Karma Test IX

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST IX


1. Mustafa Kemal yurt bütünlüğümüzün korunması için ulusal tepkilerin daha canlı olarak gösterilmesi ve sürdürülmesinin gerekliliğini ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle duyurmuştur?

A) Amasya genelgesiyle
B) Havza yönergesiyle
C) Erzurum Kongresi kararlarıyla
D) Sivas Kongresi kararlarıyla
E) Amasya protokolüyle


2. Osmanlı yönetiminin Mustafa Kemal Paşa'yı 9. ordu müfettişi olarak Anadolu'da görevlendirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) İtilaf Devletlerinin ekonomik baskılarına son verilmesinin sağlanması
B) Doğu Karadeniz’deki çatışmaların sona erdirilmek istenmesi
C) Kuva-i Milliye direnişlerinin başlatılması
D) İngiliz donanmasına karşı savunma hazırlıklarının başlatılması
E) Erzurum Kongresi için hazırlıklar yapılması


3. Amasya Genelgesi hazırlanırken, Mustafa Kemal ile birlikte aşağıdakilerden hangisi yakın çalışma içerisinde olmamıştır?


A) Ali Fuat Paşa
B) Rauf Orbay
C) Fevzi Çakmak
D) Kazım Karabekir
E) Refet Bele


4. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasının gerekliliğini ortaya koyan Amasya genelgesinin aşağıdaki hangi maddesi Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasını belirtmektedir?

A) İstanbul'daki hükümet üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
B) Ulusun haklılığını dünya'ya duyurmak için ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.
C) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikededir.
E) Ulusal kongre için her ilden üç delege seçilmelidir.


5. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinin toplanma amaçları arasında yer almaz?

A) Doğu Anadolu'da ulusal güçleri toplamak
B) Ermeni saldırılarıyla başlayan göçü durdurmak
C) Doğu Anadolu'da nüfus çoğunluğunun Müslüman olduğunu ispatlamak
D) Bağımsızca yaşanacak ulusal sınırları tespit etmek
E) Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesini geçersiz yapmak


6. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresinin özelliklerinden birisi sayılamaz?

A) Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin çabasıyla toplanmıştır.
B) Doğu Anadolu'daki toprak bütünlüğünün korunmasını amaçlamıştır.
C) Ermeni saldırılarına karşı kararlar almıştır.
D) Rus saldırılarına karşı savunma tedbirleri kararlaştırılmıştır.
E) Ulusal kurtuluş savaşının programını ortaya çıkarmıştır


7. Aşağıdakilerden hangisiyle ulusal kurtuluş savaşımız teşkilatlanması başlamıştır?

A) TBMM'nin açılmasıyla
B) Havza yönergesiyle
C) Sivas Kongresiyle
D) Misak-ı Milli belgesiyle
E) Amasya sözleşmesiyle


8. Erzurum kongresi toplanış biçimiyle bölgesel olmasına rağmen, kararları yönüyle ulusaldır. Bu sonucun oluşmasının en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı hükümetinin Sevr antlaşmasını kabul etmesi
B) Osmanlı yönetiminin İngiliz mandasını benimsemesi
C) Mustafa Kemal'in kongreyi yönetmesi
D) itilaf Devletlerinin işgale hazırlanması
E) Osmanlı yönetiminin Mustafa Kemal'i
görevden almaşı


9. Kurtuluş savaşımızın siyasi çalışmaları döneminde manda ve himaye'nin kabul edilmeyeceği ilk kez aşağıdakilerden hangisinde
açıklanmıştır?

A) Misak-i Milli'de
B) Amasya Genelgesinde
C) Havza Yönergesinde
D) Sivas Kongresinde
E) Erzurum Kongresinde


10. Sivas kongresinden sonra İstanbul’da iş başına gelen hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damat Ferit Hükümeti
B) Ali Rıza Paşa Hükümeti
C) Salih Paşa Hükümeti
D) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
E) Tevfik Paşa Hükümeti


11. Atatürk ve temsil heyeti Ankara’ya gittikten sonra aşağıdaki hangi haberleşme aracını kurmuşlardır?

A) Anadolu Ajansı
B) Hâkimiyet-i Milliye
C) İradey-i Milliye
D) Vatan
E) Kuva-i Milliye


12. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu’nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) TBMM’nin açılmasıyla
B) Batı Cephesi’nin oluşturulmasıyla
C) İstanbul’un işgal edilmesiyle
D) Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasıyla
E) Kuva-i Milliye’nin oluşturulmasıyla


13. Osmanlı Devletinin yarı sömürge olmasının en önemli nedeni olan Kapitülasyonların kaldırılması ilk aşağıdakilerden hangisinde
açıklanmıştır?

A) Amasya Görüşmelerinde
B) Misak-i Milli Kararlarında
C) Sivas Kongresinde
D) Erzurum Kongresinde
E) Amasya Genelgesinde


14. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanmasıyla işgale uğrayan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul
B) Hatay - Dörtyol
C) Musul
D) İzmir
E) Adana


15. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararları arasında yoktur?

A) Özgürlüğe kavuşur kavuşmaz halkın oylarıyla anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için yeniden özgürce oylamaya başvurulmasını kabul ederiz.
B) Batı Trakya'nın geleceği halkının tam bir özgürlük içinde açıklayacağı oylara göre saptanmalıdır.
C) Yurdun ve ulusun bağımsızlığının korunmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacaktır.
D) İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmuş olmalıdır.
E) Ulusal ve ekonomik gelişmemize olanak sağlamak için siyasal, yargısal, parasal gelişmemize engel olacak sınırlamalara karşıyız.


16. Misak-ı Milli'de Boğazların dünya ticaretine açılması aşağıdaki hangi şarta bağlanmıştır?

A) Azınlıkların haklarının komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar oranında olması
B) Arapların yaşadığı toprakların geleceğinin özgür oyla belirlenmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) İstanbul ve Marmara denizinin güvenliğinin sağlanması
E) Batı Trakya'nın geleceğinin halkının serbest oyu ile belirlenmesi


17. Misak-ı Milli'nin Türk Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı asıl önem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmiş olması
B) Felah-ı Vatan grubunun çalışmaları sonucunda yayınlanmış olması
C) İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgaline neden olması
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapanmasına neden olması
E) Milli ve bölünmez bir Türk vatanının sınırlarını çizmesi


18. Milli Mücadele devam ederken M. Kemal İstanbul Hükümeti'nin itilaf Devletleri etkisinde kaldığını ileri sürerek ilişki kurmamıştır.

Mustafa Kemal'in bu fikri aşağıdakilerden hangisi ile değişmiştir?

A) İstanbul’un resmen işgali
B) Damat Fent Paşa Hükümeti'nin kurulması
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması
D) itilaf Devletleri'nin Anadolu'yu boşaltması.
E) Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurulması


19. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin özelliklerinden birisi değildir?

A) Çok çeşitli zümrelerden olan insanları bir amaç etrafında toplamıştır.
B) Güçler birliği ilkesine sahiptir.
C) Milletin tek temsilcisidir.
D) İstanbul Hükümeti tarafından denetlenmesi
E) Kurucu bir meclistir.


20. İlk TBMM'de değişik zümrelerden oluşan temsilcilerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının sağlanması
B) Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması
C) Saltanatın ve Hilafetin geleceğinin tartışılması
D) TBMM'nin Cumhuriyeti ilan etmesi
E) Seçimlerin iki yılda bir yapılması


21.
— TBMM’nin ilk askeri başarısıdır.
— TBMM’nin ilk siyasi başarısıdır.
— TBMM ilk kez bir devletle antlaşma imzalamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Montrö Antlaşması
E) Brest-Litowsk Antlaşması


22. Kurtuluş savaşı sırasında TBMM’nin siyasi varlığını tanıyan ilk İslam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan
B) Pakistan
C) Endonezya
D) Afganistan
E) İran


23. TBMM’nin ilk açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Cephesi
B) Batı Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Kafkas Cephesi
E) Kanal Cephesi


24. Mustafa Kemal'in son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul’da toplanmasına karşı çıkmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletleri'nin müdahalesinden çekinmesi
B) Ulusal iradenin özgür bir şekilde ortaya çıkamayacağını düşünmesi
C) Alınan kararlara padişahın müdahale edebileceğinden çekinmesi
D) Saltanatın yeniden güçleneceğim düşünmesi.
E) Ulusal mücadelenin sona erebileceğini düşünmesi.


25.
I. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi
II. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması
III. Amasya Görüşmeleri
IV. İlk Anayasanın ilanı
V. İlk TBMM'nin açılışı

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-III-II-V-IV
B) III-I-II-V-IV
C) V-IV-I-II-III
D) IV-I-II-IV-III
E) II-I-IV-V-III


26. Mustafa Kemal'in; ulusal sınırlar, Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlıkla ilgili düşünceleri İstanbul Hükümeti tarafından aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir?

A) Amasya Görüşmelerinde
B) Samsun'a çıkışında
C) İstanbul’un resmen işgalinde
D) Damat Ferit Paşa'nın istifa etmesinde
E) Son Osmanlı parlamentosunda


27. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kurtuluş mücadelesini yeni bir düzenli ordu ile yapabileceğini kanıtlayan ilk başarısıdır?

A) Sakarya Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) Başkomutanlık Savaşı
E) Eskişehir-Kütahya Savaşları


28. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra Doğu Anadolu'nun güvenliği tam olarak sağlanmıştır?

A) Brest-Litowsk Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Kars Antlaşması


29. Milli mücadele sırasında Londra Konferansı aşağıdaki hangi savaş sonrasında toplanmıştır?

A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebesi
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Başkumandanlık Meydan Muharebesi


30. İstiklal Marşı aşağıdaki hangi savaş sonrasında kabul edilmiştir?

A) Türk-Ermeni Savaşı
B) I. İnönü Muharebesi
C) II. İnönü Muharebesi
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Kütahya-Eskişehir Muharebesi

KARMA TEST IX CEVAPLAR

[hide]1 B 11 A 21 C
2 B 12 A 22 D
3 C 13 D 23 A
4 C 14 C 24 B
5 D 15 C 25 B
6 D 16 D 26 E
7 C 17 E 27 B
8 C 18 E 28 E
9 E 19 D 29 A
10 B 20 A 30 B
[/hide]
 
Geri
Üst