Tarih Öğretiminde Beyin Temelli Öğretim Stratejileri

A Çevrimdışı

adana

New member
TARİH ÖĞRETİMİNDE BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

'Tarih, insan zihnini eğitir' (Department ofEducation and Science)

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümde aşağıdaki hedeflere ulaşmanız beklenmektedir:

• Beyin temelli tarih öğretimini açıklayabilme.
• Tarih derslerinde beyin temelli öğretime uygun stratejileri açıklayabilme.
• Beyin temelli öğrenmenin önemini tarih dersleri açısından açıklayabilme.
• Beyin temelli öğretim stratejilerini tarih derslerinde uygulayabilme.

Giriş

Sosyal bilimler ve tarih öğretiminde sağlıklı öğrenmelerin gerçekleştirilebilmesi için, beynin yapısına uygun öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının kullanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle, tarih öğretmenleri, öğretim etkinliklerini bilgileri uzun süreli belleğe atacak etkinlik ve öğrenme aktiviteleri düzenlemelidirler. Ülkemizde tarih öğ¬retimi incelendiği zaman, bazı tarih öğretmenlerin bilgi aktarımına dayak geleneksel öğretim stratejilerini kullandıkları görülmektedir (Koç, 2002; Demircioğlu, 2004). Bundan dolayı, öğrencilerde ve toplumun bir kesiminde gerek sosyal bilimler öğretimine, gerekse tarih öğretimine karşı olumsuz bir bakış açısı oluşmaktadır. Başka bir deyişle, tarih derslerindeki olgu, kavram ve genellemelerin değişmez kurallarmış gibi öğretilerek, verilen bilgilerin aynen ezberlenmesini beklemek; top-lumun bu derse bakış açısını olumsuz yönde etkilemekte ve bu durum çağdaş eğitim anlayışıyla da örtüşmemektedir.

Yukarıdaki problemlerin ortadan kaldırılarak, genelde sosyal bilimler ve özelde ise tarih öğretiminden istenilen verimin alınabilmesi için, beyni maksimum düzeyde işletecek öğretim stratejüerinin öğrenciler tarafından kullanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle, anlamlı öğrenme; ancak beynin öğrenme kuralları ışığında yürütülen öğrenme etkinlikleriyle mümkün olabilir. Caine ve Caine'ye (2002, s. 8) göre beyin temelli eğitim şu iki temel özelliğe dayanmaktadır;

• 'Öğrenenler için, hayatla iç içe, zengin ve uygun tecrübelerin tasarlanması ve ahenkli bir şekilde uygulanması'
• 'Öğrenci tecrübelerinin anlamın özünü kavrayacak şekilde işleyişinin sağlanması'

1. Beyin Temelli Öğretim Yöntemleri

Beynin en etkin biçimde kullanılabilmesi için, içinde birçok etkinliği barındırabilecek beyin temelli öğretim stratejileri uygulanmalıdır. Caine ve Caine (2002) beyin temelli öğretim stratejilerini dört ana başlık altında tasnif etmektedir. Bunlar şu şekildedir:

a- Bütünletirilmiş Program

Bütünleştirilmiş programdan kastedilen şey, farklı disiplinlerin bir araya getirilip ilişkilendirilerek kullanılmasıdır. Örneğin, tarih dersiyle alakalı konular işlenirken coğrafya dersinden yararlanılması, insanın geçmişinde meydana gelen olayların açıklanması aşamasında, coğrafyanın oynadığı rol ilişkilendirilerek ortaya konmaya çalışılır. Fen derslerinde de tarihten yararlanmak mümkündür. Geçmişten günümüze fen alanında önemli gelişmelerin nasıl meydana geldiği ile ilgili tarihsel bilgiler, öğrencilerin gelinen noktayı görmeleri açısından önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ilişkilendirmedir. Beyin, yapısı gereği ilişkilendirerek öğrenir. Eğer bilgiler birbi¬rinden bağımsız değil de ilişkilendirilerek öğreniliyorsa, beynin do¬ğasına uygun öğrenmeler meydana geliyor demektir.

b- Tematik Öğrenme

Tematik öğrenmede tema veya temalar merkeze alınarak, öğre¬tim bu temalara dayalı olarak yapılır. Burada esas olan, temayı oluşturan bilgi yığınlarını bir çatı altında toplayarak, ana temayla ilişkilerini ortaya koymaktır. Örneğin, ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğre¬timinde, bir program yaklaşımı olan disiplinler arası yaklaşım mantığıyla ana tema etrafında öğretimin yapılmasıdır (Öztürk ve Dilek, 2005). Öğrencinin yaşadığı şehir ana tema olduğunda, çocuk; şehrin tarihini, ekonomisini, edebiyatı ve sosyolojik gelişimini hep şehre bağlayarak öğrenecektir. Bilgiler bu şekilde bağlantılı hale getirilerek beynin yapısına uygun öğrenme ortamları oluşturulabilecektir.

c- Konuya Bağlı Ahenkli Düzenleme

Konuya bağlı ahenkli düzenleme etkinliklerinde de dersin konusu tema etrafında örgütlenir. Örneğin, tarih dersinin öğretiminde dersin değişim süreklilik ve çatışma gibi temel kavramlara dayalı olarak işlenmesi ve bu unsurlarla ilişkilendirilerek öğrenilmesidir. Diğer öğrenme yöntemlerinde olduğu gibi burada da ilişkilendirme söz konusudur.

d- İşbirliğine Dayalı Öğrenme

İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilere pek çok nitelik ve becerinin kazandınlabileceği bir öğretim etkinliğidir. Bu öğrenme yaklaşımında, işbirliği yapan öğrenciler arasında iletişim ve işbirliği mevcuttur. Öğrenciler, değişik rol ve sorumluluklar üstelenir ve bunları yerine getirmeye çalışırlar. Öğrenme etkinliğinde grup üyeleri birbir¬lerine karşılıklı yardım ederler.

2. Beyni Güçlendiren Öğretim Stratejileri

Beyin temelli öğretim stratejileri, beynin öğrenme özellikleri çözümlenerek geliştirilmiştir. Bu nedenle bu stratejilerin öğrenmeyi kolaylaştırıcı özellikleri vardır. Bunlar şu şekildedir;

• Varsayımsal Düşünme.
• Tersinden Düşünme.
• Farklı Görüşlere Göre Analiz Etme.
• Tamamlama.
• Kavram ve Zihin Haritalarını Oluşturma.
• Benzerlik ve Farklılıkları Ortaya Koyma.
• Farklı Sembol ve Sistemler Kullanma (Cardellichio ve Field, 1997 aktaran Korkmaz, 2005).

1) Varsayımsal Düşünme

Üst düzey düşünme becerilerinin sergilendiği beyin temelli öğ¬retim stratejilerinden olan varsayımsal düşünme, yeni bilgi üretmenin etkili yollarından birisidir. Bu etkinlik aracılığıyla öğrenciler, var¬sayıma yönelik olarak düşünme sergiler ve varsayımla ilgili proble¬min olası çözümlerini ortaya koymaya çalışırlar. Varsayımsal düşünmede daha ziyade, 'eğer bu olmamış olsaydı' ifadesi kullanılır (Cardellichio ve Field, 1997 aktaran Korkmaz, 2005). Bu tür soruların tek bir cevabı bulunmayıp, sorulan sorular başka sorularla devam edebilir. Tarih dersleri bünyesinde varsayımsal düşünme aracılığıyla sorulabilecek sorulardan bir kısmı aşağıdaki gibidir.

Örnek çalışma, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Fetret Devrine kadarki dönemden seçilmiştir.

a. Osman Bey Dönemi (1299-1326)

• 1299 yılında Selçuklu Devleti'nde karışıklıklar olmasaydı, Osmanlı Beyliği'nin durumu ne olurdu?
• 1299 yılında Osman Bey bağımsızlığını ilan etmesiydi, Osmanlı Beyliği'nin durumu ne olurdu?
• 1301 yılında Yenişehir ve Köprühisar fethedilmeseydi ne olurdu?
• 1302 yılında iznik ve Bursa civarında fetihlere devam edilmeseydi, Osmanlı Devleti ne durumda olurdu?
• 1315 yılında Bursa Kuşatması başlamasaydı, Osmanlıların Bizans'la ilişkileri ne olurdu?
• 1326 yılında Osman Bey ölmeseydi, Osmanlı Devleti'nin geleceği ne olurdu?

b. Orhan Gazi Dönemi (1326-1360):

• Bursa 1326 yılında değil de, 1315 yılında fethedilmiş ol¬saydı, Bizans'la olan ilişkilerde ne gibi değişiklikler olurdu?
• İlk Osmanlı Akçesi'nin kesim tarihi 1327 değil de, 1361 ol¬sa ne olurdu?
• İzmit 1337 yılında fethedilmemiş olsaydı, Osmanlı-Bizans ilişkilerinde nasıl bir değişme meydana gelirdi?
• 1352 yılında, Süleyman Paşa, Bizans İmparatoruna yardım ederken Dimetoka'da Sırp ve Bulgarlara mağlup olsaydı, Osmanlı Devleti'nin bölgedeki saygınlığında nasıl bir de¬ğişme meydana gelirdi?
• 1354 yılında Ankara alınmasaydı ne olurdu?
• 1360 yılında Orhan Gazi ölmeseydi ne olurdu?

c. I. Murat Dönemi (1360-1389):

• 1361 yılında Osmanlılar Rumeli'ye geçememiş olsalardı, Osmanlı Devleti'nin Balkan Politikası'nda nasıl bir değiş¬me meydana gelirdi?
• 1362 yılında Yeniçeri örgütünün temeli atılmamış olsaydı Osmanlı Devleti'nin askeri başarılarında ne gibi değişik¬likler olurdu?
• 1371 yılında, Çirmen'de Osmanlı ordusu Sırpları mağlup edemeseydi, Osmanlılar Balkanlarda kalabilir miydi?
• 1376 yılında Murat Bey, Bizans İmparatoruyla anlaşmamış olsaydı, Osmanlı Bizans ilişkileri nasıl olurdu?
• 1389 yılında, I. Murat ölmeseydi ne olurdu?

d. I. Bayezid (1389-1403):

• 1390 yılında Germiyanoğlu, Saruhan ve Aydınoğlu beylik¬lerine son verilmeseydi, Osmanlıların Anadolu'daki geniş¬leme siyaseti nasıl etkilenirdi?
• 1391 yılında Menteşeoğullan ve Hamidoğullan beylikleri Osmanlılar tarafından alınmasaydı, Osmanlıların bölge¬deki gücünde nasıl bir değişme olurdu?
• 1394 yılında Selanik alınmasaydı, ne olurdu?
• 1398 yılında Samsun ve Canik, Osmanlı Devleti'nin bir parçası haline gelmeseydi, Osmanlıların Karadeniz Politikası ne olurdu?
• 1402 yılında, I. Bayezid, Timur'a mağlup olmasaydı, Osmanlı tarihinin seyrinde nasıl bir değişim olurdu?

2) Tersinden Düşünme

Görsel düşünme tekniklerinden bir tanesi tersinden düşünme¬dir (Cardellichio ve Field, 1997 aktaran Korkmaz, 2005). Olaylara tersinden bakmayı gerektiren bir düşünme eylemidir. Başka bir deyişle, sonuçlardan sebeplere ulaşma etkinliği olarak da kabul edilmektedir


(Korkmaz, 2005). Tarihi hadiselerin tahlilinde kullanılabilecek etkinlik¬lerden birisi olarak karşımıza çıkan bu yaklaşım, tarihsel olayların kro¬nolojik sıralaması değiştirilerek, öğrencilere sorgulatılmadır. Tarih dersleri bünyesinde tersinden düşünmeye dayalı olarak sorulabilecek soruların bir kısmı aşağıdaki gibidir.

Örnek Sorular, Kanuni Dönemiyle ilgilidir:

• Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman değil de, I. Mustafa olsaydı ne olurdu? Bu durum Osmanlı Devleti'nin gelişimini nasıl etkilerdi?
• Viyana, 1529'da değil de, 1521 yılında kuşatılmış olsaydı ne olurdu? Bu durum Osmanlının Balkan Politikası'nı nasıl etkilerdi?
• Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Selim döneminde; Yavuz Sultan Selim ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde hükümdarlık yapmış olsaydı ne olurdu? Bu durum Osmanlı Devleti'nin dış politikasını nasıl etkilerdi?
• 1566 yılında, Osmanlı tahtına II. Selim değil de, 1533 yılında katledilen Şehzade Mustafa çıkmış olsaydı ne olurdu? Bu du¬rum Osmanlı Devleti'nin askeri gelişimini nasıl etkilerdi?
• Cumhuriyet, 1923 yılında değil de, 1921 yılında ilan edilseydi ne olurdu? Bu durum Cumhuriyetin gelişimini nasıl etkilerdi?
• Hilafet, 1924 yılında değil de, 1922 yılında kaldınlsaydı ne olurdu? Bu durum mecliste nasıl karşılanırdı?

3) Farklı Görüşlere Göre Analiz Etme

Sosyal bilimlerin yapısı gereği, bu alanda ortaya konan görüş ve fikirler farklılıklar arz eder. Bu alana dayalı derslerin öğretimiyle, öğrencilere, sosyal bilim anlayışı kazandırılabilir. Sosyal bilimlerin öğrencilere kazandınlabileceği niteliklerden bir tanesi de, olayları farklı görüşlere göre analiz etme becerisidir. Sorulan soruların tek bir cevabının olmaması nedeniyle, öğrenciler geniş bir çerçeveden düşünmek zorunda kalacaklar ve bu durum, beyinlerini etkili kullanmada olumlu rol oynayacaktır.

Farklı görüşlere göre analiz etme etkinliğine dayalı soru örnekleri aşağıdaki gibidir:

• Bizanslılar, İstanbul'un fethine nasıl bakıyordu?
• İngilizler, İstanbul'un fethine nasıl bakıyordu?
• İstanbul'un fethinin sonuçlarını, Hıristiyan dünyasının bakış açısıyla düşünürsek ne olur?
• İstanbul'un fethinin sonuçlarını, Rusların görüş açısıyla değerlendirirsek nasıl bir sonuca ulaşırız?
• İstanbul'un fethinin sonuçlarını, Osmanlıların görüş açısıyla değerlendirirsek nasıl bir sonuca ulaşırız?

4) Tamamlama

insan beyni, yaratılış gereği tam olmayan nesneleri tam olarak algılama ve tamamlama eğilimindedir (Cardellichio ve Field, 1997 ak¬taran Korkmaz, 2005). Bu bağlamda eğitim ve öğretim sürecinde tamamlamaya dayalı etkinlikler, beynin etkili çalışmasına ve sağlıklı öğrenmelerin meydana gelmesine yardımcı olabilecek etkinliklerdir. Bu etkinlikler aracılığıyla, üst düzey düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanmak zorunda kalacak olan öğrenciler, beynin doğasına uygun öğrenmeler gerçekleştireceklerdir.

Tarih dersleri, yapısı gereği, tamamlama etkinliklerine uygun bir disiplindir. Tamamlama etkinliklerine dayalı soru örnekleri aşağıdaki gibidir:

• Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemindeki temel olayların tarihlerinin boş bırakıldığı bir metin öğrencilere verilir, öğrencilerden boş bırakılan yerlerin doldurulması istenir.
• Öğrencilere, İstanbul'un fetih sürecinin başlangıcındaki bil¬giler verilerek, onlardan bir komutan olarak, bir fetih planı yapmaları istenir.
• Duyun-u Umumiye dönemi, Osmanlı ekonomisine yönelik olarak bir kompozisyonun giriş kısmı yazılır, öğrencilerden gelişme ve sonuç bölümlerini yazmaları istenir.
• Öğrencilere, Balkan Savaşlarıyla ilgili sonuç kısmı yazılmış bir kompozisyon verilir, onlardan bu kompozisyonun giriş ve gelişme bölümünü yazmaları istenir.

5) Kavram ve Zihin Haritalarını Oluşturma

Sosyal bilimler ve tarih öğretiminde olgu, kavram ve genellemeler çok önemlidir. Olgular kavramları, kavramlar ise genellemeleri oluşturur. Bu bağlamda, sosyal bilimlere dayalı disiplinlerin öğretiminde öğrencilere olgu, kavram ve genelleme ilişkisi gösterilmelidir. Buna ilaveten, bilişsel öğrenme kuramlarına göre ilişkilendirme öğrenmede çok önemli bir yere sahiptir. İnsan beyni, kendisine sunulan olgu, kavram ve genellemeler arasında bir ilişki kurarak öğrenme eğilimindedir. Bu bağlamda, öğrencilerin ilişki kurarak öğrenebileceği etkinliklerin başında, kavram ve zihin haritaları gelmektedir. Zihin haritaları üzerine çalışmalar yürüten İngiliz bilim adamları olan, Tony Buzan ve Barry Buzan (1999) zihin haritasını, insan beyninin potansiyelini ge¬liştiren bir grafik tekniği olarak tanımlamaktadırlar. Michalco'ya (1998 aktaran Yalın, 2003) göre zihin haritası, organize edilmiş bir beyin fırtı¬nası yöntemidir. Kavram haritasi ise, kavramlar arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak ortaya koyan bir teniktir. Tarih derslerinde öğrencilerin yapacakları kavram ve zihin haritaları, ilişkilendirerek öğrenmeye en uy¬gun etkinliklerin başında gelmektedir.

Tarih dersleri bünyesinde, öğrencilerden kavram ve zihin haritalarına yönelik olarak aşağıdaki etkinlikleri yapmaları istenebilir:

• Osmanlı Devleti'nin yükseliş döneminin siyasi olaylarıyla ilgili bir zihin haritası.
• Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemindeki önemli askeri olaylarla ilgili bir zihin haritası.
• Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapılanmasıyla ilgili bir kavram haritası.
• Osmanlı Devleti'nin askeri yapılanmasıyla ilgili bir kavram haritası.

6) Benzerlik ve Farklılıkların Ortaya Konulması

Benzerlikler ve farklılıklar, beynin düşünme faaliyetinde çok ö-nemli bir yere sahiptir (Cardellichio ve Field, 1997 aktaran Korkmaz, 2005). Tarih derslerinde, öğretimi yapılan konularla ilgili benzerlik ve farklılıklardan maksimum düzeyde faydalanılması, öğrenme kalitesini arttıracaktır. Öğrenme sürecinde öğrencilerin daha önce sahip oldukları giriş davranışları önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler yeni öğrendikleri bilgileri, eski bilgiler üzerine inşa ederler. Bu sebeple sosyal bilimlerde ve tarih öğretiminde, öğrencinin öğrenme durumlarının, giriş davranışlarıyla karşılaştırılmasında büyük yarar vardır. Buna ilaveten, öğrenme sürecinde benzerlik ve farklılıklardan yararlanılması, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmesini ve üretkenliklerini olumlu yönde etkileyecektir.

Tarih derslerinde benzerlik ve farklılıklardan yararlanma sürecinde aşağıdakine benzer etkinlikler yapılabilir:

a) Karşılaştırma

• 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda iki ulusun ordusunun askeri teçhizat açısından karşılaştırılması.
• II. Mahmut ve II. Abdülhamit dönemi Osmanlı Eğitimi'nin karşılaştırılması.
• 19. Yüzyılın ikinci yansında, Türk ve İngiliz yüksek öğretim sistemlerinin karşılaştırılması.

b) Sınıflama

• I. Dünya Savaşında Kafkas, Kanal ve Çanakkale cephelerinin sınıflandırılması.
• Osmanlı Devleti'nin, kuruluşundan çöküşüne kadar geçirdiği safhaları sınıflama.

c) Analoji

Analoji, bilinmeyen ya da az bilinen bir olgu, olay ya da nesnenin; benzer olgu, olay ya da nesnelerle açıklanması hadisesidir. Bilindigi üzere öğrencinin herhangi bir konudaki giriş davranışları, yeni öğrenmelerde önemli roller oynamaktaydı. Bu bağlamda, tarih öğretiminde öğrencilerin öğrenmekte zorluk yaşadığı konularda, giriş davranışlarına dayalı olarak anolojilerden yararlanılabilir.

Tarih öğretiminde, öğrencilerin en fazla problem yaşadıkları konulardan bir tanesi kavramlardır. Bazı öğrenciler, özellikle soyut kavramları öğrenmekte büyük problemler yaşamaktadırlar. Bu kavramların öğretiminde kullanılacak analojiler, öğrencilere bu kavramları daha rahat öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Aşağıda analoji yapılacak kavram örnekleri bulunmaktadır.

Sadrazam= Başbakan
Reis'ül Küttab= Dışişleri Bakanı
Defterdar= Maliye Bakanı
Divan-ı Humayun= Kabine
Harami= Haydut, Eşkıya

d. Farklı Sembol ve Sistemlerin Kullanılması

Öğrenmenin bireysel olması ve öğrencilerin farklı öğrenme yapı¬larına sahip olması, öğrenme sürecinde farklı sembol ve sistemlerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır (Cardellichio ve Field, 1997 aktaran Korkmaz, 2005). Bu bağlamda, farklı sembol ve sistemlerle zenginleşti-rilen bir öğrenme ortamında bilgiler, öğrencilerin hafızalarında daha kalıcı olacaktır. Buna ilaveten, farklı öğrenme şekillerine hitap edileceğinden, daha büyük bir grubun öğrenmesi sağlanmış olacaktır.

Sosyal bilimler ve tarih derslerine dayalı bir konuda öğrenciler aşağıdaki gibi farklı sembol ve sistemleri kullanabilirler. Balkan savaşlarıyla ilgili olarak, farklı sembol ve sistemlerin kullanıldığı bir örnek aşağıdaki gibidir:

• Balkan Savaşları'run kelimelerle anlatımı.
• Balkan Savaşı'na katılan devletlerin asker ve silah sayıları. Savaşan devletlerin her birine ait ölü sayılan.
• Balkan Savaşlarıyla ilgili resimlerin gösterimi.
• Balkan Savaşlan'yla ilgili olarak öğrencilerin temsili resimleri bizzat yapmaları.
• Balkan Savaşı döneminde kullanılan müzikler. O döneme ait şiir, roman ve diğer edebi metinlerin kullanımı.
• Balkan Savaşlan'yla ilgili istanstikî bilgilere yönelik grafik, şema ve tablo çizimi.
• Balkan Savaşları'nı anlatan savaş modellerinin hazırlanması.
• Balkan Savaşlan'na ait resim ve şekillerin çizdirümesi.
• Balkan Savaşı'yla ilgili bilgilerin ışığında hikâyeleri oluşturma.

Çanakkale savalanyla ilgili farklı sembol ve sistemlerin kullanıldığı bir örnek:

• Çanakkale Savaşlan'nın kelimelerle anlatımı.
• Çanakkale Savaşlan'nda ölen askerlerin sayılarının, her devletten ölen askerler olarak yazımı.
• Çanakkale Savaşlan'yla ilgili resimlerin gösterimi.
• Çanakkale Savşlan'yla ilgili olarak öğrencilerin temsili resimleri bizzat yapmalan.
• Çanakkale Savaşlan'yla ilgili olarak yazılmış edebi metinlerin kullanımı.
• Çanakkale Savaşlan'yla ilgili istastiki bilgilere dayak olarak tablo, grafik ve şema çizimi.
• Çanakkale Savaşlan'nı anlatan modellerin hazırlanması.
• Çanakkale Savaşlan'na ait savaş planlarının çizimi.
• Çanakkale Savaşlan'yla ilgili bilgilerin ışığı alanda hikâyele¬rin oluşturulması.

3. Beyin Temelli Öğrenmede 12 Temel Kural

Beynin doğasına uygun öğretim stratejilerini kullanarak, öğrencilerin üst düzeyde öğrenmelerini sağlayabilmek için, bu öğrenmeye uygun öğretim ortamlarının oluşturulması zorunludur. Bu bağlamda beyin temelli öğrenmeyi sağlayacak 12 temel prensip aşağıdaki gibidir (http://schoolstudio.engr.wisc.edu/brainbased.html);

1- Beyin temelli öğrenmeyi teşvik edecek zengin öğrenme ortam¬ları oluşturulmalıdır.
2- Grupla öğrenme etkinlikleri düzenlenmelidir.
3- Öğretim etkinlikleri okul içi ve dışında yürütülmelidir.
4- Öğrencilerin, ortak olarak kullandıkları mekânlar öğretimi des¬tekleyecek şekilde kullanılmalıdır.
5- Güvenli ve öğrencilerin rahat edebileceği öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
6- Öğrencilere şekil, büyüklük ve renk açısından farklı öğrenme ortamları sunulmalıdır.
7- Çevreyle etkileşim sağlanmalıdır.
8- Bütün kaynaklara ulaşım imkânı sağlanmalıdır.
9- Esneklik sağlanmalıdır.
10- Öğrencilerin aktif ve pasif olacağı mekânlar sağlanmalıdır.
11- Öğrencilerin kendilerini ifadelerine olanak sağlayın.
12- Geniş bir öğrenme çevresi sağlanmalı

Özet

Günümüzde bazı öğrenciler, tarih derslerini, pratik yaşamlarına bir faydası olmayan, sıkıcı dersler olarak görmektedirler. Bu eleştirilerin başında, bu derslerin bilgi aktarımı ve ezbere dayalı olarak öğretilmesi gelmektedir. Başka bir deyişle, bazı tarih öğretmenleri, bu dersleri, öğrencilerinin düşünme becerilerini en alt düzeyde geliştirecek şekilde yürütmektedir. Genel anlamda sosyal bilimler öğretiminden, özelde ise, tarih öğretiminden istenilen verimin alınabilmesi ve çağımız insanının yetiştirilebilmesi için, tarih derslerinin beyin temelli öğretim stratejilerine göre planlanması gerekir. Beyin temelli öğre¬tim öğretim etkmtiklerinin, beynin doğasına en uygun şekilde düzenlenmesi demektir. Öğrencide kalıcı ve sağlıklı davranış değişikliklerinin oluşturulabilmesi için, beyin temelli öğretim esasına dayanan etkinlikler yürütülmelidir. Bu çerçevede, varsayımsal düşünme, ter¬sinden düşünme, farklı görüşlere göre analiz etme, tamamlama, kav¬ram ve zihin haritalarını oluşturma, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması ile farklı sembol ve sistemlerin kullanılması gibi beyin temelli öğretim stratejüerinin tarih öğretmenleri tarafından çok iyi bilinmesi, öğretim etkinliklerinde bunlardan yararlanılması gerekmektedir.Alıntıdır
 
A Çevrimdışı

atahoca

New member
Ynt: Tarih Öğretiminde Beyin Temelli Öğretim Stratejileri

1. ve 2. maddeler Tarih ilminin esaslarına aykırı.
Diğerleri kullanılabilir.
 
Geri
Üst