
e) Savaşlar ve antlaşmalar.

3. I. Çevresi doğal engellerle çevrili olduğundan istilalara az uğramıştır.
II. daha çok kendi iç dinamiği ile kalkınmış, diğer uygarlıkları etkilemiştir.
Yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mezopotamya b) Roma c) Mısır d) Yunan e) Anadolu

4. I. Coğrafi Keşifler
II. Kavimler Göçü
III. Fransız İhtilali
IV. Haçlı Seferleri
Avrupa’da meydana gelen bu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a) I – II – III – IV b) II – III – I - IV
c) II – IV – I – III d) III – II – IV – I
e) IV – III – I - II

5. “İslam kaynaklarının belirttiğine göre, Hazar Hâkanlığı başkentinde yedi tane baş yargıç vardı. Bunlar ikişer ikişer Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin, bir de Slavların ve diğerlerinin davalarına bakardı.
Bu durum, Hazar Hakanlığı’nda aşağıdakilerden hanisinin bir göstergesi değildir?

a) Çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunun
b) Gelişmiş bir adalet mekanizmasına sahip olduğunun
c) Halkın çoğunun tek tanrılı dinlere inandığının
d) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
e) Yöneticilerin Musevi olduğunun

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı iskân politikası ile ilgili değildir?

a) Bir bölgeye göçmen yerleştirilirken o yörenin ekonomik dengesinin bozulmamasına özen gösterilmesi.
b) Rumeli’deki Hıristiyan ailelerin çocuklarının devşirilerek, merkezde devlet hizmetine alınması.
c) İskân için öncelikle göçebe Türklerin tercih edilmesi
d) Göç anarşisini önlemek amacıyla göçmenlerin yerleşim yerlerini terk etmelerinin yasaklanması.
e) Göçmenlerin, iskân yerlerine en yakın bölgelerden alınması.

7. Karahanlılar ve Gazneliler Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletleridir. Karahanlılar, Ribat denilen kervansarayları inşa etmiş, Türkçe’yi resmi dil ilan ederek korumaya çalışmışlardır. Gazneliler ise Hindistan’a yaptıkları seferlerle bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlamış, ücretli askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır.
Buna göre verilen devletlerin hangi durumları hakkında yorum yapılamaz?

a) Coğrafi konumları
b) Ekonomik etkinlileri
c) İnanış ve kültürel yapılar
d) Egemenlik anlayışları
e) Fetih politikaları

8. I. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda “Askeri kuvvetin sayısı İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecektir.” Maddesi yer almıştır.
II. Sevr Antlaşması’nda “Osmanlı silahlı kuvvetlerinin sayısının en fazla ellibin olabileceği” belirtilmiştir.
Osmanlı ordusunun asker sayısının sınırlandırılarak devam ettirilmesi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

a) Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını korumaya
b) Milli Mücadelenin başlamasını sağlamaya
c) İç güvenliği sağlamaya
d) Boğazları uluslararası ticarete açmaya
e) İnkılâpların gerçekleştirilmesine özen göstermeye

9. Kurtuluş savaşının hazırlık döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisinde Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden söz edilemez.?

a) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı
kurtaracaktır.
b) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
c) Manda ve himaye kabul olunmaz.
d) Ulusun haklarını dünyaya duyurmak için ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.
e) Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır.

10. Ortaçağ’da Uzakdoğu’dan gelen ticaret mallarının çok el değiştirmesi, doğal olarak maliyeti arttırıyor ve halka yüksek fiyattan satılıyordu.
Bu durum, yeniçağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

a) Akdeniz ile Hint Denizi’ni birleştirmeye
b) Yerli üretime geçmeye
c) Tüketim mallarının ithalini arttırmaya
d) Uzakdoğu ülkeleri ile doğrudan ticaret yapma yollarını aramaya
e) Üretimi sürekli hale getirmeye

11. Aşağıdakilerden gelişmelerden hangisi Türkiye’de lâiklik ilkesinin yerleşmesinin aşamalarından birisidir?

a) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
b) Çok partili hayata geçilmesi
c) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
d) Aşar vergisinin kaldırılması
e) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

12. - Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” Anlayışı kabul edilmiştir.
- I. Murat “Ülke padişah ve oğullarının malıdır.” Anlayışını getirmiştir.
- Fatih “Ülke padişahın malıdır.” Anlayışını benimsemiştir.
Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir değişiklik yaşandığını gösterir.

a) Veraset anlayışı b) Hukuk sistemi
c) Ekonomik yapı d) Dinsel inanış
e) Sosyal yaşam

13. İslam Tarihi’nde aşağıdaki olaylardan hangisi fetih hareketlerini hızlandıran etkenlerden biri olabilir.

a) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması.
b) Müslümanlar arasındaki siyasal kargaşalar
c) Arapça’nın resmi dil ilan edilmesi
d) Çevre devletlerde güçlü bir siyasi yapının olmaması
e) İslam ordusunun Sasaniler’den etkilenmesi.

14. Sokullu Mehmet Paşa döneminde;
- Süveyş Kanalı projesini gerçekleştirerek Akdeniz’le Kızıldeniz birleştirilmeye
- Don ve Volga nehirleri birleştirilerek Hazar denizine inmeye çalışılmıştır.
Bu uygulamalardan amaçlanan ortak kazanç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Ruslar’ın güneye inmesini engellemek
b) Akdeniz’e egemen olmak
c) Sömürgecilik faaliyetlerini başlatmak
d) İpek ve Baharat yollarına canlılık kazandırmak
e) İran’ı kontrol altında tutmak

15. I. Meşrutiyet’in ilanı ile Kanun-ı Esasi ilan edilmiş, mebusan meclisi açılmış ve Osmanlı halkı padişahın yanında yönetime katılmaya başlamıştır?
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden en çok hangisinin gelişmeye başladığını kanıtlar?

a) Laik devlet anlayışının
b) Milli irade anlayışının
c) Ulusal devlet anlayışının
d) Sosyal devlet anlayışının
e) Federatif devlet anlayışının

16. 1555 Ogsburg Sözleşmesi’nin özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Roma-Germen birliğinin kurulması
b) Alman milli kilisesinin kurulması
c) Protestanlığın serbestlik kazanması
d) Yeni uygarlıkların tanınması
e) Yeni ticaret yollarının bulunması

17. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Osmanlı Devleti’ne ekonomik açıdan daha çok yarar sağladığı söylenebilir?

a) Mısır Seferi b) Mohaç Seferi
c) Kıbrıs’ın Fethi d) İran Seferi
e) Preveze Zaferi

18. Coğrafya Keşifleri’ne kadar Avrupalıların Doğu ülkeleriyle ticari ilişkisi daha çok aşağıdaki yollardan hangisiyle sağlanmıştır?

a) İpek ve Baharat Yolu’yla b) Süveyş Kanalı’yla
c) Kral Yolu’yla d) Tuna su yoluyla e) Cebelitarık Boğazı’yla


19. Aşağıdakilerden hangisi, XIII. Yüzyılda Anadolu Selçuklu merkezi otoritesinin sona ermesinin nedenidir?

a) Pontus Rum Devleti’nin kurulması
b) Haçlı seferlerinin sona ermesi
c) Moğolların Anadolu’ya egemen olması
d) Osmanlı Beyliği’ni kurulması
e) Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılardaki eyalet görevlilerinden biridir?

a) Kazasker b) Defterdar
c) Beylerbeyi d) Yeniçeri Ağası
e) Reisül Küttap

21. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal egemenlik ilkesine bağlı ve sivil örgütlenme bilincine dayalı uygulamalara örnek gösterilemez?

a) Kuvay-ı Milliye’nin oluşması
b) Amasya Genelgesi’nin hazırlanması
c) Erzurum Kongresi’nin toplanması
d) Temsilciler Kurulu’nun seçilmesi
e) TBMM’nin açılması

22. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal tarafından Havza Genelgesi’yle istenenlerden biri değildir?

a) Kınama mitinglerinin yapılması
b) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin yaygınlaşması
c) Azınlıklara karşı taşkın hareketlerde bulunulması
d) İşgalci devletlere protesto telgraflarının çekilmesi
e) Sivas’a her ilden üç delegenin gönderilmesi

23. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın önemi ve özelliklerinden biri değildir?

a) Günümüze kadar hiç değişmemiştir.
b) Bölge ve dünya barışına katkıda bulunmuştur.
c) Ulusumuzun bağımsızlık ve egemenlik haklarını dünyaya kabul ettirmiştir.
d) Sömürülen uluslara yol gösterici olmuştur.
e) Yeni Türk Devleti, Osmanlı Devleti’nin sona erdiğini onaylatmıştır.

24. I. Dünya Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış Konferansı’nda, Osmanlı sadrazamı Damat Ferit Paşa, Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını kabul ederken, Arapların Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmasını kabul edemeyeceklerini bildirmiştir.
Sadrazamın bu düşüncesi Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini ön planda tuttuğunu kanıtlar?

a) Ulusal bağımsızlığı
b) Osmanlı halkının eşitliğini
c) İmparatorluğun Türk karakterini
d) Osmanlı Devleti’nin ümmet devleti özelliğini
e) Toprak bütünlüğünü

25. Avrupa’da, eğitim kurumlarının kilise denetiminden çıkarak laik bir yapıya dönüşmesinde aşağıdaki olaylardan hangisi doğrudan etkili olmuştur?

a) Fransız İhtilali b) Rönesans Hareketleri
c) Sanayi Devrimi d) Coğrafi Keşifler
e) Reform Hareketleri
 
Geri
Üst