Lise 1 Tarih II. Dönem II. Yazılı (Test 2 Gurup Cevap Anahtarlı)

N Çevrimdışı

naptera

New member
A

1-Anadolu Selçukluları Kösedağ yenilgisi ile dağılma dönemine girmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu dönemde gerçekleşmemiştir?
a-Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
b-Moğollara karşı Memlüklerden yardım istenmesi
c-Baba İshak Ayaklanması
d-Anadolu’da Moğol egemenliği
e-Karamanoğulları’nın Anadolu’da Türkçe’yi resmi dil ilan etmesi

2-Kırım Hanlığı – Kazan Hanlığı gibi devletler aşağıdakilerden hangisinin parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır?
a-Kubilay Hanlığı b-Timurlular c-İlhanlılar d-Altınorda Hanlığı e-Cengiz Devleti

3-Türk tarihinde ilk defa denizaşırı sefer yapan Türk hükümdarı kimdir?
a-I.Gıyasettin Keyhüsrev b-Süleyman Şah
c-I.Mesut d-I.Alaettin Keykubat e-I.Kılıç Arslan

4-Aşağıdaki beyliklerin hangisi Karadeniz’de kurulmamıştır?
a-Pervaneoğulları b-Candaroğulları
c-İsfendiyaroğulları d-Taceddinoğulları
e-Germiyanğulları
5-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
a-Danişmentliler b-Karesioğulları c-Çaka Bey
d-İnançoğulları e-Sökmenliler

6-Hindistan’da kurulan son Türk devleti hangisidir?
a-Gazneliler b-Safeviler c-Babürlüler d-Gurlular e-Selçuklular

7-Türklerin aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadeleleri Haçlı Seferlerine neden olmuştur?
a-Fransa b-Macaristan c-Rusya d-Bizans e-Roma

8-Türkiye Selçuklu Devleti Gerileme Dönemine hangi hükümdarı ile girdi?
a-İzzeddin Keykavus b-I.Gıyasettin Keyhüsrev
c-Sadettin Köpek d-Alaeddin Keykubat
e-II.Gıyasettin Keyhüsrev

9-Anadolu Selçuklukları Antalya ve Sinop’u alarak hangi yönden zenginleştiler?
a-Tarım b-Hayvancılık c-Ticaret d-Kültür e-Eğitim

10-Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Konya b-Balıkesir c-İzmir d-İznik e-Erzurum

11-Aşağıdakilerden hangisi Timurlular ile ilgili doğru bir bilgidir?
a-Osmanlılar ile Otlukbeli Savaşını yaptılar
b-İngilizlerin sömürgesi oldular ve yıkıldılar
c-Altınorda Hanlığını yıkarak,Ruslar’ın güneye inmesine neden oldular
d-Anadolu Türk biliğini sağladılar
e-Karakoyunlular tarafından yıkıldılar

12-Aşağıdakilerden hangisi Azerbeycan Hanlıklarından biri değildir?
a-Bakü b-Gence c-Hive d-Karabağ e-Şirvan

13-Anadolu Beylikleri içinde denizcilikteki başarılarıyla ön plana çıkmış,Gazi Umur Bey gibi önemli bir denizci yetiştirmiş beylik hangisidir?
a-Aydınoğulları b-Menteşeoğulları c-Çaka Bey d-Karesioğulları e-Saruhanoğulları

14-Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı ilk akınları hangi Türkler yapmıştır?
a-Sibirler b-Avrupa Hunları c-Uygurlar d-Oğuzlar e-Yaka Türkmenleri

15-Haçlı Seferlerinin sonuçlarından hangisi Avrupa’da kültürel hayatın gelişmesinde en fazla etkisi olmuştur?
a-Türklerin ilerleyişinin durdurulması
b-Mutlak krallıkların güçlenmesi
c-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
d-Matbaa ve kağıdın kullanılmaya başlanması
e-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

16-Moğol Devleti parçalandıktan sonra Türkistan’da kurulan devlet hangisidir?
a-Kubilay b-İlhanlılar c-Altınorda d-Çağataylılar e-Kırım Hanlığı
17-Özbeklerle Kırgızların karışması hangi Türk topluluğunu ortaya çıkarmıştır?
a-Kazaklar b-Azeriler c-Altaylar d-Babürlüler e-Türkmenler
18-Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan “Muhakemetü’l-Lügateyn” kimin eseridir?
a-Ali Kuşçu b-Hüseyin Baykara c-Ali Şir Nevai d-Reşidüddin e-Uluğ Bey

19-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ispatlamıştır?
a-Dandanakan b-Pasinler c-Malazgirt d-Yassıçimen e-Miryokefalon

20-Aşağıdaki beyliklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a-Germiyanoğulları b-Eretna c-Karamanoğulları d-Hamitoğulları e-Eşrefoğulları

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır

B

1-XIII.yy’da doğuda Çin Denizi’nden batıda Avrupa içlerine,kuzeyde Sibirya’dan güneyde Himalayalar’a kadar egemenlik kurmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a-Çin İmparatorluğu b-Cengiz İmparatorluğu
c-Abbasiler d-Gazneliler e-Büyük Selçuklular

2-Haçlı Seferlerinin sonuçlarından hangisi Avrupa’da kültürel hayatın gelişmesinde en fazla etkisi olmuştur?
a-Türklerin ilerleyişinin durdurulması
b-Mutlak krallıkların güçlenmesi
c-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
d-Matbaa ve kağıdın kullanılmaya başlanması
e-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

3-Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşının sonuçlarından biri değildir?
a-Anadolu’nun kapıları Türkler’e açıldı
b-Bizans Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini anladı
c-Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu
d-Türkiye tarihi başladı
e-İslam Dünyasının liderliği Türklere geçti

4-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularının parçalanmasından sonra kurulan beyliklerin ortak amacıdır?
a-Bizans İmparatorluğunu yıkmak
b-Moğollar’ı Anadolu’dan çıkarmak
c-Anadolu’da İslamiyeti yaymak
d-Anadolu Selçuklularını yeniden kurmak
e-Anadolu Türk birliğini kurmak

5-Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi gücü artmıştır?
a-Katvan b-Miryokefalon c-Yassıçimen d-Kösedağ e-Malazgirt

6-Türk tarihinin ilk deniz aşırı seferi nereye yapılmıştur?
a-Kırım b-Antalya c-Rodos d-Alanya e-Adana
7-Aşağıdaki beyliklerden hangisinin fethi ile Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır?
a-Dulkadiroğulları b-Ramazanoğulları
c-Germiyanoğulları d-Akkoyunlular
e-Karesioğulları

8-Aşağıdakilerden hangisi Özbek Hanlıklarındandır?
a-Kazak b-Kırım c-Hokand d-Astrahan e-Sibir

9-Hem Timurlular Devleti’nin hükümdarlarından,hem de dönemin bilginlerinden olan ünlü matematik ve astronomi bilgini kimdir?
a-Timur b-Hüseyin Baykara c-Ali Kuşcu d-Ali Şir Nevai e-Uluğ Bey

10-Aşağıdaki beyliklerden hangisi denizcilikle uğraşmamıştır?
a-Karesioğulları b-Aydınoğulları
c-Menteşeoğulları d-Germiyanoğulları
e-Çaka Bey Beyliği

11-Moğolların Anadolu’yu işgal eden kolu hangisidir?
a-Altınorda b-İlhanlılar c-Çağataylılar
d-Kubilay e-Timurlular

12-Anadolu Selçuklukları Antalya ve Sinop’u alarak hangi yönden zenginleştiler?
a-Tarım b-Hayvancılık c-Ticaret d-Kültür e-Eğitim

13-Yassıçemen Savaşı ve Baba İshak Ayaklanması gibi olaylar aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
a-Moğolların Anadolu’ya girmesine
b-Haçlı Seferlerinin durmasına
c-Osmanlı Beyliğinin kurulmasına
d-Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine
e-Bizans’ın Anadolu’yu terk etmesine

14-IV.Haçlı Seferinin Bizans üzerine yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a-Seferlerin amacından saptığının
b-Bizans’ın güçlendiğinin
c-İstanbul’un Haçlılarca kutsal olduğunun
d-Bu seferlere kralların katılmadığının
e-İznik ve Trabzon’da Rum İmparatorluklarının kurulduğunun

15-Akkoyunlular Devletini yıkarak Azerbaycan ve İran’da kurulan ve Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı ile önemini yitiren devlet hangisidir?
a-Şeybaniler b-Babürlüler c-Safeviler d-Özbekler e-Altınorda
16-Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan “Muhakemetü’l-Lügateyn” kimin eseridir?
a-Ali Kuşçu b-Hüseyin Baykara c-Ali Şir Nevai d-Reşidüddin e-Uluğ Bey

17-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
a-Danişmentliler b-Karesioğulları c-Çaka Bey
d-İnançoğulları e-Sökmenliler

18-Aşağıdakilerden hangisinin başkente Karakurum şehridir
a-İlhanlılar b-Selçuklular c-Kubilay Hanlığı
d-Safeviler e-Özbekler

19-Aşağıdaki hanlıklardan hangisi Altınorda Hanlığının parçalanmasıyla kurulmamıştır?
a-Ejderhan b-Kırım c-Kasım d-Buhara e-Küçüm

20-Saruhanoğulları Beyliğinin merkezi neresidir?
a-Muğla b-Niksar c-İzmir d-Bursa e-Manisa

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır süre:20 dakikadır
 
S Çevrimdışı

sfika

New member
Ynt: Lise 1 Tarih II. Dönem II. Yazılı (Test)

Cevaplarını nerden bulabilirim?

Mesajınız tarafımdan dilimiz imla kurallarına uygun hale getirilmiştir.
8823024841271197386601pf4.png
 
N Çevrimdışı

naptera

New member
Ynt: Lise 1 Tarih II. Dönem II. Yazılı (Test)

A Grubu B Grubu
1-c 11-c 1-b 11-b
2-d 12-c 2-d 12-c
3-d 13-a 3-e 13-a
4-e 14-b 4-e 14-a
5-b 15-d 5-b 15-c
6-c 16-d 6-a 16-c
7-d 17-a 7-a 17-b
8-e 18-c 8-c 18-c
9-c 19-e 9-e 19-d
10-d 20-b 10-d 20-e
 
Geri
Üst