Milli güvenlik sınavı ve cevap anahtarı

O Çevrimdışı

ozaygorunmez

New member
ADI - SOYADI :
SINIF-ŞUBE-NO:
İNCİRLİOVA ANADOLU LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. MİLLİ GÜVENLİK YAZILI SORULARIDIR.
1) Aşağıdakilerden hangisi Milli Stratejinin unsurlarından biri değildir?
A) Milli Güç B) Milli Hedef C) Milli Politika D) Milli Menfaatler.

2) Milli Güvenlik politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı önlemler almak görev ve yetkisine sahip olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Güvenlik Kurulu B) Bakanlar Kurulu C) Milli Savunma Bakanlığı D) TBMM

3) Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenliğe yönelik düşmanca hareketlerden biri değildir?
A) Terör olayları B) Siyasi ilişkilerde caydırıcılık C) Bunalım yaratma D) Soğuk savaş

4) Aşağıdakilerden hangisi makam ve memuriyet bakımından emretme yetkisine sahip askere verilen isim nedir?
A) Amir B) Subay C) Makam D) Disiplin

5) Bir devletin diğer devletler karşısında istediği sonuçları elde etmesini sağlayan imkan ve kabiliyetlerin toplamına ne ad verilir?
A) Siyasi Güç . B) Milli Güç C) Askeri Güç D) Demokratik Güç

6) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için gerekenlerden biri değildir?
A)Güçlü bir orduya sahip olması B) Dünya Pazar payını artırması
C) Ulaşım altyapısının olması D) İç ve dış kaynaklarının yeterli olması

7) Aşağıdakilerden hangisi siyasi hedeflerimizden biri değildir?
A) Devlet yönetiminde gücün halktan alınması B) İnanç özgürlüğü sağlamak
C) Demokratik ve bağımsız olmak D) Sosyal devlet anlayışını sağlamak

8) Aşağıdakilerden hangisi Milli Hedefler’in niteliklerinden biri değildir?
A) Milli nitelik taşımaması B) Bir zümreye ait olmaması
C) Uluslararası hukuka uygun olması D) Milletin benimsemesi sağlanmalıdır.

9) Aşağıdakilerden hangisi Jandarma Genel Komutanlığı’nın asli görevlerinden biri değildir?
A) Kurtarma görevi B) Askeri görevler
C) Polis görev alanı dışında kalan yerler D) Emniyet ve asayiş

10) Aşağıdakilerden hangisi “Milli Güç”ün en önemli unsurlarından biridir?
A) Çağdaş düşünce B) Görev ve Yetkilerin kullanılması C) Bilgi ve teknoloji D) Askeri Güç

11) Aşağıdakilerden hangisi TSK’nın görev ve işlevleri arasında yer almaz?
A) Politik hizmetleri B) Sağlık hizmetleri C) Savunma hizmetleri D) Ülkeyi tanıtma hizmetleri

12) Aşağıdakilerden hangisi yerli savunma sanayini oluşturan şirketlerden biri değildir?
A) MOTORSAN B) ASELSAN C) MİKES A.Ş D) ASPİLSAN

13) Türk Silahlı Kuvvetleri bulundukları bölgenin kalkınmasına yardımcı olmak maksadıyla aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapar?
A) DAFYAR planını uygular B) İş destek sahası açar
C) Köy destek uygulamaları yapar D) Sportif Müsabakalar yapar.

Cevaplarınızı kutucuklara büyük harfle yazınız.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C B B A B A D A A C A A C

AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI YAZINIZ.
14) Bir ülkenin coğrafi gücünü etkileyen unsurları maddeler halinde yazınız. (En az 4 tane)
1. Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu, 2. Ülkenin büyüklüğü, 3. Doğal yapısı ve bitki örtüsü
4. Yeraltı ve yer üstü zenginliği, 5. Topraklarının verimliliği ve su kaynakları
6. Çevresindeki enerji kaynakları ve doğal ticaret yolları
15) Seferberlik hali nedir?
Devletin tüm güç kaynaklarını savaş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanıp toplanması ve özgürlüklerin kanunlarla kısmen veya tamamen kısıtlanmasıdır.
16) Seferberlik uygulaması, uygulama alanı ve kapsamı bakımından kaça ayrılır. Bunlar nelerdir?
Uygulama alanı bakımından; genel seferberlik ve bölgesel seferberlik,
Kapsamı bakımından; Topyekun seferberlik ve silahlı kuvvetler seferberliği
17) Sivil savunma nedir?
Düşman saldırıları, Doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, yaşamsal önem taşıyan her türlü kurum ve kuruluşların korunması, acil onarın ve ıslahı ile savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi moral koruma amaçlı her türlü faaliyettir. Kısaca can ve mal kurtarımıdır.
18) Sivil savunma teşkilatının görevlerinden 4 tane yazınız.
1. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, 2. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma,
3. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma, 4. Savaşta ve doğal afetlerde önemli resmi ve özel işletme ve tesislerin korunması, çalıştırılması ve onarımının yapılması.
19) Doğal afet nedir? Çeşitleri nelerdir?
Büyük afetler; büyük afetlere, yıkımlara, çok sayıda insan ve hayvanın ölümüne yol açan deprem, sel, yangın, çığ, kasırga, lav püskürmesi gibi olağanüstü büyük olaylara denir. Çeşitleri; deprem, sel, yangın, çığ, kasırga, lav püskürmesi vb.
20) NBC silahları nelerdir?
1. Nükleer silahlar
2. Biyolojik silahlar
3. Kimyasal silahlar
21) Nükleer silahların etkileri nelerdir?
1. Işık
2. Isı
3. Radyasyon
22) Emniyet teşkilatındaki rütbeleri sıralayınız.
1. Polis, 2. Komiser Yardımcısı, 3. Komiser, 4. Baş komiser, 5. Emniyet Amiri, 6. 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 7. 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 8. 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 9. 1. Sınıf Emniyet Müdürü,
10. Emniyet Genel Müdürü
23) TSK’daki subay rütbelerini sıralayınız. (Karacılar için)
1. Asteğmen, 2. Teğmen, 3. Üst teğmen, 4. Yüzbaşı, 5. Binbaşı, 6. Yarbay, 6. Albay, 7. Tuğgeneral,
8. Tümgeneral, 9. Korgeneral, 10. Orgeneral, 11. Genelkurmay Başkanı
24) TSK’daki astsubay rütbelerini sıralayınız. (Havacılar için)
1. Astsubay çavuş, 2. Astsubay kıdemli çavuş, 3. Astsubay üstçavuş, 4. Astsubay kıdemli üstçavuş,
5. Astsubay başçavuş, 6. Astsubay kıdemli başçavuş
25) TSK’nın görevlerinden 4 tane yazınız.
1. Koruma ve kollama görevi
2. Huzur ve güvenliği sağlama
3. Doğal afetlerde halka yardım
4. Okuma yazma kursları
5. Sağlık hizmetleri
6. Ülkeyi tanıma ve tanıtma
7. Savunma sanayi
8. Meslek kazandırma
9. Çevre sağlığı, Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele
10. Köy destek uygulamalarıSorular 4’er puandır. Süre 40 dakikadır.
~~)
 
Geri
Üst