Ynt: 10. Sınıf 2. Dönem 1. Test Sınav Soruları

H Çevrimdışı

hatdem

New member
BuDunÇar ' Alıntı:
1.Ankara Savaşı’nın sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?
A)Fetret Devri yaşanmıştır.
B)Anadolu’daki siyasi yapı bozulmuştur.
C)Osmanlı yıkılışın eşiğine gelmiştir.
D)Şeyh Sait ayaklanması meydana gelmiştir.
E)İstanbul’un alınışı gecikmiştir.

2.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
A)Avrupa’da tam bir hakimiyet sağlanmıştır.
B)Kara ve deniz ticaret yolları Osmanlının eline geçmiş.
C)İslam Dünyasındaki itibar artmıştır.
D)Ortaçağ kapanmış yeniçağ başlamıştır.
E)Asya ile Avrupa toprakları birleşmiştir.

3.Aşağıdakilerden hangisi 17 ve 18. yy. daki isyanların sebeplerinden biri değildir?
A)Köylü üzerindeki verginin artması ile toprağın işlenilemez hale gelmesi
B)Uzun süren savaşlar
C)Devlet adamlarının zayıflayan otoriteyi kendi çıkarlarına uygun kullanması
D)Osmanlıya gelen fazla altın ve gümüş nedeniyle fiyatların enflasyonun artması
E)Azınlıkların hak iddia etmeleri

4.Osmanlı ile İran arasında yapılan ilk anlaşma ve doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A)Serav-Nasuh Paşa B)Ferhat Paşa-Kasr-i Şirin
C)Amasya-İstanbul D)Serav-Amasya
E)Amasya-Ferhat Paşa

5.Osmanlı İle İran arasında bugünkü sınırların büyük ölçüde çizildiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ferhat Paşa B)Nasuh Paşa
C)Kasr-i Şirin D)Küçük Kaynarca
E)Amasya

6.Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana kuşatmasında yenilginin sebeplerinden biri değildir?
A)Avrupa’nın Kutsal İttifakı kurması
B)Balkan halkının ağır vergiler altında sıkılması
C)Çok geniş bir alanda savaşmak zorunda kalması
D)Padişah değişiklikleri nedeniyle yönetimde istikrarın olmaması
E)Ordudaki yeniçerilerin düzeninin bozulmuş olması

7.Aşağıdakilerden hangisi Kutsal İttifakı oluşturan devletlerden biri değildir?
A)Rusya B)Lehistan C)Avusturya D)Prusya E)Venedik

8.Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
A)Osmanlı Devletinde gerileme dön. Başladı
B)Osmanlı ilk kez toprak kaybetti.
C)Ruslar Ortodoksları himaye için İstanbul’da elçilik açtı.
D)Osmanlı bundan sonra savunmaya geçti
E)Ortodokslar bahane edilerek içişlerimize karışılmaya başlandı.
9.Osmanlı Devletinin Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği ve sonucunda Lale Devrine sürüklendiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Küçük Kaynarca B)Patrona Halil
C)Pasarofça D)Karlofça
E)Yaş

10.Fransızlara verilen kapitülasyonların sürekli hale getirildiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pasarofça B)Küçük Kaynarca C)Yaş
D)Belgrad E)Berlin

11.”Rusya Osmanlı Devletinin yönetimi altındaki Ortodokslar ile Eflak ve Boğdan beylerinin haklarını koruyabilecekti.”
Küçük Kaynarca Antlaşmasının bu maddesinin,
I.Rusyanın Osmanlı Devletinin içişlerine karışması
II.Boğazların Rusya’nın egemenliği altına girmesi
III.Karadeniz’in bir Türk Gölü olmaktan çıkması
Sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A)yalnız I B)yalnız II C)yalnız III
D)I ve II E)I, II ve III

12.Aşağıdakilerden hangi ikisinde Osmanlıya ilk isyan eden ve ilk bağımsız olan Balkan milleti birlikte verilmiştir?
A)Arnavutlu-Bosna Hersek B)Eflak-Boğdan-Sırp
C)Sırp-Yunan D)Bulgar-Yunan E)Sırp-Bulgar

13.Aşağıdakilerden hangisi şark meselesinin bir öğesi değildir?
A)Türkleri Balkanlardan atmak
B)Türkleri Avrupa’dan atmak
C)Osmanlı Devletini parçalamak
D)Türkleri Orta Asya bozkırlarına geri göndermek
E)Türkleri Orta Asya’dan Afrika’ya uzaklaştırma

14.İngiltere’nin Mısır sorununda Mehmet Ali Paşa’ya karşı Osmanlı’nın yanında yer almasında
I.Fransa’nın M. Ali Paşa’ya yakınlaşarak Mısır’da etkinliğini artırması
II.Mısır’da güçlü bir devlet kurulmasını önleyerek Hint deniz yolu güvenliğini sağlama
III.Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkların bağımsızlık isteklerinin artması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A)yalnız I B)yalnız II C)I ve II
D)II ve III E)I, II ve III

15.Boğazlar sorunu ilk defa aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile ortaya çıkmıştır?
A)Küçük Kaynarca B)Londra Boğazlar Sözleşmesi
C)Hünkar İskelesi D)Karlofça Antlaşması
E)Paris Antlaşması

16.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanının ilan edilmesinin sebeplerinden bir değildir?
A)Osmanlının çöküşünü önlemek
B)Avrupalı Devletlerin desteğini almak
C)Azınlıklara Avrupalıların isteği ile haklar vermek
D)Avrupalıların Osmanlının içişlerine karışmasını önlemek
E)Toplumsal kopukluğu ortadan bu yolla kaldırmak

17.Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat ve Islahat arasındaki fark doğru olarak verilmiştir?
A)Tanzimat Fermanı ilk anayasa, Islahat Fermanı ilk yazılı belge niteliğindedir.
B)Tanzimat fermanında ilk kez azınlıklara ayrıcalıklar verilmiş, Islahat fermanında bu ayrıcalıklar kardırılmıştır.
C)Tanzimat fermanı ile Ermeni sorunu gündeme gelmiş, Islahat ile uluslar arası sorun olmuştur.
D)Tanzimat fermanı hazırlanırken Avrupalılar karıştırılmamış, Islahat fermanı Avrupalıların desteğiyle hazırlanmıştır.
E)Tanzimat fermanı Paris anlaşmasında Avrupalıların desteği alınmak için, Islahat fermanı kırım savaşında borç para almak için yapılmıştır.

18.Osmanlı Devleti’nde,
I.31 Mart Vakası
II.Ulusçuluk isyanların yaygınlaşması
III.Celali isyanların çıkartılması
Gelişmelerinden hangisi devlet düzenini değiştirmeye yöneliktir?
A)yalnız I B)yalnız II C)yalnız III
D)I ve II E)II ve III
19.Osmanlı Devletinde,
I.Ermeni sorunu gündeme gelmiştir.
II.Ermeni sorunu uluslar arası boyut kazanmıştır.
Aşağıdakilerin hangi ikisi ile bu sorunlar ilk kez ortaya çıkmıştır?
A)Paris Antlaşması-Küçük Kaynarca
B)Bucaş Antlaşması-Edirne Antlaşması
C)Aystefanos Antlaşması-Belgrat Anlaşması
D)Berlin Anlaşması-Paris Antlaşması
E)Ayastefanos Antlaşması-Berlin Antlaşması

20.Rusyan’ın panislavizm propagandasını uygulamaktaki amacı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A)Rusların Karadeniz’e inmek istemesi
B)Kudüs Ortodokslarını himaye etme isteği
C)Osmanlı ile yakınlaşma isteği
D)Balkanlardaki milletleri birbirinde ayırma isteği
E)Sıcak denizlere Balkanlar üzerinden inme isteği

sorular içerisinde aynı olanlar olabilir. Ayırt edersiniz. Selametle
 
Geri
Üst