Karma Test XV

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST XV


1. Doğu Anadolu’da 13 Şubat 1925’te Şeyh Sait Ayaklanması çıkmıştır.
Bu ayaklanmadan dolayı kapatılan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet Halk Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
D) Demokrat Parti
E) Adalet Partisi


2. Cumhuriyet ilan edildiği sırada aşağıdaki partilerden hangisi TBMM’de bulunmaktaydı?

A) Serbest cumhuriyet Fırkası
B) Halk Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Demokrat Parti
E) Ahrar Fırkası


3. Eski devletlerde Tük kadını Türk gelenekleri ve töresine göre toplumda erkekle eşit ve saygındı.

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi ile Büyük Atatürk Cumhuriyet Döneminde yeniden bunu sağlamıştır?

A) Yeni Medeni Kanun - kadınlara seçme ve seçilme hakkı
B) 1921 Anayasası - Medeni Kanun
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı - Halifeliğin kaldırılması
D) Saltanatın kaldırılması - Halifeliğin kaldırılması
E) Cumhuriyetin ilanı - Halifeliğin kaldırılması


4. Menemen olayından önce kapatılan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Ahrar Fırkası
E) Tesanüt Fırkası


5. Türkiye Cumhuriyetinde Çok partili hayata aşağıdakilerden hangisi ile geçilmiştir?

A) Ahali Fırkası
B) Tesanüt Partisi
C) Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Partisi
E) Demokrat Parti


6. Aşağıdakilerden hangisi ile laik düzenin önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şer’i ve Evkaf vekâletinin kaldırılması
D) Tevhidi tedrisat yasasının kabulü
E) Cumhuriyetin ilanı


7. Çok partili hayata geçmek amacıyla C.H.P. karşısına Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur?
Serbest Cumhuriyet Partisi aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsememiştir?

A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Laiklik


8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi laik yönetimi yıkmak amacıyla yapılmıştır?

A) Bolu, Düzce ayaklanması
B) Yozgat ayaklanması
C) Afyon Ayaklanması
D) Menemen Olayı
E) 27 Mayıs 1960 İhtilali


9. Cumhuriyet döneminde aşağıdaki bankalardan hangisi geliştirilmiştir?

A) Eti Bank
B) Ziraat Bankası
C) İş Bankası
D) Halk Bankası
E) Sümerbank


10. Cumhuriyet döneminde gizli oy açık sayıma aşağıdaki hangi tarihte geçilmiştir?

A) 1946
B) 1948
C) 1938
D) 1940
E) 1955


11. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toprak reformu yasası aşağıdaki hangi tarihte çıkarılmıştır?

A) 1929
B) 1925
C) 1927
D) 1928
E) 1930


12. Osmanlı Devletinde mevcut olan Darül Fünün yerine Türkiye Cumhuriyetinde aşağıdaki hangi üniversite kurulmuştur?

A) Ankara Üniversitesi
B) İstanbul Üniversitesi
C) Gazi Üniversitesi
D) Marmara Üniversitesi
E) Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi


13.
l. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
II. Hilafetin kaldırılması
III. Tekalif-i Milliye kanunları
IV. Menemen Olayı

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleştirilmiştir?

A) I ve IV
B) III ve IV
C) II ve III
D) I ve III
E) II ve IV


14. Atatürk İlkeleri aşağıdaki hangi tarihteki değişiklik ile anayasaya girmiştir?

A) 1924
B) 1927
C) 1937
D) 1928
E) 1935


15. İktisad-ı Milli kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Lozan Antlaşması
B) İzmir İktisat Kongresi
C) I. Beş Yıllık kalkınma planı
D) II. Beş Yıllık kalkınma planı
E) Misak-ı İktisadi


16. Serbest Cumhuriyet Fırkası aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A) Rauf Orbay
B) Kazım Karabekir
C) Refet Bele
D) Fethi Okyar
E) Ali Fuat Cebesoy


17. 1926 yılında Türkiye ticaret kanununu aşağıdaki hangi ülkeden almıştır?

A) İsviçre
B) Almanya
C) Fransa
D) İtalya
E) İngiltere


18. Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını hangi tarihte vermiştir?

A) 1931
B) 1934
C) 1939
D) 1930
E) 1933


19. Atatürk döneminde çok partili rejim denemelerine tamamen aşağıdakilerden hangisi sonucunda son verilmiştir?

A) Şeyh Sait İsyanı
B) İzmir Suikastı
C) Menemen İsyanı
D) Takriri Sükûn yasası
E) Musul’un kaybedilmesi


20. Yeni kurulan üniversitelerde bilimsel niteliklerin kazanılmasında aşağıdaki hangi ülkeden gelen bilim adamlarından yararlanılmıştır?

A) ABD.
B) S.S.C.B.
C) Fransa
D) Almanya
E) İngiltere


21. Cumhuriyet döneminde Türk Üniversitelerinde en çok aşağıdaki hangi ülkenin bilim adamları görev almıştır?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) İtalya
E) Rusya


22. Türk Tarih Kurumun açılmasıyla oluşan yeni tarih anlayışı, aşağıdaki hangi ilkenin kuvvetlenmesini sağlamıştır?

A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Laiklik


23. Türkiye Cumhuriyeti Ceza kanununu aşağıdaki hangi ülkeden almıştır?

A) İtalya
B) Fransa
C) Rusya
D) Almanya
E) ABD


24. Aşağıdakilerden hangisi Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılmasına gerekçe olamaz?

A) Eğitim ve öğretimin dağınıklığına neden olması
B) Anadolu'da mezhepler arasında tartışmaya ortam oluşturması
C) Vatandaşlar arasında dinsel ayrım yapılması
D) Cumhuriyet'e karşı siyasi faaliyetlere ortam hazırlaması
E) inanç sömürüsü yapanların merkezi olması


25. Toplumsal yaşamda vatandaş devlet ilişkisini kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A) Şapka kanunu çıkarıldı.
B) Aşar vergisi kaldırıldı.
C) Soyadı yasası çıkarıldı
D) Uluslararası saat sistemine geçildi.
E) Latin alfabesi kabul edildi


26. Türk Medeni kanunu aşağıdaki hangi ülkeden alınmıştır?

A) Belçika
B) İsviçre
C) Fransa
D) İngiltere
E) İtalya


27. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki yeniliklerin hangisi ile birçok Avrupa devletine ve liderine örnek olacak bir tutum göstermiştir?

A) Şapka Kanunun çıkarılmasıyla
B) Çoğulcu parlamenter düzene geçilmesiyle
C) Miladi takvimin yapılmasıyla
D) Uzunluk ve ağırlık ölçülerindeki değişim olmasıyla
E) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesiyle


28. Millet mektepleri aşağıdaki hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1927
B) 1928
C) 1930
D) 1931
E) 1932


29. Aşağıdakilerden hangisinin kabulü ile Türk kadınlarının toplumsal yaşamda geri kalmasına son verilmiştir?

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanunun kabul edilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Laikliğin anayasa'ya konulması


30. Patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurmaları aşağıdakilerden hangisi ile yasaklanmıştır?

A) Lozan Barış Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Anlaşması
C) 1921 Anayasası
D) Medeni kanunun kabulü
E) Cumhuriyetin İlanı

KARMA TEST XV CEVAPLAR
[hide]
1 C 16 D
2 B 17 B
3 A 18 B
4 C 19 C
5 E 20 D
6 B 21 C
7 A 22 D
8 D 23 A
9 B 24 A
10 B 25 C
11 A 26 B
12 B 27 E
13 D 28 B
14 C 29 C
15 B 30 D
[/hide]
 
Geri
Üst