Osmanlı Kültür Ve Uygarlığı(Test)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) Osmanlı İmparatorluğu’ nda devlet adamlarına maaş yerine toprak verilirdi. Devlet memurlarının kademelerindeki yükseklikle paralel olması içinin de yüksek dereceli devlet memurlarına has, orta dereceli memurlara zeamet ve düşük dereceli memurlara da tımar verilirdi.

Bu açıklamadan çıkarılacak en önemli yargı hangisidir?

A) Toprakların gelirlerine ve kademelerindeki paralelliğine göre maaş verilmiştir.
B) Halkın yaşam şekli ve düzeyine göre maaş verilmiştir.
C) Kişilerin ihtiyaçları dikkate alınmıştır.
D) Toprakların merkeze yakınlık ve uzaklığı dikkate alınarak toprak verilmiştir.
E) Hıristiyan ya da Müslüman olmalarına bakılarak maaşlar verilmiştir.2) Orhan Bey döneminde temelleri atılan Divan – ı Hümayun, bir karar organı iken, II. Mehmet (Fatih) ile birlikte padişahların divan toplantılarına katılmayı bırakmasıyla yeni bir sürece girerek danışma kurulu özelliğini almıştır.

Bir danışma kurulu olarak “Divan – Hümayun’ un” nitelendirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Divan kararlarında şeyhülislamın etkili olması
B) Divan başkanlığını sadrazamın yapması
C) Divanın yüksek mahkeme olarak görev yapması
D) Divan üyelerinin artması
E) Divan kararlarının, ancak padişahın onayı ile geçerli olması


3) Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti’ nde Divan örgütünün özelliklerinden biri değildir?

A) Fatih’ ten itibaren danışma organı olmuştur.
B) Büyük davalara bakmıştır.
C) Son sözün padişahta olması
D) Padişah atamalarını yapması
E) Devlet ve memleket işlerinin görüşülmesi


4) Kuruluş döneminde Divan’ ın doğal üyeleri arasında yer almayan şeyhülislamlar, ancak gerektiğinde çağrılırlardı. Yükselme devrinde ise Divan’ ın daimi üyeleri arasına girmiştir.

Bu durum, Osmanlı Devleti’ nde aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

A) Devletin sınırlarının genişlemesinin
B) Egemenlik anlayışının değiştiğinin
C) Örfi hukuk kurallarının önemsenmediğinin
D) Padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığının
E) Devlet yönetiminde din kurallarının etkisinin arttığının5) Osmanlı Devleti’ nde sözlü hukuk kurallarını yasaya geçiren ilk padişah II. Mehmet’ in “Kanunname – i Ali Osman” denilen bu yasayla şehzadelere sancağa çıkma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kanunların uygulanmasını sağlamak
B) Padişahın otoritesini arttırmak
C) Şehzadelerin devlet tecrübesi kazanmasını sağlamak
D) Taht kavgalarını önlemek
E) Padişahın Avrupa hukuk kurallarını uygulamak istemesi6) Osmanlı Devletinde;

I. Minyatür
II. Hattatlık
III. Ciltçilik
IV. Oymacılık

sanat dallarının geliştiği görülür. Resim sanatının İslam dini tarafından yasaklanması yukarıdaki sanatlardan hangilerinin gelişmesinde daha etkili olmuştur?

A) II ve III B) I ve IV C) I ve II
D) II ve III E) IV ve II


7) Osmanlı Devleti’ nin kuruluş döneminde Söğüt’ ten sonra sırayla Bilecik, İznik, Bursa ve Edirne şehirleri başkent yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’ nde başkentlerin değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Sınırların genişlemesiyle
B) Deniz ticaretinin gelişmesiyle
C) Türkmenlere yurt bulmak düşüncesiyle
D) Ticaret yollarının korumasıyla
E) Bizans’ ın abluka altına alınmasıyla8) Osmanlı Devleti’ nde gayrimüslim bir çiftçinin çocuğu Enderun Mektebi’ nde eğitim görerek sadrazamlık makamına kadar yükselebilirdi.

Yukarıdaki açıklamada Osmanlı Devleti’ nin aşağıdakilerden hangisine sahip olduğu söylenebilir?

A) Teokratik yönetim anlayışıyla
B) Sınıfsal eşitsizlik olduğuna
C) Türklerin diğer sınıflardan üstün tutulduğuna
D) Sosyal eşitlik olduğuna
E) Gayrimüslimlerin merkezi yapıyı zayıflattığına


9)
I. Sadrazamların vezirler arasından seçilmesi
II. Devlet yönetiminde şer’i ve örfi hukuk kurallarının uygulanması
III. Ülkenin hanedan üyelerince paylaşılması
IV. Padişahlığın sadece erkek üyelere ait olması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı hakimiyet anlayışıyla ilgili olduğu söylenemez?

A) I ve IV B) II ve IV C) I ve II
D) II ve III E) III ve IV10)
I. Köy
II. Sancak
III. Eyalet
IV. Kaza

Osmanlı devletinde görülen yukarıdaki idari birimler aşağıdakilerden hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?

A) I, IV, II, III B) III, II, IV, I
C) I, II, IV, III D) II, III, I, IV
E) III, I, II, IV11) Osmanlı’ da kuruluş ve yükselme devirlerinde şehzadelerin bir çok kez tahtı ele geçirmek için ayaklandıkları görülür. Fakat I. Ahmet döneminde hazırlanan konuda şehzadelerin tahta çıkışları “Ekber ve Erşed” sistemiyle düzenlenmesinden sonra taht kavgaları görülmemiştir.

Yukarıdaki açıklamada, Osmanlı Devletiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Veraset sisteminin değiştiği
B) Saltanata son verildiği
C) İç karışıklığın önlenmek istendiği
D) Yazılı hukk kurallarının olduğu
E) Merkezi otoritenin güçlendirildiği12) Osmanlı Devleti’ nde Divan – ı Hümayun yanında sadrazamın başkanlığını yaptığı bir de “İkinci Divan” kurulmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Yönetimde ikilik çıkmasına
B) Divan üyelerinin artmasına
C) Padişahın yetkilerinin azalmasına
D) Valide Sultanların yönetime karışmasına
E) Sadrazamların yönetimdeki etkinliğinin artmasına13) Osmanlı Devleti’ nde padişaha tanınan sınırsız kural ve kanun koyma yetkisinde, öncelikle aşağıdakilerin hangisine uygunluk aranırdı?

A) Şeriat ilkelerine
B) Yasalara
C) Eski geleneklere
D) Merkezi anlayışa
E) Günün koşullarına


14) Kuruluş döneminde, Osmanlı Hıristiyan çocuklarından bir kısmı devşirme yoluyla toplanarak, Acemioğlanlar Ocağı’ na alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamadan beklenen yarardır?

A) Hıristiyan halka hak tanımak
B) Avrupalıların desteğini kazanmak
C) Hıristiyan çocukların ideal asker olması
D) Artan askeri ihtiyaçları karşılamak
E) Hıristiyan çocukları Müslümanlaştırmak
 
Geri
Üst