Osmanlı Merkez Teşkilatı Çalışma Kağıdı (boşluk doldurma)

O Çevrimdışı

okuyan_us

New member
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIK TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI
Hazırlayan: FATİH ÖNAL (iyi çalışmalar)

• Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı dil, giyim tarzı, yemekleri gibi her türlü maddi ve din, merasim, sosyal ilişkiler gibi manevi özelliklerin bütününe …………… denir
• Büyük kültür değerlerinin birleşmesiyle ortaya çıkan ve evrensel önem taşıyan değerlere ………… denir.
DEVLET YÖNETİMİ
• Osmanlı siyasal gücünün başındaki mutlak otorite olan kişiye …………….. denir.
• Ertuğrul Gazi döneminde bir aşiret görünümde olan Osmanlı devleti, …………… döneminde beyliğe, ………… döneminde devlete ve …………….. döneminde imparatorluğa dönüşmüştür.
• Osmanlı Devleti siyasal anlayışı ve kurumları bakımından kendinden önceki ………………, ………….. ve ………………. imparatorlukları geleneğini sürdürmekteydi.
• Bir kişinin hangi kurallara göre hükümdar olabileceğinin belirlendiği hukuk sistemine …………… denir.
• Osmanlı Devletinde padişah olabilmek için devletin kurucusu olan ………………. soyundan olmak gerekirdi.
• Osman Bey ve Orhan Bey zamanında devlet hükümdar ailesi olan ………………. ortak malıdır anlayışı hakimdir.
• I.Murat döneminde devlet ……..…… ve ………….. malıdır anlayışı hakim olmuştur.
• Veraset sistemini değiştirmeyen ……………. mevcut yapıya kardeş katli kanunu eklemiştir.
• I.Ahmet döneminde tahta en yaşlı ve akıllı olanın geçmesi anlamına gelen ………… ve ………… sistemi getirilmiştir.
• Osmanlı devletinde ilk dönemlerde kullanılan hükümdar ünvanları ………. ve ………… dir.
• Osmanlıda hükümdarlık unvanı olan Hüdavendigar …………. döneminde kullanılmıştır.
• Osmanlıda sultan unvanını kullanan ilk hükümdar …………….. olmuştur.
• Osmanlılarda han ûnvanını kullanan ilk hükümdar olan ……………. Kaiser ünvanınıda kullanmıştır.
• Osmanlı sultanları Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren …………. sanını da kullanmışlardır.
• Osmanlı devletinde halifelik sıfatı ilk kez ……………………. antlaşmasında kullanıldı.
• Osmanlı devletinde hükümdarın erkek çocuklarına …………. denir.
• Osmanlı devletinde küçük sancaklara vali olarak atanan şehzadeleri ………… adlı hocalar yetiştirmiştir.
• Osmanlı devletinde şehzadelerin yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla valilik yapmaları esasına dayalı sisteme ……………….. denir.
• I.Ahmet döneminde şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son verilerek Topkapı sarayında yaşamalarının sağlandığı sistem ……………… olarak adlandırılmıştır.
• Sancağa çıkarak deneyim kazanan son Osmanlı padişahı …………. olmuştur.
• Osmanlı tarihinde ilk saray 1326’da yapılan ………………… sarayıdır.
• Osmanlı devletinin en uzun süre kullanılan sarayı ……………… sarayıdır.
• Saray-ı Cedide-i Amire de denilen …………….. sarayı Fatih döneminde yapılmıştır.
• Topkapı sarayının …………. denilen iç kısmı ile ………… denilen dış kısmı arasında geçiş bab’üs sade denilen orta kapıdan yapılmaktaydı.
• Feriye sarayları olarak da adlandırılan Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi gibi saraylar …. .yy da yapılmıştır.
• Osmanlı Devlet Yönetiminde padişahın danışma organı olan ………………….., günümüzde bakanlar kuruluna benzemektedir.
• İlk düzenli Divan Teşkilatı …………….. döneminde Selçuklular örnek alınarak oluşturulmuştur.
• Topkapı Sarayında divan toplantılarının çoğunlukla yapıldığı yere …………… denilmiştir.
• Önceleri divan toplantılarına padişah başkanlık ederken …………. döneminden itibaren divan toplantılarına vezir-i azam başkanlık etmiştir.
• Divan teşkilatına son vererek nazırlıkları ihdas eden Osmanlı padişahı ……………… dur.
• Osmanlı devlet yönetiminde kılıç ehli olarak anılan vezir gibi önemli bürokratlardan oluşan sınıfa ………… denirdi.
• Osmanlı devlet yönetiminde ehli şer olarak anılan kadıasker, şeyhülislam gibi kişilerin oluşturduğu sınıfa ………… denirdi.
• Osmanlı devlet yönetiminde kalem ehli olarak anılan defterdar, nişancı gibi önemli bürokratlardan oluşan sınıfa ………… denirdi.
• Osmanlıda silah taşıma yetkisine sahip olan ………… sınıfı üyeleri, yönetim ve askerlik işleriyle uğraşarak yürütme gücünü temsil etmekteydiler.
• Osmanlı tarihinde sayıları zaman zaman yediye kadar ulaşan vezirlik makamına ilk olarak Orhan bey döneminde ………………. Paşa getirilmiştir.
• Divanda alınan kararların şer’en uygunluğunu denetleyen ……………, fetva makamını temsil eder.
• Osmanlı tarihinde ilk şeyhülislam ……………. II. Murat döneminde göreve getirilmiştir.
• Osmanlı divan toplantılarına 16. yy’dan itibaren katılmaya başlayan …………… donanmadan sorumlu kişidir.
• Osmanlıda divan toplantılarına katılan …………… , eğitim ve adalet işleriyle ilgilenir.
• Osmanlı tarihinde ilk kadıasker I.Murat döneminde atanan ……………………… paşadır.
• Osmanlıda divan üyesi olan ……………., mali konularla ilgilenir.
• Osmanlıda divan-ı hûmayunun üyesi olan …………… (tevkî) resmi evraklara tuğra çeker ve emrindeki kalemlerle diplomasinin işleyişini sağlardı.
• Osmanlıda dış ilişkilerin öneminin artması üzerine ……………… nişancının emrinden ayrılarak divan üyesi haline gelmiştir.
• 17.yy da devlet işlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan saray, sadrazam kapısı olarak da anılacak olan …………. adıyla bilinir.
 
Geri
Üst