Osmanlı Devleti Dağılma Devri Testi

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) Osmanlı Devleti 1812 Bükreş antlaşmasında Rusya’ nın isteği ile daha önce hiçbir azınlığa vermediği “imtiyaz” hakkını Sırplara verdi.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Rusya Sırpların hakkını korumuştur.
B) Osmanlı Devleti ilk kez bir azınlığa ayrıcalık vermiştir.
C) Bağımsız Sırbistan’ ın temelleri atılmıştır.
D) Rusya Osmanlı devletinin içişlerine karışmıştır.
E) Sırplar Osmanlı Devletinden bağımsızlık kazanan ilk azınlıktır.

2) Osmanlı Devletinden XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda görülen isyanların sonucunda hiçbir topluluk ayrılmamış; ancak XIX. yüzyılda çıkan isyanlarda ise azınlıkların Osmanlı Devletinden ayrılarak kendi devletlerini kurdukları görülmüştür.
Buna göre XIX. yüzyıldaki isyanların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclis sistemine geçişi sağlamak
B) Bağımsız olmak
C) Devlet yönetimine katılmak
D) Dini baskılara son vermek
E) Sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlamak

3) Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesi Osmanlı Devletini olumsuz yönde etkilemiş ve ülkede milliyetçi isyanlar çıkmıştır.
Bu düşünceye aşağıdaki isyanlardan hangisi kanıt olarak gösterilemez?

A) Sırp isyanları
B) Bulgar isyanı
C) Mehmet Ali Paşa isyanı
D) Yunan isyanı
E) Bosna – Hersek isyanı

4) Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastırmayan Sultan II. Mahmut Rusya’ dan yardım istemiştir.
Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti iç sorunlarını çözemeyecek kadar zayıflamıştır.
B) Rusya, Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü savunmaktadır.
C) Mısır sorunu uluslararası bir konferansta çözümlenmiştir.
D) Mehmet Ali Paşa bağımsız olmak için ayaklanmıştır.
E) İngiltere ve Fransa Mehmet Ali’ yi desteklemiştir.

5) Berlin antlaşmasının maddeleri incelendiğinde Rusya’ nın Balkanlardan sonra Anadolu’ daki azınlıklarla da ilgilenmeye başladığı ve bunlara da milliyetçilik düşüncesini yayarak Osmanlıyı parçalamak istediği görülür.
Berlin antlaşmasının aşağıdaki maddelerinde hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde ıslahat yapılacak.
B) Doğu Rumeli’ ye muhtariyet verilecek.
C) Teselya Yunanistan’ a kalacak.
D) Girit’ te ıslahat yapılacak
E) Bulgar prensliği kurulacak.

6) Rusya “Kafkaslar’ dan Akdeniz’ e kadar uzanan bölgeyi ” ele geçirerek sıcak denizlere inmeyi amaçlamıştır.
Berlin antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi bu amaç doğrultusunda bir adım sayılabilir?

A) Doğu Rumeli’ ye muhtariyet verilecek.
B) Teselya Yunanistan’ a kalacak.
C) Makedonya Osmanlıda kalacak.
D) Kars, Ardahan, Batum Rusya’ ya bırakılacak.
E) Bosna’ nın yönetimi geçici olarak Avusturya’ ya bırakılacak.

7) XIX. y.y.’ da Osmanlı Rum, Sırp, Bulgar, Ermeni, Karadağ isyanları ile uğraşmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Azınlıklar yönetime katılmak istemişlerdir.
B) Osmanlı Devletinin iç işlerine karışılmaktadır.
C) Osmanlı Devleti savaşlarda yenilmiştir.
D) Azınlıklar yönetimden memnun değildir.
E) Azınlıklara dini baskı yapılmıştır.

8) İngiltere Hünkar Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ nin, Rusya’ ya Boğazlar’ da bazı haklar tanımasına karşı çıkmıştır.
İngiltere’ nin bu antlaşmaya karşı çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devletinden aldığı ayrıcalıkları kaybetmek istememesi
B) Rusya’nın Boğazlar yolu ile Akdeniz’e inmesinden endişe edilmesi
C) Mısır’ ın yönetiminin Mehmet Ali Paşa’ ya verilmesini önlemek istemesi
D) Mehmet Ali Paşa İsyanı’ nın Osmanlı Devleti ile Rusya arasında çözülmesini istemesi
E) Mehmet Ali Paşa İsyanı’ nın Avrupa sorunu haline gelmesini sağlamak istemesi

9) Kırım Savaşı sonunda imzalanan 1856 Paris Antlaşması’ nın maddelerinden hangisi “Osmanlı Devleti’ nin kendi topraklarını koruyamayacak kadar zayıfladığını ” gösterir?

A) Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacaktır.
B) Karadeniz tarafsız bir deniz olacak
C) Boğazlar 1841 Londra sözleşmesine göre yönetilecek
D) Tuna nehrinde ticaret serbest olacak
E) Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacak

10) “1877 – 78 Osmanlı – Rus Savaşı sonucu Osmanlı Devleti ilk kez Anadolu’ dan toprak kaybetmiştir.” diyen bir kişi Berlin antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Kars, Ardahan, Batum’ un Rusya’ ya bırakılması
B) Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat yapılması
C) Osmanlı devletinin savaş tazminatı ödemesi
D) Bosna – Hersek’ in yönetiminin geçici olarak Avusturya’ ya bırakılması
E) Girit’ te ıslahat yapılması

11)
- Kavalalı isyanını Osmanlı Devleti bastıramamıştır.
- 1877 – 78 Harbinde Osmanlı Devleti Rusya’ ya yenilmiş ve toprak kaybına uğramıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İzlediği dış politikada başarılı olamamıştır.
B) İçte ve dışta gücünü kaybetmiştir.
C) Kapitülasyonlar ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.
D) Askeri alanda başarısızdır.
E) Devletin sınırları daralmıştır.

12) Berlin antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Rusya’ nın Panslavizm politikasında başarılı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Makedonya Osmanlı Devletine bırakılacak
B) Kars, Ardahan, Batum Rusya’ ya bırakılacak
C) Bosna – Hersek’ in yönetimi geçici olarak Avusturya’ ya bırakılacak
D) Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız olacak
E) Osmanlı Devleti Rusya’ ya savaş tazminatı ödeyecek
 
Geri
Üst