MEB'de hizmetli ve memurun görev tanımı yapılacak,

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ (NİSAN 2008) KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu NİSAN 2008 toplantısını 25/4/2008 tarihinde Kurul Başkanı Salih ÇELİK başkanlığında yapmış, yetkili sendika Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN) Genel Başkanlığı tarafından Bakanlığa sunulan teklifler, konusuna göre merkez teşkilatı ilgili birimlerinin görüşleri de alınarak oluşturulan alt komisyonca değerlendirilmiştir. Kurul, 11/11/2008 tarihinde Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başkanlığında toplanmış ve NİSAN 2008 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

1- Sendikanın, "Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı tüm sınavlardan sonra sınav soru ve cevapları yayınlanmalıdır." önerisi; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 13/5/2008 tarih ve 73SS sayılı cevabi yazında özetle; Açık İlköğretim Okulu ve Açıköğretim Lisesi sınavlarına ait soru ve cevaplann yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup yapılan diğer sınavların som ve cevapları internet sitelerinde yayınlanmaktadır denildiğinden,

2-"Okul binalarının depreme dayanıklılık testleri yapılmalıdır." önerisi; Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının 12/5/2008 tarih ve 2945 sayılı yazısında özetle; Bakanlığımızca çıkarılan genelgelerle, yeni deprem yönetmeliği hükümleri geçerli olmadan önce yapılmış bulunan Bakanlığımıza bağlı mevcut eğitim kurum binalarının öncelikle incelenmesi, projelendirilmesi ve her türlü imkan kullanılarak gerçekleştirilmelerinin sağlanması için valiliklere yetki verildiği, bu işlerin yapılabilmesi için yatırım programlarında bu amaçla aynlan kaynaklar ve yerel imkanlarla sağlanacak kaynaklar çerçevesinde binalann önceliklerine göre çalışmaların sürdürüldüğü belirtildiğinden,

3- "Sağlık Meslek Liselerinde Kuordinatorluk görevlendirilmelerinde sorunlar yaşanmaktadır, Aynı branşta olanlardan bazıları koordinatörlük görevi verilirken, bazılarına verilmemektedir. Koordinatörlük görevi verilenlere ise 24 saat çalıştırılıp, 15 saat ücret Ödenmektedir. Okullar arasındaki bu farklı uygulamaların önüne geçilerek uygulama birliği sağlanmalı. Koordinatörlükten tüm öğretmenlerin yararlanacağı şekilde düzenleme yapılmalıdır." önerisi; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 6/05/2008 tarih ve 1703 sayılı yazısında Özetle; sağlık meslek liselerinin "Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği" kapsamında yönetildiğini, söz konusu okullarda öğrenim gören öğrencilerin işletmede meslek eğitimleri, diğer mesleki ve teknik öğretim okullarında olduğu gibi yürütüldüğünü, koordinatör olarak görevlendirilecek öğretmenlerin bahse konu Yönetmeliğin 268'inci maddesinde belirtilen görevleri, 267'nci maddede belirtilen esas ve usullere göre görevlendirilmelerinin sağlanması ve "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" ile Personel Genel Müdürlüğünün 2007/19 sayılı Genelgesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda yerine getirildiğini belirtildiğinden,

gündeme alınmamıştır.

Diğer taraftan; I-"Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında bir protokol imzalanarak, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla yüksek lisans ve doktora yapma imkanı sağlanmalıdır." önerisi ile ilgili olarak Hizmetici Eğitim Dairesi Başkanlığının 07/05/2008 tarih ve 2071 sayılı yazısında özetle; Bakanlığımızda görevli yönetici, öğretmen ve müfettişlere yönelik eğitim bilimleri alanında yüksek lisans programlannm düzenlenmesi için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde girişimde bulunduğunu ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtildiğinden, bu konudaki çalışmaların bir an önce olumlu yönde sonuçlandırılmasının sağlanması,

2- Liseler ve Ortaokullar Yönetmeliği'nin 61'inci maddesinde "hamile öğretmenlere doğumuna 3 ay kala ve doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez." île Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 7I'inci maddesinde "Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez." hükümleri yer alması nedeniyle bu eğitim kurumları arasındaki farklı uygulamalar kaldırılmalıdır." Önerisi ile ilgili olarak; farklı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere aynı konuda farklı uygulamalar yapılmaması bakımından, Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilgili birimlerce bu konuda mevzuatlarında aym paralelde düzenleme yapılmasının sağlanması,

3- "YİBO'larda saat 18.00'den sonra belleticilik görevini yapan öğretmenlerin ücretleri, gündüz ücreti üzerinden değil gece ücreti üzerinden ödenmelidir." önerisi ile ilgili olarak "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" da bu yönde bir değişiklik yapılması çalışmalarının başlatılması,

4-"Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin iş tanımları açık ve net bir şekilde belirlenmelidir." önerisi ile ilgili olarak çalışma başlatılması

önerileri üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

Ayrıca;

1-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu'nun Sendika Üyesi Olamayacaklar başlıklı 15'inci maddesinde "100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları üye olamazlar ve sendika kuramazlar" hükmünün "100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin (Eğitim kurumları yöneticileri hariç) en üst amirleri ile yardımcıları üye olamazlar ve sendika kuramazlar" şeklinde düzenlenmelidir.

2-"Hizmetlilerin; hizmetin gereği olarak erken saatte mesaiye başlamakta ve geç saatte iş yerinden ayrılmakta olduklarından, fazla çalışmalarının karşılığında ücret ödenmelidir."

önerilerinin ise Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınması İçin Makama arz edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.


Bu çalışma Raporu Bakanlık Makamına sunulmak ve yetkili sendika Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolu kamu Çalışanları Sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN)'e verilmek üzere iki ömek halinde düzenlenmiş ve Kuram İdari Kurulu Üyelerince imza altına alınmıştır. : .

Türk Eğitim Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı

memurlar net
 
Geri
Üst