Karma Test V

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST V


1.
I. Üretimde makine gücünün öne çıkması
II. İşçi sınıfının örgütlenmesi
III. Hammadde ve pazar elde etme yarışı
IV. Ulusçuluk akımının etkisi
V. Osmanlı Devleti'nin gücünü yitirmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Trablusgarp ve Balkan Savaşlarına neden olduğu savunulabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) III, IV ve V


2. Osmanlılarda medeni hukuk ve kamu hukuku ile ilgili ilk düzenlemeler aşağıdaki dönemlerin hangisinde başlamıştır?

A) III. Selim dönemi
B) II. Mahmut dönemi
C) Tanzimat dönemi
D) I. Meşrutiyet dönemi
E) II. Meşrutiyet dönemi


3. 93 harbinden sonra dağılma dönemine giren Osmanlı Dev¬leti XX. yüzyıl başlarında İngiltere ve Fransa ile bağlarını koparmaya başlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin böyle bir siyaset izlemesinde,

I. Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
II. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması
III. Fransa'nın Tunus'u işgali

Gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III


4. Türkçülüğün esaslarını ilmi bir temele oturtan fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Akçura
B) Bekir Sami Bey
C) Ziya Gökalp
D) Ziya Paşa
E) Yahya Kemal Beyatlı


5. Osmanlı Devleti l. Dünya Savaşı başında tarafsızlığını ilan etmesine rağmen daha sonra ittifak Devletleri safında yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

A) Berlin Antlaşması’ndan itibaren Almanya'ya yakınlık duyulması
B) Osmanlı Devleti'nin stratejik yapısı
C) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devletine karşı ikiyüzlü politika uygulaması
D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
E) İngiltere’nin Osmanlı Devletini kendi safında savaşa sokmaması


6. l. Dünya Savaşı öncesinde itilaf Devletleri'nin, Osmanlı Devleti üzerindeki düşünceleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Osmanlı Devleti'nin itilaf yanlısı olarak savaşa katılması
B) Osmanlı Devleti'nin toprakların kendi garantileri altına almak istemeleri
C) Osmanlı Devleti'nin Almanya ile birlikte olması
D) Osmanlı Devleti'nin savaşa girmeden itilaf devletlerine asker yardımı yapması
E) Osmanlı Devletinin savaşa katılmaması


7. İtilaf Devletleri aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlar ayrıca bunun yanında siyasal bağımsızlığını ortadan kaldırmak istemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisiyle bu istekleri Osmanlı Devleti dolaylı da olsa ilk defa kabul etmiştir?

A) Wilson prensipleri
B) Sevr Antlaşması
C) Paris Konferansı
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Mondros Ateşkes Antlaşması


8. ABD Başkanı Wilson, l. Dünya Savaşı sırasında yayınladığı ilkelerle savaşsız, sömürgesiz, her milletin bağımsız devletini kurduğu bir dünya istediğini söylemiştir.
Bu görüşlere aşağıdaki hangi devletler en çok itiraz etmiştir?

A) Rusya - Almanya - İngiltere
B) İtalya - Almanya - Rusya
C) Avusturya - Sırbistan - Rusya
D) Sırbistan - İngiltere - Rusya
E) İngiltere-Fransa-İtalya


9. l. Dünya Savaşı yıllarında itilaf devletleri kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlardı. Ancak İtalya’nın payına düşen İzmir ve çevresi Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan'a verilmişti.

Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan'ın tercih edilmesinin sebebidir?

A) İtalya’nın itilaf kuvvetlerine geç katılması
B) Fransa ve ABD'nin bu bölgenin İtalya’ya verilmesini istememeleri
C) Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya’nın değil, İngiltere’ye bağlı bir Yunanistan'ın tercih edilmesi.
D) İngiltere ile İtalya’nın Yunanistan'ı kendilerine bağlamak istemeleri
E) İtalya’nın Türkiye ile yakınlaşması.


10. Osmanlı Devleti'nin l. Dünya savaşına katılması üzerine Anlaşma Devletleri Rusya ile bağlantılarına kaybetmişlerdi. Oysa Rusya'nın Almanyaya saldırabilmesi için silah ve cephaneye ihtiyacı vardı.

Anlaşma Devletleri Rusya'ya bu yardımı sağlayabilme amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmışlardır?

A) Kafkas cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Doğu Cephesi
E) Batı cephesi


11. Rusya'ya itilaf Devletleri'nin yardım ulaştıramaması sonucu ihtilal olmuş ve Rusya savaştan çekilerek antlaşma imzalamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya ile imzalanan Brest-Litowsk antlaşmasının özelliklerinden biri değildir?

A) Rusya savaştan çekildi,
B) Doğu Avrupa’da devam eden savaşlar sona erdi
C) Osmanlı Devleti Kars, Ardahan ve Batum'u geri aldı.
D) Gizli antlaşmaların hepsi açıklandı
E) Bulgaristan savaştan çekildi


12. l. Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya barışını korumak ve yeni bir dünya savaşının çıkmasını önlemek için Cemiyet-i Akvam kurulmuştur.
Bu cemiyetin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi önemli rol oynamıştır?

A) Londra Konferansı
B) Viyana Kongresi
C) Fransız ihtilal
D) Wilson ilkeleri
E) insan Hakları Beyannamesi


13. Aşağıdakilerden hangisi itilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açma amaçlarından değildir?

A) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
B) Rusya'ya yardım etmek
C) Batı cephesindeki yüklerini hafifletmek
D) Balkan devletlerini savaş dışı bırakmak
E) Savaşı kısa sürede bitirmek


14. Rusya Bolşevik ihtilali çıkınca savaştan çekilip barış antlaşması imzaladı.
Bu durum Rusya'nın payına düşen Doğu Anadolu toprakları konusunda itilaf Devletleri tarafından hangi politikayı gündeme getirdi?

A) D. Anadolu'yu İngilizlere bırakmak
B) D. Anadolu'yu Ermenilere bırakmak
C) D. Anadolu'yu Amerikalılara bırakmak
D) D. Anadolu'yu Almanya'ya bırakmak
E) D. Anadolu'yu Osmanlı'ya bırakmak


15- l. Dünya Savaşı sırasında veliaht Vahdettın île Almanya gezisine çıkan Mustafa Kemal, Alman cephelerinin acıklı durumu karşısında ittifak Devletleri'nin savaşı mutlaka kaybedeceğini anlamış, Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilerek mütareke yapmasını istemiştir.

Bu durum Mustafa Kemal'in en çok hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Orduyu siyasetten ayırma isteği
B) İleri görüşlülüğü
C) Barışçılığı
D) İnkılâpçı bir düşünceye sahip oluşunu
E) Vahdettin'in yaveri olduğunu


16. Aşağıdaki devletlerden hangisi İttifak devletleri safında en son savaşa katılan devlettir?

A) Osmanlı Devleti
B) Bulgaristan
C) Sırbistan
D) Romanya
E) ABD


17. Aşağıdakilerden hangisi ittifak Devletleri'nin l. Dünya Savaşı'nı kaybetmelerinde diğerlerine göre daha az etkili olmuştur?

A) Savaşın geniş bir alana yayılması
B) Almanya'nın denizlere hakim olamaması
C) Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun içindeki pek çok milletin sık sık isyan etmeleri
D) Bulgaristan'ın sadece bir köprü durumunda olması
E) Osmanlı Devleti'nin çok zayıf oluşu


18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Cephesi'nde saldırıya geçmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Türkleri Rusya’ya karşı kışkırtmak
B) Rus kuvvetlerinin önemli bir kısmını Kafkasya'da tutmak
C) İranı doğudan sıkıştırmak
D) Turan İdealini gerçekleştirmek
E) Türkistan’a ulaşmak ve Türk birliğini gerçekleştirmek


19. I. Dünya Savaşı’ndan sonra siyasi ve ekonomik dengeler tamamen bozulmuş ve büyük kayıplar verilmiştir. Artan sorunlar ve işsizlik Avrupa’da komünizmin gelişmesine neden olmuştur.
Bu olaya özellikle hangi iki ülkeden tepki gelmiştir?

A) İtalya-İngiltere
B) İngiltere-Fransa
C) Almanya -Fransa
D) Fransa -ABD
E) İtalya-Almanya


20. I. Dünya Savaşı sonunda Wilson Prensiplerinin yayınlanma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Savaşın yaralarını sarmak
B) İnsanlığın bir daha I. Dünya savaşı gibi bir felakete sürüklenmesini önlemek
C) ABD’yi dünya siyasetinde etkin kılmak
D) I. Dünya Savaşının kötü sonuçlarını hafifletmek
E) Almanya’nın yayılmasını önlemek


21. Aşağıdakilerin hangisinde verilen antlaşmalar, imzalandıkları halde yürürlüğe konulmamıştır?

A) Berlir-Moskova
B) Ayestefanos-Sevr
C) Atina-Uşi
D) İstanbul-Ankara
E) Gümrü-Kars


22. Aşağıdakilerden hangisi l. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliği olarak verilemez?

A) Ekonomik şartlar taşımak
B) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmek
C) Yeni rejimler kurmak
D) Mili devletler kurmak
E) Asker nüfusunda sınırlamalar getirmek


23. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A-) Barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu
B-) Yeni rejimler ortaya çıktı
C-) ABD’nin önemi azaldı
D-) Sivil Savunma Teşkilatı kuruldu
E-) Manda ve himaye ortaya çıktı


24. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, "Vilayet-ı Sitte’de bir karışıklık çıkarsa, itilaf devletleri bu bölgeye müdahale edebilecektir" maddesinin konulmasının gerçek amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya’nın işgalini engellemek
B) Bölgenin yeraltı zenginliklerine daha kolay el koyabilmek
C) İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını korumak
D) Burada kurulabilecek bir Ermenistan devleti için zemin hazırlamak
E) Bu bölgedeki 15. kolorduyu etkisiz bırakmak


25. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A) Kafkas Cephesi
B) Suriye-Filistin Cephesi
C) Kanal Cephesi
D) Çanakkale Cephesi
E) Sakarya Cephesi


26. Paris Barış Konferansında İngiltere’nin Yunanistan lehine siyaset izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya’nın güçlenmesini sağlamak
B) İtalya ya karşı doğudaki çıkarlarını korumak
C) Yunanistan’a duyulan yakınlık
D) Batı Anadolu da Rum nüfusunun fazla olması
E) İtalya’nın saldırgan tutumu


27. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşından sonra imzalanan barış antlaşmalarından değildir?

A) Versailes
B) Mondros
C) Saint germain
D) Sevres
E) Neuily


28. Osmanlı Devletinin fiilen sona ermesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?

A) Balkan Savaşları
B) Trablusgarp Savaşı
C) I. Dünya Savaşı
D) Saltanatın Kaldırılması
E) Sakarya Savaşı


29. l. Dünya savaşının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İmparatorlukların yıkılması
B) Yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması
C) Kökten rejim değişikliklerinin olması
D) Dünya barışının sağlanması
E) Sömürgeciliğin son bulması

30.
I. Çanakkale Cephesinin açılması
II. Rusya’da rejim değişikliğinin yaşanması
III. ABD’nin savaşa girmesi
IV. Bulgaristan’ın savaşa girmesi
V. Tehcir yasasının çıkarılması

Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I. II. III, IV, V
B) II. I. V. IV. III
C) III. II. IV. V. I
D) I. V. IV. II. III
E) I. II. V. III. IV


KARMA TEST V CEVAPLAR1 E 11 E 21 B
2 C 12 D 22 C
3 E 13 D 23 C
4 C 14 B 24 D
5 B 15 B 25 C
6 E 16 B 26 B
7 E 17 E 27 B
8 E 18 C 28 C
9 C 19 B 29 D
10 C 20 E 30 D
 
Geri
Üst