Karma Test XIX

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST XIX


1.
I. Ankara Antlaşması
II. Gümrü Anlaşması
III. Moskova Anlaşması
IV. Londra Konferansı

TBMM’nin siyasi olarak tanınmasında etkili olan yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, IV, III, II
B) II, IV, III, I
C) IV, I, III, II
D) II, III, IV, I
E) III, I, II, IV


2.
I. Sovyet Rusya
II. Yunanistan
III. İngiltere
IV. A.B.D.
V. Japonya

Yukarıdaki devletlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasına gözlemci sıfatıyla katılmıştır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V


3.
I. Tekâlif-i Milliye
II. Misak-ı İktisadi
III. Teşvik-i Sanayi
IV. Takrir-i Sükûn

Yukarıda verilen Kanun ve kararlardan hangileri ortak amaç doğrultusunda çıkarılmışlardır?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
E) I ve III


4. Atatürkçülüğü durağan bir düşünce olmaktan çıkaran ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeniyetçilik
B) Devletçilik
C)Halkçılık
D) İnkılâpçılık
E) Laiklik


5. Atatürkçülüğün temel ilkelerinden olan Cumhuriyetçiliği bütünleyen iki ilke aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Milliyetçilik - Laiklik
B) Milliyetçilik – Halkçılık
C) Devletçilik – Halkçılık
D) Halkçılık – İnkılâpçılık
E) Milliyetçilik – Devletçilik


6.
I. Erzurum Kongresi
II. Sivas Kongresi
III. Amasya Genelgesi
IV. TBMM’nin kararları
V. Misak-ı Milli
VI. Mudanya Ateşkes Antlaşması

TBMM Lozan Konferansında temel ilke olarak yukarıdakilerden hangisini benimsemiştir?

A) Yalnız I
B) II ve V
C) Yalnız V
D) II, III ve VI
E) II ve VI


7.
I. Osmanlı dış borçları
II. Boğazlar
III. Kıbrıs ve Adalar
IV. Suriye Sınırı
V. Irak Sınırı
VI. Yabancı Okullar

Lozan Barış Antlaşmasında yukarıda görüşülen konulardan hangilerinden sonraki yıllarda milli çıkarlara uygun olarak değişiklik yapılmıştır?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) V ve VI
E) II ve V


8.
I. Sadabat Paktı
II. Küçük Antant
III. Varşova Paktı
IV. Kellog Antlaşması

Türkiye yukarıdaki bölgesel işbirliği antlaşmalarından hangisini veya hangilerini imzalamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II, III
E) I, IV


9. Osmanlı Devleti orduları I. Dünya savaşında çarpıştığı cephelerden hangisinde “Almanya adına, İttifak devletlerine yardım etmek ve kendisine yardım akışını sağlamak” amacıyla çarpışmıştır?

A) Çanakkale
B) Kanal
C) Galiçya
D) Suriye-Filistin
E) Hicaz-Yemen


10. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonucunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yeni devletlerin kurulmasını sağlama
B) Yeni siyasal rejimler öngörme
C) Askeri sınırlamalar getirme
D) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirme
E) Ekonomik yükümlülükler getirme


11. Aşağıdaki Devletlerden hangisi II. Dünya savaşının çıkmasına ortam hazırlayan devletlerden değildir?

A) İtalya
B) Almanya
C) Rusya
D) Japonya
E) Sırbistan


12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin işlevi diğerlerine göre farklıdır?

A) Kürt Teali Cemiyeti
B) Etnikleri Eteri-a
C) Mavri mira
D) Sulh ve Selamet Osmaniye Fırkası
E) Kilikyalılar cemiyeti


13. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının yedinci maddesine göre İtilaf Devletlerince işgal edilmiştir?

A) Ankara
B) Adana
C) Kastamonu
D) Sivas
E) Erzurum


14. Paris Konferansından sonra Yunanlılar tarafından işgal edilen İzmir hangi yıllar arasında işgal altında kalmıştır?

A) 1918 – 1922
B) 1919 – 1921
C) 1919 – 1922
D) 1920 – 1923
E) 1919 – 1920


15. Aşağıdaki müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden hangisi Rum taşkınlığı karşısında bölge insanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulan cemiyetlerden birisi değildir?

A) Trabzon Muhafaza-i Hukuk cemiyeti
B) Trakya Paşaeli cemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmani cemiyeti
D) Kilikyalılar cemiyeti
E) Redd-i ilhak cemiyeti


16. Balkan savaşları aşağıdaki hangi devletin Osmanlıya savaş açmasıyla başlamıştır?

A) Karadağ
B) Sırbistan
C) Bulgaristan
D) Arnavutluk
E) Yunanistan


17. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk’ün I. Dünya Savaşı sırasında kazandığı başarılardan biridir?

A) Kanal harekâtının düzenlenmesi
B) İngilizlerin Irak cephesinde durdurulması
C) Rusların Kars, Ardahan ve Batum’u vermeleri
D) Rusların Galiçya’dan çekilmeleri
E) İngilizlerin Halep’in kuzeyinde durdurulmaları


18. Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkasya
B) Romanya
C) Çanakkale
D) Batı Cephesi
E) Irak


19. Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşmasıyla Rusya’ya bıraktığı bir kısım topraklarını aşağıdaki hangi antlaşma ile savaşmadan almıştır?

A) Reval
B) Kars
C) Moskova
D) Brest Litowsk
E) Mondros


20. Osmanlı Devleti, Ekonomik ve siyasi bağımsızlığına gölge düşüren kapitülasyonları ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle kaldırmak istemiştir?

A) 1881 – Duyum-u Umumiye
B) Muharrem Kararnamesiyle
C) I. Dünya Savaşına Girişte
D) Sevr Antlaşmasında
E) Sivas Kongresinde


21. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde ilk kez bir hükümetin kurulma gerekliliğinden aşağıdakilerden hangisinde bahsedilmiştir?

A) Samsun Raporu
B) Havza Genelgesi
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum kongresi
E) Sivas Kongresi


22. Atatürk, İstanbul hükümetini ilk kez aşağıdaki hangi gelişmeyle eleştirmiştir?

A) Amasya protokolü
B) Amasya Tamimi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Havza Genelgesi


23. Azınlıklara Sosyal ve siyasal düzeni bozacak aşırı hakların verilmemesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde gündeme gelmiştir?

A) Havza genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Misak-ı Milli
E) Amasya Tamimi


24. Erzurum Kongresi-Balıkesir ve Alaşehir EKongresi-Sivas Kongresi başkanlık yapanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kazım Karabekir -Hacım Muhiddin Çarıklı-Atatürk
B) Atatürk – Kazım Karabekir – Atatürk
C) Kazım Karabekir – Ali Fuat Cebesoy – Atatürk
D) Atatürk – Hacı Muhiddin Çarıklı – Atatürk
E) Atatürk - Rauf Orbay – Atatürk


25. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk döneminde harf inkılâbından sonra okuma ve yazmayı yaygınlaştırmak için kurulmuştur?

A) Halkevleri
B) Köy enstitüleri
C) İlkokullar
D) Millet mektepleri
E) Türk Dil Kurumu


26. Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Laiklik ve devletçilik
B) Halkçılık ve Medeniyetçilik
C) Halkçılık ve İnkılâpçılık
D) Bağımsızlık ve Milli egemenlik
E) Bilimsellik ve Ulusçuluk


27-Mustafa Kemalin ilk katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Trablusgarp Savaşı
B-) I. Balkan Savaşı
C-) II. Balkan Savaşı
D-) I. Dünya Savaşı
E-) II. Dünya Savaşı


28-.
I. I.Balkan Savaşı
II. II. Balkan Savaşı
III. Trablusgarp Savaşı
IV. I. Dünya savaşı

Osmanlı Devleti yukarıdaki savaşlardan hangisini ya da hangilerini kazanmıştır?

A-) I ve III
B-) II ve III
C-) Yalnız II
D-) Yalnız IV
E-) II ve IV


29-
I. Uşi Antlaşması
II. Atina Antlaşması
III. Brest-Litowsk Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde ya da hangilerinde adalarla ile ilgili bir karar alınmamıştır?

A-) Yalnız III
B-) I ve II
C-) II ve III
D-) I ve III
E-) I, II, III


30- Osmanlı anayasal düzene aşağıdakilerden hangisiyle geçmiştir?

A-) Tanzimat
B-) Islahat
C-) İstibdat
D-) II. Meşrutiyet
E-) 1876 Kanun-i Esasi


KARMA TEST XIX CEVAPLAR

[hide]1 B 16 A
2 D 17 E
3 B 18 D
4 D 19 D
5 B 20 C
6 C 21 D
7 B 22 B
8 E 23 B
9 C 24 D
10 B 25 D
11 E 26 D
12 E 27 A
13 B 28 C
14 C 29 A
15 D 30 E [/hide]
 
Geri
Üst