Osmanlı Devleti'nde Medrese Programları ve Öğretim Metodu...

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
OSMANLI DEVLETİ’NDE MEDRESELERE DERS PROGRAMLARI, ÖĞRETİM METODU, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, ÖĞRETİMDE İHTİSASLAŞMA BAKIMINDAN GENEL BİR BAKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL

Özet
Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nda genel bir eğitim-öğretim kurumu olan medreseler, farklı açılardan ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada belirlenen konu başlıkları ışığında medreseler, tarihsel süreç içersinde geçirmiş oldukları değişim ve dönüşüm kültü-rü açısından ders programları, öğretim metotları, ölçme ve değerlendirme ve öğretimde ihtisaslaşma konuları bakımından belirli bir değerlendirmeye tabî tutulmuştur. Medrese-lerde öğretim faaliyetinde hangi ders programının takip edildiği ve müderrislerin hangi öğretim metodunu nasıl uyguladıklarının yanı sıra öğretim metotlarının medreselerde ta-rihsel süreç içersinde nasıl bir gelişim seyri takip ettiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Sınıf sisteminin olmadığı, ferdî öğretim modelinin yaygın olduğu medrese geleneğinde ölçme değerlendirme uygulamalarının öğrencinin bireysel yeteneğine uygun olarak yılın her hangi bir zamanında müderris-öğrenci ilişkisi çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, Türk-İslam öğretiminin sınavlara, en verimli dönemlerinde dahi tahsilin her türlü ihtiyacı dikka-te alınıp uygulandığı halde gereken önemi vermediği, öğretim gelenekleri arasında “sınav” diye bir kademe, bir disiplin olmadığı açıklanmaya çalışılmıştır. Sınavların medreseyi bitirmiş olanlardan her yönü ile birbirine eşit iki kişi bir işe istekli olursa daha iyi olan adayı seçmek için yapıla geldiği belirtilmiştir. Fakat bu özelliğin yanı sıra medrese öğren-cilerinin “kur’a sınavı” adıyla toplam altı yıl devam eden bir sınava tabî tutuldukları, Kur’a sınavı uygulamasına 1853 yılında başlandığı ifade edilerek medreselerde oluşan yığılmaları azaltmak amacıyla kur’a sınavı uygulamasına başvurulduğu belirtilmiştir. İkin-ci Meşrutiyet döneminde yapılan düzenlemelerin medreselerdeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını nasıl etkilediği veya değiştirdiğine de çalışmanın sınırlılıkları içersinde yer verilmiştir. Yine medreselerde ihtisaslaşmanın nasıl olduğu, ihtisaslaşmanın ne zaman başladığı, tarihsel süreç içersinde ne tür değişikliklerin ortaya çıktığının tespit edilmesi de çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları içersinde ele alınan konulardan birisi olmuştur.

İndir

Alıntıdır.
 
Geri
Üst