Karma Tarih Testi - 8

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
1. Zamana göre sınıflandırmayı değerlendiren bir tarihçi “bir devirden diğerine geçmek, bir sayfayı çevirmektir, bir kitabı bitirmek değil; bir sonraki perdeye geçmektir, fakat oyun devam etmektedir.” demiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu yargıyı destekler niteliktedir?
A) Tarihi olaylar tekrarlanamaz
B) İnsanlık tarihini çağlara ayırmak imkansızdır.
C) Tarihi olaylar birbirinin devamı niteliğindedir.
D) Tarih; birbirini takip eden birçok olayın birleşimi sonucu ortaya çıkar.
E) Tarih bir bütünün parçasıdır.

2. İnsanlığın “tarımsal üretime ilk geçiş” aşaması taş devirlerinden hangisine rastlamaktadır?
A) Cilalıtaş Devri B) Yontmataş Devri
C) Kalkolitik Devir D) Kabataş Devri
E) Bakırtaş Devri

3. Yunan uygarlığında heykel sanatının gelişmesinin sebebi nasıl açıklanabilir?
A) Yunanlıların milli sanatı olması
B) Sanatçıların teşvik edilmesi
C) İşlenmeye müsait kalkerli kayaların çok olması
D) Tanrıların insan şeklinde düşünülmesi
E) Kültürel bir zenginliğin olması

4. “Patesi” kavramı aşağıdaki ilkçağ medeniyetlerinden hangisine aittir?
A) Çin B) Hint C) İskit
D) Fenike E) Mezopotamya

5. “Orta Asya Türk tarihinde yönetimde ilkel bir demokrasi anlayışı vardır.” Fikrine aşağıdakilerden hangisi kanıt olabilir?
A) Hanedan arasında saltanat mücadelesinin olması
B) Devletin siyasi, ekonomik ve kültürel işlerinin görüldüğü Kurultay adı verilen bir tür meclisin bulunması
C) Toplumda sınıf kavramının gelişmemiş olması
D) Hükümdarın “Kut” adı verilen Tanrısal yetkisinin bulunması
E) Yazılı hukukun gelişmemiş olması

6. Türkler gerek yaşam biçimleri, gerekse istilalar sonucu çok geniş alanlara yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bu etkinliklerinin sonucu değildir?
A) Ticaret yollarına hakim olunması
B) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması
C) Kalıcı mimari eserler yapılmaması
D) Çeşitli Türk devletlerinin kurulması
E) Yazılı eserlerin çok az olması

7. Hz. Muhammed, İslamiyet’i ilk kez Mekke’de yaymaya başlayınca Mekkelilerin büyük tepkisiyle karşılaşmış ancak Medine halkı tarafından çabuk kabul görmüştür.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Medinelilerle Kureyş ileri gelenleri arasında rekabet olması
B) Mekke’nin kervan ticaretinin denetimini elinde tutması
C) Medine’de putperestlik dışındaki inançların var olması
D) Akabe Biatları ile Medine ileri gelenlerinin Hz. Muhammed’i çağırması
E) Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşması ile Medine’yi resmen tanıması

8. İslam tarihinde,
I. Abbasiler devrinde, Urfa, Harran, Antakya ve İskenderiye gibi şehirlerde bulunan Roma dönemine ait eserler Harun Reşid devrinde toplanmış,
II. Halife Mansur devrinde, astronomide Hint eserleri Arapça’ya çevrilmiş,
III. Edebiyat ve güzel sanatlarda ise İran örnek alınmıştır.
Yukarıdaki örnekler aşağıdakilerden hangisinin önemli bir kanıttır?
A) İslam uygarlığının çeşitli uygarlıklardan etkilendiğine
B) Müslümanların tüm kültürlere açık siyaset izlediklerine
C) İslam toplumunun çeşitli etnik gruptan oluştuğuna
D) İslam devletinin geniş alanlarda etkinlik kurduğuna
E) İslam uygarlığının Roma uygarlığının etkisiyle geliştiğine

9. Osmanlı Beyliği Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulan beylikler içerisinde en küçüklerinden birisi olduğu halde kısa zamanda devlet, hatta imparatorluk haline gelmiştir.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Coğrafi konumu
B) Dış siyasetini Hristiyan dünya üzerinde yoğunlaştırması
C) Gaza ve cihat faaliyetlerini yoğunlaştırması
D) Bizans’la ittifaklara girişmesi
E) Beylikler arasındaki kavgalara ilk zamanlarda pek fazla karışmaması

10. Fatih Sultan Mehmet zamanında;
I. Kırım Hanlığı
II. Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu
III. Sinop
IV. Amasra
ele geçirilmiştir.
Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu siyasi birliğini sağlamak
B) Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak
C) Karadeniz’e hakim olmak
D) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak
E) Akkoyunlu Devleti’ni ortadan kaldırmak

11. Fransızca bir kelime olan kapitülasyon “zorunlu özveri” anlamına gelmektedir?
Buna göre;
I. 1479’da Venedik’e
II. 1535’te Fransa’ya
III. 1578’de İngiltere’ye
IV. 1774’te Rusya’ya
V. 1838’de İngiltere’ye
verilen ayrıcalıklardan hangileri “zorunlu özveri” kapsamında değildir?
A) I, III ve IV B) I, II ve III
C) II, III ve V D) I, III ve V
E) III, IV ve V

12. Osmanlı Devleti’nde görülen,
I. Kardeş katlinin yasallaşması
II. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacını taşır.
A) Padişah otoritesini arttırma
B) Yönetimi demokratikleşme
C) Anayasal düzeni kurma
D) Yöneticileri seçimle belirleme
E) Yönetimde ordunun etkinliğini arttırma

13. I. Mutlak otoritenin güçlenmesi
II. Hoşgörüm politikasının izlenmesi
III. Ulusçuluk hareketlerinin yaygınlaşması
IV. Yargı güvencesinin sağlanması
V. Demokratikleşme çabalarının başlaması.
Osmanlı İmparatorluğu’nda yukarıdakilerden hangilerinin uygulanmasında Fransız İhtilali’nin etkisinden söz edilemez?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV
D) II ve III E) II, III ve IV

14. 1921 Anayasası’na göre, “TBMM; yasama, yargı ve yürütme yetkisine sahiptir.”
Buna göre;
I. Kuvvetler birliği ilkesi geçerlidir.
II. Bağımsız mahkemeler vardır.
III. TBMM, hükümet görevini üstlenmiştir
IV. Bakanlar, Başbakan tarafından atanır.
V. TBMM, olağanüstü yetkilere sahiptir.
Yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve IV
C) III, IV ve V D) II ve V
E) I, III ve V

15. Yükselme Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisinin fethi ile Suriye, Mısır ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlanmıştır?
A) Girit B) Cerbe C) Malta
D) Kıbrıs E) Mora

16. Endüstri Devrimini gerçekleştiren devletleri sömürgeler bulmaya yönelten neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nitelikli işgücü bulma
B) Pazar ve hammadde sorununu çözme
C) Hristiyanlığı yayma
D) Yeni askeri bölgeler kurma
E) Denizlere egemen olma

17. Duraklama Dönemi’nde, Osmanlı şehzadelerinin sancaklarda yetiştirilmesi geleneğine son verilmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) Yeniçeri Ocağı’nın devlet idaresindeki etkisinin azalması
B) Padişahların yönetim deneyimi kazanmadan tahta çıkması
C) Saray içi iktidar mücadelesinin artması
D) Padişah ile halk arasındaki ilişkilerin zayıflaması
E) Padişahların askeri otoritelerinin zayıflaması

18. Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı dilleri konuşan ve farklın dini inançları benimseyen topluluklardan oluşması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini engellemiştir?
A) Ayrılıkçı akımların etkinlik kazanması
B) Cumhuriyet rejimine geçilmesini
C) Yeniliklerin başarıya ulaşmasını
D) Kültür birliğinin kurulmasını
E) Saltanat sisteminin yaşatılmasını

19. 31 Mart Ayaklanması’nı gerçekleştiren güçlerin asıl hedefleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’ni parçalamak
B) Azınlıkları imparatorluk sınırlarından çıkarmak
C) Padişah, II. Abdülhamit’i yeniden tahta çıkarmak
D) Mecliste Araplara da temsil hakkını sağlamak
E) Meşruti idareye son vermek


20. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarla Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan’da zorunlu askerlik kaldırıldı. Bu devletlerin savunma güçleri zayıflatıldı.

Bu durum itilaf devletlerinin ittifak devletleriyle yaptıkları antlaşmalardaki uygulamaları aşağıdaki hangi ilkenin sonucudur?
A) Yenilenlerin topraklarını küçültmek
B) Ekonomik yükümlülükler getirmek
C) Askeri kısıtlamalar ve yasaklar koymak
D) Siyasi ve askeri ilişkileri sınırlandırmak
E) Devletleri stratejik noktalardan uzak tutmak

21. Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan maddelerden hangisi yeni Türk devletinin egemenlik hakkını kısıtlayıcı niteliktedir?
A) Osmanlı borçlarının ödenmesi
B) Batı Trakya Türkleri’nin Türkiye’ye verilmesi
C) Ege adalarının Yunanistan’a verilmesi
D) Boğazlar’ın yönetiminin bir komisyona verilmesi
E) Anadolu’da yaşayan herkesin Türk olduğunun kabul edilmesi

22. Atatürk döneminde izlenen ekonomik politikalardan hangisi hem bağımsızlık hem de milliyetçiliği yansıtmaktadır?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) İktisat kongresinin toplanması
C) Kabotaj yasasının kabul edilmesi
D) Devlet üretme çiftliklerinin kurulması
E) Ziraat Bankası’nın halka düşük faizli kredi vermesi

23. Mustafa Kemal’in “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, çağın gerektirdiği yenilikleri gerçekleştirmek zorunludur.” Sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik D) Ulusçuluk
E) İnkılapçılık

24. Boğazların her iki yakasında tampon bölge oluşturmak isteyen İngilizler , iç isyanların
çıkmasında etkili olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu isyanlar arasında gösterilebilir?
A) Milli Aşireti İsyanı
B) Kuvay-ı İnzibatiye
C) Çerkez Ethem Ayaklanması
D) Yozgat Ayaklanması
E) Afyon Ayaklanması

25. Mustafa Kemal Atatürk: “Ben askeri deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur. Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.” demiştir.

Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A) Yaratıcı zihniyeti B) İdealistliği
C) Hakikati arama gücü D) Vatanseverliği
E) İleri görüşlülüğü

CEVAP ANAHTARI

1.D 2.A 3.D 4.E 5.B 6.B 7.D 8.A 9.D 10.C 11.B 12.A 13.B 14.E 15.D 16.B 17.A 18.D 19.E 20.C 21.D 22.C 23.E 24.B 25.A
 
Geri
Üst