Karma Test XXI

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST XXI1.
I- Din
II- Demircilik
III-Tarım
IV-Resim
V- Askerlik ve ordu

Türkler yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde diğer medeniyetlerden etkilenmişlerdir?

A)Yalnız I
B)Yalnız IV
C)I-II-V
D)III-IV
E)I-III


2.
I- Karahanlılar
II- Gazneliler
III-Hazarlar
IV-Sibirler
V- Harzemşahlar
Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangileri ismini kurulduğu yerden almamıştır?

A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)II-III
D)I-V
E)II-III-IV


3.
I- Günlük yaşayış tarzı
II- Savaşçı özellikleri
III- Ölü gömme âdeti
IV- Sanat eserleri
V- Hukuk kuralları

Türkler İslamlaşma ile birlikte yukarıdaki alanların hangilerinde bir değişiklik yaşadılar?

A)I-III-IV
B)III-IV-V
C)I-IV
D)I-III-IV-V
E)II-IV-V


4.
I- Nibelungen-Alman
II- İgor-Rus
III- Şehname-İran
IV- İlyada ve Odessa -Yunan
V- Ramayana- Hint
VI- Şinto-Japon

Yukarıda bazı doğal destanlar verilmiştir. Türkler bunlardan hangisi ya da hangilerine konu olmuştur?
A) II-III-V
B)II-III-VII
C)III-IV-VI
D)I-II-III
E)II-III-IV


5.
I- Han, Hakan, Kağan
II- İdikut,İlteber
III-Sultan
IV-Şah
V- Padişah
VI-Tanhu,Şanyu

İslam öncesi Türk Hükümdarları yukarıdaki unvanlardan hangisi ya da hangilerini kullanmamışlardır?

A)Yalnız III
B)II-III-IV
C)I-II-III-V
D)III-IV-V
E)IV-V-VI


6.
I- Taht
II- Nevbet
III-Hutbe
IV-Hilat
V- Menşur
VI-Tuğ

Yukarıdaki Hükümdarlık alametlerinden hangileri sadece İslami dönem Türk Devletleri için geçerlidir?

A)III-IV-V
B)II-III-V
C)I-II-III-IV
D)II-III-IV-V
E)III-IV-V-VI


7.
I- Peyamı saba
II- Takvimi vekayi
III- Hukuku beşer
IV-İrade-i milliye
V- Minber
VI-Hâkimiyeti milliye

Yukarıdaki gazetelerden hangisi ya da hangileri M.Kemal’in çıkardığı gazetelerdendir?

A)I-II
B)I-II-III
C)IV-V-VI
D)II-III-V
E)III-IV-V-VI


8.
I- Gümilcine
II - İskeçe
III- Dedeağaç
IV- Bozcaada
V- Onikiada

Osmanlı Yukarıdaki topraklardan hangisi ya da hangilerini Balkan Savaşları sonucunda kaybetmiştir?


A)I-II-III
B)II-III
C)III-IV-V
D)I-II-III-V
E)II-III-V9.
I- Uşi Antlaşması 1912
II- Londra antlaşması 1913
III-İstanbul Antlaşması 1913(Bulgaristan-Osmanlı)
IV-Brest-Litowsk Antlaşması–1918

Osmanlı Devleti yukarıda yaptığı Antlaşmalardan hangisi ya da hangileri ile toprak kaybetmemiştir?

A)Yalnız I
B)I-II
C)III-IV
D)I-III
E)II-III


10.
I. Doğu Trakya
II. Batı Trakya
III. Doğu Anadolu
IV. Vilayeti Selase
V. Musul

Misak-ı milliye göre yukarıdakilerden hangilerinde halk oylaması yapılacaktır?

A) I-II
B) II-III
C) II-IV
D) IV-V
E) III-IV11.
I- Mondros Ateşkesi
II- Sevr Antlaşması
III-Mudanya Ateşkesi
IV-Lozan Barış Antlaşması
V- Misak-ı Milli Belgesi
VI-Montrö

Yukarıdaki siyasi belgelerden hangisi ya da hangilerinde boğazların yönetimi uluslar arası bir komisyona bırakılmıştır


A)Yalnız II
B)I-II- III
C)III-IV
D)II-III-V-VI
E)II-IV


12.
I- Stratejik
II-Yardım
III-İdeal

Yukarıdaki kavramlar sırasıyla hangi cepheleri ifade etmektedir?

A)Kanal-Galiçya-Kafkas
B)Irak-Romanya-Kanal
C)SuriyeFilistin-Irak-Kafkas
D)Kanal-Kafkas-Makedonya
E)Çanakkale-Makedonya –Kanal


13.
I- Lokarno
II- Kellog
III- BM
IV- Nato
V- Küçük Antant

Yukarıdaki Devletlerarası kuruluşlardan hangisi ya da hangileri I.Dünya Savaşından sonra kurulmamıştır?

A)III-IV
B)III-IV-V
C)II-III-IV
D)I-II-III
E) I-IV-V


14.
I- Irak sınırı
II- Suriye sınırı
III- Yunan sınırı

Lozan Barış Antlaşmasında yukarıdaki sınırlarımızdan hangileri çözüme kavuşmamıştır?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D)I-II
E)II-III


15.Mudanya Ateşkesi ile TBMM’ye bırakılıp Lozan’da geri alınan yer neresidir?

A)İstanbul
B)Boğazlar
C)Ege Adaları
D)Doğu Trakya
E)Batı Trakya


16.
I- Menemen olayı
II- Çerkez Ethem olayı
III-Şeyh Sait olayı
IV-Kuvay-ı İnzibatiye olayı

Yukarıdaki olaylardan hangileri Laik Rejime tepkinin bir sonucu değildir?

A)II-IV
B)III-IV
C)I-II
D)Yalnız II
E)I-IV


17.
I- Bristol Raporu
II- Harbourd Raporu
III-Milne Raporu
IV-Sandler Raporu

Yukarıdaki Raporlardan hangisi ya da hangileri Türk varlığını uluslararası alanda destekleyen Raporlardandır?

A) Yalnız I
B) I-II
C) I-II-III
D) I-II-IV
E) I-II-III-IV


18.
I- Hıyanet-i Vataniye Kanunu
II- Takrir-i Sükûn Kanunu
III-Teşkilat-ı Esasîye
IV-Aşarın kaldırılması

Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM dönemi içinde gerçekleşen gelişmelerden değildir?

A)Yalnız II
B)Yalnız IV
C)Yalnız III
D)I-III
E)II-IV


19.
I- Havza Genelgesi
II- Samsun Raporu
III- Moskova Antlaşması
IV-Kars Antlaşması
V- Gümrü Antlaşması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi gelişmelerinden değildir?

A)II-IV-V
B)I-IV-V
C)III-IV-V
D)III-IV
E)II-V


20.
I- İstiklâl Marşı’nın Kabulü
II- Londra Konferansı
III-Tekâlif-i Milliye emirleri
IV-Ankara’nın başkent oluşu
V- Gümrü Antlaşması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Batı Cephesindeki bir başarının sonucu olarak gerçekleşmemiştir?

A)III-IV-V
B)I-IV-V
C)I-III-IV-V
D)I-II-III-IV
E)IV-V


21.
I- Antep
II- Urfa
III-Maraş
IV-Kars
V- İzmir
VI-Aydın

Yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangileri TBMM’nin kuruluşundan önce düşman işgalinden kurtulan şehirlerimizdendir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)II-III
D)I-II-III-IV
E)IV-V-VI


22.
I- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
II- Askeri Tıbbiye
III-Selanik Askeri Rüştiyesi
IV-Manastır Askeri İdadisi
V- İstanbul Harp Akademisi

M. Kemal yukarıdaki okullardan hangisi ya da hangilerinde okumamıştır?

A)Yalnız II
B)I-II
C)II-III
D)III-IV
E)IV-V


23.
I- Türk Tarih Kurumu
II- Türk Dil Kurumu
III-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
IV-Medeni Kanunun kabulü
V- Türk Kurtuluş Savaşı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Milliyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili değildir?

A)I-II
B)I-II-V
C)Yalnız III
D)III-IV
E)III-IV-V


24.
I- Medeni Kanunun Kabulü
II- Saltanatın kaldırılması
III- Soyadı kanununun kabulü
IV-Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Halkçılık ilkesi doğrudan ile ilgili değildir?

A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)I-II-III
D)II-III
E)II-IV


25.
I- Cumhuriyet Halk Partisi
II- Milli Kalkınma Partisi
III-Demokrat Parti
IV-Terakkiperver Cumhuriyet fırkası
V- Serbest Cumhuriyet Fırkası

Yukarıdaki Partilerden hangisi ya da hangilerinin kapatılması Türkiye’de Çok Partili Hayata geçişin gecikmesine sebep olmuştur?


A)III-IV
B)Yalnız IV
C)II-IV
D)IV-V
E)I-IV-V26.
I- İlk tek dereceli seçim
II- İlk Çok Partili seçim
III-Tek Partili Dönemin sona ermesi
IV-Kadınların da katıldığı ilk milletvekili seçimi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?

A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)Yalnız IV
D)I-IV
E)I-III-IV


27.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkeleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Atatürk İlkeleri 1937’de Anayasa’ya girmiştir.
B) Cumhuriyetçilikten ilk kez Amasya Genelgesinde bahsedilmiştir.
C) Devletçilik ilkesi 1923–1933 yılları arası uygulanmıştır.
D) Laiklik, Din-Devlet ilişkisine karşıdır.
E) Halkçılık ilkesi sosyal sınıflaşmayı reddeder.


28.
I- Suriye
II- Yunanistan
III- Sovyet Rusya
IV-İran
V- Irak

1925–1940 yılları arasında yukarıdaki devletlerden hangisi ya da hangileri ile ilgili sınır problemimiz olmamıştır?


A)II-V
B)III-IV-V
C)I-III-V
D)III-V
E)II-III-IV


29.
I- Musul meselesi
II-Hatay sorunu
III-Boğazlar sorunu
IV-Kıbrıs sorunu

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi yukarıdaki sorunların hangisi ya da hangilerinin bizim yararımıza çözümlenmesini sağlamıştır?


A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)II-III
D)I-II-III
E)II-III-IV


30.
I- İran
II- Irak
III- Bulgaristan
IV-Yunanistan
V- Yugoslavya
VI-Suriye

Türkiye Atatürk döneminde yukarıdaki devletlerden hangisi ya da hangileriyle bir bölgesel Antant ya da Pakt kurmamıştır?

A)I-III
B)II-IV
C)I-IV-V-VI
D)III-VI
E)III-V-VIKARMA TEST XXI CEVAPLAR

[hide]1 E 16 A
2 A 17 D
3 D 18 E
4 D 19 C
5 D 20 A
6 A 21 C
7 C 22 A
8 A 23 D
9 C 24 E
10 C 25 D
11 E 26 C
12 A 27 C
13 A 28 E
14 A 29 C
15 B 30 D[/hide]
 
Geri
Üst