Karma Test XI

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST XI


1. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu paylaşmalarıyla ilgili gizli planları aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla yasal hale gelmiştir?

A) San Remo Görüşmeleri
B) Sevr Antlaşması
C) Mondros Ateşkes antlaşması
D) Paris Konferansı
E) Londra Konferansı


2. Londra Konferansına giden Türk Heyeti’ne aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

A) İsmet İnönü
B) Bekir Sami Bey
C) Ali Fuat Cebesoy
D) Kazım Karabekir
E) Fahrettin Altay


3. TBMM Hükümeti Londra Konferansına aşağıdaki devletlerden hangisinin aracılığı ile doğrudan çağrılmıştır?

A) Fransa
B) Yunanistan
C) İngiltere
D) Rusya
E) İtalya


4. Londra Konferansına aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletini temsil etmiştir?

A) Cemal Paşa
B) Tevfik Paşa
C) Talat Paşa
D) Damat Ferit
E) Ali Rıza Paşa


5. Adana ve dolaylarında Ermenilerin çıkarttığı isyanlar aşağıdaki hangi devlet tarafından desteklenmiştir?

A) İngiltere
B) Fransa
C) Yunanistan
D) İtalya
E) ABD


6. Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM'nin kurulmasıyla ortaya çıkan hukuksal özelliklerden biri değildir?

A) Hükümet meclis üyelerince seçilirdi.
B) Meclisin başkanı, hükümetin de başkanıydı
C) Yasama yetkisi meclise aitti.
D) Başbakanlık makamı yoktu.
E) Hükümet kuvvetler ayrılığına uygun çalışırdı.


7. Yunan işgali karşısında Batı Anadolu'da kurulan Ayvalık, Bergama, Soma, Aydın ve Nazilli cephelerinin birleştirilmesi gerektiği
Aşağıdakilerden hangisinde kararlaştırılmıştır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
B) TBMM'nin ilk kararlarında
C) Sivas Kongresinde
D) Erzurum Kongresinde
E) Balıkesir-Alaşehir Kongresi


8. Güney Anadolu'da ulusal cephelerin kurulmasını zorunlu hale getiren durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Sevr Antlaşmasının imzalanması
B) Mondros Ateşkes antlaşmasının uygulanması
C) Padişahın İngiltere’nin mandasını savunması
D) Balıkesir-Alaşehir kongresi
E) Amiral Bristol raporunda işgallerin gereksizliğinin belirtilmesi


9. TBMM’nin ilk imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Anlaşması
B) Ankara Anlaşması
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması
D) Kars Anlaşması
E) Moskova Anlaşması


10. İtilaf Devletleri aşağıdaki hangi gelişmeyle ilk kez TBMM’yi tanıdılar?

A) Gümrü Anlaşması
B) Ankara Anlaşması
C) Lozan Barış Anlaşması
D) Londra Konferansı
E) Paris Konferansı


11. Lozan Görüşmelerinde, Türk ekonomisinin gelişmesini engelleyen Avrupa Devletlerinin iç işlerimize müdahalesine zemin hazırlayan kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye kaldırılmıştır. Fakat Osmanlı döneminden kalma bazı ekonomik olumsuzluklar Türk heyeti tarafından kabul edilmek zorunda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Anlaşmasının yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisine getirdiği en önemli yüktür?

A) Azınlıklara ekonomik ayrıcalıklar verilmesi
B) Osmanlı borçlarının bir bölümünün ödenmesi
C) İtilaf devletlerine savaş tazminatı ödenmesi
D) Türkiye’nin sanayileşmesini engellenmesi
E) Türkiye’nin petrol aramasının yasaklanması


12. “Türkiye de yaşayan azınlıkların, kanun önünde eşit Türk vatandaşı” olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Misak-ı Milli
B) Lozan Antlaşması
C) Sevr Anlaşması
D) Londra Konferansı
E) Milletler Cemiyetine Giriş


13. Lozan barış görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi daha önce halledildiği için tartışma konusu olmamıştır?

A) Trakya Sınırı
B) Irak Sınırı
C) Yabancı Okullar
D) Kapitülasyonlar
E) Boğazlar


14. Lozan görüşmeleri devam ederken bazı sebeplerden dolayı konferans dağılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi konferansın dağılmasındaki faktörlerden biri değildir?

A) Türk heyetinin taviz vermemesi
B) İtilaf devletlerinin Türkiye’yi sömürge haline getirmek istemesi
C) Türkiye’nin tam egemenlik hakkının tanınmak istenmemesi
D) İtilaf devletlerinin ekonomik çıkarlarını korumak istemesi
E) Türklerle yunanlılar arasındaki savaş tazminatı


15. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal bağımsızlık kadar ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Tekâlif-i Milliye emirlerinin yayınlanması
D) Lozan görüşmeleri yapılırken İzmir İktisat Kongresinin toplanması
E) Türkiye İş Bankasının kurulması


16. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanına hazırlık niteliği taşımaz?

A) Lozan Antlaşması’nın imzalanması
B) Felah-ı Vatan Grubunun oluşturulması
C) TBMM’nin açılması
D) İstiklal Marşının kabul edilmesi
E) Saltanatın kaldırılması


17. İtalya aşağıdaki hangi savaş sonunda tamamen Anadolu’dan çekilmiştir?

A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) Büyük Taarruz
E) Kütahya Eskişehir Muharebeleri


18. Kars Antlaşması’nın (13 Ekim 1921) tarihimiz açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sovyetlerin kapitülasyonların kalkmasını kabul etmesi
B) Doğu sınırlarımızı kesinleştirmesi
C) Sovyetlerle ilişkileri düzeltmesi
D) Kafkas Cumhuriyetleri ile yapılması
E) Sovyetlerin Misak-ı Milliyi tanıması


19.

l. Kalıcı bir barış antlaşmasına kadar Türk Ordusu Çanakkale'de ve Kocaeli Yarımadası’nda kalacak
II. kalıcı barışa kadar Türk ordusu İstanbul’a giremeyecek
Büyük Taarruz sonrası düzenlenen mütarekede yer alan bu hükümler aşağıdaki hangi antlaşmada ele alınmıştır?

A) Mudanya
B) Sevr
C) Ankara
D) Mondros
E) Lozan20. Boğazlar sorunu nedeniyle çıkabilecek bir savaşta Türkiye, aşağıdaki devletlerden hangisinin kendi yanında savaşa katılacağını iddia etmiştir?

A) İran
B) Bulgaristan
C) İtalya
D) Sovyet Rusya
E) Almanya


21. Türkiye ile yeni bir savaşı göze alamayan İngiltere Mudanya Mütarekesi'ni imzalar.

Aşağıdaki devletlerden hangisi bu mütarekeye doğrudan katılmayıp, sonradan onayladığını açıklamıştır?

A) Fransa
B) İtalya
C) Yunanistan
D) İngiltere
E) Türkiye


22. Yunanistan’ın saldırı gücü aşağıdaki hangi savaş sonucunda kırılmıştır?

A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Kütahya - Eskişehir Muharebesi
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz


23. Lozan Barış Antlaşmasında çözümlenmeyip sonraya bırakılan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azınlıklar
B) Boğazlar
C) Patrikhane
D) Musul
E) Nüfus mübadelesi


24. İtilaf devletlerinin Lozan Görüşmeleri'ne Londra Konferansı’nda olduğu gibi İstanbul Hükümetini de davet etmesi karşısında TBMM aşağıdaki hangi kararı almıştır?

A) Lozan Görüşmelerine katılmama
B) İstanbul Hükümeti'ni yasadışı ilan etme
C) Saltanat kurumuna son verme
D) Halifeliği kaldırma
E) Cumhuriyeti ilan etme


25. Lozan Konferansı’nda itilaf devletleri ile en çok tartışılan ve görüşmelerin uzamasına neden olan konuların başında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Hatay'ın durumu
B) Boğazların geleceği
C) Dış borçlar
D) Ermeni Yurdu
E) Türkiye'nin rejimi


26- l. TBMM'nin aldığı ilk kararlardan birinde "Padişah ve halife zor ve baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasa içinde yerini alır" hükmü yer almıştır.

Bu hükmün uygulandığının ilk kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Şer'iye ve Evkaf vekâleti’ne son verilmesi
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
D) Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması
E) Halife Abdülmecit Efendi'nin tayin edilmesi


27. Türkiye'de devletin laikleşmesi yolunda ilk adımın aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile atıldığı söylenebilir?

A) TBMM'nin açılmasıyla
B) l. Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasıyla
C) Saltanatın kaldırılmasıyla
D) Cumhuriyetin ilanıyla
E) Halifeliğin kaldırılmasıyla


28. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasından sonra gerçekleşmiştir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Amasya Görüşmesi
D) Misak-ı Milli Kararları
E) İstanbul’un işgali


29. Lozan Konferansı'na aşağıdaki hangi devlet gözlemci statüsünde katılmıştır?

A) İngiltere
B) Yunanistan
C) İtalya
D) ABD
E) Fransa


30. Lozan görüşmeleri daha çok aşağıdaki hangi sebepten dolayı kesintiye uğramıştır?

A) Kapitülasyon ve Ermeni Yurdu
B) Dış borçlar
C) Sınırlar
D) Nüfus mübadelesi
E) Savaş tazminatı


KARMA TEST XI CEVAPLAR

[hide]1 B 11 B 21 C
2 B 12 B 22 D
3 E 13 A 23 D
4 B 14 B 24 C
5 B 15 D 25 D
6 E 16 B 26 A
7 E 17 C 27 C
8 B 18 B 28 B
9 A 19 A 29 D
10 D 20 D 30 A
[/hide]
 
Geri
Üst