Tarih Bilimine Giriş Testi - 2

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) Tarih, olayı inceleme ve yöntem olarak diğer bilimlerden ayrılır. Bilim olarak tarihi değerlendirmeyenlerin temel dayanağı nedir?

A) Olayların geçmişe yönelik olması
B) Kaynakların yetersizliği
C) Neden – sonuç bağıntısı kurması
D) Deney – gözlem metodu kullanmadığından
E) Kronik olayları incelemesi

2) İnsan topluluklarının kültür ve uygarlıklarını, yaşayışlarını, yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisinde inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleografi B) Biyoloji C) Coğrafya D) Heraldik E) Tarih

3) I. Bitki Örtüsü
II. İklim
III. Sulak yerler
IV. Yükselti
V. Hayvancılık

İlk uygarlıkların meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az etkilidir?

A) IV, V B) II, III C) I, V D) III, IV E) II, V

4) Tarih metoduna aykırı olan yargı hangisidir?

A) Olayı objektif inceleme
B) Yer ve zaman belirtme
C) Belge ve bulgulara dayanma
D) Olayları günümüz koşullarına göre açıklama
E) Neden – sonuç ilişkisi kurma

5) Tarih bilimi insan topluluklarını etkileyen bütün olayları irdeler. Buna göre tarihin en çok ve en az ilgilendiği olaylar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Sosyal olaylar – Ekonomik olaylar
B) Doğal olaylar - Sosyal olaylar
C) Sosyal olaylar - Doğal olaylar
D) Kültürel olaylar – Diplomatik olaylar
E) Ekonomik olaylar - Sosyal olaylar

6) Tarih bilimi, pozitif bilimler gibi araştırmalarda
bir kısım yöntemlerden de faydalanır.
Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin kullandığı yöntemlerden biri olamaz?

A) Tahlil B) Tenkit C) Sentez D) Tasnif E) Tashih

7) İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçmelerini
sağlayan temel etken hangisidir?

A) Yazı B) Tarım C) Din D) Ticaret E) Hukuk

8) Olayların irdelenmesini kolaylaştıran tarih hangi
yönteme başvurmaz?

A) Olayları zaman sırasına koyma
B) Olayları çağlara ayırma
C) Bireysel ilişkileri inceleme
D) Tarihsel bilimlerden yararlanma
E) Olayın yerini belirtme

9) Hiçbir tarihçi, geçmişi açıklama veya araştırmaya
başladığı andan itibaren, tarih felsefesi yapmamayı
başaramamıştır.
Açıklamada vurgulanan tarihin anlamını ve
yasalarını araştıran bilgi dalı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tarih felsefesiB) Tarih kaynağı C) Tarih bilgisi D)Tarihsel olay E)Tarihsel olgu

10) Tarihe yardımcı bilimlerden hangisinin tanımı yanlış
verilmiştir?

A) Nümizmatik – para bilgisi
B) Filoloji – dil bilgisi
C) Epigraf – eski anıt bilgisi
D) Etnografya – ırk bilgisi
E) Arkeoloji – Eski eserler bilgisi

11) Tarihe yardımcı bilimlerden hangileri olayın
gerçekleşme zamanı, insan topluluklarının
soylarını ve eski anıtları doğru şekilde verilmiştir?

A) Antropoloji – Epigrafya – Arkeoloji
B) Kronoloji – Antropoloji – Epigrafya
C) Filoloji – Nümizmatik – Heraldik
D) Antropoloji – Paleografya – Etnografya
E) Kronoloji – Arkeoloji – Heraldik

12) Tarih devirlerinin, tarih öncesi devirler ve tarih çağları olarak ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?

A) İşlenen madenler
B) Merkezi krallıkların güçlenmesi
C) Yazının icadı
D) Tarih yazımının başlanması
E) Tarihi olayın büyüklüğü

13) Tarih öncesi devirlerin, yontma taş – cilalı taş – maden devri olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?

A) Savaş ve afetler
B) Hayvanların evcilleştirilmesi
C) Olayın evrenselliği
D) Tarımdaki gelişmeler
E) Araç – gereç yapımı

14) Aşağıdakilerin hangisinde tarih öncesi çağların kronolojik olarak doğru verilmiştir?

A) Cilalı taş – Maden – Yontma taş
B) Tunç - Cilalı taş – Kaba taş
C) Maden - Cilalı taş - Yontma taş
D) Kaba taş - Yontma taş – Maden
E) Yontma taş - Kaba taş – Maden

15) Yapılan kazıda, toprağın alt katmanından, toprağın üst katmanına doğru; yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demir’ den araçların bulunmasına bakılarak nasıl bir sonuç çıkarılabilir?

A) Tarihsel gelişmeye uygun bir yaşayış vardır
B) İlk araçların taştan yapılması
C) Maden devrinde çeşitli madenler kullanılmıştır.
D) Yerleşme yerinde ilk bakır madenine rastlanması
E) Kronolojiye uygun olmayan bulgulara rastlanmıştır.

16) Tarihlerden hangisi günümüze diğerlerinden daha uzaktır?

A) 620 B) 350 C) M.Ö.630 D) M.Ö 1302 E) M.Ö. 29
 
Geri
Üst