Karma Test XXIII

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
KARMA TEST XXIII


1. Türk devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlardır:

I. Avrupa'da devlet kurmuşlardır.
II. Manihaizm’i kabul etmişlerdir.
III. Alfabelerinde 14 – 18 harf kullanmışlardır.
IV. Orduyu onluk sisteme göre ilk kez düzenlemişlerdir.
V. Moğollar döneminde kültürel etkinlikleri olmuştur,
VI. Siyasi varlıklarına Göktürkler son vermiştir.

Bu olgulardan hangileri Uygurlara ilişkindir?

A) I ve III
B)l ve V
C) IV ve VI
D) II, III ve V
E) II, IV ve VI

(1995 – ÖYS)


2. Anadolu Selçukluları ticaret yollarının ele geçirilmesine önem vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluların bu yaklaşımının sonuçlarından biri değildir?

A) Kervan ticaretinin yaygınlaşması
B) Kervansaraylara ihtiyaç duyulması
C) Ikta sisteminin kurulması
D) Şehirciliğin önem kazanması
E) Ülkenin stratejik önem kazanması

(1995 – ÖYS)


3. Ortaçağda, Batı'da kralların törenle kilisede taç giymelerinin, Doğu'da İse Müslüman hükümdarların halifeden menşur almalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monarşik gücü pekiştirmek
B) Doğu kültürüyle Batı kültürünü kaynaştırmak
C) Haçlı düşüncesine son vermek
D) Ulusal devlet kurmak
E) İnanç özgürlüğünü sağlamak

(1995 – ÖYS)


4. Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferi'nin sonuçlarından biridir?

A) Mezhep kavgalarının sona ermesi
B) Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması
C) Selçukluların Anadolu'ya yerleşmesi
D) Feodalite yönetim sisteminin ortaya çıkması
E) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması

(1995 – ÖYS)


5. Almanya'da Protestanlarla Katoliklerin mücadelesi sonunda yapılan Ogsburg Barışıyla halk, prenslerin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz?

A) Din savaşlarının devam ettiğinin
B) Prenslerin siyasi üstünlükleri olduğunun
C) Hıristiyanlığın mezheplere ayrıldığının
D) İnanç özgürlüğünün benimsendiğinin
E) Savaşan tarafların anlaştığının

(1995 – ÖYS)


6. Osmanlı imparatorluğu'nda örfî hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A) Dinsel kurallara
B) Islahat Fermanı'na
C) Geleneklere
D) Mecelle'ye
E) Adalet fermanlarına

(1995 – ÖYS)


7. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?

A) Kapitülasyonların genişletilmesi
B) Dışardan borç para alınması
C) Düyun-u Umumiye’nin kurulması
D) Tımar sisteminin bozulması
E) Nüfusun artması

(1995 – ÖYS)


8. 1856 Paris Antlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa devletler topluluğuna alınmasına karar verilmiştir.
Bu kararda aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

A) Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasının
B) Sened-i İttifak’ın imzalanmasının
C) Kanun-i Esasi'nin çıkarılmasının
D) Mecelle’nin hazırlanmasının
E) II. Meşrutiyetin ilan edilmesinin

(1995 – ÖYS)


9. Aşağıdakilerin hangisinde verilen antlaşmalar, imzalandıkları halde yürürlüğe konulmamıştır?

A) Berlin - Moskova
B) Ayestefanos - Sevr
C) Atina - Uşi
D) İstanbul-Ankara
E) Gümrü - Kars

(1995 – ÖYS)


10. Osmanlı İmparatorluğunda askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır?

A) XV.
B)XVI
C)XVll.
D) XVIII.
E) XIX.

(1995 – ÖYS)


11. Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal yapısının çeşitli etnik gruplardan oluşması
aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellemiştir?

A) Millet olgusunun
B) Merkeziyetçiliğin
C) Uluslararası ticaretin
D) Kültürel çeşitliliğin
E) Hoşgörünün

(1995 – ÖYS)


12. XVIII. yüzyılın sonlarında ve özellikle XIX. yüzyılda Avrupa'nın büyük devletleri Osmanlı imparatorluğu'na bağlı Yakındoğu topraklarına ilgi duydular. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların bu topraklarla ilgilenmedeki amaçlarından biri değildir?

A) Hindistan'a ve Afrika'ya ulaşmak
B) Ekonomik çıkarlar sağlamak
C) Azınlıkların dinsel haklarını savunmak
D) Merkezi otoriteyi zayıflatmak
E) Arapların tam bağımsız devlet kurmalarını sağlamak

(1995 – ÖYS)


13. Birinci Dünya Savaşı sonlarında;

• Yenen devletler topraklarını genişletmeyecek,
• Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınmayacak,
• Hiçbir ulus, bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacak.

Yargıları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında açıklanmıştır?

A) Bristol Raporu
B) Wilson ilkeleri
C) Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması
D) Harbord Raporu
E) Paris Konferansı

(1995 – ÖYS)


14. Aşağıdakilerden hangisiyle İttihat ve Terakki Partisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine tek başına egemen olmuştur?

A) Harekât Ordusu'nun kurulması
B) 31 Mart Vak'ası
C) Babıâli Baskını
D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulması
E) Osmanlı Ordusu'nun Kafkasya Cephesi'nde yenilmesi

(1995 – ÖYS)


15. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, işgallere karşı Anadolu ve Trakya'da kurulan bölgesel derneklerin amaçlarından biri değildir?

A) Korunmak ya da savunmak
B) Bölge halkının desteğini sağlamak
C) Haklarını basın ve yayın yoluyla duyurmak
D) Azınlıklara da bağımsızlıklarını sağlamak
E) Avrupa büyük devletlerinin desteğini sağlamak

(1995 – ÖYS)


16. Milli Mücadele tarihimizde "Batı Cephesi" olarak adlandırılan cephe, aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar sonucunda kurulmuştur?

A) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri
B) İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti
C) Erzurum ve Sivas Kongreleri
D) Nazilli ve Afyonkarahisar Kongreleri
E) Edirne ve Lüleburgaz Kongreleri

(1995 – ÖYS)


17. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'de kabul edilmiştir?

A) Takrir-i Sükûn Kanunu
B) Lozan Antlaşması
C) Ankara'nın başkent yapılması
D) Cumhuriyetin ilân edilmesi
E) Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesinin verilmesi

(1995 – ÖYS)


18. İtalya, Milli Mücadele döneminde İngiltere ve Fransa ile birlikte Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Anadolu'nun işgaline katılmış, ancak daha sonra, işgal ettiği yerlerden çekilerek askeri tarafsızlığını göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın bu doğrultuda hareket etmesindeki etkenlerden biridir?

A) Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın yapılması
B) TBMM Ordusu’nun Sakarya Zaferi’ni kazanması
C) Yunan Ordusu'nun TBMM Ordusu karsısında ikinci kez İnönü'de yenilmesi
D) Kafkas Cumhuriyetleriyle Kars Antlaşması'nın yapılması
E) Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması

(1995 – ÖYS)


19. Lozan görüşmelerinde Lord Curzon Mondros Ateşkes Anlaşması'nı öne sürmüş, buna karşılık İsmet Paşa Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra Lozan'a gelindiğini söylemiştir.

İsmet Paşa'nın bu sözü aşağıdakilerden hangisini savunduğunun bir göstergesidir?

A) Paris Konferansı'nı
B) Cemiyet-i Akvam'ı
C) Misak-ı Milli'yi
D) Saltanatın kaldırılmasını
E) Laik devlet anlayışını

(1995 – ÖYS)


20. Çok partili hayata geçmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi karşısında Serbest Cumhuriyet Partisi kurulmuştur.
Serbest Cumhuriyet Partisi aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsememiştir?

A) Devletçilik
B)Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E) Laiklik

(1995 – ÖYS)


21. Türk İnkılâbı İncelendiğinde, önce temel inkılâpların yapıldığı, sonra da bunlara bağlı diğer inkılâpların gerçekleştirildiği görülür.

Böyle bir yönelime göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin gerçekleştirilmesine ortam hazırlamıştır?

A) Medreselerin kapatılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Tekke ve türbelerin kapatılması
E) Kadınlara siyasal hakların verilmesi

(1995 – ÖYS)


22. Türkiye Cumhuriyetinde Birinci Beş Yıllık Planın kabul edilmesine aşağıdakilerin hangisinden istenilen sonucun alınamaması bir gerekçe olarak gösterilmiştir?

A) Kabotaj Kanunu’ndan
B) Aşar Vergisinin kaldırılmasından
C) İzmir İktisat Kongresi'nden
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan
E) Toprak reformundan

(1995 – ÖYS)


23.
I. Aşar Vergisinin Kaldırılmasına ilişkin Kanun
II. Miladi Takvimin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun
III. Türk Harfleri Hakkında Kanun
IV. Soyadı Kanunu

Yukarıdaki kanunlardan hangileri toplumsal yaşamda karışıklığın giderilmesi amacına yöneliktir?

A) I ve IV
B) I ve II
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV

(1995 – ÖYS)


24. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı bir kuruluştur?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Milli Savunma Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı
E) Çevre Bakanlığı

(1995 – ÖYS)


25. Türk Silahlı Kuvvetlerine komutanlık ve karargâh subayı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara Harp Okulu
B) Deniz Harp Okulu
C) Hava Harp Okulu
D) Harp Akademisi
E) Milli Savunma Bakanlığı

(1995 – ÖYS)


KARMA TEST XXIII CEVAPLAR

[hide]1 D 14 C
2 C 15 D
3 A 16 A
4 B 17 E
5 D 18 C
6 C 19 C
7 D 20 A
8 A 21 B
9 B 22 D
10 D 23 E
11 A 24 A
12 E 25 D
13 B[/hide]
 
Geri
Üst