Karma Test XVII

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST XVII1. Akılcılığı ve bilimselliği ön plana çıkartan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık


2. Lozan Antlaşması sonucunda azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi Mustafa Kemal’in hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Laiklik
E) Cumhuriyetçilik


3. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sistemi içinde yer almaz?

A) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
B) Ulus egemenliğini etkin kılmak
C) Akılcı ve bilimsel olmak
D) Bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak
E) Her alanda tam bağımsızlığı sağlamak


4.
l. Saltanatın kaldırılması
II. Soyadı Yasası’nın kabulü
III. TBMM'nin açılması
IV. Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın kabulü

Verilenlerden hangileri, "Ulusal egemenlik" İlkesini güçlendirmeye yöneliktir?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) II ve IV


5. Kabul edilen Teşvik-i Sanayi Kanunu, beklenen sonucu vermeyince, 1933’te l. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı. Bu durumda aşağıdaki ilkelerden hangisi uygulamaya girmiş oldu?

A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) İnkılâpçılık


6. Atatürk ilkelerinden, Halkçılık, aşağıdakilerden hangilerinin doğal sonucudur?

A) Devletçilik - Cumhuriyetçilik
B) Laiklik - İnkılâpçılık
C) Cumhuriyetçilik - Devletçilik,
D) Devletçilik - Laiklik
E) Cumhuriyetçilik - Ulusçuluk


7. Sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi ve çağdaşlaşmayı ifade eden Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusçuluk
B) Laiklik
C) İnkılâpçılık
D) Devletçilik
E) Halkçılık


8. Atatürk'ün ödün vermediği ve siyasal tartışmalar dışında tutmaya çalıştığı iki temel ilke, aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) Laiklik - İnkılâpçılık
B) Cumhuriyetçilik - Halkçılık
C) Laiklik - Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik - Laiklik
E) Ulusçuluk - Halkçılık


9. Aşağıdakilerden hangisi, "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" ilkesi ile ilgili değildir?

A) Cumhuriyet'in ilan edilmesi
B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
C) 1921 Anayasası’nın yapılması
D) TBMM'nin kurulması
E) Saltanatın kaldırılması


10. Ait olduğu ulusun, varlılığını sürdürmesi ve yücelmesi için, diğer bireylerle çalışma, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtma, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile tanımlanır?

A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) İnkılâpçılık
E) Milliyetçilik


11.
I. Sınıf egemenliğini kabul etmez.
II. Halkın kendini demokratik esaslara uygun olarak yönetmesini sağlar.
III. Toplum düzenini halkın yararına korumayı ön görür.
Verilen özellikler, aşağıdaki ilkelerden en çok hangisi ile ilgilidir?

A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) Milliyetçilik
E) İnkılâpçılık


12. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi en önce uygulamaya girmiştir?

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Ulusçuluk
D) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik


13. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin uygulandığının göstergesidir?

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
D) İnkılâpçılık
E) Halkçılık


14.
I. Sadabat Paktı
II. Balkan Antantı
III. Montrö Sözleşmesi

Yukarıdaki II. Dünya Savaşı öncesi yapılmış antlaşmalardan hangisi ya da hangileri bölgesel savunma ve iş birliğine yöneliktir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I ve III


15. Halifeliğin kaldırılması, Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli engellerden birinin aşılmasıdır. Aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasının bu durumla ilgisi yoktur?

A) Laiklik
B) Ulusçuluk
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik


16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sonrasındaki dış politika gelişmeleri içerisinde yer alır?

A) Hatay’ın Türkiye’ye katılması
B) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi
C) Boğazlarda Türk Egemenliğinin kesinleşmesi
D) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
E) Bölgesel savunma antlaşmalarının yapılması


17. Aşağıda Atatürk ilkeleri ve uygulamaları eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik -Seçimlerin yapılması
B) Halkçılık- Kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C) Laiklik -Medreselerin kapatılması
D) Devletçilik- Kılık kıyafette değişiklik yapılması
E) Ulusçuluk -Tarih Kurumunun açılması


18. Yabancı okullar için hazırlanan yönetmelikte, Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması zorunlu tutulmuştur.
Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin hayata geçirildiğinin göstergesidir?

A) Ulusçuluk
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) İnkılâpçılık
E) Cumhuriyetçilik


19. Ekonomik ve sanayi alanlarında gelişilmeye çalışıldığı halde, halkın elinde yeterli sermayenin bulunmaması aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) İnkılâpçılık
D) Laiklik
E) Halkçılık


20. Türkiye'de ulusal bütünlük ve beraberliği sağlamak için din ve mezhep ayrılıklarının önlenmesini gerçekleştirmek amacıyla uygulamaya konulan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Ulusçuluk
C) Devletçilik
D) İnkılâpçılık
E) Laiklik


21. Aşağıdakilerden hangisi, Laiklik ilkesinin uygulandığının bir kanıtıdır?

A) Kabine sistemine geçilmesi
B) Soyadı Yasası’nın uygulanması
C) Şer’iye ve Evkaf vekâleti’nin kaldırılması
D) Kabotaj Yasası’nın uygulamaya girmesi
E) Seçim sisteminde değişiklik yapılması


22. Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan yeni devlet" Mustafa Kemal Atatürk'ün bu açıklamaları aşağıdaki ilkelerden hangisiyle yakından ilgilidir?

A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Bağımsızlık
D) Laiklik
E) İnsan ve insanlık sevgisi


23. Amasya Genelgesinde Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağının belirtilmesi aşağıdaki hangi ilkenin uygulanacağını göstermiştir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Bağımsızlık
E) Çağdaşçılık


24. Ulusal egemenliğin ve özgürlüğün temelini oluşturan, insan onuruna yaraşan, ulusal egemenliği hiçbir koşul tanımadan millete veren anlayış aşağıdaki hangi temel ilkeyle ilgilidir?

A) İnkılâpçılık
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Barışçılık


25. “Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak öncelikle biz benliğimize ve milletimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün özellikleriyle gösterelim"
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Halkçılık
B) İnkılâpçılık
C) Milliyetçilik
D) Çağdaşçılık
E) Bilimcilik


26. "Bizim görüşümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor veya herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve özgürlükleri eşittir. "

Mustafa Kemal Atatürk'ün belirtilen bu açıklaması aşağıdaki ilkelerden hangisine uygundur?

A) Laiklik
B) Bağımsızlık
C) Barışçılık
D) Halkçılık
E) Devletçilik


27. Devlet anlayışında; devletin, din karşısında tarafsız kalması, çeşitli din ve mezheplere bağlı olan kişiler arasında bir ayrım yapmaması ve din özgürlüğünü koruması aşağıdaki hangi ilkeyi zorunlu hale getirmiştir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Yurtta Barış ve Dünyada Barış


28. Aşar vergisinin kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisine uygundur?

A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Çağdaşçılık


29. Türkiye Cumhuriyetinin Milletler Cemiyeti'ne üye olması aşağıdaki hangi ilkenin uygulanmasına örnek verilebilir?

A) Çağdaşçılık
B) Bağımsızlık
C) Barışçılık
D) Milli Egemenlik
E)Milliyetçilik


30. Türkiye Cumhuriyetinin Yabancı okullar sorununda, ülkedeki elçiliklerin başvurusunu kabul etmemesi hangi ilkeye uygundur?

A) Milli Birlik ve Beraberlik
B) Çağdaşlaşma
C) Bilimsellik
D) Bağımsızlık
E) LaiklikKARMA TEST XVII CEVAPLAR

[hide]1 A 16 D
2 B 17 D
3 D 18 A
4 A 19 B
5 B 20 E
6 E 21 C
7 C 22 C
8 D 23 A
9 B 24 D
10 E 25 A
11 A 26 D
12 C 27 C
13 B 28 D
14 B 29 C
15 E 30 D [/hide]
 
Geri
Üst