Lise 2 (Osmanlı Tarihi)

Ç Çevrimdışı

çubuk prenses

New member
LİSE2 TARİH (OSMANLI TARİHİ)
Soru1. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğuna son verildiği halde, İstanbul’da Ortodoks kilisesinin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği amaç olamaz?

A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek.
B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak.
C) Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmak.
D) Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak.
E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak.

Soru2. Fatih döneminde İstanbul’un, Ege adalarının ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir ?

A) Napoli – Portekiz
B) Venedik – Ceneviz
C) İspanya – Fransa
D) İngiltere – Arnavutluk
E) Sırbistan – Macaristan

Soru3. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması için mücadele edilen devletlerden biri değildir ?

A) Trabzon Rum İmp.
B) Akkoyunlular
C) Karamanoğulları
D) Candaroğulları
E) Danişmentoğulları

Soru4. Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından değildir ?

A) Kırım’ın fethi
B) Zigetvar Kalesi’nin fethi
C) Mora’nı fethi
D) Amasra’nın fethi
E) Otranto Kalesi’nin fethi

Soru5. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet devrinde gerçekleştirilen fetihlerden biri değildir ?

A) İstanbul’un fethi
B) Amasra’nın fethi
C) Kırım’ın fethi
D) Sırbistan’ın fethi
E) Bulgaristan’ın fethi

Soru6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Osmanlı devletinin yükselme döneminde taht kavgalarını hızlandırmış ve saltanat değişikliğine neden olmuştur ?

A) Safevi tehlikesi
B) Celali isyanları
C) Şeyh Bedrettin isyanı
D) Otlukbeli savaşı
E) Cem Sultan olayı

Soru7. – I. Amasra II. Sinop III. Trabzon IV. Konya
Fatih döneminde gerçekleşen yukarıdaki fetihlerden hangisi ya da hangileri iki Türk devletinin mücadelesi şeklinde olmamıştır?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) II,IV
D) Yalnız II
E) I.III

Soru8. Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması öncesinde akıncı beylerinden Turhan Bey’i Mora üzerine göndermiştir. Fatih bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır ?

A) Rumların desteğini sağlamak
B) Katoliklerin desteğini sağlamak
C) Bizans’a Avrupa’dan yardım gelmesini önlemek
D) Ege Denizini Osmanlı egemenliği altına almak
E) Deniz ticaretini güçlendirmek

Soru9. Fatih devrinde Karamanoğulları toprakları üzerindeki mücadeleler, Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya getirmiştir ?

A) Akkoyunlular
B) Safeviler
C) Karakoyunlular
D) Dulkadiroğulları
E) Ramazanoğulları

Soru10. Aşağıdakilerden hangi devlet Osmanlı ülkesinde devamlı elçi bulundurma hakkını diğerlerinden önce elde etmiştir ?

A) Fransa
B) Ceneviz
C) Venedik
D) İngiltere
E) Sırbistan

Soru11. Fatih Kanunnamesinde “ Nizamı alem için hükümdarların kardeşlerini katledebileceği” hükmü yer almıştır.Bu kanunnamenin yapılmasından sonra ilk defa hangi olayda etkisi görülür ?

A) Şehzade Bayezid’in isyanı
B) Sancağa çıkma geleneğinin bitirilmesinde
C) Ekber ve Erşed sisteminin geçerli olmasında
D) Cem Sultan olayı
E) Yavuz’un II. Bayezid’e karşı isyan etmesi.

Soru12. Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?

A) İstanbul
B) Amasra
C) Rodos
D) Kırım
E) Azak

Soru13. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir ?

A) Osmanlıların Balkanlarda ki fetihlerinin kolaylaşması
B) Karadeniz ticaret yolunu Osmanlı denetimine girmesi
C) Osmanlı padişahlarının halife unvanını alması
D) Anadoludaki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi
E) Sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması

Soru14. İstanbul, Fatih devrine kadar birçok kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır ?

A) Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
B) Komutanların savaştaki başarıları
C) Kullanılan üstün savaş teknikleri
D) Bizans’ın zayıf savunma sistemi
E) Maddi imkanların daha fazla olması

Soru15. I. Otlukbeli Savaşı II. Mora’nın fethi III. Amasra’nın fethi IV. Sırbistan’ın fethi V. Otronto’nun alınması
Fatih döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangisi, diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir ?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Soru16. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde ele geçirilen Ege adalarından değildir ?

A) İmroz
B) Bozcaada
C) Limni
D) Rodos
E) Taşoz

Soru17. Edirne – Segedin Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Balkanlardaki ilerleyişin sona ermesi
B) Balkanlara kesin olarak yerleşilmesi
C) Balkanlarda yapılan ilk antlaşma olması
D) II. Murat’ın hükümdarlıktan çekilmesi
E) II. Mehmet’in hükümdar olması

Soru18. Aşağıdakilerden hangisi döneminde Batı ve Orta Anadolu fethedilerek ilk defa Anadolu Türk birliğinin kuruluşu gerçekleşmiştir ?

A) I. Murat
B) Çelebi Mehmet
C) Yıldırım Bayezid
D) II. Murat
E) II. Mehmet

Soru19. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi kuruluş devrinde görülmüştür ?

A) Baba Zünnun
B) Kalenderoğlu
C) Ahmet Paşa
D) Şahkulu
E) Şeyh Bedrettin

Soru20. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması Osmanlı Devletinin Balkanlardaki egemenliğini kesinleştirmiştir ?

A) Sırpsındığı Savaşı
B) I. Kosava Savaşı
C) Niğbolu Savaşı
D) Çirmen savaşı
E) Kosava Savaşı

Soru21. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?

A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
D) Bizans’ın vergiye bağlanması
E) İstanbul’un kuşatılması


Soru22. Osmanlı Devleti , Balkanlarda yaptığı savaşlardan hangisinde yenilgiye uğramıştır ?

A) Ploşnik
B) Sırpsındığı
C) Çirmen
D) I. Kosava
E) Niğbolu

Soru23. Osmanlı Devleti, Balkanlarda kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangi devletle mücadele etmemiştir ?

A) Bizans
B) Bulgar Krallığı
C) Avusturya
D) Macar Krallığı
E) Sırp Krallığı

Soru24. Osmanlı Devleti kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangisiyle savaş yapmamıştır ?

A) Memlükler
B) Bizans
C) Venedik
D) Macarlar
E) Karamanoğulları

Soru25. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kısa zamanda ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ?

A) İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının yapılması
B) Anadolu Beyliklerinin devamlı olarak Osmanlı Devletine yardım etmeleri
C) Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması
D) Osmanlı devletinin takip ettiği iskan politikası
E) Katolik ve Ortodokslar arasında mezhep çatışmaları

CEVAP ANAHTARI

1 A 16 D
2 B 17 C
3 E 18 C
4 B 19 E
5 E 20 E
6 A 21 B
7 E 22 A
8 C 23 C
9 A 24 A
10 C 25 A
11 D
12 D
13 C
14 C
15 E
 
Geri
Üst